De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tips voor goede samenwerking tussen netbeheerders en keringbeheerders Opbrengst bijeenkomst 4 maart Enkele terugkerende tips: – Ken elkaar, betrek elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tips voor goede samenwerking tussen netbeheerders en keringbeheerders Opbrengst bijeenkomst 4 maart Enkele terugkerende tips: – Ken elkaar, betrek elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 Tips voor goede samenwerking tussen netbeheerders en keringbeheerders Opbrengst bijeenkomst 4 maart Enkele terugkerende tips: – Ken elkaar, betrek elkaar ook al voordat je echt ‘zaken’ moet doen – Bestuurlijk commitment is belangrijk om gezamenlijke ambities ook in praktijk te brengen (aan beide kanten) – Ambities doorvertalen in beleid, mandaat werkvloer en uitvoeringkaders (denk ook aan contractmanagers en vergunningverleners) – Informatie vroegtijdig uitwisselen – Durf met onzekerheden om te gaan, maar besef dat sommige stappen pas mogelijk zijn bij voldoende zekerheid over het project – Zoek slimmere oplossingen waar de harde regels (NKL, NEN) gaan knellen – Samen een lijn ontwikkelen over wat we verstaan onder laagste maatschappelijke kosten – Maak onderscheid tussen kabels en leidingen; andere kenmerken, dus anders mee omgaan – Kijk nog eens goed naar de voorwaarden voor nadeelcompensatie in de NKL, idem NEN

2 TIPs Zorg dat je als K&L-beheerder WS weet wat belang netbeheerder is. ONS project, niet wij-zij. Voorkom dat lagere maatschappelijke kosten een probleem van de ander wordt; regel vooraf hoe je met meerkosten (van de ander) samen om gaat Voor MIRT-fasen K&L in processtappen uitwerken voor GC-contracten. Neem netbeheerders mee in proces van de verkenningsfase om kansen te benutten, ook richting marktuitvraag. Verder nog: Processtappen goed uitwerken (ook duidelijk maken wie wat betaalt) Mandaat partijen regelen in contract (GC-contract geeft andere verantwoordelijkheden) Regel eerst goed verantwoordelijkheid Laat je eigen wereld los, durf je in de ander te verplaatsen, dan kan meer dan je vooraf denkt Zorg voor urgentie K&L via ambtelijk/bestuurlijk overleg (stuurgroep) om sturing en afstemming te bereiken Belemmeringen Doordat DO veel later komt, kunnen er vooraf geen vaste afspraken gemaakt worden met aannemer Door GC kunnen we moeilijk als K&L in control blijven Ontwerpproces K&L niet naar aannemer dan grotere kosten netbeheerder Om toch K&L in GC onder te brengen worden er veel voorwaarden aan de ‘voorzijde’ ingebracht en wordt alles dichtgetimmerd Tips workshop A: Innovatieve contracten

3 Tips workshop B: Regionale samenwerking 1.Regionaal convenant: altijd doen! – Vooral omwille van het proces eromheen (niet om de tekst), de spinoff – Het dwingt je tot een blik op de langere termijn en grote gebied (ontstijgen projectfocus) – Strategisch overleg kan vroegtijdig signaleren waar de strakke regels zullen gaan knellen en dan dus te zoeken naar slimme oplossingen 2.Elkaar kennen op alle niveaus: – bv. Laat bestuurders op elkaars stoel zitten; ga met je projectteam bij de netbeheerders langs en neem ze mee op bezoek – continuïteit van de contacten, gedurende het hele project, kan een convenant bij helpen 3.Convenant kan ook waterschap intern verbinden: van strategisch, project, tot vergunningverlening 4.Definieer samen wat je verstaat onder maatschappelijke kosten. Denk ook aan samen doen van: data-analyses, inspecties, opdrachten, calamiteitenoefening, onderhoud

4 Tijdig: – Strategisch nog kneedbaar – 5 jaar op minder intensief niveau – Gesprek op juiste niveau Financiering? Ken elkaars regelingen. – MKBA – Zorg voor laagste maatschappelijke kosten – Herziening nadeelcompensatie regeling – Model: zo min mogelijk elkaar in rekening brengen – Voorfinanciering – Idee: intentieverklaring Uitvoering: netbeheerder samen namens andere netbeheerders ( 1 coordinator) Regie in ontwerpfase: onafhankelijk belangenafweger Bij overdracht gaat de vergunning mee (check juridisch) Tips workshop C Praktijk van de netbeheerder

5 Tijdig netbeheerders betrekken om in gelegenheid te stellen om kansen te pakken. Alle niveaus! Waterschap is geneigd om eerst zonder alle actoren alternatieven uit te werken. Het is belangrijk dat een netbeheer zelf zijn belang vertelt/toelicht aan de keringbeheerder, bij voorkeur vroeg in het proces, bij de start van het project. Niemand anders kan dat beter dan de betrokkenen zelf. – Een aantal keringbeheerders gaat daarna liefst samen met de netbeheerders aan de slag met het ontwerpen van alternatieven/oplossingen voor de versterkingsopgave. – Ook was er een keringbeheerder die daarna liefst eerst zelf de verschillende oplossingen op een rij zet. Eerst zelf weten wat je als keringbeheerder wilt en kunt. En daarna pas in gesprek met de belanghebbenden. Financiering: – Voorfinanciering: dit biedt kansen, omdat netbeheerders huiverig zijn om bij de voorbereiding als er nog weinig concreet is al mee te betalen – Tijdens de verkenningsfase wordt vaak de inzet van een ecoloog en andere experts betaald. Is het niet mogelijk dat ook de inzet van een K&L-expert betaald wordt, b.v. uit de NKL-regeling of anders. Het kan van grote waarde zijn om bij het ontwikkelen van alternatieven ook K&L expertise in te zetten. Deze inzet dient gefinancierd te worden. Maak onderscheid tussen kabels en leidingen. – Bv. bij de variantenstudie wel rekening houden met leidingen, maar niet met kabels. – Leidingen hebben meer impact als er iets mis gaat, dan kabels. Misschien is dit nog iets om in het vervolg mee te nemen; kabels zijn natuurlijk niet onbelangrijk, maar de impact is anders. Eén coördinator namens de andere netbeheerders – Zodat de keringbeheerder één aanspreekpunt heeft. – bij elk project herhalen Tips workshop D: Praktijk dijkversterking

6 1.Zorg voor betere informatie-uitwisseling (‘slim data delen’). Beide kanten op. Dat biedt wederzijds voordeel bij de programmering/uitvoering van projecten en bij (dreigende) calamiteiten. – Sluit ook aan bij ontwikkelingen vanuit Inspire richtlijn. Het is wel zaak dat begrippen uniform worden toegepast (bijvoorbeeld t.a.v. de zonering), de gegevens actueel zijn en in een juist format worden uitgewisseld. – Voorstel is om vanuit het convenant aanvullende afspraken te maken over de gegevensuitwisseling (o.a. over moment, plek en vorm van beschikbaar stellen). Het Waterschapshuis heeft al een voorziening ontwikkeld voor de gegevensuitwisseling. – Verder lijkt het logisch om aan te sluiten bij het systeem van Klic meldingen. 2.Wissel op landelijk niveau gegevens uit over de programmatische aanpak/planning van dijkversterkingen en kabels & leidingen (meerjarenplanning) om al in een voeg stadium met elkaars projecten rekening te kunnen houden. 3.Zorg dat afspraken die kering- en netbeheerder maken in het voortraject goed worden meegenomen in het projectplan/uitvoeringsprotocol om dubbelwerk te voorkomen. 4.Weet van elkaar wie je waarvoor moet hebben (lijst van contactpersonen, digitaal platform) Tips workshop E: Informatieuitwisseling

7 Voorbeeldgedrag loont, de maatschappij kijkt naar ons Boodschappen van bovenaf komen meestal niet aan; luister naar werkvloer Samenwerking kost heel veel energie, en loont niet altijd. Weerstand in Den Haag uit zich niet in tegenwerking, maar in gebrek aan medewerking Blijf eraan werken, het is een constant leerproces Reflectie Renée Bergkamp: Gewoon doen!

8 Veel animo voor dit onderwerp Convenant is dun, maar omvat veel – Grote opgave waterkeringbeheerders – Netbeheerders zijn daarbij nodig, tijdig! Huiswerk, o.a.: – Eenheid in beleid – Laagste maatschappelijke kosten – Bestuurlijke betrokkenheid – Planningen naast elkaar – Uniformeren informatie Samen verder oppakken Reflectie Pierre de Vries


Download ppt "Tips voor goede samenwerking tussen netbeheerders en keringbeheerders Opbrengst bijeenkomst 4 maart Enkele terugkerende tips: – Ken elkaar, betrek elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google