De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOELICHTINGEN BIJ STAP 1 Toelichting Projectnaam van het sectorplan Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOELICHTINGEN BIJ STAP 1 Toelichting Projectnaam van het sectorplan Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan."— Transcript van de presentatie:

1

2 TOELICHTINGEN BIJ STAP 1 Toelichting Projectnaam van het sectorplan Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn letters, cijfers, spaties en de tekens _ en -. Toelichting Startdatum Voor de startdatum van de maatregelen van het sectorplan wordt in beginsel de datum van de subsidiebeschikking genomen. De hoofdaanvrager kan er voor kiezen een andere datum vast te stellen, bijvoorbeeld als bepaalde scholingstrajecten aanvangen voordat het aanvraagtijdvak waarin deze aanvraag wordt ingediend is geopend. Toelichting Einddatum Dit is de datum waarop de maatregelen van het sectorplan eindigen. Deze datum ligt maximaal 36 maanden na de startdatum van de maatregelen van het sectorplan. Toelichting Contactpersoon Indien u uw contactpersoon wilt wijzigingen of een contactpersoon wilt toevoegen, kunt u dit doen via het tabblad Mijn gegevens. 01-04-20142

3

4 TOELICHTING BIJ STAP 2 Toelichting maatregelen Om voor cofinanciering in aanmerking te komen dient het sectorplan betrekking te hebben op één of meer van de vier benoemde maatregelen.

5

6

7 Toelichting bij stap 4 Voor de Regeling wordt aangesloten bij de sectorindeling van 21 sectoren die UWV hanteert voor de arbeidmarktinformatie die zijn ontwikkelt en publiceert op de website www.werk.nl Deze sectorindeling volgt de SBI-indeling van het CBS.www.werk.nl

8

9 Toelichting bij stap 5 UWV en gemeenten hanteren voor de Nederlandse arbeidsmarkt een indeling in 35 arbeidmarktregio’s. Per regio is daarbij ook de centrumgemeente aangegeven.

10

11 TOELICHTINGEN BIJ STAP 6 (1 van 2) Toelichting Totale kosten maatregelen Dit is het totaal aan begrote kosten voor de subsidiabele maatregelen. De kosten zijn gebaseerd op de gegevens zoals door u ingevuld is in stap 3. Toelichting Kosten overhead De kosten voor overhead komen voor cofinanciering in aanmerking. Onder overheadkosten wordt verstaan de kosten die gepaard gaan met het beheer, de administratie en de (accountants)controle. In de begroting van de maatregelen worden geen uitvoeringskosten opgenomen die zijn aan te merken als kosten voor overhead. Voor de berekening van de hoogte van de overheadskosten, verwijzen wij u naar artikel 5.6 van de Regeling. Toelichting Totale subsidiabele kosten Dit zijn de totale subsidiabele kosten. De kosten bestaan uit de totale subsidiabele kosten van de maatregelen en het totaal aan subsidiabele kosten voor overhead. Toelichting Eigen financiering door aanvrager Vul hier uw eigen financiering van de maatregelen in. Toelichting Cofinanciering maatregelen Dit is het bedrag aan cofinanciering dat ten aanzien van de maatregelen door u wordt aangevraagd. Om voor cofinanciering in aanmerking te komen, is het bedrag aan cofinanciering van de maatregelen minimaal € 250.000,- groot. De BBL loonkosten en de loonkosten voor kwetsbare werknemers komen voor 20% in aanmerking voor cofinanciering. De overige kosten komen voor 50% in aanmerking voor cofinanciering. Toelichting Cofinanciering overhead Dit is het bedrag aan cofinanciering dat ten aanzien van de kosten voor overhead door u wordt aangevraagd. De kosten voor overhead komen voor 50% in aanmerking voor cofinanciering, waarbij de kosten automatisch worden berekend op basis van de staffel van de totale subsidiabele kosten maatregelen zoals opgenomen in de Regeling. 01-04-201411

12 TOELICHTINGEN BIJ STAP 6 (2 van 2) Toelichting Totale cofinanciering Dit is het totaal bedrag aan cofinanciering dat door u wordt aangevraagd. Toelichting Totale financiering Dit is het totaal bedrag aan financiering voor de maatregelen. Dit bedrag bestaat uit de totale eigen financiering en de totale cofinanciering. 01-04-201412

13

14 TOELICHTINGEN BIJ STAP 7 (1 van 2) Toelichting Bijlage samenwerkingsovereenkomst U voegt hier de samenwerkingsovereenkomst toe die in ieder geval is ondertekend door de betrokken partijen in het samenwerkingsverband. Enkel de extensie PDF is toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. Toelichting Bijlage schriftelijke machtiging U voegt toe een schriftelijke machtiging van de partijen van het samenwerkingsverband waaruit blijkt wie de hoofdaanvrager is. Enkel de extensie PDF is toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. Toelichting Bijlage arbeidsmarktanalyse U baseert de doelen en maatregelen op een analyse van de arbeidsmarktsituatie in uw sector en in de regio. U beschrijft de knelpunten op korte termijn en geeft ook aan welke ontwikkelingen op de langere termijn te verwachten. U kunt daarvoor gebruik maken van de sectoranalyses van UWV. Enkel de extensies PDF, DOC en DOCX zijn toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. Toelichting Bijlage plan van aanpak Een plan van aanpak geeft inzicht in de doelstellingen, maatregelen, doelgroepen (wat, voor wie), het aantal maatregelen (bv. hoeveel mensen) en de hiermee beoogde resultaten voor het oplossen van de knelpunten zoals beschreven in de sectoranalyse. Enkel de extensies PDF, DOC en DOCX zijn toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 5.0 MB. Toelichting Bijlage beschrijving van de uitvoering In deze beschrijving is minimaal een omschrijving van de organisatie en een tijdspad van de uitvoering van de sectorplan. Enkel de extensies PDF, DOC en DOCX zijn toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. Toelichting Bijlage beschrijving van de voorwaarden en handhaving Een beschrijving van de voorwaarden die de aanvrager stelt aan de uitvoering van de maatregelen en de wijze waarop deze voorwaarden worden gehandhaafd. Enkel de extensies PDF, DOC en DOCX zijn toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. 01-04-201414

15 TOELICHTINGEN BIJ STAP 7 (2 van 2) Toelichting Bijlage begroting Een onderbouwde begroting van de kosten van de maatregelen waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd, met een financieringsplan waaruit blijkt dat de aangevraagde cofinanciering noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregelen in het sectorplan. Het Agentschap SZW heeft een format beschikbaar gesteld op de website welke u kunt gebruiken. Enkel de extensies XLS en XLSX zijn toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. Toelichting Bijlage omschrijving structurele financiering Bij de structurele - niet specifiek op de crisis gerichte - maatregelen geeft u aan hoe deze na afloop van de cofinanciering voortgezet en gefinancierd zullen worden. Enkel de extensies PDF, DOC en DOCX zijn toegestaan. De bijlage mag niet groter zijn dan 2.5 MB. 01-04-201415

16

17

18 TOELICHTINGEN BIJ STAP 8 Toelichting Initieel voorschot Indien u aangeeft een initieel voorschot van 10% van het in de beschikking tot verlening vermelde bedrag cofinanciering te willen ontvangen, dan wordt deze na goedkeuring van het sectorplan verleend. Toelichting Tussentijdse voorschotten Indien u aangeeft tussentijdse voorschotten te willen ontvangen (eens in de zes maanden), dan kunnen deze worden verleend op basis van het ingediende sectorplan en het hierin opgenomen tijdspad. Toelichting Bankgegevens Dit zijn de betalingsgegevens zoals door u aangeven bij uw registratie. Indien de betaling op andere gegevens moet worden overgemaakt, verzoeken wij u om deze eerst te wijzigen alvorens de aanvraag in te dienen. Het wijzigen van de betalingsgegevens kan via Mijn registraties. 01-04-201418


Download ppt "TOELICHTINGEN BIJ STAP 1 Toelichting Projectnaam van het sectorplan Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan."

Verwante presentaties


Ads door Google