De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft, op zijn verzoek en gehoord de redenen, ontheffing verleed aan br. Gert-Jan Lenting uit zijn ambt als ouderling. Door het ontstaan van deze 2e vacature heeft de kerkenraad besloten de reguliere verkiezing van ambtsdragers te vervroegen. Aftredend zijn de brs. ouderling Bert Ellen en Leendert Nelemans en diaken br. Gerrit Westerik. De kerkenraad verzoekt u namen op te geven van broeders, die u geschikt acht voor het dienen in het ambt van ouderling en diaken, graag voorzien van uw argumenten. Deze namen kunt u tot/met 27 maart indienen bij br. Mark de Fouw.

5 Agenda 13 maart9 30 bijbelgroepen 19 30 Best Life 15 maart20 00 thema-avond: "Is christelijke politiek uit de tijd?" Spreker: prof Schuurman Locatie: Koptische kerk, Eindhoven 16 maartBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos schets 8 Inl: Jaap Blom

6 Deze week zijn jarig: 13 maart:zr Judith de Groot-Petrusma br Dries de Ruiter 14 maart:zr Marieke de Groot 15 maart:Silke van Dijken zr Heleen Sytsma-van Loo 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscherer ligt een kaart klaar achterin de kerk 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps Er liggen ook kaarten voor mw. Vreeman (omdat er vorige week geen kaart was) en voor Theo Sytsma (beterschap).

7 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

11 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

12 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

13 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

14 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

15 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

18 Psalm 118: 8 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz’ ogen. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

19 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

21 Psalm 118: 9 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ’s HEREN naam. Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

22 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

23 een vos, een hen en kuikens Onderweg naar Jeruzalem:

24 een kansloze missie? ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Lucas 13,23

25 een beslissende missie Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen Lucas 13,24

26 dreigingsniveau Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden!’ Lucas 13,31

27 Jezus vlucht niet Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing.” Lucas 13,32

28 Jezus vlucht niet De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ Johannes 10,17v

29 Jezus zoekt Jeruzalem op want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem – Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Lucas 13,33v

30 teleurstelling Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Lucas 13,34

31 teleurstelling Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Johannes 1,11

32 toekomst Ik verzeker jullie: jullie zullen mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!” Lucas 13,35 Psalm 118,26

33 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

34 Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

35 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

36 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

37 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

38 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

39 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

41 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

42 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

43 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

44 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

45 Gezang 182E 4-stemmig

46 Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b: Gezang111: Gezang182E:Amen

47

48

49

50

51 In de Catharinakerk zal er een vervolg programma zijn van Beleef Pasen event De heenreis zal met een bus gaan, maar de terugweg wordt lopend gedaan. Neem hiervoor warme kleding mee en als het kan een geel hesje. Wij verwachten rond 04.00 / 04.30 uur weer terug te zijn in de Emmaüskerk Tijdens het concert zal er een collecte gehouden worden om de onkosten te kunnen dekken. Tijdens de pauzes zijn er heerlijke versnaperingen te koop (koffie, thee, fris, enz)

52


Download ppt "Liturgieds. A. van Vugt uit Eindhoven Collecte: Diaconie Opwekking687: Lucas13:22 - 30 Psalm118:8 Lucas13:31 - 35 Psalm118:9 Opwekking176: Gezang179b:"

Verwante presentaties


Ads door Google