De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het CJG team in de wijk CJG teams aan de slag! Verbinden preventief jeugdbeleid, Jeugdzorg en Passend onderwijs Presentatie is ontwikkeld door:  Ans Hermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het CJG team in de wijk CJG teams aan de slag! Verbinden preventief jeugdbeleid, Jeugdzorg en Passend onderwijs Presentatie is ontwikkeld door:  Ans Hermans."— Transcript van de presentatie:

1 Het CJG team in de wijk CJG teams aan de slag! Verbinden preventief jeugdbeleid, Jeugdzorg en Passend onderwijs Presentatie is ontwikkeld door:  Ans Hermans  Joep Verhoeven  José Dankers  Marion Verhagen  Helen Raamsdonk  Irene Koster  Mary Bosdriesz

2 The Voyage

3 Opdracht Elke professional in de wijk spant zich maximaal in om vanuit zijn eigen taak en expertise en in samenwerking met alle andere professionals bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen van alle kinderen in de wijk. Dit moet resulteren in minder kinderen in speciaal onderwijs en specialistische jeugdhulp

4 Opdracht  Het bieden van basisondersteuning op de vindplaatsen in samenwerking met professionals op de vindplaatsen;  Het vormen van een schakel naar (gespecialiseerde) onderwijsondersteuning en jeugdzorg en zorgdragen voor een passend arrangement;  Waarborgen Veiligheid van kinderen in gezinnen in de wijk, zo nodig inschakelen Jeugdbescherming;  Een sluitend netwerk vormen rondom kinderen en gezinnen met de overige netwerken in de wijk zoals het Wijkteam en de netwerken op stedelijk niveau zoals Integrale Vroeghulp, BJZ/AMK, Steunpunt Huiselijk Geweld, Bemoeizorg.

5 Basisondersteuning/zorg

6 Basisondersteuning onderwijs / BSO  Signaleren  Breed kijken: kind, gezin en wijk  Versterken eigen kracht waar mogelijk  Steun in de rug  Arrangeren als het moet

7 Basisondersteuning  Contactmomenten en Screeningen  Sociaal Medisch Onderzoek  Huisbezoek  Inloop en telefonisch spreekuur  Vaccinaties  Breed kijken: kind, gezin en wijk  Versterken eigen kracht waar mogelijk  Steun in de rug  Arrangeren als het moet

8 Resultaten Basisondersteuning/zorg  Ouders nemen hun verantwoordelijkheid  Omgeving geeft meer steun  Normaliseren  Problemen vroegtijdig oplossen  Minder doorverwijzingen naar speciaal onderwijs en zorg ……en indien nodig

9 The Voyage: Arrangeren Als de basiszorg niet toereikend is

10 CJG team in de wijk: Wie  wijkcontactpersoon Passage  Sociaal verpleegkundige/arts  (School)maatschappelijk werkende  Welzijnswerker in aandachtswijken  Medewerker jeugdhulpverlening In de integrale werkwijze van het team, waar nodig worden andere instellingen betrokken om een arrangement te maken. Ouders worden vanaf het begin af aan betrokken

11 CJG team: Verbinding met specialistische voorzieningen  Het team heeft een verbinding met de specialistische voorzieningen Via medewerker jeugdhulpverlening Via wijkcontactpersoon met speciaal onderwijs. Dit team krijgt een rol in het afgeven/voorbereiden van een ondersteuningstoewijzing speciaal onderwijs\ jeugdhulp(speciale setting) De specialistische voorzieningen zorgen voor makkelijk bereikbare consultatie en expertise.

12 CJG team: Hoe  Kind en gezin centraal  Dicht bij leefwereld, vindplaats  Multidisciplinaire integrale analyse  Plan samen met gezin/kind  Casusverantwoordelijke  Gezamenlijk verantwoordelijk  Invliegen jeugdzorg  Invliegen expertise speciaal onderwijs

13 CJG team: Wat is anders  Meer gericht op eigen kracht ouders/kind en sociale netwerken  Integrale benadering  Gespecialiseerde zorg zonder indicatie  Kennen en gekend worden  Nieuwe vormen van samenwerking

14 CJG team: Randvoorwaarden  Vaste spelers  Organisaties geven professionals de ruimte, handelingsvrijheid wijkteam  Proces samenwerken ondersteunen: coachen, ondersteunen ontwikkelen ‘nieuw’ gedrag  Bestuurlijk en ambtelijk commitment  Inzicht in opbrengst aanpak

15 Zorg Individuele Casuïstiek Verbinden individueel en collectief  Analyse door CJG- team met basisstructuur over ontwikkelingen en trends  Formuleren collectieve wijkprogramma’s Preventie Collectief Aanbod

16 Timetable  brainstorm met medewerkers en jeugdzorg- instellingen heeft plaatsgevonden  1 maart start wijkteam Jeugd Noord; nu op zoek naar kwartiemaker / coach.  Najaar: uitrol naar andere wijken

17 wijkaanpak


Download ppt "Het CJG team in de wijk CJG teams aan de slag! Verbinden preventief jeugdbeleid, Jeugdzorg en Passend onderwijs Presentatie is ontwikkeld door:  Ans Hermans."

Verwante presentaties


Ads door Google