De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs-en examenreglement 2015- 2016 1. OER: Wat is het? OER = Onderwijs- en examenreglement: drie delen 1.Algemeen reglement (heel de hogeschool):

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs-en examenreglement 2015- 2016 1. OER: Wat is het? OER = Onderwijs- en examenreglement: drie delen 1.Algemeen reglement (heel de hogeschool):"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs-en examenreglement 2015- 2016 1

2 OER: Wat is het? OER = Onderwijs- en examenreglement: drie delen 1.Algemeen reglement (heel de hogeschool): intranet 2.Programmagids per opleiding: intranet 3.ECTS-fiches per opleidingsonderdeel: intranet en toledo Vragen? Neem contact op met de studentendienst/ombudsdienst van je departement 2

3 Ombudsdienst = examenombuds Hedwig Peetermans hedwig.peetermans@ucll.be en Tine Meeus tine.meeus@ucll.behedwig.peetermans@ucll.be tine.meeus@ucll.be Lokaal 0.16 in Campus Hertogstraat (Flos Campi) Spreekuren: van maandag tot donderdag (uren permanentie worden elke week op de deur uitgehangen) Telefonisch bereikbaar op 016/37.56.65 en 016-37.56.66. Specifiek voor examens = 0496/55.92.40 3

4 Taken van de examenombuds (art. 106 – 108) Evaluatieactiviteiten (examens, permanente evaluatie,...) Bemiddelt over datum, plaats, vorm en voorwaarden waarin een examen wordt afgelegd Kan inlichtingen vragen over elk examen Bepaalt overmacht Aanwezig op examencommissies 4

5 Terminologie ISP (individueel studieprogramma) Opleidingsfase 1, 2 of 3 OPO = opleidingsonderdeel OLA = onderwijsleeractiviteit Credit = geslaagd opleidingsonderdeel Studie-efficiëntie = verhouding tussen aantal credits en aantal ingeschreven studiepunten (%) 5

6 Examenregeling (art. 92) Bekendmaking: 30 dagen voor de start van de examenperiode moet de examenregeling bekendgemaakt worden. Afwijkingen op vraag van student: wegens uitzonderlijke omstandigheid (art. 100 topsport, functiebeperking) op vraag van lector, bij overmacht aanvraag bij ombudsdienst 6

7 Even praktisch Schriftelijke examens starten om 9.00 u. (voor opleidingsonderdelen uit fase 1) om 13.00 u. (voor opleidingsonderdelen uit fase 2). Mondelinge examens volgens uurregeling opgesteld door lector De student moet bij het afleggen van elk examen zijn studentenkaart bij zich hebben (art. 95). Bij schriftelijke examens op de bank leggen! Wie geen studentenkaart bij zich heeft, mag geen examen afleggen. Na elk contactexamen (mond. of schr.) ondertekent de student de deelnamelijst tenzij zijn/haar naam niet op de deelnamelijst wordt vermeld. 7

8 Examenkansen (art. 76-94-96-98-99) Elke student heeft in principe recht op een tweede inschrijving voor OPO’s waarvoor hij in een voorafgaand academiejaar was ingeschreven en waarvoor hij geen creditbewijs heeft behaald. Twee examenkansen per OPO of OLA per academiejaar niet noodzakelijk als het om permanente evaluatie gaat, bv. Praktijk I (zie ECTS) Toelating voor inschrijving vereist als je al twee academiejaren niet slaagde voor een OPO (4 examenkansen gebruikt) 8

9 Examenkansen (art. 76-94-96-98-99) Niet deelnemen aan een examen zonder bewijs van overmacht = verlies van examenkans resultaat = NA (niet afgelegd) Tweede examenkans voor een OPO dat in januari of juni wordt geëvalueerd is in principe in augustus/september. 9

10 Afwezigheid: verwittigen (art. 98) Zo snel mogelijk, ten laatste de dag van de evaluatieactiviteit de studentendienst of het onthaal verwittigen – Examenombuds verifieert verhinderingsgrond – Examenombuds kan zoeken naar een nieuw moment (in overleg met lector/opleiding) Evaluatieactiviteit = contactexamen – Examenombuds zoekt naar nieuw moment binnen dezelfde examenperiode in overleg met lector voor een mondeling contactexamen – Schriftelijk contactexamen van januari wordt altijd verplaatst naar juni, twee examenkansen blijven bewaard 10

11 Afwezigheid: verwittigen (art. 98) Bewijsstukken overmacht Zo snel mogelijk en in de mate van het mogelijke persoonlijk aan de examenombuds afgeven Voor een contactexamen moet dit gebeuren vóór de start van het volgend examen (in het begin van de reeks) en uiterlijk op de dag na het laatste examen in de examenperiode (op het einde van de reeks) Niet verwittigd vóór de evaluatieactiviteit? examenombuds zo snel mogelijk inlichten Examenombuds beslist over geldigheid van de afwezigheid Gewettigde afwezigheid => examenombuds zoekt nieuwe regeling Student stopt => altijd de examenombuds op de hoogte brengen 11

12 Onregelmatigheden (art. 128 - 130) Als onregelmatigheid wordt beschouwd elk gedrag van een student in het kader van een evaluatie waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, inzicht en/of de vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken. bv. spieken, plagiaat, gebruik van niet toegelaten materialen (o.a. gsm) De (beperkte) examencommissie onderzoekt of de onregelmatigheid fraude is. Wanneer er sprake is van fraude kunnen er sancties door examencommissie uitgesproken worden. 12

13 Beoordeling (art. 113) Voor elk OPO en elke OLA wordt er één examencijfer voorgelegd. Een student kan slechts een examencijfer behalen voor een OPO indien hij een beoordeling heeft behaald op alle examenactiviteiten van het OPO. Een afgelegd examen wordt op twintig punten beoordeeld. Het resultaat wordt uitsluitend in gehele getallen uitgedrukt Er kan ook gebruik gemaakt worden van een niet numerieke beoordeling: geslaagd/niet geslaagd 13

14 Beoordeling (art. 113) Vanaf 10/20 of Geslaagd behaal je een credit voor een OPO Het eindcijfer van het OPO wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de verschillende deelcijfers op basis van het effectieve aantal SP van de delen. Maar opgelet! Het eindcijfer hoeft niet altijd overeen te stemmen met het hoger vermelde gemiddelde maar kan volgens alternatieve modaliteiten worden bepaald (beschreven in ECTS- fiche) 14

15 Hernemen van examens en opnemen toleranties (art. 135-138) OPO: hoogste cijfer blijft behouden binnen eenzelfde academiejaar, en over verschillende academiejaren heen OLA: alleen 10 of meer is definitief resultaat. Voorbeeld: OPO A: 9/20 (blijft behouden) OLA 1: 9/20 (blijft niet behouden) OLA 2: 9/20 (blijft niet behouden) Let op: Als student afziet van 10 of meer op een OLA valt eerder behaald cijfer weg. Dat wordt dan vervangen door het nieuwe cijfer, ook al is dat lager dan 10. Voorbeeld: OPO B: 9/20 (blijft behouden) OLA 1: 11/20 (blijft behouden, tenzij je toch herexamen wil doen) OLA 2: 7/20 (blijft niet behouden) 15

16 Hernemen van examens en opnemen toleranties (art. 135-138) Om een diploma te halen moet je niet op alle OPO’s slagen Tolereerbare tekort 8 of 9 op 20 voor een OPO Maximaal 10 % van het totale opleidingsprogramma (zonder vrijstellingen) Voorwaarde: studie-efficiëntie behalen van ten minste 50% in dat academiejaar De beslissing om een tolereerbaar tekort te behouden is definitief Niet-tolereerbaar tekort = 7 of minder op 20 of niet geslaagd voor een OPO Hernemen van een behaald creditbewijs is niet mogelijk. 16

17 Maatregelen van studievoortgang (art. 76 tot 80) 1.Elke student heeft recht op een tweede inschrijving voor OPO’s waarvoor hij in een voorafgaand academiejaar was ingeschreven en waarvoor hij geen creditbewijs heeft behaald. 2.Studenten die na de examenperiode van juni of september een studie-efficiëntie hebben van minder dan 50% krijgen een bindende voorwaarde. 3.Een student die in academiejaar X nog meer dan 120 SP verwijderd is van het behalen van het bachelordiploma (studenten uit fase 1) en die na de derde examenperiode een studie- efficiëntie hebben die lager ligt dan 30% = geen nieuwe inschrijving voor academiejaar X+1 4.Een student met een bindende voorwaarde in jaar X die in jaar X+1 niet ten minste 50% studie-efficiëntie behaalt = geen nieuwe inschrijving in het volgende academiejaar 5.Twee academiejaren niet slagen voor eenzelfde OPO = geen derde inschrijving in het volgende academiejaar 17

18 Inzagerecht (art. 133) Inzagerecht Gebeurt tijdens de examenbespreking (vrijdag 29 januari) Bespreken van stage met STB'er (verplicht) Inkijken van examens Bespreken van totale rapport met STB'er Bespreken van ISP met ISP-verantwoordelijke 18

19 Rechten en plichten (art. 139 tot 165) Aanstelling onderwijsombuds/examenombuds Behandeling klachten en conflicten Klachtenbehandeling voor een student Interne beroepscommissie (art. 154-155-156) Tuchtreglement 19

20 Tot slot… Deze PPT is terug te vinden op het intranet/onderwijs/OER/ extra info voor studenten/LER Vragen? Veel succes! 20


Download ppt "Onderwijs-en examenreglement 2015- 2016 1. OER: Wat is het? OER = Onderwijs- en examenreglement: drie delen 1.Algemeen reglement (heel de hogeschool):"

Verwante presentaties


Ads door Google