De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Benchmark gehandicaptensector PwC Bouwsteen Financiële prestaties en GAP-analyse Voorlichtingsbijeenkomsten 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Benchmark gehandicaptensector PwC Bouwsteen Financiële prestaties en GAP-analyse Voorlichtingsbijeenkomsten 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Benchmark gehandicaptensector PwC Bouwsteen Financiële prestaties en GAP-analyse Voorlichtingsbijeenkomsten 2007

2 INHOUD 1. Algemeen 2. Toelichting integraal benchmarkmodel 3. Bouwsteen Financiële prestaties 3a Aan te leveren informatie 3b Rapportage Bouwsteen Financiële prestaties 3c Planning 3d Proces rond gegevensaanlevering 4. GAP-analyse 4a Modelmatige opzet 4b Aan te leveren informatie 4c Rapportage GAP-analyse 4d Demonstratie GAP-analyse 4e Planning 4f Proces rond gegevensaanlevering

3 1. Bouwsteen financiële prestaties genereert actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten

4 2. Integraal benchmarkmodel

5 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep Identificeren good practice

6 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep Identificeren good practice

7 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep Identificeren good practice

8 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep Identificeren good practice

9 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep Gapanalyse intramurale zorg Identificeren good practice

10 Aantal geleverde dagdelen per prestatie Analysemodel extramurale dagbesteding Extramurale Dagbesteding Productie in dagdelen per prestatie Kosten DB Mensen en middelen Aantal betaaluren cliëntgebonden medewerkers per deskundigheids- niveau: - Personeel in loondienst - Geleverde dagdelen/betaaluren Peer groups op basis van vergelijkbare productiemix Kosten per betaaluur kosten per dagdeel Budget DB Marge Overheadkosten - Leiding - Staf - Echte overhead - Algemene kosten - Materiele kosten - Kapitaalslasten Personeelskosten cliëntgebonden medewerkers

11 Analysemodel extramurale zorg Extramurale Zorg Productie in uren per prestatie Kosten EZ Mensen en middelen Aantal geleverde uren per prestatie Aantal betaaluren cliëntgebonden medewerkers per deskundigheids- niveau: - Personeel in loondienst (eigen) -Personeel niet in loondienst (inhuur) Geleverde uren/ Peer groups op basis van productiemix Kosten per betaaluur kosten per uur Budget EZ Marge Personeelskosten cliëntgebonden medewerkers Overheadkosten - Leiding - Staf - Echte overhead - Algemene kosten - Materiele kosten

12 Analysemodel intramurale zorg Wonen Kosten Huidig budget intramurale zorg Dagbesteding Kosten Behandeling Kosten Cliënten per ZZP per grondslag NZA tarief X = Nieuw budget intramurale zorg Budgetverschil Peergroups Marge o.b.v. oude bekostiging Zie GAP-analyse

13 3. Bouwsteen Financiële prestaties  3a Aan te leveren informatie  3b Rapportage Bouwsteen Financiële prestaties  3c Demonstratie rapportage Financiële prestaties  3d Planning  3e Proces rond gegevensaanlevering

14 Financiële positie (budgetratio) verhouding eigen vermogen en risicobudget Nettoresultaat (AWBZ) zorg verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet Margeanalyse relatie kosten en productie per dienstengroep Gapanalyse intramurale zorg JaardocumentVragenlijst 3a. Aan te leveren informatie: bronnen

15 3a. Aan te leveren informatie: hoofdlijnen  Productie intramuraal en extramuraal  Omzet en kosten - budget - Personeelkosten per deskundigheidsniveau - Materiele kosten - Overhead  Balans en resultatenrekening  In principe sluit de aan te leveren informatie aan op het jaardocument van de maatschappelijke verantwoording - Definities zijn herkenbaar en uniform - De definities sluiten aan op het jaardocument zorg

16 3b. Rapportage bouwsteen “Financiële prestaties”

17 Impact rapportage op interne sturing: Financieel  Inzicht in de omvang van de kosten ten opzichte van de productie zowel intra- als extramuraal  Inzicht in de gemiddelde kosten per betaaluur  Inzicht in weerstandsvermogen en risicobudget  Inzicht in nettomarge  Inzicht in de kostenstructuur, bijvoorbeeld:  Wat is het % kosten direct zorgpersoneel  Wat is het % kosten ondersteunend en leidinggevenden zorg  Wat is het % materiele kosten  Wat is het % overhead

18 Impact rapportage op interne sturing: Personeel  Inzicht in de gemiddelde deskundigheidsmix van de instelling t.o.v. vergelijkbare instellingen  Inzicht in de gemiddelde productiviteit van de medewerkers t.o.v. vergelijkbare instellingen  Inzicht in het inleenpercentage

19 Impact rapportage op interne sturing: Productie  Inzicht in de gemiddelde productmix van de instelling t.o.v. vergelijkbare instellingen (ZZPs, extramuraal)  Inzicht in de relatie tussen productie en omzet (productiemix)

20 Benchmark gehandicaptensector Vragenlijsten uitzetten bij pilot-instellingen en valideren Ontwikkelen instrumentarium Partiële analyse en rapportage integrale analyse en rapportage 1 feb 1 april1 maart1 mei1 juni1 juli1 aug.1 sept. Invullen vragenlijsten 3c. Planning bouwsteen Financiële prestaties Uiterste datum aanleveren tarieven door NZA

21 3d. Hoofdlijnen planning Benchmark  Aanleveren gegevens april – mei 2007 - Voor zomer 2007 eerste resultaten (jaardocument) - Na zomer integraal rapport  Indien NZA uiterlijk op 1 juni 2007 tarieven beschikbaar heeft, kunnen de rapportages volgens de nieuwe financieringssystematiek opgesteld worden  Indien door deze planning op voorhand problemen worden gesignaleerd wordt verzocht contact op te nemen met het projectbureau van de VGN

22 3e. Aanleveren gegevens benchmark  U ontvangt een invulinstructie en vragenlijst in de vorm van een Excel-applicatie  U vult de vragenlijst in, ondersteund door een supportdesk  U voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles  Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en valideert die samen met de instelling  De gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase

23 3e. Ten slotte: interne organisatie  Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 7 dagen  Instelling dient contactpersoon aan te wijzen  Taak contactpersoon is het zorgdragen voor tijdige en volledige informatie aanlevering aan PwC

24 4. GAP-analyse intramurale zorg  4a Modelmatige opzet  4b Aan te leveren informatie  4c Rapportage GAP-analyse  4d Demonstratie GAP-analyse  4e Planning  4f Proces rond gegevensaanlevering

25 Primaire GAP 2007 Budgetverschil 4a. Gap-analyse intramurale zorg Aantal cliënten per ZZP NZA tarief per ZZP X Nieuw budget intramurale zorg Wonen Dagbesteding Behandeling Huidig budget intramurale zorg 2006 2007 Componenten GAP-analyse Prijseffect Indicatie- effect

26 Benchmark 4a. Gap-analyse intramurale zorg Indicatie-effect Aantal cliënten per ZZP NZA tarief per ZZP X Prijseffect Primaire GAP (Budgetverschil 2007) €% Nadere Bijsturing Resterend begrotingsverschil Op ordeBijsturing Productie 2006 + tarief 2007 + indicatie 2007 Begroting 2007

27 Benchmark gehandicaptensector 4a. Aandachtspunten bij uitvoeren GAP- analyse Om de GAP te kunnen analyseren dient per erkenning:  De oude financieringswijze helder te zijn (hoe is het budget opgebouwd)  De nieuwe financiering dient aan een cliënt gekoppeld te kunnen worden – rekening houdend met indicatie  De opbouw van de nieuwe tarieven per functie helder te zijn Aandachtspunten 4a. Randvoorwaarden uitvoeren GAP-analyse

28 Benchmark gehandicaptensector Aandachtspunten bij uitvoeren GAP-analyse  Overeenkomsten: - Informatie benodigd voor GAP-analyse is ook nodig voor benchmark - In de benchmark wordt ook over de GAP-gerapporteerd  Verschillen: - Benchmark is uitgebreider (zie voorgaande plaatjes): meer informatie nodig en uitgebreidere rapportage - GAP-analyse is ook een aparte scenario tool, minder harde data vereist - Benchmark vereist eigen informatieverzameling - Benchmark gaat over boekjaar 2006 - Andere planning Relatie GAP-analyse met benchmark 4a. Relatie GAP-analyse en benchmark

29 Benchmark gehandicaptensector  Meer of minder cliënten  Mix verschillen tussen de functies en de norm opgenomen in de ZZP  Verschillen tussen kostprijs per functie en het tarief, door een verscheidenheid aan oorzaken  Verdwijnen van toeslagen (m.u.v. extreme zorgzwaarte – SGLVE)  Effecten als gevolg van gewijzigde indicatie a.g.v. nieuwe indicatieregels  Extra zorgkosten als gevolg van andere (hogere) eisen ten aanzien van de levering van zorg aan cliënten (Dagbesteding en behandeling) 4a. Mogelijke ontstaansgronden GAP

30 4b. Aan te leveren informatie GAP-analyse  Voor zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ situatie  Productie intramuraal (ZZP’s)  Omzet / budgetten / toeslagen  Aantallen en kosten personeel in loondienst  Kostenstructuur: - Personeelkosten per deskundigheidsniveau - Materiele kosten - Overhead  Definities zijn herkenbaar en uniform  De definities sluiten aan op het jaardocument zorg

31 4c. Rapportage GAP-analyse

32 Analysestructuur GAP-analyse GAP Resultaat Nieuw Resultaat Oud Opbrengsten Nieuw Kosten Oud Opbrengsten Oud Overige opbrengsten ZZP (Prijs) Cliënten (aantal) Personeels kosten Materiële kosten en overhead Kapitaals- lasten Parameters * prijs (bedden) Toeslagen Overige opbrengsten Formatie Loonkosten FWG Inhuur Eigen personeel Kosten Nieuw 4c. Denkraam rapportage GAP-analyse

33 4c. Rapportage GAP-analyse  Algemeen - Doorkliksysteem in Excel - Scenario-analysetool met dynamische ‘solver’-functie  Informatie - Inzicht in de GAP - Inzicht in de factoren die GAP veroorzaken, zoals - Kosten per betaaluur - Productiviteit  Zie verder demonstratie

34 4d. Demonstratie rapportage GAP-analyse  Zie demonstratie in Excel

35 Benchmark gehandicaptensector 4e. Planning GAP-analyse Vragenlijsten uitzetten bij pilot-instellingen en valideren Ontwikkelen instrumentarium Terugkoppeling en rapportage brancheniveau 1 feb1 april1 maart1 mei Invullen vragenlijsten

36 Stand van zaken GAP-analyse  Testen model bij pilotinstellingen in februari  Uitzetten van de vragenlijst half februari  Terugkoppeling basisrapportage in maart  Terugkoppeling landelijke resultaten in april 4e. Hoofdlijnen planning GAP-analyse

37  Instellingen ontvangen een invulinstructie en vragenlijst in de vorm van een Excel-applicatie met rekentool  Instelling vult de vragenlijst in, ondersteund door een supportdesk  Instelling voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles 4f. Aanleveren gegevens GAP-analyse

38  Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en valideert die samen met de instelling  De gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase (instelling ontvangt basisrapportage)  Instelling kan m.b.v. de tool zelf What-If scenario’s doorrekenen 4f. Gegevensverwerking GAP-analyse


Download ppt "Benchmark gehandicaptensector PwC Bouwsteen Financiële prestaties en GAP-analyse Voorlichtingsbijeenkomsten 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google