De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INBRENGWAARDE Uitvoering van staand beleid. Besluit van de Raad d.d. 30 juni 2010 en 31 mei 2011 Richtlijn inbrengwaarde. Met het openen van de grondexploitatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INBRENGWAARDE Uitvoering van staand beleid. Besluit van de Raad d.d. 30 juni 2010 en 31 mei 2011 Richtlijn inbrengwaarde. Met het openen van de grondexploitatie."— Transcript van de presentatie:

1 INBRENGWAARDE Uitvoering van staand beleid

2 Besluit van de Raad d.d. 30 juni 2010 en 31 mei 2011 Richtlijn inbrengwaarde. Met het openen van de grondexploitatie wordt de waarde van de eigen ingebrachte gronden als kosten opgenomen.

3 Inbrengwaarde en grondbeleid GROND, heeft altijd een waarde (boek- / taxatie- / inbrengwaarde).

4 Waarde van de inbrengwaarde Inbrengwaarde van de door de gemeente ingebrachte grond wordt berekend op: de staat van de grond voor de ontwikkeling; exclusief waardesprong door ontwikkeling (conform WRO).

5 Voorzichtigheidsprincipe Voorzichtigheidsprincipe uitgangspunt berekening inbrengwaarde. Waarom? Uitgangspunt: binnen de grexen, de hoogte van de tussentijdse winstneming beperken.

6 Voorzichtigheidsprincipe Hoe? Referentieproject Waterhoven In overleg met accountant: hanteren van tarief van € 50 per m2 Generiek en niet specifiek? Eenvoudig te hanteren ondergrens

7 Boekhoudkundige verwerking inbrengwaarde Kosten t.l.v. project Inkomsten t.g.v. algemene dienst gemeente Dotatie aan reserve Winstneming volgens BBV (frictie met WRO/reële kosten)

8 Voorzichtigheidsbeginsel Winsten worden pas genomen bij voldoende zekerheid over de realisatie van het resultaat. 1.Actueel vastgestelde grondexploitatie; 2.Inbrengwaarde is grondwaarde exclusief waardesprong; 3.Uitsluitend grond voor derden; 4.Overeenkomsten met derden inzake verkoop gronden; 5.Risico-analyse met mogelijke reservering.

9 Realisatiebeginsel Als aan het voorzichtigheidsbeginsel wordt voldaan kan de winstneming als gerealiseerd worden beschouwd en uit de grondexploitatie worden genomen. Via de exploitatierekening wordt de opbrengst van de inbrengwaarde in de algemene reserve grondexploitaties gestort.

10 Hoe gaat het in de praktijk? 1.Opstellen grondexploitatie; inbrengwaarde als kostenpost meerekenen. 2.Vaststelling grondexploitatie door Raad. 3.Aangaan overeenkomst met derden inzake grondverkopen. 4.Inbrengwaarde boekhoudkundig verwerken.

11 Ad 1) Inbrengwaarde in grex opnemen Inbrengwaarde = aantal m2 eigen grond x € 50,- Al aanwezige boekwaarde wordt verrekend. Al gemaakte indirecte verwervingskosten worden eveneens verrekend (b.v. WVG).

12 Vervolg Ad 1) Inbrengwaarde in grex opnemen Moment van inbrengwaarde In het jaar van de overeenkomst (bijvoorbeeld 2015) wordt de waarde van de grond rekentechnisch ingebracht.

13 Voordeel van inbrengwaarde Grond heeft altijd een waarde. Reëel inzicht in kosten en opbrengsten. Project wordt scherper op resultaat gestuurd.

14


Download ppt "INBRENGWAARDE Uitvoering van staand beleid. Besluit van de Raad d.d. 30 juni 2010 en 31 mei 2011 Richtlijn inbrengwaarde. Met het openen van de grondexploitatie."

Verwante presentaties


Ads door Google