De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling project juridische hervorming VVB 01 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling project juridische hervorming VVB 01 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling project juridische hervorming VVB 01 maart 2016

2 Historiek 1.Beleidsnota’s/speeches kandidaat voorzitters VVB, dd. 22/03/2013; 2.Overlegvergadering VVB (cfr. PowerPoint Guy JUWET, dd. 09/03/2013); 3.Beslissingen Dagelijks Bestuur VVB, augustus 2013; 4.Informeel gesprek voorzitters juridische commissies VVB, dd. 03/09/2013; 5.Interne nota dd. 15/09/2013; 6.1 ste samenkomst werkgroep reglementen: begin 2014.

3 Huidige situatie Alle provincies hebben een klachten- en een beroepscommissie. In sommige provincies wordt er gewerkt met een openbare aanklager: Oost-Vlaanderen, Limburg. Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen doen het zonder en dus moeten er zittingen zijn voor overduidelijke situaties. Er is geen uniformiteit.

4 Doelen van de hervorming 1.Harmonisering. 2.Kosten besparen. 3.Door het instellen van een openbaar ministerie (bondsparket), met bevoegdheden, minder zittingen. 4.Door inzet van ervaren en/of specifiek opgeleide mensen de kans op beroep(en) verminderen. 5.Bestaande kennis niet laten verloren gaan. 6.Duidelijkheid voor alle VVB-clubs.

5 Gevolgde werkwijze 1.Een projectgroep met vertegenwoordigers van alle provincies werd samengesteld. 2.Om efficiënt te kunnen werken er 3 mensen gemandateerd om sneuvelteksten op te stellen. 3.Er werd veel aandacht geschonken aan de leesbarheid van de teksten omdat ook de “gewone” clubverantwoordelijke dit moet kunnen gebruiken en begrijpen. 4.Na het opstellen van de gedeeltelijke sneuveltekst werd deze doorgestuurd naar alle leden ter voorbereiding van een plenaire zitting.

6 Gevolgde werkwijze 5.Op- en aanmerkingen werden op de plenaire zitting besproken en al dan niet verwerkt. Consensus was een voorwaarde en heeft prima gewerkt. 6.De laatste versie van de tekst werd naar de voorzitters van de VVB-klachten-, de VVB-beroeps- en de cassatiecommissie gestuurd voor advies en eventuele op- en aanmerkingen. 7.Al hun adviezen, e.d. werden in de tekst verwerkt. 8.De finale tekst werd op 29/01/16 besproken & principieel goedgekeurd op de Raad van Bestuur VVB, na goedkeuring door de commissie statuten en reglementen VVB.

7 De nieuwe structuur 1.1 VVB Tuchtraad 2.1 VVB Beroepsraad 3.1 VVB Verbrekingsraad 4.Het Bondsparket

8 Organisatie VVB-Tuchtraad bestaat uit 6 tuchtkamers:  Landelijke Tuchtkamer  Provinciale Tuchtkamer – Antwerpen  Provinciale Tuchtkamer – Limburg  Provinciale Tuchtkamer – Oost-Vlaanderen  Provinciale Tuchtkamer – Vlaams-Brabant  Provinciale Tuchtkamer – West-Vlaanderen

9 Organisatie De Landelijke Tuchtkamer is samengesteld uit:  1 vaste voorzitter (jurist of relevante ervaring)  2 effectieve leden gekozen onder de voorzitters (of een plaatsvervanger) van de provinciale kamers Een provinciale kamer is samengesteld uit:  1 vaste voorzitter (jurist of relevante ervaring)  2 effectieve leden  voor elk lid moet er een plaatsvervanger worden voorzien (totaal = 3)  aangesloten zijn bij een club van de respectievelijke bovenlokale provinciale vereniging of -als individueel lid van de VVB zijn domicilie hebben in de respectievelijke provincie

10 Organisatie De VVB Beroepsraad is samengesteld uit: 1 vaste voorzitter (jurist) 2 effectieve leden voor elk lid moet er een plaatsvervanger worden voorzien (totaal = 3) De VVB Verbrekingsraad is samengesteld uit: 1 vaste voorzitter (jurist) 2 effectieve leden (jurist) voor elk lid moet er een plaatsvervanger worden voorzien (totaal = 3)

11 Organisatie Het Bondsparket is samengesteld uit: 1 Bondsprocureur (jurist) 5 Substituut-procureurs (jurist) de Bondsprocureur kan voor zichzelf en voor substituut-procureurs Bondsparketsecretarissen aanstellen

12 Organisatie Elke bovenlokale provinciale volleybalvereniging heeft het recht om 1 (één) substituut-bondsprocureur aan te duiden die automatisch benoemd zal worden door de raad van bestuur VVB. Deze substituut-bondsprocureur moet aangesloten zijn bij een club van de respectievelijke bovenlokale provinciale volleybalvereniging of moet als individueel lid van de VVB zijn domicilie hebben in de respectievelijke provincie.

13 Organisatie Het Bondsparket ontvangt op straffe van onontvankelijkheid alle vorderingen en scheidsrechtersverslagen. Het kan ambtshalve vorderingen aanhangig maken telkens zij dat nodig acht. Het Bondsparket beslist vervolgens: 1.over het seponeren van een ingediende vordering of scheidsrechtersverslag; of 2.tot het voorstellen van een minnelijke schikking; of 3.in samenspraak met de voorzitter van de bevoegde raad/kamer over de datum waarop deze juridische raad/kamer zitting zal houden aangaande een ingediende vordering of scheidsrechtersverslag.

14 Organisatie Het Bondsparket kan bij minnelijke schikking echter ten hoogste één maand schorsing en/of een geldboete van maximaal 250,00 euro voorstellen. Het Bondsparket kan geen sanctie bij minnelijke schikking voorstellen indien de betrokkene tijdens de afgelopen 12 maanden voor een soortgelijke inbreuk bij wijze van minnelijke schikking werd gesanctioneerd of door een raad/kamer werd veroordeeld.

15 Organisatie De kosten omvatten : 1.de verplaatsingskosten van de leden van de betrokken raad/kamer, van het Bondsparket en van de opgeroepen getuigen; 2.de eventuele kosten van daden van onderzoek; 3.een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten, dat jaarlijks, zowel voor eerste aanleg, als voor graad van beroep en verbreking, bepaald wordt door de raad van bestuur VVB.

16 Organisatie NIEUW - MAATREGELEN TEGEN PERSONEN EN/OF CLUBS Een alternatieve opdracht gekozen uit de lijst die jaarlijks door de raad van bestuur VVB wordt goedgekeurd. Bij gebrek hieraan blijft de laatst gestemde lijst van toepassing. Deze opdracht mag voor het geheel of voor een deel voorwaardelijk uitgesproken worden.

17 Organisatie NIEUW - MAATREGELEN TEGEN PERSONEN EN/OF CLUBS Elke maatregel uitgesproken door een juridische raad/kamer of opgelegd door het bondsparket via de procedure van minnelijke schikking is steeds automatisch van toepassing op het niveau van zowel de VVB als alle bovenlokale provinciale volleybalverenigingen en alle regionale volleybalverenigingen.

18 Organisatie NIEUW – AMBTSHALVE VORDERING Het Bondsparket kan ambtshalve vorderingen aanhangig maken telkens het dat nodig acht. Het Bondsparket dient binnen een maand na de kennisname van de feiten de betrokken partijen bij aangetekende zending op de hoogte te brengen van de ambtshalve vordering. Het Bondsparket doet een onderzoek en stelt een verslag op. Het Bondsparket kan binnen de tien kalenderdagen na de opmaak van dit verslag overgaan tot oproeping, seponering of een voorstel tot minnelijke schikking.

19 Organisatie NIEUW – VERZET Tegen elke beslissing bij verstek kan verzet worden gedaan, behalve tegen beslissingen aangaande de uitslag van een wedstrijd. Een tijdig ingesteld verzet schort de uitvoering van de bestreden beslissing op, voor zover de onmiddellijke uitvoerbaarheid niet werd bevolen.

20 Organisatie NIEUW – DERDENVERZET In elke procedure, behalve voor de Verbrekingsraad, is derdenverzet mogelijk voor elkeen die geen partij was in het geding, behalve tegen beslissingen aangaande de uitslag van een wedstrijd.

21 Organisatie NIEUW – SPOEDPROCEDURE Vanaf de derde laatste wedstrijd van de reguliere competitie zal elke vordering over feiten die op beslissende wijze de uitslag van de wedstrijd kunnen beïnvloeden, volgens de spoedprocedure worden behandeld. Elke vordering over feiten die het vlot afsluiten of verlopen van de reguliere competitie of de bekercompetitie in het gedrang kunnen brengen, zal eveneens volgens de spoedprocedure worden behandeld. Op vraag van een bevoegde commissie of op eigen initiatief kan het Bondsparket of desgevallend de voorzitter van de betrokken raad/kamer beslissen om een vordering volgens de spoedprocedure te behandelen.

22 ?


Download ppt "Voorstelling project juridische hervorming VVB 01 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google