De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE EN KENNISMAKING MET DELFTSE REKENKAMER (DRK) 8 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE EN KENNISMAKING MET DELFTSE REKENKAMER (DRK) 8 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE EN KENNISMAKING MET DELFTSE REKENKAMER (DRK) 8 mei 2014

2 AGENDA 8 MEI Presentatie leden Delftse Rekenkamer Rol en Werkwijze Delftse Rekenkamer Lopend DRK-onderzoek Verkenning nieuwe onderwerpen Het Delfts Blauwe Boekje

3 SAMENSTELLING DELFTSE REKENKAMER (DRK) Tanja Groenendijk - de Vos, voorzitter Imke Frijters, plv vz/penningmeester Ester Weststeijn, secretaris Willem Jan Niermeijer Iris Steenvoorden Ambtelijk secretaris: Gerdien Goudappel

4 REKENKAMERGESCHIEDENIS Delft ‘oudste’ rekenkamer van Nederland, eigen initiatief van wethouder en ambtelijke organisatie Vanaf 2006: iedere gemeente wettelijk een onafhankelijke rekenkamerfunctie Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid lokale overheid en ook de verbonden partijen daarvan

5 POSITIE VAN DE REKENKAMER Gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak Onafhankelijke positie t.o.v. raad, college en ambtelijke organisatie Onafhankelijke controlerende taak voor het publiek/burgers van Delft

6 POSITIE VAN DE RAAD / COLLEGE Raad stelt de verordening vast; wijzigingen na overleg met DRK Raad kan onderwerpen voor onderzoek aandragen; ook het college (ook burgers) Raad benoemt de leden op basis voordracht DRK voor maximaal 2 perioden van 4 jaar Raad stelt budget vast en DRK is zelf budgetverantwoordelijk

7 AANSPREEKPUNTEN/OVERLEG De Rekening- en Audit commissie is bestuurlijk aanspreekpunt voor DRK Gemiddeld 2 keer per jaar overleg over potentiële onderzoeksonderwerpen, status rekenkameronderzoek, procedurele zaken, Presentatie DRK-onderzoeken en behandeling in vakcommissies 1 x per jaar overleg college, 2x per jaar GS, 2x per jaar griffier

8 AMBITIE DRK De DRK ziet zichzelf als instrument van en voor de raad De kaderstellende en controlerende taak van de raad te ondersteunen Gericht op effectiviteit en efficiency door college uit te voeren gemeentelijk beleid Innoverend qua aanpak of invalshoek Lerende rekenkamer, lering treken of bijsturen Rechtmatigheidstoets door accountant

9 WELKE ONDERWERPEN ? Verzoek aan alle fracties in de gemeenteraad / R&A-commissie en burgers Oproep op website DRK zelf geïnventariseerde onderwerpen Selectie op relevantie/impact, afwisseling domein, wethoudersportefeuille, financieel belang Geen onderwerpen van ogenblikkelijk belang

10 WERKWIJZE Onderzoekcapaciteit ingehuurd via offerteprocedure Twee leden DRK zijn trekker onderzoek Aanpak gepresenteerd aan Gemeentesecretaris / focus onderzoek soms aan vakcommissie Van onderzoeksvragen naar Normenkader, check via interviews en documentstudie

11 BASIS ONDERZOEKSVRAGEN Zijn er doelen geformuleerd en zijn ze bereikt? Verloopt de voorbereiding van het beleid volgens de kaders? Is de uitvoering van het beleid correct en efficiënt verlopen? Zijn de bereikte resultaten effectief? Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten?

12 ONDERZOEKSDOELSTELLING 1. Het vergaren van inzicht =bevindingen 2. Het geven van een oordeel = conclusies 3. Het stimuleren verbeterproces = aanbevelingen

13 HOOR- EN WEDERHOOR Ambtelijk: bevindingen / weergave juist? Opmerkingen worden in de regel verwerkt Bestuurlijk: reactie college op conclusies, en op (opvolging) van de aanbevelingen Wordt aan het rapport toegevoegd Indien relevant geeft DRK nawoord / reactie in het rapport Publicatie van het rapport / persbericht

14 VERDERE TRAJECT DRK presenteert rapport, C&A in vakcommissie Vakcommissie behandelt het rapport in aanwezigheid van betreffende wethouder Raad beoordeelt via raadsbesluit over de opvolging van aanbevelingen Raad stelt daarvoor de kaders College voert uit DRK houdt vinger aan de pols

15 RECENT AFGEROND ONDERZOEKEN : - Delftse Re-integratie gereed? - Verbonden Partijen - Onderhoud Wegen - Regie Lopend onderzoek: Quick Scan Opvolging Komende inventarisatie nieuwe onderzoeksonderwerpen

16 LOPEND ONDERZOEK Quick scan opvolging en monitoring van de aanbevelingen van zeven DRK onderzoeken: -Spoorzone Delft (maart 2010) -Delft als centrum van kennis en innovatie (januari 2011) -Wijkaanpak, de beste aanpak? (mei 2011) Informatiebeleid, een basis voor beleidsresultaten (mei ‘12) -Regievoering door gemeente Delft (juli 2012) -Beheer wegen in beeld (juni 2013) -Verbonden Partijen (september 2013)

17 LOPEND ONDERZOEK Centrale onderzoeksvraag: worden de aanbevelingen die de DRK in de periode 2010 – 2013 heeft geformuleerd opgevolgd en uitgevoerd, hoe wordt dit gemonitord, is dit ingebed in de P&C-cyclus, wordt over de voortgang of afronding gerapporteerd aan de raad - en hoe kan de doorwerking worden vergroot?

18 LOPEND ONDERZOEK Voortgang: -Quick scan ligt ter bestuurlijke hoor en wederhoor bij het college. -Daarna zo snel mogelijk naar uw raad.

19 HET DELFTS BLAUWE BOEKJE 2012 en 2013: twee grote onderzoeken: 1.Regie 2.Verbonden Partijen Rode draad: organiseren van samenwerking Regienota Delft: “partnerships aangaan om maatschappelijke effecten te bereiken”  maar hoe doe je dat? Nota verbonden partijen Delft: “bewuste keuze om samenwerking te formaliseren in een juridische vorm”  maar welke vorm is het meest geschikt? Resultaat: Twee afwegingskaders, bijeengebracht in ‘het Delfts Blauwe Boekje’


Download ppt "PRESENTATIE EN KENNISMAKING MET DELFTSE REKENKAMER (DRK) 8 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google