De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Het Poortje JeugdinrichtingenJuvaid Justitiële Jeugdinrichting / Wilster Intensieve Jeugdzorg / Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding JeugdhulpPlus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Het Poortje JeugdinrichtingenJuvaid Justitiële Jeugdinrichting / Wilster Intensieve Jeugdzorg / Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding JeugdhulpPlus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Het Poortje JeugdinrichtingenJuvaid Justitiële Jeugdinrichting / Wilster Intensieve Jeugdzorg / Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding JeugdhulpPlus in transformatie 1 e half jaar 2015

2 Inhoud 1.Hoofdlijnen transformatieplan 2.Visie JeugdhulpPlus in 2020 3.Transformatie van oud naar nieuw 4.Sturen in samenhang 5.Realisatie tot nu toe 6.Wat zien we gebeuren 7.Enkele mijlpalen nader toegelicht a)Huisvesting b)Trajectinvulling en samenhang in sturing

3 Doelstelling transformatieplan JeugdhulpPlus zal minder, korter en meer verbonden (in de keten en met het netwerk) ingezet worden, in een passende voorziening waarin JeugdhulpPlus optimaal en in flexibele verbinding met de samenleving uitgevoerd kan worden. Professionals hebben de ruimte om expertise op de juiste plek in te zetten.

4 Thema’s binnen doelstelling transformatieplan De komende jaren zal in een samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer toegewerkt worden naar een getransformeerde JeugdhulpPlus. Vertaling in de thema’s: ›Doelgroep en werkwijze ›Huisvesting & capaciteit ›Bekostiging ›Monitoring

5 Hoofdlijnen transformatieplan ›Minder – Instroombeperking, versterken voorliggende veld ›Korter – Uitstroommanagement, verkorting verblijfsduur ›Meer verbonden - Verbinding met systeem, lokale netwerk en partners ›Passende voorziening – nieuwe huisvesting, flexibel schakelen, afbouw capaciteit, budgetreductie ›Professionals – goed opgeleide professionals die expertise op juiste plek in het traject in kunnen zetten ›Doelgroep – ernstige gedragsproblemen en ernstige bedreiging van de ontwikkeling, veiligheidsrisico’s

6 Visie op Jeugdhulp Wij willen kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten doen in de samenleving. En wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten we al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en jongeren.

7 Visie op JeugdhulpPlus in 2020 Maatschappelijke opdracht JeugdhulpPlus “Zorg voor een positief keerpunt in het ontwikkelingspad van de jeugdige die vastloopt in het gezin, de schoolgang en de hulpverlening. Realiseer zo snel mogelijk de veranderingen die het mogelijk maken om deze jeugdige veilig en effectief binnen een reguliere context met aldaar beschikbare hulp en steun (verder) te helpen.”

8 JeugdzorgPlus in oude stelselJeugdhulpPlus getransformeerd in 2020 JeugdzorgPlus is (langdurig) eindstation gericht op interne specialistische, op verbetering gerichte behandeling. JeugdhulpPlus kan een strategische interventie zijn in een ambulant behandeltraject gericht op het positief keren van het gestagneerde ontwikkelingspad 144 plekken80 plekken beschikbaar als resultante van ambulante trajecten Behandel(module)gericht, 20% DWW trajecten100% uitgewerkte trajecten, uitgewerkte trajectprijs Grote drempels tussen gesloten, open en ambulante jeugdzorg, jongeren tussen wal & schip bij einde machtiging Flexibel kunnen schakelen tussen open, gesloten en ambulant Sturen op bezettingIn- en uitstroommanagement: betrokken voor instroom en sturen op uitstroom, perspectiefgericht dialoog aangaan wijk- en gebiedsteams Basale verantwoording richting VWSInformatievoorziening op orde, relevante trends tijdig signaleren, transparante monitoring en sturing

9 JeugdzorgPlus in oude stelselJeugdhulpPlus getransformeerd in 2020 Gesloten gebouwen, alleen geschikt voor JZ+, voormalige JJI. Passende huisvesting voor hele traject, geslotenheid is hier onderdeel van. Dit is een bredere (maatschappelijke) opdracht. Betrokken medewerkers, gericht op intern behandelspecialisme, blik naar binnen en met groot verantwoordelijkheidsgevoel om opvoeding over te nemen. Taakvolwassen professionals met eigenaarschap, vrij om expertise waar nodig in te zetten, perspectiefgericht, trajectdenken en samenwerken met verantwoordelijkheid voor het geheel. Veel interne specialisten direct betrokken bij de cliënt en het systeem. Een klein kernteam werkt met jongere & systeem en wordt gefaciliteerd en ondersteund (waar nodig) door specialisten. Onvoldoende expertise en middelen om de complexe doelgroep buiten geslotenheid de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Versterkt jeugdveld waarin ouders voldoende ondersteund worden om jongeren met (zware) gedragsproblemen op te kunnen voeden en waar indien nodig als alternatief gezinshuizen beschikbaar zijn als vervanging voor een langdurige gesloten opname of behandeling. Doorlooptijd 12 maandenDoorlooptijd 5 maanden

10 Sturen in samenhang ›Bestuurlijk commitment op transformatieplan als leidraad in meerjarenbeleidsplanning ›Inhoudelijke veranderopdracht is leidend en incl. bedrijfsvoering in integrale opdracht doorvertaald naar manager Wilster ›Managementwissel doorgevoerd om transformatie te versterken ›Ambtelijk wordt afgesproken welke aanvullende parameters per kwartaal gewenst zijn en wat daarin komende periode mogelijk is (verbinding transformatie en cijfers)

11 Wat is gerealiseerd? ›Inhoudelijke transformatie JeugdhulpPlus wordt vormgeven via Doen Wat Werkt Verbeterd Verder ›Doelstelling 1 – verbinding voorliggende veld versterken (minder) ›3 fte vrijgesteld gericht op in- en uitstroommanagement uitvoeren in de wijk. ›Gedragswetenschappers op consultbasis beschikbaar (bijvoorbeeld voor expertpools) ›3 fte vrijgemaakt om expertise in te zetten in voorveld – ›Gedragswetenschapper op consultbasis beschikbaar voor regio’s ›Nazorg en uitstroombegeleiding wordt als onderdeel van Verbeterd Verder uitgewerkt ›Changing the game is onderdeel van Verbeterd Verder

12 Wat is gerealiseerd? Doelstelling 2 – inrichten JH+ als keerpuntvoorziening in ambulant traject (korter en meer verbonden) ›Intersectorale ontwikkelgroep is ingericht en werkt 7 ontwikkelopdrachten uit in resultaten ›Maatschappelijke opdracht is vastgesteld ›Aanmeldproces (= 1 van de ontwikkelopdrachten) is uitgewerkt en in september operationeel ›Afspraak: vanaf 1 september kijkt bij alle jongeren die instromen een ambulant hulpverlener mee. ›Gemiddelde doorlooptijd is sinds 2008 gedaald van 12 naar 7 maanden

13 Wat is gerealiseerd? Doelstelling 3 – Professionals van JeugdhulpPlus hebben de ruimte om hun expertise op de juiste plek in het traject in te zetten en worden uitgedaagd hiermee bij te dragen aan het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht. ›Samenstelling personeel wordt passend gemaakt om transformatie JH+ te realiseren (gekoppeld aan krimp en reorganisatie) ›Changing the game is motor voor bottom up aanwakkeren trajectdenken, trajectverantwoordelijkheid en taakvolwassenheid ›Permanente scholing

14 Wat is gerealiseerd? ›Doelstelling 4 – bedrijfsvoering passend maken om transformatie te realiseren ›Vertaling budgetreductie 8% 2015 gerealiseerd (reorganisatieplan + sociaal plan in afstemming met vakbonden) ›Reorganisatieplan geplande afbouw (fte’s en capaciteit) voor 2016 voorbereid en in medezeggenschaps- en vakbondstraject ›Begroting 2015 sluitend, begroting 2016 voorbereid

15 Plannen 2016 ›Betrokkenheid voorliggende veld verder concretiseren richting basisteams, expertpool en sociaal domein ›Intensief ambulante therapie wordt programmatisch aangescherpt als integraal onderdeel JH+ (februari 2016) ›Schoolprogramma Portalis wordt passend gemaakt voor getransformeerde JeugdhulpPlus (augustus 2016) ›4 basistrajecten JeugdhulpPlus zijn programmatisch uitgewerkt en implementeerbaar (september 2016) ›Wetenschappelijk onderzoek effectiviteit nieuwe aanpak (vervolg erkenning Doen Wat Werkt) ›Monitoren en rapporteren op basis van af te spreken parameters

16 Wat zien we gebeuren? ›Instroom 1 e half jaar ›2013: 822014: 772015: 88 ›Gemiddelde bezetting: ›2013: 90%2014: 80%2015: 75% ›Huidige gemiddelde doorlooptijd: 7 maanden

17 Spreiding per provincie ›Vergelijking per maand 2015 ›Friesland stijgt, Groningen stabiel, Drenthe daalt ›Vergelijking voorgaande jaren: ›Friesland stabiel, Groningen stijgt, Drenthe daalt ›Belangrijkste toeleveranciers: ›Friesland: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland ›Groningen: Groningen, Delfzijl, Oldambt ›Drenthe: Assen, Emmen

18 Enkele mijlpalen nader toegelicht ›Huisvesting ›Trajectinvulling en samenhang in sturing

19 Huisvesting ›Brede maatschappelijke opdracht om passende plek te organiseren voor deze jongeren ›Voorlopige uitgangspunten voor huisvesting: ›80 plekken ›Regiospreiding Groningen (56) en Friesland (24) ›Langjarig perspectief (30 jaar) ›Veiligheid voor doelgroep gewaarborgd ›NHC is budgettair kader ›2018 oudste unit huidige gebouw Groningen afstoten ›Schakelen tussen open en gesloten (en ambulant)

20 Trajectinvulling en samenhang in sturing ›Basistrajecten keerpuntvoorziening ›Denkmodel trajecten 2015 - 2020

21

22 Capaciteit: 132 plaatsen Formatie: 125 fte Budget: € 14,2 mio doorlooptijd: 7 maanden Instroom: 185 clienten Uitstroom naar vervolgtraject

23

24 Denkmodel trajecten 2015 - 2020

25 EINDE


Download ppt "Welkom Het Poortje JeugdinrichtingenJuvaid Justitiële Jeugdinrichting / Wilster Intensieve Jeugdzorg / Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding JeugdhulpPlus."

Verwante presentaties


Ads door Google