De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Tijden van de samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Tijden van de samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Tijden van de samenleving

2 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Aanleiding Adviesaanvraag van minister Plasterk van OCW. Vroeg om visie SER op:  Oplossingen voor tijdknelpunten combinatie werk en privé;  Rol overheid en bedrijfsleven hierbij.

3 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Hoofdlijn SER-advies Werkenden ervaren grote tijdsdruk en tijdgebrek. Hoge maatschappelijke kosten. Daarom: slimmere, andere organisatie nodig van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening

4 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Deeltijdparadox: Mensen gaan minder werken, stemmen werk en privétaken af op de huidige situatie in de omgeving ˃ deeltijdwerk houdt traditionele tijdsindeling in stand ˃ andere strategieën nodig

5 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Nieuwe strategieën  Tijd- en plaatsongebonden werken (tele- en thuiswerken; Het Nieuwe Werken)  Zelfroosteren; zelf digitaal afspraken plannen  Verschuiving / verruiming openingstijden  Inzetten van verlof  Aanpassen arbeidsuren

6 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Oplossing langs twee sporen:  Bedrijven: werkgevers en werknemers slimmer werken  Maatschappelijke dienstverlening (omgeving van bedrijven en werkenden): openingstijden; digitale dienstverlening

7 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Wederkerige flexibiliteit Tussen werkgever en werknemer:  Werknemers: behoefte aan invloed en zeggenschap over tijd en plaats werk  Werkgevers: behoefte aan aanpassingsvermogen en flexibele houding werknemers  Maatschappelijke omgeving–bedrijven–werkenden:  Onderlinge afstemming, belangenafweging, flexibele houding

8 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Rol van werkgevers en werknemers op verschillende niveaus  Centraal niveau: Gezamenlijke permanente inspanning voor het oplossen van tijdsknelpunten.  Bedrijfstak- of brancheniveau: Vernieuwende cao’s met aandacht voor:  Slimmere organisatie  Meer zeggenschap werknemers over tijd en plaats van arbeid  Wederkerige flexibiliteit  Ondernemingsniveau:  Concreet invoeren flexibeler werken  Mogelijkheden en beperkingen in mkb

9 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Maatschappelijke dienstverlening:  Ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, gemeenten  Digitale dienstverlening optimaal benutten (telefonische spreekuren, afspraken en herhaalrecepten via internet, e-consulting)  Beperkte verschuiving / verruiming openingstijden naar randen van de werkdag

10 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Samenwerking onderwijs en kinderopvang: Sluitende dagarrangementen voor 4–12 jarigen:  School- en opvangtijden sluiten aan op werktijden;  Volledig weekvenster met woensdag en vrijdag als reguliere werkdag;  Continurooster  Eerste stap in ontwikkeling naar integrale kindvriendelijke centra voor 0–12 jarigen  Overheid primair verantwoordelijk voor invoering sluitende dagarrangementen

11 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Rol overheid  Coördinatiepunt voor tijdbeleid  Wegnemen belemmeringen in regelgeving  Stimuleren en faciliteren

12 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Betrokkenheid groeperingen buiten de SER bij voorbereiding advies Input d.m.v. hoorzittingen, gesprekken en reacties o.a. van: KPN, De Unie, Stichting Dutch Employers Cooperation Program, Qidos, Gemeente Zoetermeer, TNO, NCSI, Taskforce kinderopvang/onderwijs, deskundigen, NVZ, LHV, AWVN, FNV Bondgenoten, Déhora Consultancy Group.

13 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Wat wil de SER met dit advies bereiken?  Betere combineerbaarheid werk en privé over de gehele levensloop;  Hogere arbeidsdeelname en duurzame, optimale arbeidsinzet van werkenden;  Duurzame economische groei, met behoorlijke perspectieven voor alle betrokkenen (economische bedrijvigheid, deugdelijke banen en arbeidspatronen)

14 25-05-2011 | Alexander Rinnooy Kan | Slimmer werken Stand van zaken  Advies op 15 april vastgesteld door de raad  18 april officieel overhandigd aan minister Van Bijsterveldt van OCW  Nog geen officiële kabinetsreactie


Download ppt "00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Tijden van de samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google