De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 1 – Jeugd, onderwijs en veiligheid 2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en afdelingsplan 2011 en septembercirculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 1 – Jeugd, onderwijs en veiligheid 2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en afdelingsplan 2011 en septembercirculaire."— Transcript van de presentatie:

1 programma 1 – Jeugd, onderwijs en veiligheid 2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en afdelingsplan 2011 en septembercirculaire

2 vraag 1a. welke afwijkingen in de werkzaamheden hebben zich dit jaar voorgedaan en welke (afwijkende) effecten heeft dat veroorzaakt? Jeugd en onderwijs:doorontwikkeling CJG: coördinator doet frontoffice én backoffice taken. Gastouderopvang; registratie bij gemeente. Veiligheid: 2010 tot nu toe een ‘stabiel’ jaar. Heldere focus vastgesteld in IVB. Wat goed gaat is de samenwerking binnen de gemeente om lastige jeugd naar werk te begeleiden. Wat negatief opvalt is het flinke aantal overvallen, hierop zet de politie fors in. Stadstoezicht meldt een toename van agressie in contact met de burger (tot nu toe 15 aangiftes gedaan) en is daarnaast bezig met versnelde uitbreiding cameratoezicht. Voortgang 2010 productie en effecten (1)

3 CJG: december 2009 tot september 2010: 177 vragen ontvangen (6 via telefoon, 171 via balie CJG) Hiervan 80 vragen direct beantwoord en aantal doorverwijzingen: 27 AMW, 24 JGZ, 16 Opvoedbureau, 9 MEE, 9 BJZ, 13 Anders 149 vragen gesteld door ouders/verzorgers, 20 jongeren, 2 familie, 1 buur/kennis, 5 professionals Gastouderopvang: januari 2010 - 1 oktober 2010: 135 aanvragen ontvangen, 62 hebben reeds een beschikking ontvangen Voortgang 2010 productie en effecten (2)

4 Schoolmaatschappelijk werk In 2010 heeft elke school (PO en VO) schoolmaatschappelijk werk. Tot 1 september 2010 is conform afspraken 2019 uur geleverd (1242 aan PO, 594 aan VO, rest is cursussen en coördinatie). OAB/schakelklassen In schooljaar 2008/2009 hadden we 9 schakelklassen met een bereik van 82 kinderen, in schooljaar 2009/2010 hebben we 12 schakelklassen met een bereik van 127 kinderen. Brede School In het 1 e en 2 e kwartaal 2010 hebben, conform afspraken, 135 activiteiten onder schooltijd plaatsgevonden en 279 na schooltijd. Voortgang 2010 productie en effecten (3)

5 Voortgang 2010 productie en effecten (4)

6 Voortgang 2010 productie en effecten (5)

7 Voortgang 2010 productie en effecten (6) Cijfers Veiligheidshuis -400+ cases besproken in justitiële overleggen; -225 jongeren besproken in het Risicojongerenoverleg (vroegsignalering); -± 25 gesignaleerde gezinnen, 40% voldoet aan criteria; 8 gezinnen gem 6 mndn gezinsmanagement; 14 gezinnen in aanpak BJZ

8 Voortgang 2010 productie en effecten (7) Cijfers Veiligheidshuis: RJO naar wijk

9 Voortgang 2010 productie en effecten (8) Productie stadstoezicht

10 vraag 1b. welke financiële consequenties zijn er voor voor de gerapporteerde afwijkingen? Veiligheid: achterblijven in de realisatie van een aantal plannen die we met behulp van rijksgelden uitvoeren. Gezinsmanagers, straatcoaches, Veiligheidshuis, speelklimaat, opvoedondersteuning, versterking CJG: lopen, maar kosten vallen mee. O.a. door capaciteitgebrek lopen andere plannen minder snel. Het college van BenW stelt voor om de resterende rijksgelden (indicatief € 900.000) te oormerken voor een inhaalslag in 2011 (en wellicht ook 2012). Stadstoezicht: structureel tekort op het personeelsbudget door de onregelmatigheidsdiensten (€ 55.000,-). Gemeenteraad gaf vorig jaar geen goedkeuring voor het laten vervallen van een fte hiervoor. Voortgang 2010 financiële afwijkingen

11 vraag 2a. wat zijn de belangrijkste dingen die we in 2011 gaan doen? Jeugd en onderwijs: Uitvoeren jeugdagenda: 1) realisatie CJG in MFA Oost, 2) doorontwikkeling van CJG vormgeven middels één-gezin-één-plan, 3) versterken van de link tussen CJG, veiligheidshuis en onderwijs, 4) Jeugd en Jongerenwerk gerichter inzetten op talentontwikkeling, 5) Blijvende inzet op aanpak voortijdig schoolverlaters. Onderwijs Achterstanden Beleid: 1) zorgdragen dat 85% van de VVE-geïndiceerde kinderen op een VVEplek zit, 2) doorontwikkeling van het coördinatiepunt VVE vormgeven, 3) handhaving van minimaal 11 schakelklassen per jaar, daarnaast doel om uitbreiding te realiseren naar overige scholen met veel gewichtenleerlingen Formuleren specifieke aanpak Marokkaanse Gouwenaars op terreinen onderwijs, arbeidsmarkt, overlast en criminaliteit. Bezuinigingen: uitvoeren 1e fase en nadere uitwerking 2 e fase. Onderwijshuisvesting: Bouw Calvijnschool en uitbreiding GSG (IHP). Realiseren Ark-Samuelschool onzeker ivm externe veiligheid. Vooruitblik 2011 productie (1)

12 vraag 2b. wat zijn de belangrijkste effecten voor 2011 van de dingen die we gaan doen? Jeugd en onderwijs: Ontwikkeling CJG: Bewoners van Oost krijgen via laagdrempelig CJG in MFA advies tav opvoedondersteuning Hulp aan gezinnen wordt gecoördineerd waardoor overlap aan hulpaanbod voorkomen wordt Onderwijsachterstandenbeleid: Minder kinderen stromen met een taalachterstand het primair en voortgezet onderwijs in Aanpak voortijdig schoolverlaters: 40% reductie schooluitval van het aantal 16/17- jarigen in het schooljaar 2010/2011 tov schooljaar 2005/2006 Aanpak Marokkaanse Gouwenaars: er is een start gemaakt om te komen tot trendbreuk van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse Gouwenaars op de terreinen van onderwijs, arbeidsmarkt, overlast en criminaliteit. Vooruitblik 2011 effecten (1)

13 Veiligheid: coalitieakkoord/IVB: inzetten op overlast en criminaliteit van met name jonge Marokkaanse Gouwenaars. Groepsaanpak meer centraal plaatsen veiligheidshuis en wijkaanpak. Extra middelen (o.a. gezinsmanagers en straatcoaches) evalueren met het oog op 2012 e.v. Stadstoezicht: uitbreidingen cameratoezicht, vervanging handterminals, aanschaf parkeerapparatuur (mixed parkeren), samenwerking en/of inzet Boa’s stadstoezicht in Waddinxveen Vooruitblik 2011 productie (2)

14 vraag 2b. wat zijn de belangrijkste effecten voor 2011 van de dingen die we gaan doen? Veiligheid: Het aantal overlastincidenten met jongeren is verminderd Van 1166 in 2006, 1072 in 2008 naar 950 in 2011 (en 800 in 2014). Vermindering sociale overlast en fysieke verloedering Overlast en fysieke verloedering: eind 2011 is er een dalende trend (2014 gelijk of beter dan het landelijk gemiddelde). Burgers voelen zich veilig in eigen buurt In 2011 voelt 75% van de Goudse burgers zich veilig in de eigen buurt (2014: 80%). Minder overlast en criminaliteit Concrete doelen groepsaanpak, overlastgevende gezinnen, overlastgevers, criminelen, veelplegers en ex-gedetineerden. Vooruitblik 2011 effecten (2)

15 vraag 2c. wat zijn de belangrijkste financiële consequenties voor 2011? Jeugd en onderwijs: bezuinigingen 1 e fase: Brede School (vanaf 2011 wordt jaarlijks € 12.500 bezuinigd oplopend tot €50.000 in 2014), peuterspeelzaalwerk (jaarlijks structureel € 100.000 vanaf 2011), Onderwijshuisvesting (€ 20.000), afschaffen schoolzwemmen speciaal onderwijs (2011: €50.000,=, daarna € 131.000,=): Schoolzwemmen in groep 3 en 4 van speciaal basisonderwijs zal vervallen Veiligheid: Structureel tekort stadstoezicht op het personeelsbudget door de onregelmatigheidsdiensten. Vooruitblik 2011 financiële consequenties

16 vraag 3. welke risico's zijn er te onderkennen? en welke maatregelen zijn daarvoor genomen? Jeugd en onderwijs: realiseren ambities collegeakkoord i.r.t. de bezuinigingen (met name voor realisering VVE, talentontwikkeling voor iedereen en zorgdragen dat iedereen kan deelnemen aan een vereniging). Veiligheid: onzekere ontwikkeling veiligheidscijfers en –gevoelens in relatie tot de economische crisis. Verslechtering op het gebied van economie en arbeidsmarkt kan negatief effect hebben op veiligheid. Risico’s 2010 en 2011


Download ppt "Programma 1 – Jeugd, onderwijs en veiligheid 2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en afdelingsplan 2011 en septembercirculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google