De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitskader buitengebied Deel 2: Kwaliteitsverbetering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitskader buitengebied Deel 2: Kwaliteitsverbetering."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitskader buitengebied Deel 2: Kwaliteitsverbetering

2 Aanleiding Behoefte aan beleid voor afwijken van bestemmingsplan. Afwijken = partieel herzien bestemmingsplan (postzegelplan) of omgevingsvergunning Twee delen Kwaliteitskader buitengebied: o Deel 1: Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij o Deel 2: Kwaliteitsverbetering

3 Karakter kwaliteitskader Dynamisch en modulair: o Ontwikkelingen rond o.a. globale gezondheidseffectscreening (tweede kwartaal 2013), toepassing Maatlat Duurzame Veehouderij, ontwikkeling zogenaamde 'maatschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen', etc. o Nieuwe toetsingskaders, bijv. AMvB fijn stof, aanpassingen provinciale Verordening ruimte, Omgevingswet, etc. Kan daarom niet (geheel) in bestemmingsplan worden opgenomen

4 Relatie structuurvisie Enkele aspecten uit de onderhavige nota zullen op een hoger abstractieniveau naar de Structuurvisie Landerd (vaststelling begin 2014) worden overgeheveld Concrete beleidsregels zullen echter zoveel mogelijk in deze nota blijven staan

5 Artikel 2.2 Verordening ruimte: rood-met-groen-koppeling "Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied, bevat een verantwoording van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft." In nagenoeg alle flexibiliteitsregels in nieuw bestemmingsplan Buitengebied is de voorwaarde opgenomen dat de ontwikkeling gepaard moet gaan met een extra kwaliteitsverbetering van het buitengebied

6 "Kwaliteitsverbetering van het landschap kan mede betreffen: de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, voor zover vereist op grond van deze verordening; het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; het wegnemen van verharding; het slopen van bebouwing; een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones." Artikel 2.2 Verordening ruimte: kwaliteitsverbetering (1)

7 Artikel 2.2 Verordening ruimte: kwaliteitsverbetering (2) Niet enkel landschappelijke inpassing in traditionele zin; juist ook andere zaken die effectief bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van het buitengebied zijn mogelijk. Niet uitsluitend op de projectlocatie zelf, maar ook in de omgeving van de projectlocatie ("gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft"). Reguliere regels voor de kwaliteit van bebouwing (beeldkwaliteitsplan, welstandseisen, Bouwbesluit) mogen niet worden toegerekend aan kwaliteitsverbetering; alleen aantoonbare extra investeringen tellen mee.

8 Gemeentelijke uitwerking (1) Onderscheid 'landschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen' (lkm's) en 'maatschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen' (mkm's) Ambtelijke commissie Kwaliteitsverbetering zal elke concrete aanvraag op zijn merites beoordelen. Uitgangspunt: gebied moet de ontwikkeling kunnen dragen (maatwerk) Lkm's: aansluiting zoeken bij Landschapsbeleidsplan (LBP) 2013-2027: o 11 landschapstypen o maatregelen in de vorm van "recepten" (typen beplanting, gewenste soorten, etc.) o concrete projecten en kostenraming in uitvoeringsprogramma 2013-2016

9 Mkm's: gebruik van technieken en systemen, waardoor een meer dan wettelijk verplichte reductie van de uitstoot kan worden gerealiseerd; gebruik van technieken en systemen, waardoor op een meer dan wettelijke verplichte zorgvuldige manier met water wordt omgegaan; meer dan wettelijk verplichte maatregelen met betrekking tot de gezondheid van zowel dier als mens; meer dan wettelijk verplichte maatregelen met betrekking tot dierenwelzijn; nastreven van transparantie door educatie en openstelling; meer dan wettelijke verplichte aandacht voor de architectonische kwaliteit (slopen oude bebouwing, uitsluitend nieuwe bebouwing oprichten die een bepaalde architectonische meerwaarde heeft). Gemeentelijke uitwerking (2)

10 "Indien een kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid niet is verzekerd, wordt het bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in het landschapsfonds is verzekerd en wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag gedaan in het regionaal ruimtelijk overleg." Fysieke kwaliteitsverbetering - al dan niet op de projectlocatie - is uitgangspunt. (Voldoende) fysieke kwaliteitsverbetering echter niet altijd mogelijk, vooral bij grootschalige ontwikkelingen Landerdse methode: financiële bijdrage in Landschapsfonds (ingesteld i.h.k.v. structuurvisie) als "ultimum remedium". Indicatieve bedragen opgenomen in nota. Ook hier belangrijke rol voor ambtelijke commissie Kwaliteitsverbetering In LBP geregeld aan welke ontwikkelingen de gelden zullen worden besteed Artikel 2.2 Verordening ruimte: financiële bijdrage

11 Categorie 1: lichte impact. In RRO afspraak gemaakt dat hier geen kwaliteitsverbetering voorwaardelijk wordt gesteld. Wij wijken hiervan af (vele kleinschalige ontwikkelingen kunnen ook afbreuk doen aan kwaliteit!). In de meeste gevallen zal traditionele landschappelijke inpassing volstaan Categorie 2: beperkte impact. In RRO afspraak gemaakt dat hier enkel traditionele landschappelijke inpassing nodig is. Wij wijken hiervan af. Maatwerk: lkm's (LBP) en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, minimaal één mkm Categorie 3: aanzienlijke impact. In RRO afspraak gemaakt dat hier een berekende kwaliteitsverbetering plaatsvindt (20% waardevermeerdering). Wij wijken hiervan af. Ook hier maatwerk: lkm's (LBP) en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, minimaal twee mkm's Categorie-indeling ontwikkelingen

12 Bijlagen Borging: o voorwaardelijke verplichting bestemmingsplan/omgevingsvergunning (bestuursrechtelijk) o overeenkomst (privaatrechtelijk) o koppeling met structuurvisie Proces op hoofdlijnen: o Initiatief o Planologische beoordeling en toets aan Kwaliteitskader buitengebied o Vaststelling voorwaardelijke kwaliteitsverbetering door commissie Kwaliteitsverbetering (eventueel in overleg met initiatiefnemer/adviseur). Maatwerk niet of onvoldoende mogelijk? Dan financiële bijdrage aan Landschapsfonds o Borging kwaliteitsverbetering en besluitvorming o Uitvoering en handhaving

13 Stavaza Concept besproken in raadswerkgroep d.d. 24 januari 2013, klankbordgroep Buitengebied d.d. 14 februari 2013 Integraal verslag wordt samen met definitieve nota via college aan raad voorgelegd Vaststelling 18 april 2013 Over een jaar, maar zo nodig eerder, o.b.v. ontwikkelingen en nieuwe inzichten evalueren en zo nodig bijstellen/aanvullen

14 Ondernemers zouden door subsidies e.d. al profiteren van ‘maatschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen’ (mkm’s), waardoor er geen sprake is van een “extra” investering. Bovendien zou de gemeente zich niet met dergelijke aspecten van de bedrijfsvoering moeten bemoeien. Kern van het (provinciale en gemeentelijke) beleid is dat er sprake moet zijn van kwaliteitsverbetering. Daarbij is niet van belang of ondernemers ook voordeel uit dergelijke investeringen kunnen halen. Het voorwaardelijk stellen van de mkm’s moet niet worden gezien als een bestraffende sanctie, maar als een stimulans; het is de taak van gemeentes, maar ook van hogere overheden, om mkm’s te faciliteren. Op het moment dat ten behoeve van een bepaald initiatief planologische besluitvorming nodig is, moet de kans worden gegrepen om verduurzaming (in de breedste zin van het woord) plaats te laten vinden. Belangrijkste discussiepunt raadswerkgroep

15 ZLTO verwacht dat de nota op punten “te ver gaat”, waardoor deze verlammend gaat werken voor ontwikkelingen in het buitengebied. Met als gevolg dat er geen ontwikkelingen zullen zijn, wat weer als gevolg heeft dat de economie stagneert en er ook geen verduurzaming plaatsvindt. De gemeente zal in een vroeg stadium in overleg treden met de initiatiefnemer om gezamenlijk naar mogelijkheden te zoeken. Ontwikkelen in het buitengebied zal altijd mogelijk blijven, maar daar moet wel iets tegenover staan. Belangrijkste discussiepunten klankbordgroep Buitengebied


Download ppt "Kwaliteitskader buitengebied Deel 2: Kwaliteitsverbetering."

Verwante presentaties


Ads door Google