De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R&O Cyclus TU Delft Maarten Poorter. Over R&O  Wie het beste uit zijn mensen wil halen, moet hun kwaliteiten optimaal benutten en ze de ruimte en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R&O Cyclus TU Delft Maarten Poorter. Over R&O  Wie het beste uit zijn mensen wil halen, moet hun kwaliteiten optimaal benutten en ze de ruimte en."— Transcript van de presentatie:

1 R&O Cyclus TU Delft Maarten Poorter

2

3

4 Over R&O  Wie het beste uit zijn mensen wil halen, moet hun kwaliteiten optimaal benutten en ze de ruimte en middelen bieden om zich te ontwikkelen. De Resultaat en Ontwikkelingscyclus (R&O) is het instrument waarmee de TU Delft de prestaties en groei van organisatie en medewerkers over en weer waarborgt. In een cyclus van plannen, realiseren, waarderen en opnieuw plannen werken we continu aan ontwikkeling. Dat is in het belang van de medewerkers en van de organisatie.  De R&O-cyclus gaat over te behalen resultaten en benodigde en gewenste ontwikkeling. Het start met het maken van afspraken hierover tussen leidinggevende en medewerker en eindigt met het beoordelen hiervan. Einde en begin van de cyclus komen samen in het R&O-gesprek. Zo is de cirkel rond.

5 De doelstellingen van de R&O-cyclus zijn kort gezegd:  Structureel aandacht besteden aan persoonlijke- en loopbaanontwikkeling  Koppelen van organisatiedoelstellingen aan individuele doelstellingen  Motiveren van medewerkers  Bespreken en sturen van gewenst gedrag en competenties  Beoordelen van medewerkers op behaalde resultaten en reflectie en op de wijze waarop deze zijn bereikt  Bereiken van onderling op elkaar afgestemde beoordelingscriteria  Genereren van feedback van medewerkers aan hun leidinggevenden

6

7

8 Jaarafspraken De medewerker wordt beoordeeld op de gemaakte jaarafspraken. Ten grondslag aan de jaarafspraken liggen de volgende elementen:  De UFO profielen, voor WP zijn deze UFO profielen aangescherpt voor de TU Delft in de WP Criteria;  Het normatief kader;  Indien nodig aandachtspunten voor de wijze waarop de medewerker zijn prestaties bereikt (stijl, gedrag, competenties, bijdrage aan groepsprocessen);  Afspraken over benodigde ontwikkeling van de medewerker;  Belangrijke ontwikkelingen in de faculteit, afdeling of directie en de strategische organisatiedoelen, waar de medewerker aan kan bijdragen;  Eventuele persoonlijke omstandigheden.

9 Opbouw gesprek  In handleiding staat: “Tip voor de beoordelaar: begin het gesprek met het meedelen van de voorgenomen score.” Wat betekent dat voor de opbouw van het gesprek? Hoe reageer je op deze boodschap? - Hoe reageer je als het je meevalt? - Hoe reageer je als het je tegenvalt?

10 Bezwaarmogelijkheden De medewerker kan, als hij/zij het niet eens is met de inhoud van deze beoordeling, binnen 2 weken nadat hij/zij het verslag heeft getekend een verzoek tot herziening van de beoordeling indienen bij de beoordelingsautoriteit. Indien de medewerker het niet eens is met het door de beoordelingsautoriteit genomen besluit kan de medewerker binnen 6 weken nadat hij/zij daarvan in kennis is gesteld, schriftelijk bezwaar indienen bij het College van Bestuur van de TU Delft, Postbus 5, 2600 AA Delft. Het bezwaarschrift móet worden ondertekend en tenminste voorzien zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar, alsmede een afschrift van het besluit. Voor verder informatie zie artikel 4 lid 10 en 11 van de Regeling R&O-Cyclus Werknemers TU Delft- 2016 (zie R&O: documenten onder ‘Gerelateerde onderwerpen’ van de medewerkersportal R&Ocyclus, https://intranet.tudelft.nl/)

11 Feedback aan leidinggevende Als mogelijke feedbackpunten kunt u denken aan:  gezien worden/waardering krijgen;  wederzijds zorgvuldig omgaan met reputaties;  zorgen voor veiligheid;  er bij horen;  effect kunnen sorteren/invloed kunnen hebben;  voeden en gevoed worden;  inspiratie delen;  geen controle, maar vertrouwen geven;  successen gezamenlijk vieren;  na grote inspanning kunnen recupereren indien nodig

12 Ondersteuning bij formulier  Als de medewerker er prijs op stelt, kan de medewerker ondersteuning van de HR-adviseur krijgen bij het invullen van het formulier. De medewerker stuurt vervolgens het formulier en de bijlagen (elektronisch) naar zijn of haar leidinggevende en de mede- beoordelaar. Dit ingevulde formulier wordt met de informatie uit de preview door beoordelaar en mede-beoordelaar gebruikt in hun voorbereiding op het R&O-gesprek. Informeer eens bij HR naar de speciale R&O training.

13 MyCareer Het in november 2015 gelanceerde loopbaanportaal MyCareer kan je helpen bij de voorbereiding op je R&O-gesprek. Hoe dat werkt wordt hieronder stapsgewijs uitgelegd.  Log in op mycareer.tudelft.nl  Ga naar Ik&TU Delft  Onder het thema ‘professionaliseren’ en de daarbij behorende subthema’s (persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling, leidinggeven, mijn R&O-gesprek en fit for the future) vind je testen en tips om jouw carrière nu en in de toekomst te ondersteunen.  Onder het thema ‘communiceren’ vind je onder de subthema’s handige informatie die jou kan helpen om de dialoog met je collega’s of je leidinggevende op een efficiënte wijze aan te gaan.  De testen kun je kosteloos en eindeloos proberen.  Onder contact kun je desgewenst contact opnemen met de MyCareer e-coach of een HR- adviseur.

14 Belonen  Standaard periodiek (indien nog niet aan plafond van de schaal)  ‘Boter bij de vis’-beloning  Extra periodiek erbij  ‘Bewust belonen’ (lees de gedragslijn conform cao)  Bonus  Opleiding  Verlof  ?


Download ppt "R&O Cyclus TU Delft Maarten Poorter. Over R&O  Wie het beste uit zijn mensen wil halen, moet hun kwaliteiten optimaal benutten en ze de ruimte en."

Verwante presentaties


Ads door Google