De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatie van de hulp Workshop 4. Voorstellingsrondje Casusoverleg Perspectief van de cliënt Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatie van de hulp Workshop 4. Voorstellingsrondje Casusoverleg Perspectief van de cliënt Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatie van de hulp Workshop 4

2 Voorstellingsrondje Casusoverleg Perspectief van de cliënt Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen

3 Wie is wie? Korte voorstelling Wie ben je? Welke sector? Ervaring cliëntoverleg, bemiddeling, vertrouwenspersoon?

4 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter

5 Integrale jeugdhulp 2.0

6 Hulpcontinuïteit waarborgen Wat: Cliënten naadloze hulp bieden Hefbomen: Expertise delen om verwijzingen te vermijden Goede verwijsafspraken maken en opvolgen Cliëntoverleg inschakelen Bemiddeling inschakelen Vertrouwenspersoon betrekken Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

7 casusoverleg Hulpverlenersoverleg Cliëntoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter

8 Casusoverleg Welke ervaringen hebben jullie met de verschillende soorten overleg? Bespreek de voor- en nadelen

9 Perspectief van de cliënt Wat wil de cliënt? Goed samenwerken en hulp afstemmen Geen routine en oog voor privacy Participatieve basishouding (cartoons)

10 Perspectief van de cliënt Cliënt staat centraal Vertrekken van wat wèl nog kan Wat wil cliënt bespreken Hv-proces niet uit handen nemen van cliënt Aanwezigheid van cliënt op overleg Duidelijke taakverdeling en afspraken

11 Perspectief van de cliënt Communicatie Open en oprecht Oog en respect voor gekwetste kant van cliënt Oog voor gevoelens en emotionele band Cliënt moet kunnen meespreken

12 Cliëntoverleg met externe voorzitter Het ‘Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp’ is een instrument waar cliënten, het sociaal netwerk van cliënten en hulpverleners in onderling overleg en onder het voorzitterschap van een externe voorzitter, in complexe situaties, de hulp rond een cliëntsysteem coördineren, afstemmen en de continuïteit ervan bewaken.

13 Waartoe? Doelstellingen Hulp rond het cliëntsysteem coördineren, Hulp afstemmen en de continuïteit ervan bewaken, Komen tot een gedeelde visie over de te verlenen hulp Resultaat =werkplan op maat van de vragen, verwachtingen en noden van het cliëntsysteem Met hulpcoördinator

14 Aanmelding? Wanneer kan een dossier aangemeld worden: De aanleiding voor het overleg ligt bij de hulpverlening aan de cliënt. Vraag van de cliënt om samen te zitten, akkoord van de cliënt Leeftijd cliënt: 0 t.e.m. 21 jaar. Wie kan een dossier aanmelden: Vertrouwenspersoon, betrokken hulpverlener, jeugdhulpregisseur, mits het expliciete akkoord van cliënt en/of op vraag van cliënt(systeem),

15 Met externe Voorzitter Is meerzijdig partijdig in functie Is onafhankelijk van de jeugdhulpaanbieders Modereert het overleg Bewaakt de positie van de cliënt Is eveneens neutraal in de perceptie van de betrokken partijen. Co-voorzitter mogelijk (complex, grootte groep)

16 Met deskundige maximaal twee onafhankelijke deskundigen per cliëntoverleg. De aanmelder formuleert vraag voor deskundige in samenspraak met het cliëntsysteem. Afkomstig uit sectoren IJH (AWW, K&G, GGZ, BJB, VAPH, CLB), K&J psych, drughulpverlening, Volwassenenwerking VAPH,…

17 Geheimhouding Gedeeld beroepsgeheim of (gezamenlijke) geheimhoudingsplicht Met expliciet toestemming van de clïent

18 Wanneer? In elke fase hulpverleningsproces Dus zowel in RTJH, als in het proces van aanmelding bij de toegangspoort,als in NRTJH Aanleiding uiteenlopende motieven: - afstemming nodig - geen overzicht - delen van verantwoordelijkheid - hulp sluit niet meer aan bij cliënt - hulp is vastgelopen - geen akkoord tussen hv en cliënt Én meerwaarde van CO met externe

19 19 Procedure 1)Aanvraag bij provinciaal loket -Door cliënt / hulpverlener -Aanmeldingsformulier

20 20 Procedure 2) Voorbereiding -Voorzitter ontvangt aanmeldingsformulier -Voorzitter neemt contact op met aanmelder: -Aftoetsen inhoud -Praktische afspraken: locatie, datum

21 21 Procedure -Voorzitter maakt ontwerp uitnodiging op -Doelstelling overleg + wie er wordt uitgenodigd -Voorzitter bezorgt uitnodiging + deontologische code aan deelnemers -Aanmelder bereidt overleg voor met cliënt -Bij voorkeur bespreken HVs dit met cliënt

22 22 Procedure 3) Overleg -Positie van cliënt: -Volwaardige gesprekspartner -Verantwoordelijkheid t.a.v. zijn eigen leven -Deskundige t.a.v. zijn eigen leven -Rol voorzitter: -Bewaakt communicatieproces -Heeft oog voor positie van cliënt -Leidt het gesprek tot concrete afspraken

23 23 Procedure 3) Overleg -Deelnemers: -Constructief gesprek -Resultaatgericht -Cliëntgericht -Een hulpcoördinator wordt aangeduid

24 24 Procedure 4) Werkplan -Resultaat van het overleg -Cliënt is akkoord met de gemaakte afspraken -Voorzitter maakt op en verspreidt -Hulpcoördinator volgt afspraken op

25 Cliëntoverleg met externe voorzitter Filmfragment 3 groepen: observeren 1.Voorzitter 2.Hulpverleners 3.cliënt

26 Rol hulpverlener Als aanvrager- aanmelder: voorbereiden van CO met cliënt Nagaan wie aan tafel: vertrouwenspersoon, andere mensen uit sociaal netwerk, deskundigen,… Als hulpverlener: samen spreken met cliënt, werken aan gedeeld werkplan

27 Cases Situatie waarbij er op veel terreinen dingen mislopen: werken, wonen, financieel, opvoeding, psychisch vb 2 jonge ouders, dakloos, kindje geboren, alle betrokkenen samen gebracht en bekeken welke noden er zijn en hoe er vanuit een afstemming van aanbod aan kan tegemoet gekomen worden, ook nieuwe diensten aangesproken

28 Cases Aanvragers willen graag contact met andere hulpverleners om zo de verantwoordelijkheid te delen. Ze willen meer zicht op hoe betrokken collega’s naar de situatie kijken, ze willen de hulp samen afspreken en op elkaar afstemmen.

29 Cases Hulpverleners zijn bezorgd en zijn op zoek naar meer ondersteuning voor hun cliënt, omdat de nood aan hulp buiten hun bevoegdheid en mogelijkheden reikt. Moeder met beperkte draagkracht, kinderen waren in MPI maar zijn op bepaald moment niet meer terug willen gaan. Overleg met school, MPI,CLB, Huisarts, Vereniging waar Armen het Woord nemen

30 Bemiddeling In functie van de continuïteit van de hulpverlening – Bemiddeling tussen cliënten of tussen hulpverlener en cliënt – Moet worden ingezet wanneer de jeugdhulpverlening wordt stopgezet, als deze stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op vraag van de cliënt.

31 Bemiddeling In functie van de rechtstreekse toegang tot de toegangspoort Stelt dat de rechtstreekse toegang tot de ITP in hoofde van de cliënt afhankelijk is van een poging tot bemiddeling: een hulpvraag werd gesteld, niet beantwoord om een andere reden dan capaciteitstekort Er dient een document te worden aangeleverd dat aantoont dat er een (poging tot) bemiddeling heeft plaatsgevonden. = voorwaarde.

32 Wat? = een communicatieproces – tussen minderjarigen, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners – in functie van het oplossen van conflicten, – ter waarborging van de continuïteit van de hulpverlening – subsidiariteitsprincipe – met een neutrale onafhankelijke derde.

33 Met bemiddelaar Wie kan optreden als bemiddelaar in de jeugdhulp? Onafhankelijke derde, dus niet betrokken in de hulpverlening Kennis van bemiddelingsmethodiek Kennis van het jeugdhulplandschap Werken volgens de Vier centrale werkingsprincipes 1.Vrijwilligheid 2.Vertrouwelijkheid 3.Neutraliteit en meerzijdige partijdigheid: 4.Transparantie

34 Wie ? Aanmelding Wie kan bemiddeling aanvragen? De partijen: dus het cliëntsysteem (jongeren tot 21) en de betrokken hulpverlener/organisatie Anderen kunnen adviseren tot…

35 Waarover? CONFLICTEN MAAR met weerslag op continuïteit van de hulpverlening tussen een minderjarige en zijn ouders of tussen ouders onderling. Dit kan zowel in een context van lopende hulpverlening als in een context waarin hulpverlening nog niet werd opgestart. tussen hulpverlener(s) en het cliëntsysteem,. !!! GEEN CONFLICTEN TUSSEN HULPVERLENERS

36 Resultaat Overeenkomst. Geen rapportage aan voorzieningen, hulpverleners of gemandateerde voorzieningen, tenzij alle betrokken partijen het hierover eens zijn.

37 Wanneer? In elke fase van het hulpverleningsproces In RTJH en in NRTJH Indien gemandateerde voorziening betrokken is, kan het ook maar niet om inschakeling van gemandateerde voorziening te betwisten.

38 Rol hulpverlener in bemiddeling Als partij: Jij hebt een conflict met mjnderjarige/ouder/opvoedingsverantwoorde lijke. Jullie zitten niet op één lijn. Als adviseur: je adviseert de mj/ouder/opvoedingsverantwoordelijke of collega hulpverlener om een aanvraag te doen voor bemiddeling

39 Case De hulpverlening loopt vast, een jongere, zijn ouders en de hulpverleners geraken het niet eens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen ouders en jongere en geen gesprek meer mogelijk én de jeugdhulpverlening dreigt hierdoor in het gedrang te komen. Of je vindt als jongere geen hulpverlener bereid om samen met jou een vraag tot hulp aan de toegangspoort te stellen of je hulpverlener vindt dat er een vraag gesteld zou moeten worden aan de toegangspoort maar jij gaat niet akkoord.

40 Case Oost -Vlaanderen Aanmelding door pleeggezinnendienst. Conflict tussen moeder, pleegmoeder en pleegzorgdienst met mogelijke breuken in de hulpverlening tot gevolg. Aanleiding: wegvallen van Consulent CBJ waardoor nu escalatie.

41 Vertrouwenspersoon = vast aanspreekpunt voor de minderjarige = verbindingsfiguur tussen jeugdhulp en minderjarige/ouders/opvoedingsverantw.

42 Wie? Niet rechtstreeks betrokken bij hulpverlening Aangewezen door minderjarige Voorwaarde voor beroepsgeheim vervalt!

43 Wie? Indien mjnderjarige niemand kan aanwijzen of igv tegenstrijdige belangen tussen ouders en mjnderjarige of wanneer niemand het ouderlijk gezag uitoefent Kan de jeugdhulpverlener of toegangspoort persoon aanwijzen

44 Waartoe? = participatiegedachte Vertrouwenspersoon wordt steeds op de hoogte gebracht door de jeugdhulpverleners- toegangspoort en gemandateerde voorziening

45 Rol hulpverlener Vertrouwenspersoon op de hoogte brengen en betrekken in CO, in bemiddeling

46 Vragen Op welke manier kan inschakelen van een CO, bemiddeling, vertrouwenspersoon uw hulpverleningstraject beïnvloeden? Welke achterliggende visie spreekt er uit ? En hoe staat u hier tegenover? Wat vindt u de sterktes van deze instrumenten, wat zijn uw bezorgdheden?

47 Vragen Wat heb je als hulpverlener nodig om er (meer) gebruik van te maken? Wanneer zie jij je er nu al gebruik van maken?


Download ppt "Coördinatie van de hulp Workshop 4. Voorstellingsrondje Casusoverleg Perspectief van de cliënt Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon."

Verwante presentaties


Ads door Google