De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturing op de jeugdhulp Datum 14/05/2014. Ontwerp Jeugdhulp ZHZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturing op de jeugdhulp Datum 14/05/2014. Ontwerp Jeugdhulp ZHZ."— Transcript van de presentatie:

1 Sturing op de jeugdhulp Datum 14/05/2014

2 Ontwerp Jeugdhulp ZHZ

3 Visie op sturing - Balans tussen effectieve en heldere sturing en tegelijkertijd optimale ruimte en vertrouwen geven aan de professional. Sturing op inhoud bij professionals, sturing op resultaten en budget bij gemeente. - We willen gezamenlijk een lerend stelsel creëren dat zich snel en flexibel kan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. - Leerfunctie invullen door gericht onderzoek te laten plaatsvinden naar de sturing en de werking in de praktijk.

4 We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex Financieel risicovol (solidariteit) We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex Financieel risicovol (solidariteit)

5

6 Serviceorganisatie -Serviceorganisatie Jeugd op het schaalniveau van de Zuid-Holland Zuid ontwikkelen. -Serviceorganisatie jeugd moet sturing op effectieve en doelmatige jeugdhulp door 17 gemeenten op ZHZ mogelijk maken.

7 Schaalkeuze Delegatie contracteert, stuurt, beheerst en verantwoordt over: het inkopen en contracteren van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders jeugdhulp (regionale zorgmarkt) het contracteren en bekostigen van het Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) het contracteren en bekostigen van het Diagnostiek Advies Netwerk (DAN) het contracteren en bekostigen van de regionale crisisdienst het contracteren en bekostigen van de gecertificeerde instelling(en) die jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) taken uitvoeren

8 Schaalkeuze Mandaat: Jeugdteams Gemeenten: Elke gemeente geeft opdracht aan de Serviceorganisatie om de jeugdteams te organiseren en contracteren (regionale formule met lokale/subregionale wensen) Met afspraken over verwachte resultaten, kwaliteitseisen en budget; Gemeenten formuleren de opdracht voor de inbedding van het Jeugdteam in de lokale infrastructuur; Namens het college, de FORMELE besluiten te nemen over toewijzing, PGB en advisering bezwaar en beroep;

9 Serviceorganisatie: Opdrachtnemer van 17 gemeenten om Jeugdteams: Te contracteren; Te faciliteren; Te monitoren; Te sturen op resultaten, kwaliteit en budget; En daarover te verantwoorden aan gemeenten. In mandaat van college de formele (dus niet inhoudelijke) besluiten te nemen over: Toewijzing van zorg; PGB; Advisering bezwaar en beroep.

10 Jeugdteams: Worden door Serviceorganisatie gecontracteerd; Krijgen opdracht en budget; Worden gefaciliteerd op: Budgetbeheersing; Monitoring; Verantwoording (aan Serviceorganisatie). Krijgen grote eigen verantwoordelijkheid: In de ondersteuning van Jeugdigen; In financiële keuzes; In de toewijzing van zorg; In de toekenning van PGB’s; Bij het op- en afschalen van zorg.

11

12 Rol gemeenteraad jeugdwet Periodiek vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp Vaststellen van de verordening jeugdhulp Vaststellen van het transitiearrangement

13 Rol gemeenteraad ZHZ -Meerjarig stelt de gemeenteraad een sturingsnotitie vast; -Eenmalig/Meerjarig past de raad de Gemeenschappelijke Regeling aan op de taken die worden toegevoegd vanuit de jeugdwet; -Meerjarig stelt de gemeenteraad het Beleidsrijk Transitiearrangement vast; -Eenmalig stellen de raden de verordening vast waarin algemeen bindende gemeentelijke regels worden vastgesteld voor de uitvoering van de jeugdwet; -3 jaarlijks (ivm de periode 2015-2017) wordt er door de serviceorganisatie een beleidsplan jeugdhulp geschreven en vastgesteld door gemeenteraad;

14 Vragen: Op welke wijze wilt u als raad lokaal/regionaal sturen op dit dossier? Hoe wilt u als raad lokaal/regionaal betrokken worden (formeel/informeel)? Welke informatie wilt u ontvangen om uw rol te kunnen vervullen?

15 Reguliere P&C GR Elk college onderdeel van AB Afvaardiging in DB Begroting (voor 1 mei) Jaarrekening (na 1 juli)  Wat mist u in de huidige P&C cyclus bij verbonden partijen?

16 Invulling extra P&C: delegatie Sturing op inhoud en resultaat naast de financiële sturing. Vaststellen van maatschappelijke resultaten en doelstellingen. Verbinding gemeentelijke beleidsdoelstellingen aan regionale doelstellingen.

17 Invulling extra P&C: delegatie en mandaat Maandelijkse rapportage (inhoudelijke en financiële sturingsinformatie) Door de serviceorganisatie wordt er aan elke gemeente een maandelijkse rapportage aangeleverd met daarin de inhoudelijke en financiële sturingsinformatie.  Wat wilt u specifiek in een dergelijke maandrapportage zien?

18 Invulling extra P&C: delegatie Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp (voor 1 oktober) Vertaling van de beleidsinhoudelijke en financiële kaders naar concrete activiteiten en resultaten dat jaar. Concept wordt voorgelegd en besproken met de drie subregio’s op raadsniveau. Het AB stelt het Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp vast.

19 Invulling extra P&C: delegatie Regionaal jaarverslag Jeugdhulp (voor 1 juli) Op welke wijze zijn de activiteiten tot uitvoering zijn gebracht en tot welke resultaten deze hebben geleid? Informatie over specifieke inhoudelijke sturingsinformatie zoals aantallen cliënten die geholpen zijn en de inzet van type zorg in het betreffende jaar. Het AB stelt het jaarverslag vast.

20 Invulling extra P&C: mandaat Lokaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp  De opdracht aan de Serviceorganisatie voor 1 augustus aanbieden aan het AB van de GR DG&J  Gemeenten kunnen deze opdracht vertalen in een lokaal uitvoeringsprogramma jeugdhulp.  College van B&W stelt het lokaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp vast.

21 Invulling extra P&C: mandaat Lokaal jaarverslag Jeugdhulp  Het AB verzendt voor 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft een verantwoording over de gemandateerde taak (opdracht jeugdteams) aan de individuele gemeenten.  Gemeenten kunnen deze verantwoording en de bredere context vertalen in een jaarverslag jeugdhulp lokaal.  College van B&W stelt het lokaal jaarverslag Jeugdhulp vast.

22 Invulling informele sturing Naast rapportages de zekerheid te hebben dat de uitvoering op de meeste effectieve en efficiënte wijze plaatsvindt. Functioneren de jeugdteams goed en worden ouders en kinderen goed geholpen en zijn ze tevreden zijn over de ondersteuning? Op welke wijze wilt u als raad informeel sturen en controleren?


Download ppt "Sturing op de jeugdhulp Datum 14/05/2014. Ontwerp Jeugdhulp ZHZ."

Verwante presentaties


Ads door Google