De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMR Actualiteitendag 2013 Actuele ontwikkelingen in het waterrecht Dr.mr. Frank Groothuijse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMR Actualiteitendag 2013 Actuele ontwikkelingen in het waterrecht Dr.mr. Frank Groothuijse."— Transcript van de presentatie:

1 VMR Actualiteitendag 2013 Actuele ontwikkelingen in het waterrecht Dr.mr. Frank Groothuijse

2 Plan van behandeling 1.Aanleg en wijziging waterstaatswerken 2.Bergingsgebieden 3.Watervergunning 4.Compenserende berging in bestemmingsplan (BP) 5.Toekomstige wijzigingen Waterwet

3 1. Aanleg en wijziging waterstaatswerken  ABRvS 7 november 2012, AB 2012/383: a)Toepasselijkheid Crisis- en herstelwet: projectplan- plichtige waterstaatswerken (cat. 7.3 bijlage I jo. 5.4 Wtw) b)Wijziging besluit m.e.r. per 1-4-2011:  Werken ter beperking overstromingen m.e.r.- beoordelingsplichtig (C/D12 oud, nu: D3.2)  Goedkeuring projectplan GS m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit c)Maatregelen t.b.v. Nbw + Ffw onderdeel v/h projectplan?  Geen ‘vergunning eigen dienst’ meer voor onderhoud, aanleg + wijziging waterstaatswerken ( in ABRvS 2 mei 2012, MenR 2013/8 was dit nog wel vereist )

4 2. Bergingsgebieden  Te onderscheiden juridische elementen: 1) Aanwijzing (BP + legger): noodzaak, locatie + verenigbaarheid met andere functies 2) Aanleg (bij projectplan): inrichting op perceelniveau + frequentie en mate van inundatie 3) Ingebruikstelling (duldplicht ex art. 5.26 Wtw) 4) Regulering grondgebruik (in keur of in BP?)  Tegemoetkoming schade o.g.v. 6.1 Wro en 7.14 Wtw  Voorrangsregel 7.16 Wtw?  Zie ABRvS 25-4-2012, MenR 2012/106+115 en ABRvS 31-10-2012, LJN: BY1693 en BY1730

5 3. Watervergunning  Specialiteitsbeginsel: vergunning slechts weigeren wegens strijd met waterstaatsbelangen (6.21 jo. 2.1 Wtw)  ABRvS 2 mei 2012, AB 2012/242  Gebrekkige informatieverschaffing door bevoegd gezag OV over watervergunningplicht kan niet leiden tot verlening watervergunning i.s.m. waterstaatsbelangen (ABRvS 16 mei 2012, MenR 2013/24)  1-loket/OLO en art. 3:20 Awb  In BP bepalen dat waterschapskeur in acht moet worden genomen (vgl. ABRvS 9 mei 2012, MenR 2012/125)?

6 4. Compenserende berging in BP  T.g.v. BP dempen oppervlaktewater + verharden gronden, waardoor bergingscapaciteit watersysteem af- en behoefte aan bergingscapaciteit toeneemt  Plicht tot realisatie compenserende berging als voorwaardelijke verplichting in BP?  Indien realisatie compenserende berging in waterspoor kan worden afgedwongen, is voorwaardelijke verplichting in BP niet nodig (ABRvS 27-2-2013, LJN: BZ2506)

7 5. Toekomstige wijzigingen waterregelgeving TK 2012/13, 33 503, nr. 2:  Goedkeuringsvereiste t.a.v. beheerplan waterschap vervalt  Legger op negatieve lijst Awb, tenzij daarin bergingsgebied of beschermingszone wordt aangewezen  Vaststelling projectplan op negatieve lijst Awb  Uitsluitend beroep tegen goedkeuring projectplan voor belanghebbenden die zienswijzen tegen ontwerp projectplan naar voren hebben gebracht (5.13 2 jo. 6:13 Awb)  Delegatie projectplanbevoegdheid aan DB mogelijk, tenzij aard v/d bevoegdheid zich daartegen verzet (83 2 sub g Wsw)


Download ppt "VMR Actualiteitendag 2013 Actuele ontwikkelingen in het waterrecht Dr.mr. Frank Groothuijse."

Verwante presentaties


Ads door Google