De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Presentatie 1.Actualisering middelenkader-recessie 2.Gemeente als partner in bestrijding recessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Presentatie 1.Actualisering middelenkader-recessie 2.Gemeente als partner in bestrijding recessie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Presentatie 1.Actualisering middelenkader-recessie 2.Gemeente als partner in bestrijding recessie

2 2 Agenda (deel 1) Actualisering middelenkader –Programmabegroting 2009-2012 –Uitgavenkader –Majeure investeringen –Eerste beeld recessie –Mogelijke structurele maatregelen –Vervolgtraject richting raad

3 3 Agenda (deel 2) Gemeente als partner in bestrijding recessie –Situatieschets –Gevolgen voor Enschede –Accenten college –Wat doen we? –Hoe gaan we verder?

4 4 4 Vertrekpunt programmabegroting 2009-2012, Middelenkader Programmabegrotingen 2008 en 2009 zijn sluitend voor de periode 2009-2012. Echter, in programmabegrotingen is tevens gemeld dat na de planperiode sprake is van een structureel tekort. Strategisch financieel beleid: generieke taakstelling, tweejaarlijks: oplopend van € 2 mln. in 2010 naar € 4 mln. structureel vanaf 2012. Lost structureel tekort op. Feitelijke ontwikkelingen zoals september- en decembercirculaire incl. negatieve bijstelling CPB-raming (bijstelling inflatie), reclamebelasting en jaarrekeningresultaat Conclusie: per saldo leidt bovenstaande tot een beschikbaar bedrag van € 7 mln. in 2009, en € 2 mln. in 2010-2012 en € 1 mln. structureel vanaf 2013.

5 5 Uitgavenkader Rijksbeleid: met name gevolgen AWBZ, Huishoudelijke hulp (ca. € 5 mln. structureel per jaar). College- en raadsbesluiten: o.a. Sportpark Boekelo, Stadsmarketing, ICT (Dimpact). Knelpunten: o.a. leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting. Conclusie: totale effect van de extra uitgaven/knelpunten bedraagt vele miljoenen structureel vanaf 2010.

6 6 Majeure investeringen Ambities majeure investeringen: nog te dekken € 19 mln. (programmabegroting 2009). Vorming van een investeringsfonds, met name incidentele middelen vanuit reserves en voorziening (onderzoek is in volle gang) en rekeningresultaten.

7 7 Eerste beeld recessie (1) Recessie heeft met name financiële gevolgen voor: - sterke groei aantal bijstandsuitkeringen (WWB) - Gemeentefonds: samen ‘bezuinigingstrap’ af; elke € 1 mrd. rijksbezuiniging betekent ca. € 1,8 mln. minder inkomsten voor Enschede, dus € 3 mrd. rijksbezuiniging is € 5,4 mln., € 12 mrd. (Minister Bos) is € 21,6 mln. De effecten van de recessie leiden per saldo tot minder inkomsten en hogere uitgaven (leges, parkeerinkomsten, DCW-omzetverlies, schuldhulpverlening, OZB, deze zijn nog niet allemaal gekwantificeerd)

8 8 Eerste beeld recessie (2) Conclusie: 1. De beschikbare middelen zijn ontoereikend om de extra uitgaven/knelpunten, majeure investeringen en gevolgen van recessie op te vangen. 2. Ingrijpende structurele bezuinigingsmaatregelen en bijstelling van ambities/majeure investeringen zijn onafwendbaar. Daarbij moet op voorhand niets worden uitgesloten.

9 9 Situatieschets Van kredietcrisis naar economische neergang Pakket maatregelen kabinet

10 10 Gevolgen voor Enschede? Trendmonitor I&O-research Financiële gevolgen

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Accenten college Arbeidsmarkt Samenleving Woningmarkt Bedrijfsleven Mogelijke gevolgen en opgaven gemeentelijke organisatie

18 18 Wat doen we? Bekijken of we projecten/kansen o.a. duurzaamheid kunnen versnellen Samen optrekken met partners binnen en buiten de stad –Provincie, regio, woningbouwcorporaties, ondernemers etc. Maatregelen kwetsbare groepen, arbeidsmarkt, werken en wonen Monitoring situatie Ambitie en Zorgvuldigheid versus Middelenkader –Weet wat je wel of niet kunt/doen.

19 19 Inzending t.b.v. versnellingsagenda Kennispark Twente Herstructurering Duurzaamheid Stimulering starters en ZZP-ers Wonen en woonomgeving Versneld uitvoeren onderhoud accommodaties & sportvelden Versnelde bouw Brede Scholen

20 20 Hoe gaan we verder! Kerngroep bestrijding recessie Maatregelen uitwerken Betrekken raad en partners


Download ppt "1 Presentatie 1.Actualisering middelenkader-recessie 2.Gemeente als partner in bestrijding recessie."

Verwante presentaties


Ads door Google