De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten

2 Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen zorgplicht De school geeft Passend Onderwijs of zoekt met de ouder een geschikte plek Landelijke indicatiecriteria verdwijnen Scholen maken een ondersteuningsprofiel Het nieuwe samenwerkingsverband zorgt voor toelating op SBO (decentraal) en SO (centraal) Het nieuwe samenwerkingsverband verdeelt het budget

3 Uitgangspunten ondersteuningsplan Passend Onderwijs Friesland Alle leerlingen succesvol naar school! De leerling staat centraal Schoolbesturen in staat stellen om uitvoering te kunnen geven aan zorgplicht De leerling krijgt Passend Onderwijs, bij voorkeur op de eigen basisschool Ondersteuning van leerlingen op basis van de daadwerkelijke onderwijsbehoefte

4 Wie doen mee aan Passend Onderwijs? Het basisonderwijs in Friesland Het speciaal basisonderwijs (11 scholen) Het Speciaal Onderwijs voor cluster 3 (7 scholen) Het Speciaal Onderwijs voor cluster 4 (3 scholen) Bovenstaande besturen vormen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Cluster 1: blinde leerlingen en visueel gehandicapte leerlingen Cluster 2: doof/slechthorend en ernstige taal-spraak moeilijkheden Cluster 1 en 2 gaan ook Passend Onderwijs verzorgen, maar doen dat buiten het samenwerkingsverband. Leerlingen op basisscholen kunnen gewoon begeleiding krijgen

5 Mijn kind zit in het speciaal onderwijs… Uw kind heeft op dit moment een indicatie. Uw kind blijft gewoon in het speciaal onderwijs. In de periode tussen 2014 en 2016 gaat het nieuwe samenwerkingsverband opnieuw beoordelen of uw kind toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs of dat een ander arrangement voldoende is: - SBO - in de basisschool met extra ondersteuning - in de basisschool zonder extra ondersteuning * verwachting: het samenwerkingsverband verwacht geen grote verschuivingen bij deze leerlingen

6 Mijn kind zit in het speciaal basisonderwijs.. Uw kind kan gewoon op het SBO blijven. In de Commissie van Begeleiding wordt uw kind (net als nu) regelmatig besproken Indien de CvB van mening is dat een terugkeer naar het basisonderwijs gewenst is, dan bespreekt zij dat met u en zal gekeken worden naar een passende plek in het basisonderwijs Indien de CvB van mening is dat het SBO niet (meer) kan bieden wat uw kind nodig heeft, wordt doorgeschakeld naar de Commissie van Advies, die de toelaatbaarheid tot SO voor cluster 3 of 4 regelt. (of de commissie voor cluster 1 of 2) Verwachting: het samenwerkingsverband verwacht geen grote verschuivingen in de huidige populatie leerlingen op het SBO

7 De route van licht naar zwaar 1.Uw kind volgt het reguliere lesprogramma op de basisschool 2.Uw kind volgt het reguliere lesprogramma met schoolse ondersteuning 3.Uw kind wordt besproken in het (bovenschoolse) zorgadviesteam en krijg een aangepast lesprogramma. De school stelt een Ontwikkelperspectief op (OPP). U moet instemmen met het handelingsdeel van het OPP. 4.Inzet van professionals uit het ZAT of de 1 e lijn (maatsch werk, logopedie, etc) voor de extra ondersteuning 5.Door naar Commissie van Toelating voor het SBO (voorzien van een deskundigenadvies) >>> Plaatsing SBO 6.Indien 5 niet toereikend dan door naar CvA provinciaal (cluster 3 en 4) >> plaatsing op SO cluster 3 of 4

8 Hardnekkige misverstanden Er komen veel meer leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs naar het basisonderwijs …. – In Friesland zitten relatief weinig leerling in het speciaal onderwijs. In het speciaal basisonderwijs zitten we boven het landelijke gemiddelde. Er is geen noodzaak om leerling terug te plaatsen naar het basisonderwijs. – Voor nieuwe leerlingen geldt dat altijd eerst gekeken wordt of plaatsing op de basisschool kan. Als het kan, dan geniet het de voorkeur. Zo niet, dan plaatsing op SBO. Als dat niet toereikend is dat wordt de leerling op het SO geplaatst. Zorgplicht is plaatsingsplicht Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het vinden van een passende plek; dat kan op de school van aanmelding, een andere basischool die beter past, op het SBO of op het SO.

9 Indiceren en arrangeren De landelijke indicatiecriteria vervallen Handelingsgericht werken: niet alleen de handicap of stoornis is bepalend, maar voor de ondersteuningsbehoefte. Is niet objectief, want per leerling verschillend In Friesland wordt gewerkt met een model: VPI (vraagprofielinstrument) VPI brengt de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart Inrichting provinciale commissie (CvA) voor toelaatbaarheid SO cluster 3 en 4 TLV SBO decentraal bij de SBO’s in Friesland Samenhang en route: eerst CvT SBO, voordat CvA in beeld komt.

10 Ik ben het er niet mee eens Klacht bij schoolbestuur >> landelijke klachtencommissie Geschillen binnen Passend Onderwijs: ( www.geschillenpassendonderwijs.nl ) Schoolbestuur heeft geschil met ouders over toelating en verwijdering; Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid; Schoolbestuur heeft geschil met ouders over ondersteuning; Schoolbestuur heeft geschil met medezeggenschapsraad over het schoolondersteuningsprofiel; Schoolbestuur heeft geschil met samenwerkingsverband; Samenwerkingsverband heeft geschil met medezeggenschapsraad of ondersteuningsplanraad; Samenwerkingsverband heeft geschil met gemeente(n) over op overeenstemming gericht overleg (oogo); Samenwerkingsverband heeft geschil met ander samenwerkingsverband.

11 Formele documenten Statuten van de stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 gepasseerd bij de notaris in november 2013) Het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband – Op overeenstemming gericht overleg met gemeenten – Instemming van de ondersteuningsplanraad (ouders en leerkrachten) – Naar de onderwijsinspectie voor 1-5-2014 Het Schoolondersteuningsprofiel (verantwoordelijkheid schoolbesturen) – Beschrijving van de huidige situatie – De ambitie van de school – Opnemen in de schoolgids van de school – Advies van de medezeggenschapsraad

12 Wat verandert er op school Zorgplicht: geen onderscheid tussen aanmelden en inschrijven Opstellen schoolondersteuningsprofiel + opnemen in schoolgids schooljaar 2014-2015 Alle leerlingen worden aangemeld bij de bassischool (behalve ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen) Extra ondersteuning = opstellen ontwikkelperspectief Voormalige rugzakmiddelen via samenwerkingsverband naar schoolbestuur (niet meer leerlinggebonden) Afspraken tussen schoolbestuur en school hoe de inzet van middelen voor ondersteuning is georganiseerd Bij verwijzing moet er in elk geval een ingevuld VPI zijn, een ontwikkelperspectief en een deskundigenadvies van een orthopedagoog + nog een andere professional

13 Kengetallen


Download ppt "Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google