De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde prestaties Terbeschikkingstelling TBS persoonlijke aangelegenheden 1

2 De algemene stelsels: -Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (HLBO of LBO1/5) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (HLBO55+ of LBO55+1/5) - Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) deze verlofstelsels worden waarschijnlijk vanaf 2/9/2016 afgeschaft 2

3 De specifieke stelsels: -Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) 3

4 NIEUW vanaf 2 september 2016 – in ontwerp Vlaams Zorgkrediet  analoog met specifieke LBO  lagere vergoeding  andere tijdspanne al dan niet opeenvolgend  personeelslid zou starten met een zorgkredietenveloppe waarbij geen rekening gehouden wordt met eerder opgenomen verlofstelsels 4

5 * te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…) 5

6 uitzondering voor administratief medewerker: andere begin- en einddatum - LBO kan beginnen de eerste dag van elke maand - duurt minstens 6 maanden en maximum 1 jaar (telkens met volledige maanden) vb. van 1 april tot 30 september 6

7 7 EINDELOOPBAANSTELSELHLBO55+LBO55+1/5 voorwaardenhoofdambt, vast benoemd, reeds 55 jaar zijn aanstellingmin.1/2 + 1uFT effectief 1/2 (afronden naar boven) vb. 11/21 4/5 (afronden naar boven) vb. 18/22, 20/24 begindatum1/9 of 1/10 (vermoedelijk enkel nog op 1/9/16) einddatum31/8 (uiterlijk tot pensioen) duuronbeperkt – telt niet mee bij de 60 mnd gewone LBO - tot pensioen rechtgeconditioneerdgunst wijziging volume overgang van 1/2 naar 1/5 of omgekeerd mogelijk op 1 september (waarschijnlijk niet meer mogelijk) vervroegde stopzetting kan op 1 sept – melding aan schoolbestuur volstaat (voor 1 mei) kan om uitzonderlijk familiale reden (uiterlijk 1 mei) mits 1 maand opzegging én toelating van de minister verlof opnieuw opnemen is niet mogelijk opschorting kan opgeschort worden voor specifieke LBO – nadien zelfde volume verderzetten (waarschijnlijk niet meer mogelijk) uitzonderingen - wie momenteel GLBO50+ neemt kan op leeftijd van 55 jaar veranderen van volume - bij een voltijdse loopbaan van 28 jaar kan op de leeftijd van 50 jaar ingestapt worden voor LBO50+1/5

8 * te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…) 8

9 Cumulatie bij LBO - met een politiek mandaat - met een overlevingspensioen - met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de begindatum LBO  volume van deze activiteit mag niet toenemen tijdens de LBO  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet - met de uitoefening van een zelfstandige activiteit  uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar Invloed op pensioen (zie uiteenzetting pensioenen en uitstapregeling) 9

10 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 10

11 Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken: -1 maand VLBOOV extra op te nemen -2 maanden HLBOOV extra op te nemen -5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk) 11

12  periode voor de vakantie max. 1 maand  periode voor de vakantie moet aansluiten op bevallingsverlof/ moederschapsbescherming/ onbezoldigd ouderschapsverlof/ verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij/ geboorteverlof  voor en na de vakantie zelfde volume opnemen voorbeeld  bevallingsverlof tot en met 4 juni  aansluitend LBOOV tot 30 juni  restant vanaf 1 september 12

13 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Zorg voor gezinslid of familielid tot de tweede graad gezinslid = elke persoon die samenwoont met het personeelslid familielid = zowel bloed- als aanverwanten 13 VLBOMBHLBOMBLBOMB-1/5 voorwaarden vast benoemd tijdelijk: binnen periode van aanstelling aanstelling minstens ½ (deze voorwaarde vervalt op 2/9/2016) minstens 1/2+1uFT effectief0 1/2 (afronden naar boven) 4/5 (afronden naar boven) begindatum eerste dag van de week na mededeling door personeelslid - tenzij anders overeengekomen met schoolbestuur aan te vragen periode min. 1 mnd tot max. 3 mnd duurtotaal max. 12 maanden1/2 en 1/5 samen max. 24 maanden einddatum aangevraagde periode vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden mits goedkeuring schoolbestuur rechtabsoluut recht

14 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand alleenstaande ouder met ziek kind - verzorging van een kind tot de vooravond van de 16 de verjaardag - verdubbeling duur: -VLBOMB 24 maanden - GLBOMB (1/2 of 1/5) 48 maanden 14

15 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand verzorging gehospitaliseerd minderjarig kind VLBOMB voor 1 volledige week (7 kalenderdagen) eenmaal verlengbaar met nog 1 volledige week tijdens of onmiddellijk na hospitalisatie als gevolg van een zware ziekte  Kan onmiddellijk ingaan.  Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand.  Deze periode telt mee voor de maximumduur van 12 maanden. Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind. 15

16 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand LBOMB voor en na een schoolvakantie - einddatum LBOMB binnen 7 kalenderdagen voor herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie of in de loop ervan - begindatum nieuwe periode LBOMB binnen 7 kalenderdagen na diezelfde schoolvakantie of in de loop ervan gevolg: tussenliggende vakantie wordt geheel of gedeeltelijk omgezet naar TBSPA deze vorm van TBSPA: telt niet mee voor de maximumduur van 5 jaar telt wel mee voor geldelijke anciënniteit telt mee voor evenredige vermindering van het salaris in de zomervakantie 16

17 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Zorg voor ongeneeslijk zieke persoon in terminale fase (geen verwantschap vereist) 17

18 Een gewone loopbaanonderbreking kan opgeschort worden om een specifieke loopbaanonderbreking op te nemen. Een specifieke loopbaanonderbreking ouderschapsverlof kan niet opgeschort worden, maar wel stopgezet worden om een andere specifieke loopbaanonderbreking op te nemen. voorbeeld - personeelslid neemt LBOOV 1/5 gedurende 20 maanden van 01/09/2015 tot 30/04/2017 - van 20/3/16 tot 20/4/16 wenst dit personeelslid voltijds LBOMB op te nemen voor een ziek familielid LBOOV kan stopgezet worden, maar kan vanaf 21/04/2016 niet meer verder gezet worden. 18

19 Premie van de RVA Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet bedragen – onderwijs http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking%20en%20tijdskrediet/loopbaanonderbreking#8302 Vanaf het 2 de jaar loopbaanonderbreking wordt de premie met 5% verminderd Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid: Worden afgeschaft vanaf 2 september 2016 een periode van maximum 2 jaar bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek) met uitzondering van het eindeloopbaanstelsel (GLBO50+ of GLBO55+) voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht heeft http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies/openbare-sector/hoeveel-bedraagt-de- premie 19

20 Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd 20 algemeen stelsel loopbaanonderbreking niet gepresteerde urenPremie RVAhet 2 de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd VLBO20/20361,81 HLBO10/20140,91 LBO1/54/2066,71 HLBO55+10/20261,67 LBO1/5 55+4/20133,41 thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof niet gepresteerde urenPremie 50-Premie 50+ volledig20/20707,08 halftijds10/20325,92552,84 1/54/20130,37221,34 Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13

21 Verloven voor verminderde prestaties - gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (VVP2k <14j) Afwezigheid voor verminderde prestaties - wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (AVP2k <14j) 21

22 22 VVP = verlof verminderde prestatiesAVP = afwezigheid verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenenPA = persoonlijke aangelegenheden VVP/SFVVP 50j of 2 kinderen <14jAVP/PAAVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffectatievrij en aanstelling volledig schooljaarNiet voor tijdelijke uren volumeten minste 1 uur presteren vervangende winstgevende activiteiten onderwijs: geen / uitzondering: herintrederonderwijs: geen buiten onderwijs: geenuitzondering : herintreder uitz. sommige politieke verlovenen hogeschool zie punt 4.1. van de omzendbriefbuiten onderwijs: mogelijk aanvang bij noodzaakvaste begindata:vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april motivering vereist1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duur maximum 5 jaar alle VVP samengeen maximumduur einde volgens overeenkomststeeds einde schooljaar (31/8) geldelijke anciënniteit geen gevolg wedde pro rata voor de gepresteerde opdracht pensioen- voordelig? ja (binnen pensioenkrediet)neen

23 23 VVP sociale/familiale redenenVVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffectatievrij en aanstelling volledig schooljaar volumeten minste 1 uur presteren vervangende winstgevende activiteiten onderwijs: geen / uitzondering: herintreder buiten onderwijs: geen uitz. sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief aanvang bij noodzaakvaste begindata: motivering vereist1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duurmaximum 5 jaar alle VVP samen eindevolgens overeenkomststeeds einde schooljaar (31/8) geldelijke anciënniteitgeen gevolg weddepro rata voor de gepresteerde opdracht pensioen-voordelig?ja (binnen pensioenkrediet)

24 24 AVP persoonlijke aangelegenhedenAVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd niet voor tijdelijke uren volumeten minste 1 uur presteren vervangende winstgevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering : herintreder en hogeschool buiten onderwijs: mogelijk aanvang vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duurgeen maximumduur eindesteeds einde schooljaar (31/8) geldelijke anciënniteitgeen gevolg weddepro rata voor de gepresteerde opdracht pensioen-voordelig?neen

25 wie: vast benoemde personeelsleden of tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling volume: TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen begin- en einddatum: volgens overeenkomst termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden 25

26 Bezoldiging tijdens een periode TBSPA - geen recht op wedde voor niet gepresteerde uren - verlies van geldelijke anciënniteit binnen de maand waarin TBSPA genomen wordt. effect op bezoldiging tijdens zomervakantie: vast benoemd: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie tijdelijk: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd 26

27 Voorbeeld bezoldiging TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen - verlies wedde op die dagen - 3 maanden verlies geldelijke anc. (oktober-november-december) - 12 dagen niet betaald in de zomervakantie 60 dagen verlof genomen in 10 maanden (sept tot juni) = 1/5 1/5 van de zomervakantie = 12 dagen) dus 12 dagen onbezoldigd in juli 27

28 cumulatie buiten het onderwijs: alles toegelaten in het onderwijs: een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een andere onderwijsopdracht opnemen opmerking : het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg en moet zich in orde stellen met ziekenfonds pensioen komt niet in aanmerking 28

29 de omzendbrieven per trefwoord http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ loopbaanonderbreking http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279 verminderde prestaties http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027 TBSPA http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145 te verwachten wijzigingen verlofstelsels http://www.dpbbrugge.be/secundair/mededelingen.aspx invloed op pensioen Brochure van Federale Pensioendienst (FDP) http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm 29


Download ppt "Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde."

Verwante presentaties


Ads door Google