De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe inschrijven op een overheidsopdracht?. Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe inschrijven op een overheidsopdracht?. Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe inschrijven op een overheidsopdracht?

2 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

3 Definitie overheidsopdracht 1. Basisprincipes van een overheidsopdracht Een (schriftelijke) overeenkomst onder bezwarende titel (wederkerige prestaties) Gaat uit van 1 of meer aanbestedende overheden Uitvoering door 1 of meer opdrachtnemers Betreft het : Uitvoeren van werken Leveren van producten Verlenen van diensten Diensten in bijlage IIA Diensten in bijlage IIB : o.a. begeleidingen en opleidingen

4 Regelgeving 1. Basisprincipes van een overheidsopdracht Actuele regelgeving door: Europese richtlijnen Nationale wetgeving Wet OO van 15 juni 2006: algemene regels KB plaatsing klassieke sectoren van 15 juli 2011: gedetailleerde plaatsingsregels KB uitvoering van 14 januari 2013: uitvoeringsregels Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013: beginselen behoorlijk bestuur Keuze opdrachtnemer is niet vrij Bestrijding favoritisme – gelijke behandeling Mededinging bevorderen : iedereen gelijke kansen Toepassing beginselen behoorlijk bestuur - transparantie

5 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

6 2. Procedure  1e stap: Publicatie opdracht: bekendmaking in e-notification (min. 15d.) Indienen aanvraag tot deelneming via e-tendering Onderzoek en beoordeling van Toegangsrecht kandidaten Selectiecriteria Selectiebeslissing door Provinciaal Directiecomité Informeren geselecteerde en niet geselecteerde kandidaten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

7 2. Procedure  2e stap: Versturen bestek en uitnodiging vanuit e-notification voor het indienen van een offerte (min. 15d.) ENKEL aan de geselecteerde kandidaten Onderzoek / beoordeling Regelmatigheid van offertes Gunningscriteria Onderhandelen Indienen Best And Final Offer via e-tendering Onderzoek en beoordeling BAFO Gunningsbeslissing door Provinciaal Directiecomité Informeren gegunde en niet gegunde inschrijvers Sluiting opdracht met gegunde opdrachtnemer Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

8 2. Procedure  Raamovereenkomst Voorwaarden toekomstig te plaatsen opdrachten vastleggen Minimum en / of maximum aantal bestellingen  Verlengingen maximum aantal verlengingen  VDAB beslist o.b.v. behoefte en/of middelen of een bestelling, voorwaardelijke schijf, verlenging al dan niet wordt opgeroepen.  Opdrachtnemer is verplicht om elke bestelling, voorwaardelijke schijf, verlenging die wordt opgeroepen, uit te voeren. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

9 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

10 3. Inschrijvers in samenwerkingsverband 3. Inschrijven in samenwerkingsverband Penhouder:  Als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering en de naleving van alle bepalingen van de opdracht voor de gehele duur van de opdracht  Inschrijver moet voldoen aan alle bestekvoorwaarden Penhouder + Co-aannemer  Indien 2 of meerdere organisaties gezamenlijk de opdracht wensen uit te voeren  Ook co-aannemers moeten voldoen aan alle bestekvoorwaarden Inschrijven in samenwerkingsverband

11 3. Inschrijvers in samenwerkingsverband 3. Inschrijven in samenwerkingsverband Penhouder + Onderaannemer  Een opdrachtnemer kan voor een deel van de uitvoering van de opdracht beroep doen op onderaannemers  De verbintenis die de onderaannemer aangaat ten aanzien van de opdrachtnemer dient te worden vastgelegd door een onderaannemingsovereenkomst i.k.v. selectie Ook onderaannemer(s) moet voldoen aan alle bestekvoorwaarden uitzondering mogelijk voor administratieve voorwaarden i.k.v. uitvoering Onderaannemer(s) moet voldoen aan het toegangsrecht, niet aan selectiecriteria, uitzondering mogelijk voor administratieve voorwaarden Inschrijven in samenwerkingsverband

12 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

13 3. Inhoud van een bestek 4. Inhoud van een bestek Basisdocument bij uitschrijven overheidsopdracht Vraagzijde opdracht door aanbestedende overheid Richtinggevend voor het opmaken van de offerte door de inschrijver Bijzondere bepalingen en voorwaarden die de opdracht beheersen: zowel voorwaarden voor selectie van de kandidaten, gunning als voor uitvoering Bestek + aanvraag tot deelneming + offerte = basis van de contractuele overeenkomst  Het is heel belangrijk om alle delen en bijlagen grondig te lezen vóór het schrijven van een offerte!  Opmaak van de inschrijving  Vormvereisten

14 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

15 Onderzoek regelmatigheid inschrijving 5. Wijze van gunnen van de opdracht Een kandidatuur / offerte dient geweerd te worden bij Formele onregelmatigheid : Afwijking van vormvoorschriften die essentieel zijn zoals: Kandidatuur / Offerte is onvolledig – na eventuele bijkomende vraag Kandidatuur / Offerte niet correct en tijdig ingediend Meer dan één offerte ingediend Offerte niet ondertekend door bevoegd persoon Inschrijvingsformulier /Offerteformulier/ inventaris niet volgens model Materiële onregelmatigheid Afwegen a.d.h.v. gelijkheidsbeginsel, vergelijkbaarheid offertes,... Afwijking van essentiële bepalingen o.a. prijzen, termijnen, technische specificaties….

16 Voorwaarden tot deelneming - selectie 5. Wijze van gunnen van de opdracht  Beoordeling persoonlijke en kwalitatieve situatie van de kandidaat inschrijver (niet de inhoud van de offerte) Omvat 2 cumulatieve aspecten : Toegangsrecht -> penhouder, co-aannemer(s), onderaannemer(s) Beoordeling betrouwbaarheid Kwalitatieve selectie -> penhouder, co-aannemer(s), onderaannemer(s) ENKEL i.k.v. selectie Beoordeling geschiktheid van kandidaten of inschrijvers naar Draagkracht en capaciteit Bekwaamheid om de opdracht naar behoren uit te voeren

17 Zich niet in een uitsluitingspositie bevinden 5. Wijze van gunnen van de opdracht Selectiecriterium S1 Uitsluitingsgronden : wanneer de kandidaat definitief veroordeeld is voor deelname aan criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld, tewerkstelling illegaal verblijvende onderdanen van derde landen Bij aangifte van of zich in staat van faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord bevindt RSZ of Fiscale schulden heeft Definitief veroordeeld is voor een misdrijf dat professionele integriteit aantast Een ernstige beroepsfout heeft gedaan Valse verklaringen heeft afgelegd m.b.t. toegangsrecht en kwalitatieve selectie

18 Zich niet in een uitsluitingspositie bevinden 5. Wijze van gunnen van de opdracht Selectiecriterium S1  Beoordeling uitsluitingsgronden: Impliciete verklaring op erewoord Bewijsstukken : Recent uittreksel uit het strafregister van ondernemingen Attest niet-faling * RSZ-attest * Fiscaal attest * *Bewijzen vraagtVDAB elektronisch op via Digiflow Andere toegangsbeperkingen Onverenigbaarheden (belangenvermenging)

19 Technische bekwaamheid: deskundigheid en ervaring 5. Wijze van gunnen van de opdracht Selectiecriterium S2 Kwalitatieve selectie : Beoordeling geschiktheid van kandidaten of inschrijvers naar Draagkracht en capaciteit van de onderneming Bekwaamheid /deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren

20 Technische bekwaamheid: deskundigheid en ervaring 5. Wijze van gunnen van de opdracht Selectiecriteria S2  Beoordeling technische bekwaamheid: deskundigheid en ervaring Minimum ( en maximum) aantal referenties van gelijkaardige opdrachten Verband houden met en in verhouding tot de opdracht Inhoud van de opdracht Pedagogische ervaring Ervaring met de doelgroep Draagkracht Omschrijving structuur en de organisatie van de onderneming, de functieprofielen, de gespecialiseerde diensten of kwalificaties Medewerkers van opdrachtnemer(s) voldoen aan vooropgestelde minimale kwaliteitseisen zoals diploma, attesten, competenties en ervaring….

21 Administratieve vereisten 5. Wijze van gunnen van de opdracht  Beoordeling administratieve vereisten: De inschrijver, co-aannemer(s) en eventueel onderaannemer(s) beschikken over Mandaten Mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling – MKAB of voldoen aan de voorwaarden om te werken als bureau voor private arbeidsbemiddeling (BPA). Mandaat kosteloze trajectbegeleiding – MKTB Mandaat competentieontwikkeling – MKCO (zie http://partners.vdab.be/mandaten/)http://partners.vdab.be/mandaten/ Onderaannemers mogelijk ook onder mandaten van de inschrijver Geldig kwaliteitslabel Toegang tot MLP: Mijn loopbaan voor Partners -> enkel inschrijver (zie http://partners.vdab.be/cvs/cvs_systoegang.shtml)http://partners.vdab.be/cvs/cvs_systoegang.shtml

22 Gunningscriteria 5. Wijze van gunnen van de opdracht Voor beoordeling van het aanbod van opdrachtnemer in zijn regelmatige offerte om tot keuze van de opdrachtnemer te komen (≠ selectiecriteria) Moet aansluiten bij het doel, de kenmerken en de specifieke aard van de opdracht Moet objectieve vergelijking mogelijk maken Resultaat gunningscriteria: Economisch meest voordelige offerte o.b.v. prijs én kwaliteit methodiek VDAB kiest om al dan niet te onderhandelen als de initiële offerte nog niet toereikend is o.b.v. aantal en rangschikking initiële offertes

23 Gunningscriteria 5. Wijze van gunnen van de opdracht  Beoordeling gunningscriteria: G1. Prijs Onderling vergelijking tussen alle inschrijvers Vergelijking t.a.v. richtprijs - marktconforme prijzen G2. Technische waarde : Methodiek Inschrijver geeft beschrijving van de opdracht A.d.h.v. verschillende vragen : wie, wat, waar, wanneer, waarom? Te gebruiken om de inhoud van een offerte op te bouwen keuze van aanpak / methodiek motiveren Doeltreffendheid van aanpak aantonen Onderbouwen waar mogelijk met voorbeelden en behaalde resultaten. Engagementen: ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk  Is de basis van de contractuele verbintenis!

24 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

25 Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud van een bestek 5.Wijze van gunning van opdracht 6.Indienen van een inschrijving/offerte

26 Vormvereisten ENKEL het officiële inschrijvingsformulier, offerteformulier met verplichte bijlagen gebruiken (aangeleverd in e-notificion als aparte opdrachtdocumenten) Enkel indienen via e-tendering Zowel inschrijver als elke co-aannemer moet de offerte elektronisch ondertekenen via e-tendering Onderaannemingsverklaringen en volmachten : ingescand, ondertekend en gedateerd document toevoegen als bijlage 6. Indienen van een inschrijving/offerte

27 Vormvereisten Naamgeving documenten inschrijvingsformulier /offerteformulier en bijlagen zoals opgegeven in bestek, penhouder= naam organisatie ALLE DOCUMENTEN verplicht in een PDF bestand aanleveren Maximum grootte per document is 25MB De voorgestelde titel en nummering bijlagen behouden. Duidelijke en doorlopende paginanummering die alle documenten van de offerte en bijlagen beslaat. 1 bestand per bijlage: indien verschillende documenten inscannen tot 1 bestand) 6. Indienen van een inschrijving/offerte

28 Inschrijven via e-Procurement 6. Indienen van een inschrijving /offerte Overheidsaanbestedingen via het web Elektronisch afhandelen van overheidsopdrachten via verschillende online platformen www.publicprocurement.be Applicaties voor ondernemingen e-Notification: voor publicatie van opdrachten e-Tendering voor indienen en ontvangen van aanvragen tot deelneming en offertes e-Invoicing voor het ontvangen en verzenden van facturen

29 Applicaties voor ondernemingen Wat is e-Notification? e-Notification: Nationaal publicatieplatform in België Nationale en Europese bekendmakingen Is de applicatie waarop: De aanbestedende overheden hun overheidsopdrachten kunnen publiceren Ondernemingen deze publicaties (incl. de opdrachtdocumenten) kunnen raadplegen. 6. Indienen van een inschrijving /offerte

30 Applicaties voor ondernemingen 6. Indienen van een inschrijving /offerte Toegang tot e-Notification https://enot.publicprocurement.be

31 Applicaties voor ondernemingen Wat is e-Tendering? e-Tendering: Elektronisch ontvangen en openen van kandidaatstellingen en offertes Link met e-notification Elektronische ‘kluis’ sluit op vastgelegde datum en uur! Elektronische openingszitting met digitaal PV van opening 6. Indienen van een inschrijving /offerte

32 Applicaties voor ondernemingen 6. Indienen van een inschrijving /offerte Toegang tot e-Tendering https://enot.publicprocurement.be

33 Registratie in e-Procurement 6. Indienen van een inschrijving /offerte Eén account voor toegang tot alle applicaties e-Procurement gebruikersbeheer centraliseert de registratie en de aanmelding. Gratis Volstaat om één keer aan te melden via het Gebruikersbeheer. Vrij navigeren tussen de verschillende applicaties. Het gebruikersbeheer bereikbaar via de link https://my.publicprocurement.be  Registratie is verplicht: doe dit tijdig Om opdrachtdocumenten bij een onderhandelingsprocedure te kunnen raadplegen Om elektronische aanvraag tot deelneming /offertes te kunnen indienen in e-Tendering Wanneer je niet bent aangemeld op de website (anoniem), blijven de mogelijkheden beperkt tot publiek beschikbare functies van het systeem

34 e-Procurement 6. Indienen van een inschrijving /offerte Meer info over alle applicaties op: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen- checklists http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen- checklists Hier vind je de verschillende documenten voor het gebruik van de applicaties:  Handleidingen Gebruikersbeheer e-Notification e-Tendering …  Checklists e-Tendering …

35 Nog vragen? 35


Download ppt "Hoe inschrijven op een overheidsopdracht?. Inhoud 1.Basisprincipes van een overheidsopdracht 2.Procedure 3.Inschrijven in samenwerkingsverband 4.Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google