De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura2000 en de PAS Programmatische Aanpak Stikstof in de OVP 23 januari 2012 Nic Grandiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura2000 en de PAS Programmatische Aanpak Stikstof in de OVP 23 januari 2012 Nic Grandiek."— Transcript van de presentatie:

1 Natura2000 en de PAS Programmatische Aanpak Stikstof in de OVP 23 januari 2012 Nic Grandiek

2 De PAS en Natura2000 Waarom Natura2000 Relatie Natura2000 & de PAS Werking van de PAS Hoe verder?

3 Waarom Natura 2000

4 Kwaliteit en kwantiteit van natuur is in de 20e eeuw sterk afgenomen. Oorzaken o.m. ruimtebeslag door aanleg steden en wegen, luchtverontreiniging, verdroging, versnippering etc. Biodiversiteit belangrijke indicator voor kwaliteit van ons leefmilieu en vertegenwoordigd ook een belangrijke economische waarde Nederland en andere lidstaten willen middels verdragen en richtlijnen de negatieve trend ombuigen

5 Vogel- en habitatrichtlijngebieden N.B. Lidstaten moeten zorgen voor goede milieucondities (water, bodem en lucht) en het voorkomen van negatieve invloed (externe werking) van landbouw, industrie en verkeer.

6 Natura2000 en de wet Vogel- en Habitatrichtlijn zijn uitgewerkt in de Natuurbeschermingswet (2005); Bevat bepalingen vanuit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en internationale verdragen Vogel- en habitatrichtlijn gebieden zijn daarin aangeduid als Natura2000 Regelt ook taakverdeling tussen de provincies en EL&I: 1.Min. EL&I doet aanwijzingsbesluit (begrenzing en doelen) 2.Provincies doen Beheerplannen, vergunningverlening en handhaving.

7 Relatie N2000 en de PAS Om de natuurdoelen in N2000 gebieden te behouden of halen moet de neerslag van stikstof uit landbouw, verkeer en industrie worden teruggebracht. Zorgplicht voor een goede luchtkwaliteit uit Richtlijn! In Nederland kennen veel Natura2000 gebieden problemen met stikstof. Door de overmaat aan stikstof worden oorspronkelijke vegetaties verdrongen. Verdere achteruitgang van de natuur als gevolg van stikstof maakt vergunningverlening onmogelijk.

8 Relatie de Natura2000 en de PAS Door de te hoge depositie van stikstof wordt het steeds niet meer mogelijk vergunningen te verlenen voor nieuwe economische activiteiten (die extra uitstoot van stikstof met zich meenemen); Dit kan leiden tot het vastlopen van economische ontwikkeling in gebieden en het niet halen van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000.

9 Dus de PAS……… De Programmatische Aanpak Stikstof is in het leven geroepen om: 1.Doelstellingen van Natura2000 te halen; 2.Vlottrekken van vergunningverlening. Creëren van ontwikkelruimte om houdbare vergunningen te kunnen verstrekken (economische/landbouwkundige ontwikkeling mogelijk houden).

10 Hoe is de PAS ontstaan? PAS is voortgekomen uit een commissie Trojan (2009) die de stikstofimpasse (vergunningverlening) probeerde op te lossen. Dit leidde tot de V(oor)PAS; Bleker (EL&I) is begonnen om de VPAS via een aantal stappen om te bouwen naar de Definitieve PAS (besluit Tweede Kamer voorzien in april). Gaat in twee stappen; PAS fase III: technische, niet bestuurlijke rapportage over de haalbaarheid van de stikstofaanpak; Fase IV is een bestuurlijke onderhandelingstraject dat tot de definitieve PAS moet leiden (loopt nu).

11 PAS Fase III: Aerius en herstel natuur Opdracht Kwalitatief onderbouwen dat bij de verwachte depositiedaling, in combinatie met een uitvoerbaar pakket aan (herstel)maatregelen, de natuurdoelen worden bereikt; In te schatten of op basis van de generieke maatregelen de ontstane ontwikkelruimte voldoende is voor de ontwikkelbehoefte in het gebied; Maken van rekenmodel (Aerius) en programma voor herstelstrategieën voor natuur.

12 Fase III: Aerius Met het rekenmodel Aerius is de ruimtelijke verdeling van depositie en ontwikkelingen en ontwikkelruimte in de het Oostelijke vechtplassengebied/Naardermeer in beeld gebracht. Op basis van huidige depositie, het beleid tot 2030 en het effect van extra rijksmaatregelen en behoefte aan rijks-, en regionale ontwikkelingsbehoefte is in beeld gebracht of instandhoudingsdoelen gehaald kunnen worden

13 Aerius 2009

14 Aerius 2030

15 Fase III: herstelstrategieën Herstelstrategie: pakket aan maatregelen die samen met een verlaagde stikstofdepositie moeten zorgen dat habitats duurzaam in stand blijven. Is gekeken naar alle habitats in OVP-gebied en onderzocht of herstelstrategieën mogelijk zijn.

16 Herstelstrategieën: vraagstelling 1.Waar moeten vanuit de stikstofproblematiek maatregelen genomen worden in het gebied (waar komt teveel stikstof in de natuur?) 2.Zijn de maatregelen fysiek en wettelijk uitvoerbaar? 3.Zijn de maatregelen eenmalig of structureel? 4.Wat zijn de kosten? 5.Wordt de achteruitgang van de kwaliteit van de habitattypen voorkomen?

17 Resultaten Aerius en herstelstrategieën Voorspelde ontwikkeling N-depositie in het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

18 Verspreiding habitats in beeld! Verspreiding Habitattypen in Oostelijke Vechtplassen, Kortenhoefse plassen, Het Hol, de Ster en noordelijk deel plassengebied.

19 Welke habitats hebben last van stikstof? Hoeveelheid oppervlak (%) verzuringsgevoelige habitattype dat bloot staat aan N-depositie gedurende de periode 2010-2014.

20 Voorbeeld veenmosrietlanden Ontwikkeling N-depositie op Veenmosrietlanden, noordelijk deel Oostelijke Vechtplassen, berekend met AERIUS

21 Voorlopige conclusie PAS III: Met Aerius hebben we instrument in handen om vergunningverlening vlot te trekken (generiek). Er zal m.n. gewerkt moeten worden moeten aan het verbeteren van de waterkwaliteit en - kwantiteit in het gebied. Beheer van stikstofgevoelige habitats zal aangepast moeten worden Als de natuurdoelen gehaald worden ontstaat er ontwikkelruimte voor economie/landbouw

22 Hoe verder (1) PAS documenten voor OVP en Naardermeer worden inhoudelijk gescreend door EL&I (zijn nog niet openbaar). Resultaten PAS III (EL&I) zijn bouwstenen voor fase IV. In deze fase moet Bleker knopen gaan doorhakken over de verdere aanpak en de kosten van de maatregelen. Verwachting dat er in april duidelijk is. Na vaststelling van de PAS (april 2012) kunnen de beheerplannen (vergunningenkader) formeel worden vastgesteld. RvS toetst nu de PAS.

23 Hoe verder (2) Kijken of en zo ja hoe Agrarische Aanpak kan aansluiten op de PAS; Gebiedsafspraken maken over maatregelenpakketten voor 1 juli a.s. (afstemmen met herijking). Geld moet van EL&I komen. Per 1 januari 2013 moet vergunningen lopen via PAS. Slagen van de PAS is een verantwoording van EL&I. Volg de recente ontwikkelingen op http://pas.natura2000.nl of pasmail@minlnv.nl http://pas.natura2000.nl

24 Uitgepast! Zijn er nog vragen?


Download ppt "Natura2000 en de PAS Programmatische Aanpak Stikstof in de OVP 23 januari 2012 Nic Grandiek."

Verwante presentaties


Ads door Google