De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fase 2 Veldonderzoek (oktober – november 2009)  Resultaten veldonderzoek  Conceptadvies OCW Aanbieden advies december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fase 2 Veldonderzoek (oktober – november 2009)  Resultaten veldonderzoek  Conceptadvies OCW Aanbieden advies december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Fase 2 Veldonderzoek (oktober – november 2009)  Resultaten veldonderzoek  Conceptadvies OCW Aanbieden advies december 2009

2 Veldonderzoek tot nu toe Januari – mei 2009:  Gesprekken in platforms 1083 deelnemers  Gesprekken middenmanagement 100 deelnemers  Digitale enquête 650 deelnemers waarvan 512 docenten  Gesprekken organisaties (VO-raad, MBO Raad, OAC Raad, MBO 2010, Colo, Laks, Ouders en Coo, VVVO, College voor Examens)

3 Opdracht (1) Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheden naar inhoudelijke herordening van programma-aanbod vmbo onder deelnemers netwerkbijeenkomsten, management en onderwijsorganisaties

4 Opdracht (2) Formuleer advies, rekening houdend met:  Resultaten veldonderzoek  Domeinen mbo  Advies adviesgroep vmbo  Bestaande examenprogramma’s  Recente ontwikkelingen (o.a. taal/rekenen, VM2, daling leerlingaantal, toegenomen aandacht voor LOB)

5 Meest opvallende uitkomsten Docenten vonden het erg prettig dat hun mening gevraagd werd Docenten en middenmanagement willen:  intensieve doorontwikkeling van programma’s in het vmbo, waardoor het aanbod flexibeler wordt, er maatwerk geboden kan worden aan leerlingen en het aanbod beter aansluit bij de belevingswereld  structuur VMBO (leerwegen/programma’s behouden)  Zijn tevreden over het huidige vmbo

6 Samenvatting resultaten (1) 1. Geen behoefte aan stelselwijziging, wel aan ruimte voor intensieve doorontwikkeling 2. VMBO heeft een oriënterende en voorbereidende functie (met uitzondering van deel van de sector techniek) 3. Er is behoefte aan flexibiliteit en maatwerk 4. Er is onvrede over de examens (verhouding CE – SE, representativiteit CSPE

7 Samenvatting resultaten (2) 5. Betere aansluiting op en meer herkenbaarheid voor po, onderbouw, mbo, bedrijfsleven, ouders en leerlingen 6. Er is beperkte samenwerking en overleg tussen docenten en management (men weet van elkaar niet wat bijv. de visie op het vmbo is) 7. Docenten zijn niet goed op de hoogte van huidige mogelijkheden in wet- en regelgeving

8 1. Behoud vmbo-structuur (1) Behoud:  vmbo als voorbereiding om mbo en arbeidsmarkt  diversiteit programma-aanbod  Praktijkgericht/beroepsgericht onderwijs in het vmbo  Programma-aanbod dat toereikend is voor de functie van het vmbo met extra aandacht voor de positie van de gemengde en kaderberoepsgerichte leerweg

9 1. Behoud vmbo-structuur (2) Huidig programma-aanbod lijkt toereikend om de functie van het vmbo te realiseren. Docenten hebben wel behoefte aan doorontwikkeling in de vorm van actualisering van het programma- aanbod. Docenten en management staan positief tegenover de invoering van VM2

10 2. Functie van het vmbo  Het vmbo heeft vooral een oriënterende en voorbereidende functie. Nadruk op oriëntatie neemt toe naarmate het niveau van de leerweg hoger is.  Binnen het vmbo moet nadruk liggen op LOB  Techniek heeft ook een opleidende functie gezien het aantal leerlingen dat vanuit het vmbo doorstroomt naar een BBL-opleiding in het mbo  Aandacht voor kaderberoepsgerichte leerweg: praktische toeleiding naar niv. 4 mbo dreigt verloren te gaan.  Functie van vmbo is in de GL met huidige programma’s moeilijk te realiseren

11 3. Flexibiliteit en maatwerk (1) Docenten en management willen meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk voor leerlingen Advies: Ontwikkel een programma dat bestaat uit een verplicht, gemeenschappelijk kerndeel met kenmerkende elementen voor een programmacluster en een keuzedeel met programma-eenheden waaruit leerlingen een keuze kunnen maken

12 3. Flexibiliteit en maatwerk (2) Advies  Keuzeprogramma-eenheden kunnen in samenwerking met ROC en bedrijfsleven tot stand komen  Scholen kiezen welke keuzeprogramma- eenheden ze aanbieden (smal – breed, binnen programmacluster of clusteroverstijgend)  Op basis van aanbod stelt leerling programma samen  Vergt veel aandacht voor LOB en begeleiding  Doet appel op organisatievermogen scholen

13 3. Flexibiliteit en maatwerk (3) Advies  Onderzoek en ontwikkel mogelijkheden tot afstemming van avo (vooral taal en rekenen) in beroepsgericht programma’s  Ontwikkel een bij kern- en keuzeprogramma’s passende examensystematiek

14 o n d e r b o u w kernprogramma m b o

15 o n d e r b o u w kernprogramma m b o

16 o n d e r b o u w kernprogramma m b o

17 4.Examens Advies:  Behoud centraal ontwikkeld examen  Ontwikkel een bij de programmastructuur passende examenmix bestaande uit schoolexamens en centrale examens waarbij beide elementen even belangrijk zijn  Ontwikkel voor het SE een kwaliteitsborgingsysteem dat regionaal verankerd is

18 5. Herkenbaarheid vmbo voor ‘derden ’ Docenten vinden het belangrijk dat ‘derden’(onderbouw, bedrijfsleven, mbo, ouders en leerlingen) waarde hechten aan hetgeen er in het vmbo gedaan wordt en hiervan een goed beeld hebben, maar schatten in dat het beeld dat zij hebben van het vmbo en de waarde die ‘derden’ aan het vmbo hechten gering is. Advies Werk landelijk aan visie-ontwikkeling op het vmbo in bijv. 2020 en betrek daar ‘derden’ bij zodat een duidelijke en herkenbare onderwijsvorm ontstaat. SPV wil hierin het voortouw nemen.

19 7. Beperkte kennis van wat moet en mag Advies Betrek docenten bij de voorgestelde ontwikkelingen en informeer docenten (en ‘derden’) via allerlei media over het vmbo

20 Vervolgactiviteiten (1)  Okt./nov. 09 Conceptadvies bespreken in platforms, met middenmanagement en ‘derden.  Reacties (uit platforms, van vragenformulier en via website) worden door bestuur gewogen en meegenomen in definities advies  dec. Opstellen definitief advies en aanbieding aan OCW

21 Vervolgactiviteiten (2)  2010 start vervolgactiviteiten  SPV wil regie op doorontwikkeling vmbo als het gaat om inhoud en examens en wil gesprekspartner zijn als het gaat om bekostiging, licenties enz.

22 Vragen  Herkent u zich in de samenvatting van de resultaten van het veldonderzoek?  Staat u achter de adviezen van SPV?  Zijn de adviezen haalbaar in scholen? Behoud functie vmbo, maar intensieve doorontwikkeling Flexibiliteit en maatwerk Examenmix Herkenbaarheid voor ‘derden‘ Docenten betrekken bij doorontwikkeling


Download ppt "Fase 2 Veldonderzoek (oktober – november 2009)  Resultaten veldonderzoek  Conceptadvies OCW Aanbieden advies december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google