De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012

2 Programma vandaag Doel project Terugblik 21-6 – Wettelijk kader en verantwoordelijkheden – Doel GROP – Processen, opschaling, crisisteam en fasering – Communicatie (en ondersteunende functies) Doel 26-6: de 4 processen – Wettelijk kader en veranderende verantwoordelijkheden – Consequenties voor de processen – Opschalen van de processen – DPG, crisiscoordinator en procesleiders

3 Toelichting op het project

4 Doel Herzien Modelplan GROP met integratie van: – de good practises van GGD’en ten aanzien van de ontwikkeling van het GROP – het herziene wettelijke kader (en het modelconvenant publieke gezondheid) – linken naar de huidige en nieuw te ontwikkelen procesplannen – afstemming met de gemeentelijke processen – afstemming met een (door GGD NL te ontwikkelen) draaiboek crisiscommunicatie – aansluiting met het Regionaal Crisisplan (RCP) en de wet veiligheidsregio’s (WVR) Modelplan moet hulpmiddel voor GGD’en zijn bij de implementatie van het eigen GROP

5 Werkwijze Voorheen ‘leken-kennis’, Experts en ervaringsdeskundigen: – Vanuit GGD’en: procesleiders, leden crisisteam, OTO én GROP-coordinatoren – RIVM – GHOR Academie – (vertegenwoordiging) gemeenten – GHOR (NL) 3 Discussiebijeenkomsten

6 Activiteiten en planning A Planning op maandniveau Activiteit aprmeijunjulaugseptokt 1.Inlezen 2.Inventarisatie ontwikkelingen 3.Samenstellen en inventarisatie klankbordgroep 4.Ontwikkelen concept GROP 5.Bijeenkomst klankbordgroep doorontwikkeling 6.Concept GROP met uitwerkingen 7.Vaststellen GROP (en deelproducten) 8.Eindsymposium = Activiteit = Mijlpaal

7 Deelnemers 21 juni26 juni Sylvia StronckhorstTwenteSylvia StronckhorstTwente Ron van WalsemMidden NLRon van WalsemMidden NL Sandra RomboutsZuid Limburg Krista van DaalenVRU (GHOR)Krista van DaalenVRU (GHOR) Joost van der ReeRIVMArlene HamburgZuid Holland Zuid Martin de VriesNLMartin de VriesNL Laura RustNL Sjef TimmermansGHOR Academie Miranda van ZoestCommunicatie – NLJoost van der ReeRIVM - CGM Reind van DoornRotterdamFemke de ZwartMidden NL Ronny van GervenHart voor BrabantRonny van GervenHart voor Brabant Jan van der HaveGroningen Willemijn WaalkensAmsterdamAndre JacobiRIVM - LCI Marije EkkelboomAmsterdamEllen VerspuiIZB

8 Bevindingen - algemeen Processen worden uitgewerkt OTO is in ontwikkeling Ervaringen worden (meer en meer) gedeeld Middelen t.b.v. OTO ->behoefte

9 Conclusies I Wettelijk kader verouderd: herziene wetgeving wordt vertrekpunt nieuwe GROP. GROP-opschaling toepasbaar bij kleine crisis tot grote ramp. GROP-opschaling vereenvoudigen. Basis blijft 4 stappen Generiek basisplan, ruimte voor uitzonderingen (specifiek) Visualiseren: stroomschema’s en beslisbomen Ondersteunende processen uitwerken: Communicatiedraaiboek en uitwerken informatiemanagement. Ook logistiek/facilitair speelt een belangrijke rol Piketregeling en consequenties: 24 x 7 bereikbaarheid en beschikbaarheid Rol DPG prominent uitwerken. Belangrijke schakel in advisering van de burgemeester over de GGD-verantwoordelijkheden

10 Bevindingen II Betrokkenheid bij processen nog beperkt -> GROP- coordinator staat nog alleen Proces JGZ? Gebruik bestaande structuren en netwerken Alleen GAGS is onvoldoende: uitwerken MMK Wanneer vakbekwaam? Wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk? Academiseren van werkzaamheden (PSH)? Eilandjes/schotten binnen de GGD (privacywetgeving) - > kunnen we wel samenwerken?

11 Bevindingen III Implementatie: geen onderdeel van GGD- activiteiten, begrotingscyclus en functiebeschrijvingen; GROP als GGD kerntaak Aansluiting ontbreekt Onbekend = onbemind Gebruik bestaande overleggen en structuren Bestrekken GGD-bestuur/wethouders

12 Bijeenkomst – 21 juni Wettelijk kader: – Wat zijn de veranderingen – Wat betekent dit voor de GGD en het GROP – Wat betekent dit voor de verantwoordelijkheden en taken Taken en verantwoordelijkheden: – Wanneer GROP? – Welke taken heeft de GGD? Opschaling: procesbeschrijving – Ontvangen en inschatten melding – ‘Diagnose’ -> wat zijn de risico’s en consequenties, bepalen inzet – Opschalen -> inzet organiseren en informatiemanagement – Continuïteit organiseren – Afschalen en nazorg Crisisteam (Randvoorwaarden) – Crisiscoordinator – Communicatie (w.o. Publieksinformatie) – Registratie, informatiemanagement, logistiek, personeel

13 Bijeenkomst – 26 juni Bespreken resultaten 21 juni 4 GGD-processen: – Wat is het doel van inzet/opschaling? – Wanneer en waarom is opschaling noodzakelijk vanuit de processen? – Wat is de gemene deler? – Wat zijn de raakvlakken? – Is samenwerking wel mogelijk (privacywetgeving)? – Wat wijkt af? Proces JGZ? Zijn er criteria voor opschaling te benoemen? Behoefte aan een fasering? Hulpmiddelen voor afstemming en besluitvorming? Checklists? Wat betekent dit voor het GROP

14 Bijeenkomst 3 (na de zomer) Afstemming RCP, GHOR, GRIP, etc. Afstemming gemeentelijke processen Implementatiedilemma’s

15 Programma bijeenkomst 26 juni

16 Bijeenkomst – 26 juni Bespreken resultaten 21 juni 4 GGD-processen: – Wat is het doel van inzet/opschaling? – Wanneer en waarom is opschaling noodzakelijk vanuit de processen? – Wat is de gemene deler? – Wat zijn de raakvlakken? – Is samenwerking wel mogelijk (privacywetgeving)? – Wat wijkt af? Proces JGZ? Zijn er criteria voor opschaling te benoemen? Behoefte aan een fasering? Hulpmiddelen voor afstemming en besluitvorming? Checklists? Wat betekent dit voor het GROP

17 Wettelijk kader Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012

18 Wettelijk kader WVR WPG

19 WVR de geneeskundige hulpverlening wordt geleverd door (Wvr art. 33) organisaties en diensten die onderdeel uitmaken van de geneeskundige keten. De GGD is een van die diensten; de GGD is ingevolge artikel 33, eerste lid van de Wvr, verplicht is de nodige maatregelen te treffen met het oog op hun taak binnen de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop; De GGD ingevolge artikel 33, tweede lid van de Wvr verplicht is om schriftelijke afspraken met de GHOR te maken over de inzet binnen de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop, met inachtneming van de daaraan gestelde eisen in artikel 5.1 van het Besluit Veiligheidsregio’s;

20 WPG De GGD draagt namens het college van burgemeester en wethouders zorg voor het via onderzoek verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van degenen die door een ramp worden getroffen en het adviseren van de bevolking over risico’s, inclusief gezondheidskundig advies over gevaarlijke stoffen, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen; De GGD is verantwoordelijk voor het ‘bevorderen van psychosociale hulp bij rampen’; De veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan; De GGD draagt namens het college van burgemeester en wethouders zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, en past bij de uitvoering hiervan de maatregelen toe die door de minister worden opgedragen, indien het gaat om de voorbereiding op de bestrijding van infectieziekten behorende tot groep A, of een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat; De burgemeester geeft op grond van de Wpg leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte, behorend tot groep B1, B2 of C, alsook de directe voorbereiding daarop en draagt zorg voor de toepassing van de maatregelen die daarvoor nodig zijn; het veiligheidsbestuur stelt gezamenlijk met het algemeen bestuur van de GGD dát deel van het crisisplan vast, dat betrekking heeft op de onderdelen van de publieke gezondheid en de geneeskundige hulpverlening.

21 Consequenties voor taken en verantwoordelijkheden oudnieuw Directeur GGD/directeur GHOR (RGF)Directeur PG (benoemd door bestuur GGD en veiligheidsbestuur) 40 GGD’enTerritoriaal congruent veiligheidsregio Voorbereiding grootschalige infectieziekteuitbraak door GGD-bestuur Voorbereiding grootschalige infectieziekte- uitbraak door veiligheidsbestuur GGD eigen infectieziektedraaiboekenGezamenlijk vast te stellen crisisplan m.b.t. infectieziekten B&W taak in epidemiebestrijding en voorbereiding Burgemeester taak in epidemiebestrijding en voorbereiding Burgemeester extra bevoegdheden t.a.v. gebouwen, vectoren, goederen, luchthavens Minister VWS leiding bij A-ziekten, aanbeve- lingen WHO en op verzoek burgemeester

22 Belangrijkste consequenties GROP Aanpassingen proces infectieziektebestrijding Reguliere en opgeschaalde zorg worden dichter bij elkaar gebracht: – Directeur PG – Gezamenlijk vaststellen crisisplan m.b.t. Infectieziektebestrijding – Afspraken van regulier tot opgeschaald (ook voor JGZ?) – Gezamenlijke planvorming en OTO (-plannen) Ongedeelde verantwoordelijkheid – openbare orde en grootschalige infectieziektebestrijding door het veiligheidsbestuur – Voorbereiding én bestrijding van infectieziektecrises (inbreng veiligheidsbestuur in de GGD als uitvoerende organisatie)

23 De GGD-processen? Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012

24 Conclusies Wat is functie GROP Wanneer schaalt de GGD op? Welke fasering? Welke processen? In beeld…

25 Functie van het GROP GROP DPG Burgemeester 1. Adviseren en besluitvormen MMK GOR IZB PSH

26 Functie van het GROP GROP DPG Burgemeester 1. Adviseren en besluitvormen MMK GOR IZB PSH 2. Coördineren en afstemmen

27 Functie van het GROP GROP DPG Burgemeester 1. Adviseren en besluitvormen MMK GOR IZB PSH 2. Coördineren en afstemmen Randvoorwaarden: Ondersteunende processen als Communicatie en informatiemanagement

28 Vragen en opmerkingen?

29 Wanneer schaalt de GGD op? Als crisis (mogelijk) GGD proces overstijgt (Dreiging van) Maatschappelijke onrust Afwijking reguliere werk Bedreiging van de continuïteit van de GGD Behoefte aan ondersteuning (communicatie, etc.)

30 Vragen en opmerkingen?

31 3 Varianten in opschaling Professionals Regulier

32 1: GGD Proces-opschaling Professionals RegulierGGD-proces OMT/KIZ/… Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Afstemming met:

33 2: GROP-opschaling Professionals RegulierGGD-proces OMT/KIZ/… Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Afstemming met: GROP GGD Crisisteam Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Afstemming met: DPG Professionals

34 3: GRIP-opschaling Professionals RegulierGGD-procesGRIP OMT/KIZ/… GGD Crisisteam GBT: GHOR Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met: GROP GGD Crisisteam Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Afstemming met: DPG Professionals

35 3 Varianten in GGD-opschaling Professionals RegulierGGD-procesGRIP OMT/KIZ/… GGD Crisisteam GBT: GHOR Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met: GROP GGD Crisisteam Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Afstemming met: DPG Professionals

36 Vragen en opmerkingen?

37 GGD-processen GGD dient onder alle omstandigheden zijn taken uit te kunnen voeren t.a.v.: 4 processen: MMK IZB GOR PSH (JGZ?)

38 Wat is er veranderd? GGD is nadrukkelijk(er) zelf verantwoordelijk voor uitvoering en coördinatie van – PSH (dus ook PSHOR en JGZ) – GOR – IZB – MMK (dus ook GAGS)

39 IZB wetVR verantwoordelijk voor bestrijding A-ziekten Burgemeester geeft leiding aan bestrijding B1, B2 of C GGD draagt zorg voor uitvoering als voorbereiding taakUitvoering reguliere infectieziektenbestrijding Coordinatie en afstemming (bij GRIP-inzet de VR) opschalingSoms acuut Meestal geleidelijk met formeren regionaal OMT partnersLandelijk OMT (regionaal OMT) Cib (RIVM)

40 MMK wetGGD draagt zorg voor adviseren bevolking over risico’s, w.o. GAGS taakUitvoering reguliere MMK, bestrijdingsbeleid en inhoudelijke uitvoering Coordinatie en organisatie MMK bij incidenten Bij GRIP-inzet: VR aansturing, maar taakverdeling verandert niet: opschalingAcuut: GAGS rechtstreeks ingezet door GHOR Nemen van regionale of lokale maatregelen Bepalen bestrijdingsbeleid Nasteven landelijke aansturing van maatregelen en interventies partnersBOT-mi (w.o. RIVM, TNO, KNMI, etc) MOD van het RIVM cGM van het RIVM AGS brandweer

41 GOR wetGGD draagt zorg voor via onderzoek verwerven van inzicht in de gezondheidstoestand van degenen die door een ramp zijn getroffen taakGBT/RBT beslist GGD adviseert opschalingNooit acuut, hooguit gegevensverzameling partnerscGM (RIVM) Onderzoeksinstanties voor uitvoering van GOR

42 PSH (JGZ) wetGGD is verantwoordelijk voor het bevorderen van psychosociale hulpverlening bij rampen taakGHOR-taak: leider kernteam en leider opvangteam (besluit personeel VR) Afspraken maken in de keten, zowel PSHI als PSHOR (=PSH) Coordinatie van de inhoudelijke uitvoering, zowel PSHI als PSHOR (=PSH) Regulier: JGZ-taken Voorkomen maatschappelijk onrust Casemanager om zorg slachtoffers bovenaan te stellen (boven opsporing opschalingGrootschalig: Kernteam en opvangteam Kleinschalig: KIZ-team, calamiteitenteam, coordinatieteam, etc. partnersIAC ARQ (via cGM) Slachtofferhulp, GGZ, Maatschappelijk werk, etc Informeren huisartsen, scholen, etc

43 PSHi Professionals RegulierPSHI Crisis-, kern-, calamiteitente am) o.l.v. GGD Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Afstemming met:

44 PSHOR Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisis-, kern-, calamiteitente am) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met:

45 PSHi en PSHOR = PSH! PS Professionals Professionals in opvangteam Professionals RegulierPSHIPSHOR Crisisteam(Ker n) o.l.v. GGD Crisisteam/Ke rnteam o.l.v. GGD GBT – GHOR: besturende processen Inhoude lijk: Gemeen ten, politie Veilig- heids- en zorg- keten Afstemming met:

46 Vragen en opmerkingen?

47 Opschalen in 4 stappen

48 … ontvangt melding … toetst melding … informeert Directeur Inwinnen informatie bij specialisten Directeur GGD besluit opschaling 1 e Melding via AIZB, MMK, etc. Fase 1: ontvangst melding en analyse

49 Crisiscoordinator stelt crisisteam in Directeur GGD besluit opschaling Crisisteam alarmeert benodigd GGD- personeel Crisisteam gaat aan de slag Fase 2: alarmeren en opschaling

50 Crisisteam coordineert GGD processen Processen worden opgestart Fase 3: uitvoering Crisisteam adviseert DPG

51 Crisiscoordinator informeert GHOR, gemeente, etc Crisisteam maakt plan voor afschaling Crisiscoordinator start afschaling Directeur GGD besluit afschaling Crisiscoordinator adviseert directeur GGD over afschaling Evaluator start evaluatie Fase 4: Afschaling

52 Vragen en opmerkingen?

53 De GGD-processen? Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012

54 Opdracht Past het proces in de 4 stappen: – Ontvangst melding en analyse melding – Alarmeren en opschalen – Uitvoering – Afschaling Wat zijn de raakvlakken met de andere processen? Welke ondersteuningsbehoefte past hierbij? Wat adviseer je richting de DPG?

55 Grop versie 1.0

56 Na de zomer… Bijeenkomst 3: – Toetsen input – Afstemming externe partners, GROP en RCP – Ondersteuningsorganisatie GROP – Rollen, taken en verantwoordelijkheden

57 Dank voor jullie inbreng! Doorontwikkeling Modelplan GROP Contact of vragen: Thérèse Claassen 06 – 5151 3165 claassen@grip-bv.nl www.grip-bv.nl http://nl.linkedin.com/in/thereseclaassen

58 Crisisteam: de opschaling


Download ppt "GGD Samen Beter Voorbereid Doorontwikkeling Modelplan GROP Bijeenkomst 26 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google