De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Werken in een gedwongen kader Studiejaar 2012-2013 Docenten Rob van Vliet en Angèle Geerts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Werken in een gedwongen kader Studiejaar 2012-2013 Docenten Rob van Vliet en Angèle Geerts."— Transcript van de presentatie:

1 Minor Werken in een gedwongen kader Studiejaar 2012-2013 Docenten Rob van Vliet en Angèle Geerts

2 Welkom Bijeenkomst 1 Kennismaking Studiehandleiding Toetsing Start bijeenkomst 1: introductie op rollenspelen en gesprekstechnieken

3 Studiehandleiding  Elke week bestudeer je voorafgaand aan de bijeenkomst de literatuur.  Is dat niet gelukt dan zal je gevraagd worden dat alsnog te gaan doen, dit omdat er in de bijeenkomst vanuit de opgedane kennis getraind zal worden. Kortom, je bent voorbereid op de bijeenkomsten onder het motto: je ‘brengt’ en je ‘haalt’. Er geldt een presentieverplichting van 80% en een prestatieverplichting. Op de course kun je alle onderdelen terug vinden.  Iedere bijeenkomst start met een inleiding gevolgd door een trainingssessie en een afsluiting.  De onderwerpen die aan bod komen, zijn verdeeld over twee bijeenkomsten: Dag 1: introductie en casussen Dag 2: rollenspelen a.d.h.v. casussen dag 1

4 Onderwerpen  Signs of Safety i.c.m. Ondersteunende gesprekken / relatie opbouwen  Reclassering i.c.m. Motivational interviewing / motiverende gespreksvoering  BJZ i.c.m. Delta methodiek en Positioneringsgesprekken  YouTurn methodiek i.c.m. normatief werken met respect voor de persoon  Reclassering i.c.m. Delictgesprek en risicofactorengesprek  Culturele diversiteit binnen het gedwongen kader  GGZ i.c.m. De-escalerende communicatie

5 Toetsing De toets bestaat uit verschillende onderdelen:  Dossierbestudering en voorbereiding rollenspel: 1 lesuur  In een rollenspel wordt een casus uitgespeeld waarin de student de verworven vaardigheden op het gebied van gesprekstechnieken en methodieken dient te laten zien.  Aansluitend krijgt de student deze casus schriftelijk voorgelegd en dient de student een rapportage te schrijven. De rapportage vormt de toets van observeren en rapporteren Een tweede deel van het schriftelijke stuk is een reflectie op het rollenspel: reflectie op de gespeelde situatie, analyse van de cliënt, omschrijving problematiek, gekozen methodiek en een verantwoording hiervan, gekozen gesprekstechniek(en) en de verantwoording hiervan.  Aansluitend dient de student de reflectie te verantwoorden aan een commissie bestaande uit minimaal 2 beoordelaars. Deze kunnen hierop kritische vragen stellen met betrekking tot alle onderdelen.  Alle drie de onderdelen worden beoordeeld met een cijfer en dienen minimaal met een 5,5 te worden behaald.  De drie cijfers worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. Dit levert het eindcijfer van de trainingsmodule op.  Deze toets zal twee maal uitgevoerd worden:  Uiteindelijk zal het eindcijfer van toets 1 (week 8/9) voor 40% meetellen, het cijfer van toets 2 (week 16/17) zal voor 60% meetellen.  Bij toets 1 zal er vanuit de reeds behandelde theorie gevraagd worden, bij toets 2 kan er naar alle behandelde theorie gevraagd worden.

6 Weging  Deel A Rollenspel 35 %  Deel B Reflectie 35 %  Deel C Mondelinge verantwoording 30 %  De Rapportage zal apart beoordeeld worden met een cijfer en vallen onder de toetsing van Observeren en Rapporteren  Verwerkingsopdrachten voorwaardelijk  80 % presentie verplichting voorwaardelijk  De criteria van de toetsonderdelen zijn terug te vinden in de beoordelingsformulieren, de  beoordelingsformulieren zijn geplaatst op de course. Voorwaarden voor beoordeling:  Bij het schriftelijke gedeelte geldt dat het in correct Nederlands gesteld, zowel naar zinsbouw als naar spelling. Bij meer dan vier fouten in de grammatica of spelling per pagina vindt er (per pagina) één punt aftrek plaats.  De student moet 80% aanwezig zijn geweest om deel te mogen nemen aan de toets. Dit omdat de lessen het karakter van de training hebben en de onderwijsleeractiviteiten zijn gericht op het bereiken van specifieke handelingsvaardigheden.  Verder dienen de verwerkingsopdrachten compleet en volgens de aangegeven normen in de opdrachten ingeleverd te worden in de laatste trainingsweek. Deze zijn voorwaardelijk voor het toekennen van het eindcijfer.

7 Bijeenkomst 1 Gesprekstechnieken in het algemeen Instructie 1:  Bekijk het videofragment.  Beschrijf wat je ziet bij de betrokkenen aan Het uiterlijk De lichaamshouding De lichaamsbeweging Gebarenclusters Stemgebruik Aanrakingen Nabijheidsgedrag Ruimtelijke oriëntatie  Nabespreking van het videofragment: wat valt je op aan de gespreksvoering van de betrokkenen. Bespreek hierbij zowel verbale als non-verbale communicatie. Bespreek hierbij wat factoren zijn die het gesprek positief beïnvloeden en factoren die een negatieve invloed op het gesprek hebben. Hoe zou je deze laatste om kunnen buigen in positieve invloeden?

8 Instructie 2:  Er worden groepen van 4 studenten gevormd. Er worden verschillende casussen uitgereikt. Iedere deelnemer kiest een rol, waarbij deze tevens observatietaken krijgt toebedeeld. Gebruik het artikel “Non verbale communicatie” om je voor te bereiden.  Speel de casus uit. Deze worden eerst geoefend en vervolgens voor de groep uitgespeeld. Opdracht is om in gesprek te komen met de cliënt. Het betreft een kennismakingsgesprek. Het doel van het gesprek is tweeledig: enerzijds wil je verduidelijken wat jouw taak inhoudt, anderzijds wil je de cliënt en diens achtergrond leren kennen. Hierbij let je speciaal op de non-verbale communicatie. Welke boodschappen zenden de deelnemers uit? Hoe reageer je zelf daarop? Hoe beïnvloeden de non-verbale reacties het gesprek?  Nabespreking van de rollenspelen: wat valt je op aan de gespreksvoering van de betrokkenen. Bespreek hierbij zowel verbale als non-verbale communicatie. Bespreek hierbij wat factoren zijn die het gesprek positief beïnvloeden en factoren die een negatieve invloed op het gesprek hebben. Hoe zou je deze laatste om kunnen buigen in positieve invloeden?  Geef aan welke elementen er aan bijdragen dat er een positieve werkrelatie ontstaat.  A.d.h.v. een casus worden deze plenair besproken waarbij de docent aangeeft hoe er mogelijk gewerkt kan worden. Hierbij worden valkuilen aangegeven

9 Instructie Nabespreking Bespreken verwerkingsopdrachten  Bestudeer de casus op blackboard, geef ten minste twee voorbeelden van: Feit Mening Interpretatie  Geef bij deze casus, a.d.h.v. de gelezen literatuur, aan wat bevorderende factoren zijn om tot een werkbare overeenkomst te komen.  Beargumenteer in hoeverre je deze factoren beheerst en geef 2 valkuilen aan die je in de komende weken wilt trainen.

10 Afronding: Vragen? Bespreken bijeenkomst 2 Prettig weekend


Download ppt "Minor Werken in een gedwongen kader Studiejaar 2012-2013 Docenten Rob van Vliet en Angèle Geerts."

Verwante presentaties


Ads door Google