De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008

2 Voortraject Wet financieel toezicht (Wft) Gedurende Wft: Wet financiële dienstverlening (Wfd) MiFID: als wijzigingsvoorstel op Wft per 1-11-2007 van kracht Laatste staartje: nationaal regime (Ministeriële Regeling) Door wijze totstandkoming veel nationale koppen Wet financieel toezicht (Wft) Gedurende Wft: Wet financiële dienstverlening (Wfd) MiFID: als wijzigingsvoorstel op Wft per 1-11-2007 van kracht Laatste staartje: nationaal regime (Ministeriële Regeling) Door wijze totstandkoming veel nationale koppen

3 Op wie Wft van toepassing? Beheerder/ bewaarder Beleggingsinstelling cq. Onderneming Clearinginstelling Financiële dienstverlener Financiële instelling Kredietinstelling Verzekeraar Beheerder/ bewaarder Beleggingsinstelling cq. Onderneming Clearinginstelling Financiële dienstverlener Financiële instelling Kredietinstelling Verzekeraar

4 WAAROM MiFID? Opvolger Investment Services Directive Onderdeel van FSAP (Financial Services Action Plan ’99: 42 maatregelen) Tekortkomingen ISD: verouderd en inflexibel Doelstelling MiFID: bescherming beleggers door meer transparantie Opvolger Investment Services Directive Onderdeel van FSAP (Financial Services Action Plan ’99: 42 maatregelen) Tekortkomingen ISD: verouderd en inflexibel Doelstelling MiFID: bescherming beleggers door meer transparantie

5 Wat? Totstandkoming wetgeving: Lamfalussy tot aan nu Op wie van toepassing? Welke financiële instrumenten? Belangrijkste wijzigingen Totstandkoming wetgeving: Lamfalussy tot aan nu Op wie van toepassing? Welke financiële instrumenten? Belangrijkste wijzigingen

6 Op wie van toepassing? Banken, vermogensbeheerders en wholesale dienstverleners (bijv. institutionele beleggers) Uitgezonderd: verzekeraars, pensioenfondsen en incidentele beleggingsdienstverleners en tussenpersonen van gecombineerde producten (ex effectenhypotheek met separaat depot) Banken, vermogensbeheerders en wholesale dienstverleners (bijv. institutionele beleggers) Uitgezonderd: verzekeraars, pensioenfondsen en incidentele beleggingsdienstverleners en tussenpersonen van gecombineerde producten (ex effectenhypotheek met separaat depot)

7 Welke financiële instrumenten? Effecten Geldmarktinstrumenten Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Derivaten Overige (art 1:1 Wft) Effecten Geldmarktinstrumenten Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Derivaten Overige (art 1:1 Wft)

8 Belangrijkste wijzigingen Beleggingsadvies=beleggingsdienst Bredere regulering gereglementeerde markt Goederentermijntransacties en andere derivatentransacties ook financiële instrumenten In-house-matching MTF’s MiFID prevaleert boven Wft Beleggingsadvies=beleggingsdienst Bredere regulering gereglementeerde markt Goederentermijntransacties en andere derivatentransacties ook financiële instrumenten In-house-matching MTF’s MiFID prevaleert boven Wft

9 3 handelsplatformen Gereglementeerde markten In-house-matching= beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (IS) MTF’s= Multi Trading Facilities 1. Aparte vergunning 2. Hoofdkantoor moet gelijk zijn aan statutaire zetel 3. Minimaal 2 peronen die deskunig en betrouwbaar zijn Gereglementeerde markten In-house-matching= beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (IS) MTF’s= Multi Trading Facilities 1. Aparte vergunning 2. Hoofdkantoor moet gelijk zijn aan statutaire zetel 3. Minimaal 2 peronen die deskunig en betrouwbaar zijn

10 2 vormen Beleggingsdienst: 1. Beleggingsadvies 2. Execution only Toetsen: 1. Geschiktheidstoets (ervaring) 2. Passendheidstoets, alleen igv complexe financiële instrumenten (opties, futures, swaps & derivaten) Beleggingsdienst: 1. Beleggingsadvies 2. Execution only Toetsen: 1. Geschiktheidstoets (ervaring) 2. Passendheidstoets, alleen igv complexe financiële instrumenten (opties, futures, swaps & derivaten)

11 Beginselen Home country control, tenzij bijkantoor Best execution Ken-uw-cliënt-principe Bescherming beleggers: 3 categorieën met verschillende bescherming: - professional die alleen zaken doet met professional (=ECP) - professionele belegger - niet-professionele belegger Home country control, tenzij bijkantoor Best execution Ken-uw-cliënt-principe Bescherming beleggers: 3 categorieën met verschillende bescherming: - professional die alleen zaken doet met professional (=ECP) - professionele belegger - niet-professionele belegger

12 Ken-uw-cliënt Toetsen of beleggingstransactie voldoet aan de beleggingsdoelstelling en het risicoprofiel van de klant Toetsen of belegger transactie financieel kan dragen Onderzoek naar ervaring cq. Expertise van de cliënt Toetsen of beleggingstransactie voldoet aan de beleggingsdoelstelling en het risicoprofiel van de klant Toetsen of belegger transactie financieel kan dragen Onderzoek naar ervaring cq. Expertise van de cliënt

13 Best execution Het uitvoeren van orders op de best mogelijke manier= expliciete eis nu Tot 1 april werd ten aanzien hiervan coulance beloofd door de Minister, maar niet duidelijk is of dit ook geldt voor de huidige periode tot aan de vaststelling van het nationaal regime Het uitvoeren van orders op de best mogelijke manier= expliciete eis nu Tot 1 april werd ten aanzien hiervan coulance beloofd door de Minister, maar niet duidelijk is of dit ook geldt voor de huidige periode tot aan de vaststelling van het nationaal regime

14 Professional Vergunninghoudende/gereglementeer -de entiteit actief op financiële markt Overheden/ internationale organisaties Grote ondernemingen: voldoen 2 1. Balanstotaal 20 mln 2. Netto omzet40 mln 3. Eigen vermogen 2 mln Andere institutionele beleggers Vergunninghoudende/gereglementeer -de entiteit actief op financiële markt Overheden/ internationale organisaties Grote ondernemingen: voldoen 2 1. Balanstotaal 20 mln 2. Netto omzet40 mln 3. Eigen vermogen 2 mln Andere institutionele beleggers

15 Opteren professional Meer dan 10 grote transacties per jaar = ervaringstoets Vermogenstoets: 500.000 euro of meer Relevante ervaring als werknemer of als handelaar Ook wel “keuzeprof”genoemd Meer dan 10 grote transacties per jaar = ervaringstoets Vermogenstoets: 500.000 euro of meer Relevante ervaring als werknemer of als handelaar Ook wel “keuzeprof”genoemd

16 Opt in-out OPT IN Betekent meer bescherming dan vereist is: mogen alle categorieën OPT IN Betekent meer bescherming dan vereist is: mogen alle categorieën OPT OUT Betekent minder bescherming: Niet-prof> prof Prof> ECP Keuzeprof>ECP

17 Nationaal regime Ligt voor aan de Tweede Kamer, maar de belangrijkste discussies worden gevoerd over de bijzondere positie van de tussenpersonen én de regels over het eigen vermogen of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering Daarnaast is opnieuw de discussie opgelaaid over provisietransparantie en de vraag naar één stelsel Ligt voor aan de Tweede Kamer, maar de belangrijkste discussies worden gevoerd over de bijzondere positie van de tussenpersonen én de regels over het eigen vermogen of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering Daarnaast is opnieuw de discussie opgelaaid over provisietransparantie en de vraag naar één stelsel

18 Reikwijdte De MiFID biedt lidstaten de mogelijkheid om een nationaal regime te creëren. Het overzicht van deze regels wordt ook aangeduid met “Nationaal regime”. Het nationaal regime is alleen van toepassing op: zie volgende sheet De MiFID biedt lidstaten de mogelijkheid om een nationaal regime te creëren. Het overzicht van deze regels wordt ook aangeduid met “Nationaal regime”. Het nationaal regime is alleen van toepassing op: zie volgende sheet

19 Financiële ondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren die beperkt zijn tot het ontvangen en doorgeven van orders in effecten en rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen en belleggings- advies over deze financiële instrumenten, Mits dit geschiedt zonder gelden/effecten van consumenten onder zich te houden of grensoverschrijdend te handelen. Financiële ondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren die beperkt zijn tot het ontvangen en doorgeven van orders in effecten en rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen en belleggings- advies over deze financiële instrumenten, Mits dit geschiedt zonder gelden/effecten van consumenten onder zich te houden of grensoverschrijdend te handelen.

20 NL Beperkt zich tot: het verlenen van voornoemde diensten met betrekking tot rechten in deelnemingen in beleggingsinstellingen Beperkt zich tot: het verlenen van voornoemde diensten met betrekking tot rechten in deelnemingen in beleggingsinstellingen

21 Positie tussenpersonen Deskundigheidseisen: advies College Deskundigheid Fin. Dienstverleners Beloningsregels zijn van toepassing op het gehele product (bij een effectenhypotheek dus ook op het hypothecaire krediet) Gedragsregels voor tussenpersonen ipv regels MiFID maar met hetzelfde doel Deskundigheidseisen: advies College Deskundigheid Fin. Dienstverleners Beloningsregels zijn van toepassing op het gehele product (bij een effectenhypotheek dus ook op het hypothecaire krediet) Gedragsregels voor tussenpersonen ipv regels MiFID maar met hetzelfde doel

22 Gedragsregels tussenpersonen Geen cliëntenclassificatie, maar standaard hoogste norm (=administratief makkelijk, maar professional vallen onder zware verplichtingen) Vastleggen orders op duurzame drager voor doorgeven order (mist getekend) Geen cliëntenclassificatie, maar standaard hoogste norm (=administratief makkelijk, maar professional vallen onder zware verplichtingen) Vastleggen orders op duurzame drager voor doorgeven order (mist getekend)

23 vervolg Cliëntenovereenkomst: opnemen aard een reikwijdte dienstverlening + verdeling verantwoordelijkheden Zorgplicht wordt beperkt tot deel dat zich verhoudt tot de concrete dienst en de afspraken daaromtrent Velen vallen nu onder tijdelijke vrijstellingregeling van 1-11-2007 Cliëntenovereenkomst: opnemen aard een reikwijdte dienstverlening + verdeling verantwoordelijkheden Zorgplicht wordt beperkt tot deel dat zich verhoudt tot de concrete dienst en de afspraken daaromtrent Velen vallen nu onder tijdelijke vrijstellingregeling van 1-11-2007

24 EV of verzekeren? De continuïteit dient gewaarborgd worden ter bescherming van de belegger vandaar de volgende regels tav ondernemingen die onder de MiFID vallen: 1. Standaard eis EV: 730.000, daarnaast 2. Indien bemiddelaar in verzekeringen: beroepsaansprakelijkheidsverzekering ad 1 mln p/jr of 1,5 mln voor totaal De continuïteit dient gewaarborgd worden ter bescherming van de belegger vandaar de volgende regels tav ondernemingen die onder de MiFID vallen: 1. Standaard eis EV: 730.000, daarnaast 2. Indien bemiddelaar in verzekeringen: beroepsaansprakelijkheidsverzekering ad 1 mln p/jr of 1,5 mln voor totaal

25 NL In Nederland zal een regime gehanteerd worden ongeacht het feit of men in verzekeringen bemiddelt ad 500.000 euro p/geval en 750.000 p/jr. Dit geldt dus ook voor tussenpersonen! Echter onder NR vervalt EV-eis In Nederland zal een regime gehanteerd worden ongeacht het feit of men in verzekeringen bemiddelt ad 500.000 euro p/geval en 750.000 p/jr. Dit geldt dus ook voor tussenpersonen! Echter onder NR vervalt EV-eis

26 Beloningsregels Drie systemen: 1. MiFID: per ?? 2008 2. Adviesmatch tav complexe producten: per 1-10-2009 beloningstransparantie en op 21-12- 2009 de 50-50-regel 3. Commissie de Ruiter: per 1-1-2008 zelfregulering Drie systemen: 1. MiFID: per ?? 2008 2. Adviesmatch tav complexe producten: per 1-10-2009 beloningstransparantie en op 21-12- 2009 de 50-50-regel 3. Commissie de Ruiter: per 1-1-2008 zelfregulering

27 MiFID en beloning Alleen tav beleggingsdiensten Transparantie tav exacte hoogte van de provisie voor een specifiek product (niet alleen op verzoek zoals bij adviesmatch) Provisie mag geen afbreuk doen aan eis om in belang van consument te handelen (bonusprovisies mogen maar moeten wel bekend zijn ogv adviesmatch) Kent geen terugboekverplichting, adviesmatch wel Alleen tav beleggingsdiensten Transparantie tav exacte hoogte van de provisie voor een specifiek product (niet alleen op verzoek zoals bij adviesmatch) Provisie mag geen afbreuk doen aan eis om in belang van consument te handelen (bonusprovisies mogen maar moeten wel bekend zijn ogv adviesmatch) Kent geen terugboekverplichting, adviesmatch wel

28 Kansen Handelsplatformen: geen eisen aan handel in financiële instrumenten op MTF’s in-house-matching Verdergaande Europese harmonisatie: één Europees paspoort Betere afstemming Europees toezicht Praat mee! AL structureel 14,9 mln en incidenteel 20,82 mln: toch moeite waard! Handelsplatformen: geen eisen aan handel in financiële instrumenten op MTF’s in-house-matching Verdergaande Europese harmonisatie: één Europees paspoort Betere afstemming Europees toezicht Praat mee! AL structureel 14,9 mln en incidenteel 20,82 mln: toch moeite waard!


Download ppt "Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google