De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: zorgen voor coördinatie van de hulp- hulpcontinuïteit waarborgen Intersectoraal vormings- trainingsprogramma Mia Claes SSH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: zorgen voor coördinatie van de hulp- hulpcontinuïteit waarborgen Intersectoraal vormings- trainingsprogramma Mia Claes SSH."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: zorgen voor coördinatie van de hulp- hulpcontinuïteit waarborgen Intersectoraal vormings- trainingsprogramma Mia Claes SSH

2 Wie is wie? Voorstelling van mezelf Kort rondje voorstelling groep Vragen: –Voor wie is dit nieuw? –Wie al ervaring met CO, bemiddeling, vertrouwenspersoon (zelf of..) Mia Claes SSH

3 Integrale jeugdhulp 2.0 Mia Claes SSH

4 Hulpcontinuïteit waarborgen Wat: Cliënten naadloze hulp bieden Hefbomen: Expertise delen om verwijzingen te vermijden Goede verwijsafspraken maken en opvolgen Cliëntoverleg inschakelen Bemiddeling inschakelen Vertrouwenspersoon betrekken Mia Claes SSH Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

5 Hulpcontinuïteit waarborgen –Verwevenheid van doelstellingen: Ook vermaatschappelijking van de zorg Ook participatie Ook tijdige toegang tot de jeugdhulp … –Subsidiariteitsprincipe! Minst ingrijpende hulp eerst. –Recht op jeugdhulp (binnen beschikbare jeugdhulpaanbod en de beschikbare kredieten) Mia Claes SSH

6 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Mia Claes SSH

7 Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp

8 Decreet IJH Art. 30. stelt dat overleg een mogelijkheid is om continuïteit in jeugdhulpverlening te bewerkstelligen en te versterken. Ingezet moet worden wanneer de jeugdhulpverlening wordt stopgezet, als deze stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op vraag van de cliënt. Maximale betrokkenheid van de cliënt, zijn gezin en zijn sociaal netwerk is cruciaal. Het overleg wordt voorgezeten door een persoon die onafhankelijk is van de jeugdhulpaanbieders. Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp

9 Wat? Het ‘Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp’ is een instrument waar cliënten, het sociaal netwerk van cliënten en hulpverleners in onderling overleg en onder het voorzitterschap van een externe voorzitter, in complexe situaties, de hulp rond een cliëntsysteem coördineren, afstemmen en de continuïteit ervan bewaken.

10 Waartoe? Doelstellingen Hulp rond het cliëntsysteem coördineren, Hulp afstemmen en de continuïteit ervan bewaken, Komen tot een gedeelde visie over de te verlenen hulp Resultaat =werkplan op maat van de vragen, verwachtingen en noden van het cliëntsysteem Met hulpcoördinator

11 Aanmelding? Wanneer kan een dossier aangemeld worden: De aanleiding voor het overleg ligt bij de hulpverlening aan de cliënt. Vraag van de cliënt om samen te zitten, akkoord van de cliënt Leeftijd cliënt: 0 t.e.m. 21 jaar. Wie kan een dossier aanmelden: Vertrouwenspersoon, betrokken hulpverlener, jeugdhulpregisseur, mits het expliciete akkoord van cliënt en/of op vraag van cliënt(systeem),

12 Met externe Voorzitter Is meerzijdig partijdig in functie Is onafhankelijk van de jeugdhulpaanbieders Modereert het overleg Bewaakt de positie van de cliënt Is eveneens neutraal in de perceptie van de betrokken partijen. Co-voorzitter mogelijk (complex, grootte groep)

13 Met deskundige maximaal twee onafhankelijke deskundigen per cliëntoverleg. De aanmelder formuleert vraag voor deskundige in samenspraak met het cliëntsysteem. Afkomstig uit sectoren IJH (AWW, K&G, GGZ, BJB, VAPH, CLB), K&J psych, drughulpverlening, Volwassenenwerking VAPH,…

14 Geheimhouding Gedeeld beroepsgeheim of (gezamenlijke) geheimhoudingsplicht Met expliciet toestemming van de clïent

15 Wanneer? In elke fase hulpverleningsproces Dus zowel in RTJH, als in het proces van aanmelding bij de toegangspoort,als in NRTJH Aanleiding uiteenlopende motieven: - afstemming nodig - geen overzicht - delen van verantwoordelijkheid - hulp sluit niet meer aan bij cliënt - hulp is vastgelopen - geen akkoord tussen hv en cliënt Én meerwaarde van CO met externe Mia Claes SSH

16 Illustratie Film Cliëntoverleg West-Vlaanderen Mia Claes SSH

17 Rol hulpverlener Als aanvrager- aanmelder: voorbereiden van CO met cliënt Nagaan wie aan tafel: vertrouwenspersoon, andere mensen uit sociaal netwerk, deskundigen,… Als hulpverlener: samen spreken met cliënt, werken aan gedeeld werkplan Mia Claes SSH

18 Cases Situatie waarbij er op veel terreinen dingen mislopen: werken, wonen, financieel, opvoeding, psychisch vb 2 jonge ouders, dakloos, kindje geboren, alle betrokkenen samen gebracht en bekeken welke noden er zijn en hoe er vanuit een afstemming van aanbod aan kan tegemoet gekomen worden, ook nieuwe diensten aangesproken Mia Claes SSH

19 Cases Aanvragers willen graag contact met andere hulpverleners om zo de verantwoordelijkheid te delen. Ze willen meer zicht op hoe betrokken collega’s naar de situatie kijken, ze willen de hulp samen afspreken en op elkaar afstemmen. Mia Claes SSH

20 Cases Hulpverleners zijn bezorgd en zijn op zoek naar meer ondersteuning voor hun cliënt, omdat de nood aan hulp buiten hun bevoegdheid en mogelijkheden reikt. Moeder met beperkte draagkracht, kinderen waren in MPI maar zijn op bepaald moment niet meer terug willen gaan. Overleg met school, MPI,CLB, Huisarts, Vereniging waar Armen het Woord nemen Mia Claes SSH

21 Bemiddeling in de Jeugdhulp

22 Decreet IJH Art. 29. Rechtstreekse toegang tot de toegangspoort Stelt dat de rechtstreekse toegang tot de ITP in hoofde van de cliënt afhankelijk is van een aantal voorwaarden die cumulatief dienen vervuld te zijn..

23 Decreet IJH er werd een hulpvraag gesteld (door mj, ouders of opvoedingsverantw.) in RTJH of NRJH maar deze werd niet beantwoord. (niet omwille van capaciteitstekort) mj, ouders of opvoedingsverantw. kunnen een poging tot bemiddeling aantonen Mj, ouders of opvoedingsverantw. Zijn niet betrokken bij procedure OJ of VK Mia Claes SSH

24 Decreet IJH Art. 30. Continuïteit in de jeugdhulpverlening stelt dat alle partijen die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening samenwerken door een aanbod van bemiddeling te organiseren, onder leiding van een persoon die onafhankelijk is van de betrokken jeugdhulpaanbieders. in geval van onenigheid of conflict tussen een of meer betrokkenen. Moet worden ingezet wanneer de jeugdhulpverlening wordt stopgezet, als deze stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op vraag van de cliënt..

25 Wanneer In functie van de continuïteit van de hv –Bemiddeling tussen cl of tussen hv en cl –Wanneer de jeugdhulp wordt stopgezet zonder toestemming Mia Claes SSH

26 Wanneer In functie van de rechtstreekse toegang tot de toegangspoort Voorwaarden – een hulpvraag werd gesteld, niet beantwoord om een andere reden dan capaciteitstekort – poging tot bemiddeling = aantoonbaar –- geen procedure gemandateerde OC of VK Mia Claes SSH

27 Wat? = een communicatieproces –tussen minderjarigen, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners –in functie van het oplossen van conflicten, –ter waarborging van de continuïteit van de hulpverlening –met een neutrale onafhankelijke derde.

28 Waartoe? Oplossen van conflicten Ifv continuïteit van de hulpverlening Subsidiariteitsprincipe helpen waarmaken Mia Claes SSH

29 Hoe? Vier centrale werkingsprincipes Vrijwilligheid Vertrouwelijkheid Neutraliteit en meerzijdige partijdigheid: Transparantie

30 Met bemiddelaar Wie kan optreden als bemiddelaar in de jeugdhulp? Onafhankelijke derde, dus niet betrokken in de hulpverlening Kennis van bemiddelingsmethodiek Kennis van het jeugdhulplandschap

31 Wie ? Aanmelding Wie kan bemiddeling aanvragen? De partijen: dus het cliëntsysteem (jongeren tot 21) en de betrokken hulpverlener/organisatie Anderen kunnen adviseren tot…

32 Waarover? CONFLICTEN MAAR met weerslag op continuïteit van de hulpverlening tussen een minderjarige en zijn ouders of tussen ouders onderling. Dit kan zowel in een context van lopende hulpverlening als in een context waarin hulpverlening nog niet werd opgestart. tussen hulpverlener(s) en het cliëntsysteem,. !!! GEEN CONFLICTEN TUSSEN HULPVERLENERS

33 Resultaat Overeenkomst. Geen rapportage aan voorzieningen, hulpverleners of gemandateerde voorzieningen, tenzij alle betrokken partijen het hierover eens zijn.

34 Wanneer? In elke fase van het hulpverleningsproces In RTJH en in NRTJH Indien gemandateerde voorziening betrokken is, kan het ook maar niet om inschakeling van gemandateerde voorziening te betwisten. Mia Claes SSH

35 Rol hulpverlener in bemiddeling Als partij: Jij hebt een conflict met mj/ouder/opvoedingsverantwoordelijke. Jullie zitten niet op één lijn. Als adviseur: je adviseert de mj/ouder/opvoedingsverantwoordelijke of collega hulpverlener om een aanvraag te doen voor bemiddeling Mia Claes SSH

36 Case De hulpverlening loopt vast, een jongere, zijn ouders en de hulpverleners geraken het niet eens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen ouders en jongere en geen gesprek meer mogelijk én de jeugdhulpverlening dreigt hierdoor in het gedrang te komen. Of je vindt als jongere geen hulpverlener bereid om samen met jou een vraag tot hulp aan de toegangspoort te stellen of je hulpverlener vindt dat er een vraag gesteld zou moeten worden aan de toegangspoort maar jij gaat niet akkoord. Mia Claes SSH

37 Case Oost -Vlaanderen Aanmelding door pleeggezinnendienst. Conflict tussen moeder, pleegmoeder en pleegzorgdienst met mogelijke breuken in de hulpverlening tot gevolg. Aanleiding: wegvallen van Consulent CBJ waardoor nu escalatie. Mia Claes SSH

38 Vertrouwenspersoon

39 Wat? Decreet art 31&2 = vast aanspreekpunt voor de minderjarige gedurende hele traject = verbindingsfiguur tussen jeugdhulp en minderjarige/ouders/opvoedingsverantw. Mandaat om jeugdhulpaanbieders aan te spreken, bemiddeling en overleg te initiëren en de situatie te volgen Mia Claes SSH

40 Wat? Bijstandspersoon of vertrouwenspersoon? VERTROUWENSPERSOON Mia Claes SSH

41 Wie Art 24 decreet Rechtspositie Minderjarigen Eerste voorwaarde verandert-versoepelt! iedereen die meerderjarig is én beschikt over uittreksel strafregister model 2 ! Ipv door het beroepsgeheim gebonden zijn of personeelslid zijn van de onderwijsinstelling Mia Claes SSH

42 Wie? Niet rechtstreeks betrokken bij hulpverlening Aangewezen door minderjarige Voorwaarde voor beroepsgeheim vervalt! Mia Claes SSH

43 Wie? Indien mj niemand kan aanwijzen of igv tegenstrijdige belangen tussen ouders en mj of wanneer niemand het ouderlijk gezag uitoefent Kan de jeugdhulpverlener of toegangspoort persoon aanwijzen Mia Claes SSH

44 Wie? Persoon legitimeert zich bij elk optreden als vertrouwenspersoon Niet gelijk aan betrekken van de context of sociaal netwerk rond de jongere! Nieuw decreet spreekt alleen over vertrouwenspersoon (= bijstandspersoon maar met versoepeling van voorwaarden) Mia Claes SSH

45 Waartoe? = participatiegedachte Vertrouwenspersoon wordt steeds op de hoogte gebracht door de jeugdhulpverleners-toegangspoort en gemandateerde voorziening Mia Claes SSH

46 Rol hulpverlener Vertrouwenspersoon op de hoogte brengen en betrekken in CO, in bemiddeling Mia Claes SSH

47 Vragen Op welke manier kan inschakelen van een CO, bemiddeling, vertrouwenspersoon uw hulpverleningstraject beïnvloeden? Welke achterliggende visie spreekt er uit ? En hoe staat u hier tegenover? Wat vindt u de sterktes van deze instrumenten, wat zijn uw bezorgdheden? Wat heb je als hulpverlener nodig om er (meer) gebruik van te maken? Wanneer zie jij je er nu al gebruik van maken? Mia Claes SSH


Download ppt "Workshop: zorgen voor coördinatie van de hulp- hulpcontinuïteit waarborgen Intersectoraal vormings- trainingsprogramma Mia Claes SSH."

Verwante presentaties


Ads door Google