De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Klimaatconferentie: Werkgroep Industrie – 8 februari 2008 Voortgang maatregelen luik ‘Industrie’ van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 Sven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Klimaatconferentie: Werkgroep Industrie – 8 februari 2008 Voortgang maatregelen luik ‘Industrie’ van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 Sven."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Klimaatconferentie: Werkgroep Industrie – 8 februari 2008 Voortgang maatregelen luik ‘Industrie’ van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 Sven Claeys / Tomas Velghe Vlaamse Overheid, dept. LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat

2 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Inleidende cijfers

3 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Inleidende cijfers Huidige prognoses industrie 08-12 (37,8 Mton) CO2: 34,5 Mton CO2-eq CH4: 0,7 Mton CO2-eq N20: 1,6 Mton CO2-eq F-gassen: 1,0 Mton CO2-eq

4 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Overzicht maatregelen A.Maximaliseren Energie-efficiëntie B.Terugdringen lachgasuitstoot chemische industrie C.Reduceren emissies F-gassen D.Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie

5 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe A.Maximaliseren energie-efficiëntie 1. Besluit Energieplanning 2. Benchmarkingconvenant 3. Auditconvenant 4. Emissiehandel

6 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 1. Besluit Energieplanning  Van kracht sinds 14 oktober 2004  Toepassingsgebied: inrichtingen met een jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,1PJ  Volledig geïntegreerd in de milieuvergunningsprocedure:  Bij hervergunning: energieplan, waarin de bestaande inrichting doorgelicht wordt;  Bij wijziging/uitbreiding: energiestudie, waarin aangetoond wordt dat de nieuwe installatie de meest energie-efficiënte is die economisch haalbaar is.

7 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 1. Besluit Energieplanning  Energieplan dat in het kader van een convenant werd opgesteld, kan gebruikt worden voor het Besluit Energieplanning.  Besluit Energieplanning zorgt er dus voor dat ook de inrichtingen die niet zijn toegetreden tot een convenant, rekening moeten houden met energie-efficiëntie.  Plannen en studies van 2005 en 2006 zullen tegen 2009 zorgen voor een jaarlijkse primaire energiebesparing van 2,2PJ en een jaarlijkse CO 2 -reductie van 162 kton.

8 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 2. Benchmarkingconvenant cfr. volgende agendapunt

9 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 3. Auditconvenant  Startte later dan Benchmarkingconvenant (juni 2005)  230 ondernemingen  4% van het industriële energieverbruik  In 2005 verantwoordelijk voor  44.3 PJ totaal primair energieverbruik  798 kton directe CO2 uitstoot  2.567 kton indirecte CO2 uitstoot

10 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 3. Auditconvenant Verwachting van Auditconvenant:  10% primaire energie besparen tegen 2012  252 kton CO2 vermijden tegen 2012 Verwachte energiebesparing en CO2-vermijding tegen 2012 op basis van energieplannen eerste periode convenant (2006-2010) (Minstens zelfde CO2 reductie verwacht via elektriciteitsbesparing)

11 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 4. Emissiehandel 1.Stand van zaken (handelsperiode 2005-2007)  bijna afgerond  EJR 2007  inleveren ER ter dekking 2007 emissies 2.Vervolg (handelsperiode 2008-2012)  Cap BE 3% onder CO2 emissies  Meer objectieve behandeling nieuwkomers  Uitbreiding toepassingsgebied

12 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 4. Emissiehandel Stand van zaken Vlaams Toewijzingsplan 2008-2012 16 Januari 2007: beschikking EC: BE moet 4.8 Mton minder toewijzen dan genotificeerd. 14 december 2007: Vlaamse Regering keurt “definitief ontwerp” Vlaams TWP 08-12 goed 1 februari 2008: Overlegcomité beslist om  4.8 Mton reductie gelijk te verdelen tussen VL en WALL  geen gratis toewijzing ER aan steenkoolcentrales klassieke gasgestookte centrales dieselcentrales

13 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe 4. Emissiehandel Stand van zaken Vlaams Toewijzingsplan 2008-2012 Nu rest nog… Beslissing Overlegcomité verwerken in Vlaams TWP Goedkeuring Aangepast Vlaams TWP door VL Regering Notificatie aan Europese Commissie Definitieve goedkeuring Vlaams TWP door VL Regering Publicatie in Belgisch Staatsblad

14 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Overzicht maatregelen A.Maximaliseren Energie-efficiëntie B.Terugdringen lachgasuitstoot chemische industrie C.Reduceren emissies F-gassen D.Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie

15 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe B. Terugdringen lachgasuitstoot chemische sector 1.Reductie lachgasuitstoot uit de salpeterzuurproductie Convenant afgesloten tussen Vlaams gewest en Vlaamse salpeterzuurproducent op 18/11/2005 Doel: vermindering van de N 2 O-emissies per ton geproduceerd salpeterzuur tot een zo laag mogelijk technisch haalbaar niveau Stappenplan ontwikkeld voor de inzet van katalysatoren bij de salpeterzuurproductie Eerste concrete resultaten geboekt: +- 900 kton CO 2 -eq uitstootvermindering in 2006 tov 2005

16 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe B. Terugdringen lachgasuitstoot chemische sector 2. Reductie lachgasuitstoot uit de caprolactamproductie - Lachgas emitterende caprolactamproducent realiseerde al een uitstootreductie door een optimalisatie van de gebruikte productieprocessen. - Bedrijf onderzoekt beschikbare emissiereductietechnologieën

17 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Overzicht maatregelen A.Maximaliseren Energie-efficiëntie B.Terugdringen lachgasuitstoot chemische industrie C.Reduceren emissies F-gassen D.Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie

18 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe C. F-gassen: Inhoudsopgave 1.EU-beleid rond F-gassen  EU-verordening 842/2006  Beslissingen in uitvoering van EU-verordening 842/2006 2.Vlaamse uitvoering EU-verplichtingen: Waar staan we?  Certificering koeltechnische bedrijven  Certificering onderhoudsbedrijven brandbeveiligingssystemen  Certificering onderhoudstechnici SF6- hoogspanningsschakelaars  Opleidingseisen personeel terugwinning F-gassen uit airco’s voertuigen 3.Andere initiatieven uit het VKC

19 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe EU-beleid rond F-gassen EU-verordening 842/2006 van 17/5/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen  Dec 07: Uitvoeringsbesluiten met praktische afspraken over: etikettering van producten/apparatuur die F-gassen bevatten Rapportering voor importeurs/exporteurs/producenten Minimumeisen voor lekdichtheidscontroles koeltoepassingen Minimumeisen voor lekdichtheidscontroles brandbeveiligingssystemen Minimumeisen certificering: Koeltechnische bedrijven en personeel Onderhoudsbedrijven en personeel brandbeveiligingssystemen Onderhoudsbedrijven en personeel SF6-hoogspanningsschakelaars Minimum opleidingseisen voor personen betrokken bij terugwinning F-gassen uit airco voertuigen

20 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Vlaams uitvoering EU-verplichtingen: Waar staan we? Certificering koeltechnische bedrijven (proj 4.7 in VKP): Stand van zaken: Besluit Vl Reg: 8 dec 06 – Stsbl: 14 feb 07 Na intensief overleg: afspraken rond keuringsprocedures voor koeltechnische bedrijven en examencentra en examenprocedures Sensibilisering: brochure beschikbaar Vervolg: Actualisatie/uitbreiding besluit nodig om in lijn te zijn met EU-afspraken van dec 07:: Onder meer uitbreiding voor technici koelinstallaties met minder dan 3 kg koelmiddel: Overleg eind dec 07 opgestart Aandachtspunten: Betrokken doelgroep ruimer: naast koeltechnici ook kringloopcentra, grootwarenhuizen (verkoop kleine airco’s), verhuurbedrijven koelapplicaties,…

21 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Certificering bedrijven/technici brandbeveiligingssystemen Proj. 4.9 VKP Stand van zaken: Besluit goedgekeurd op 29/06/07 (Belg Stsbl 06/08/07) Overleg opgestart Vervolg: Bijkomend overleg nodig voor afstemming examenprocedure met eisen geformuleerd op EU- niveau Actualisatie van besluit nodig (inbouwen van certificeringsverplichtingen voor bedrijven) Timing: voorjaar 2008

22 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Opleidingseisen personeel terugwinning F-gassen uit airco voertuigen Project 4.13 van VKP Stand van zaken: Overleg opgestart (Febelauto, Federauto, Educam) Aandachtspunten/knelpunten opgelijst / mogelijke pistes besproken Vervolg: Voorbereiden discussiedocument Invoeren van minimumopleidingseisen

23 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Stand van zaken andere projecten VKP 1.4.7 Inspectiecampagne: Lopende 2.4.8. F-gassen uit autowrakken:  Vanaf 2008 - Bijkomende verplichting aanwezigheid recuperatieapparatuur + opleidingsverplichting personeel (zie eerder)  Recuperatie van koelmiddelen voorlopig zeer beperkt 3.4.11. Kunststoffensector:  Opvolging lopende initiatieven (Emissies in 2006 licht gedaald tov. 2005)  Substitutie wordt bemoeilijkt doordat alternatieven in bepaald marktsegment niet dezelfde isolatiecapaciteiten bezitten.

24 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe Overzicht maatregelen A.Maximaliseren Energie-efficiëntie B.Terugdringen lachgasuitstoot chemische industrie C.Reduceren emissies F-gassen D.Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie

25 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe D. Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie  De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid om bedrijven er toe aan te zetten hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger te organiseren.  De ecologiepremie wordt toegekend via een oproep met wedstrijdformule.  In 2008 worden 3 op elkaar aansluitende call s voorzien.  Budgettaire enveloppe per call is 25 miljoen euro (75 miljoen euro op jaarbasis).

26 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe D. Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie 1.Welke ondernemingen? Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. 2 Welke investeringen? Enkel investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (132 technologieën) - milieu-investeringen - investeringen op energiegebied - Investeringen in hernieuwbare energie - investeringen in WKK

27 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe D. Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie Een objectieve beoordeling van de investeringsprojecten op basis van volgende criteria: - kwalitatieve beoordeling van de technologie (performantiefactor) - economische leefbaarheid van de onderneming (cashflow-ratio) - toetreding tot het auditconvenant - het beschikken over een milieucertificaat (milieucharter, EMAS, ISO14001)

28 Werkgroep Industrie – 8 februarie 2008Sven Claeys / Tomas Velghe D. Financiële tegemoetkoming via de ecologiepremie Hoeveel bedraagt de ecologiepremie? -De steun wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte projecten tot uitputting van de beschikbare enveloppe. -Kleine en middelgrote ondernemingen: 20% -Grote ondernemingen: 10% -Maximumsteun per aanvraag: 1.500.000 euro -Steun wordt berekend op de ecologische meerkost van de essentiële investeringscomponenten.


Download ppt "Vlaamse Klimaatconferentie: Werkgroep Industrie – 8 februari 2008 Voortgang maatregelen luik ‘Industrie’ van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 Sven."

Verwante presentaties


Ads door Google