De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 15 Externe verslaggeving § 15.1 Belanghebbende en publicatieplicht § 15.2 Jaarrekening § 15.3 Directieverslag § 15.4 Overigen gegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 15 Externe verslaggeving § 15.1 Belanghebbende en publicatieplicht § 15.2 Jaarrekening § 15.3 Directieverslag § 15.4 Overigen gegevens."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 15 Externe verslaggeving § 15.1 Belanghebbende en publicatieplicht § 15.2 Jaarrekening § 15.3 Directieverslag § 15.4 Overigen gegevens

2 Informatievoorziening: Leiding: voor nemen van beslissingen en beheersen van bedrijfsproces (management accounting). Derden: voor oordeelsvorming en/ of besluitvorming tav organisatie (financial accounting).

3 Verschillen vakgebieden: InternExtern Wettelijke voorschriftenNeeJa FrequentieDoorlopendPeriodiek DetailleringGedetailleerdGlobaal Tijdstip van berichtgevingNa afloop periodeNa afloop boekjaar Mogelijkheid tot ‘creative accounting’ NeeJa Samenhang tussen financial accounting en andere vakgebieden Administratieve organisatie/ bedrijfsadministratie Financial accountingManagement accounting Ondernemingsrecht informatie juridisch kader

4 (kern) functies: jaarrekening 1.Verantwoordings t.b.v. de kapitaalverschaffers 2.Informatie t.b.v. de overige externe belanghebbenden Daarom publicatieplicht voor : - Naamloze vennootschap - Besloten vennootschap (- coöperaties) (-onderlinge waarborgmij) Publiceren: Jaarverslag deponeren bij kantoor van Handelsregister

5 Wettelijke regels jaarverslaggeving Wetgeving: Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 Jurisprudentie Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) (NL) International Accounting Standard board (IASB) (hanteert International Financial Reporting Standards)

6 Categorieën rechtspersonen: KleinMiddelgrootGroot Waarde activa< 4,4mln.>4,4mln<17,5mln> 17,5 mln. Netto omzet< 8,8 mln.>8,8mln. < 35 mln.> 35 mln. Gem. aantal werknemers < 50> 50 < 250> 250

7 Welke categorie? 2 van de 3 criteria, voor 2 opeenvolgende jaren (oftewel 1 vertragingsjaar) De indeling is bepalend voor de vrijstellingen. Vrijstellingen op het gebied van: - Publicatievoorschriften: openbaar maken gegevens - Inrichtingsvoorschriften: op te nemen gegevens Zie ook http://www.bedrijfseconomische-modellen.nl/http://www.bedrijfseconomische-modellen.nl/

8 §15.2 Jaarrekening Kapstokartikel (art. 2:362 BW): De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

9 grondbeginselen Het toerekeningsbeginsel: de transacties en gebeurtenissen vloeiende voort uit opbrengsten en kosten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben Het continuïteitsbeginsel: bij het opstellen van de jaarrekening wordt verondersteld dat de onderneming haar activiteiten in de toekomst zal blijven voortzetten.

10 Expliciete eisen in de wet: De balans met toelichting moet getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in activa- en passivaposten per het einde van het boekjaar weergeven (art. 2:362.2 BW) De resultatenrekening met de toelichting moet getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weergeven.

11 Basisprincipes Voorzichtigheidsprincipe Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze worden geconstateerd, winsten worden in aanmerking genomen wanneer daadwerkelijk gerealiseerd. Realisatieprincipe Winsten mogen slechts in aanmerking worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt (‘verkocht en geleverd’). Matchingprincipe Kosten dienen te worden genomen in de periode waarin de opbrengsten van de producten/ diensten waarvoor de kosten zijn gemaakt, worden verantwoord.

12 Matching/ wijze van toerekenen: Product matching: Uitgaven toerekenen aan product en als “bezit” opnemen (activeren). Na verkoop worden geactiveerde uitgaven als kosten van de omzet ten laste van het resultaat gebracht. Bijv Onderzoek en ontwikkeling (R&D) Period matching: Uitgaven worden op de balans geactiveerd, waarna de uitgaven door middel van afschrijvingen als kosten aan de perioden worden toegerekend. bijv Aanloopkosten.

13 Continuïteitsprincipe (going-concern) Bij de waardering en winstbepaling wordt er vanuit gegaan dat de organisatie haar activiteiten in de toekomst zal blijven voortzetten. De jaarrekening moet verder aan een aantal kwalitatieve kenmerken voldoen: Begrijpelijkheid (voor BE geschoolden) Relevantie (nuttige info) Betrouwbaarheid (goede weergave) Vergelijkbaarheid (zelfde stelsel, opzet ed)

14 Onderdelen Jaarrapport (Jaarverslag): Jaarrekening:- Balans - Verlies en winstrekening - Toelichting op beide Overige gegevens: -Directieverslag: - Terugblik verslagjaar - Toekomstparagraaf -Accountantsverklaring (goedgekeurd, met beperking, oordeelsonthouding, afkeuring) -Statutaire regels winstbestemming en voorstel winstbestemming -Bijzondere zeggenschapsrechten winstbewijzen -Gebeurtenissen na balansdatum

15 Balans en resultatenrekening De balans is een momentopname van de waarde van de activa en passiva van de onderneming, waarbij: De activa het kapitaal van de onderneming weergeeft; De passiva het vermogen ter financiering van de activa weergeeft. De resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een periode alsmede het behaalde resultaat weergeeft.


Download ppt "Hoofdstuk 15 Externe verslaggeving § 15.1 Belanghebbende en publicatieplicht § 15.2 Jaarrekening § 15.3 Directieverslag § 15.4 Overigen gegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google