De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit februari 2011 Een samenwerkingsverband aan te gaan tussen de SED- gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland). De 6 benoemde projecten in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit februari 2011 Een samenwerkingsverband aan te gaan tussen de SED- gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland). De 6 benoemde projecten in."— Transcript van de presentatie:

1 Besluit februari 2011 Een samenwerkingsverband aan te gaan tussen de SED- gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland). De 6 benoemde projecten in 2011 zijn: Leerplicht Interne controle Sociale Zaken Salarisadministratie Brandweer Gegevensbeheer WOZ/Belastingen raadsbijeenkomst 14 maart SED1

2 1. Leerplicht Het op sub-regionaal niveau uitvoeren van de leerplichtfunctie wat leidt tot een goed functionerende, flexibele en minder kwetsbare subregionale leerplichtsamenwerking Eén gezamenlijk leerplichtbureau binnen het SED-gebied verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichtwet per 1 september 2012 DoelstellingResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED2

3 2. Interne controle Het uitvoeren van de single audit sociale voorzieningen door middel van een collegiale toetsing waarbij gemeente X de verbijzonderde controle uitvoert bij gemeente Y. Het intensiveren van de samenwerking leidt tot een kwaliteitsverbetering van de controles en een structurele kostenreductie van € 7.500,- per gemeente. DoelstellingResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED3

4 3. Brandweer Op 1 januari 2012 is er één brandweerorganisatie die binnen het SED-gebied verantwoordelijk is voor alle brandweertaken van de veiligheidsketen. Er is voor de samenwerking een bestuursovereenkomst vastgesteld. Deze overeenkomst schept de randvoorwaarden voor de totstandkoming en uitvoering van de intergemeentelijke brandweer tussen Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Levert structureel een bezuiniging op van € 10.000 - € 30.000 per gemeente. DoelstellingResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED4

5 4. Gegevensbeheer Er wordt een SED beheer- organisatie opgezet voor het datadistributiesysteem en de wettelijk uitvoering wordt gerealiseerd De voorbereidingen voor de invoering van de Wet basis- registratie Grootschalige Topografie (BGT) is per 1-1-2012 gereed. De beheerorganisatie wordt in maart 2012 vastgesteld door de colleges en dient als basis voor alle andere toekomstige ICT samenwerking naast DeSom Het gezamenlijk uitvoeren van de BGT betekent een lagere investering (- € 125.000 per gemeente). DoelstellingResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED5

6 5. Salarisadministratie De samenwerking op de salarisadministratie levert een gezamenlijke beheerorganisatie op. Het samenvoegen leidt onvoldoende tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Besloten is de opdracht uit te breiden tot alle personeelszaken. Deze opdracht wordt verstrekt zodra meer duidelijkheid bestaat over de SED-samenwerking in 2012 e.v. DoelstellingResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED6

7 6. WOZ/Belastingen Een samenwerkende organisatie op gebied van WOZ, belastingen, heffingen en invordering die zowel digitaal als fysiek met elkaar kunnen samenwerken. Winst kan behaald worden door meer mogelijkheden tot specialisatie van medewerkers. Hierbij speelt de vraag of samenwerking binnen SED niet te kleinschalig is Een concreet resultaat is behaald met de hertaxatie van niet- woningen aan te besteden dit heeft een besparing opgeleverd van € 2250,- per gemeente. DoelstellingResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED7

8 Overige samenwerking a)Burgernet b)SED bezwarencommissie voor personeel-aangelegenheden c)Banenpool burgerzaken d)Start zaakgericht werken in 2012 SED+Texel e)Een gemeentelijke website delen in (2012) a)Ingevoerd 1 januari 2012 b)In april 2012 ontvangen gemeenteraden een voorstel tot vaststelling c)Continuïteit bedrijfsvoering d)Gezamenlijke invoering en inkoopvoordelen e)Delen licentie, opzet één e- dienstverlening en structurele besparing per gemeente van € 7.500,- p.j. OnderwerpResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED8

9 Evaluatie bestuursopdrachten Voor elk project wordt een bestuursopdracht opgesteld waarna een intergemeentelijke projectgroep wordt samengesteld. Enkele bestuursopdrachten zijn vrijblijvend en daardoor onduidelijk. Oorzaak hiervan: – voorbereid door de projectgroepen uit het vakgebied met inhoudelijke aanpak en te weinig kader stellend; – gebrek aan communicatie. RaadsvoorstelResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED9

10 Evaluatie organisatie SED 2011 Modellen ontwikkelen waarin de samenwerking tussen de SED- gemeenten juridisch en financieel vorm kan worden gegeven. Alleen met de wil tot samenwerking en het onderlinge vertrouwen zal de samenwerking slagen. Eind 2011 is een onderzoek gestart naar de samenwerkingsmogelijkheden. Er is een nota samenwerking in voorbereiding (zie proces) De samenwerkingsagenda 2012 e.v. is nog niet bepaald. RaadsvoorstelResultaat raadsbijeenkomst 14 maart SED10

11 Evaluatie projectorganisatie 2011 Middelen (budget en inzet mensen) voor de projectorganisatie ontbreken. Er is een nota samenwerking in voorbereiding waarin projectkosten worden begroot. OnderwerpVoorstel raadsbijeenkomst 14 maart SED11

12 Evaluatie algemeen 2011 Na een jaar pionieren is er behoefte aan meer sturing op het proces. Het ontbreekt aan middelen voor de projectorganisatie. Er is veel ervaring opgedaan binnen maar zeker ook buiten de vastgestelde onderwerpen. Positieve start gemaakt met strategische samenwerking De volgende stap om de samenwerking uit te bouwen is een agenda voor 2012 e.v. te bepalen. Ondanks de voorzichtige start in 2011 van de samenwerking binnen SED die voortkwam uit de raadsbesluiten van februari 2011 zit er toekomst in een SED-samenwerkingsverband. Er is behoefte aan een stip op de horizon. Conclusies raadsbijeenkomst 14 maart SED12

13 Aanbevelingen uit de evaluatie Richt een structurele projectorganisatie in waarbij medewerkers worden vrijgesteld voor hun project inzet. Stel middelen beschikbaar voor de projectorganisatie. Neem de gemeenteraden en de organisaties meer mee in het proces. Besluit tot een samenwerkingsmodel. Bepaal de stip op de horizon. Stel het besluitvormingsproces vast. Aanbevelingen raadsbijeenkomst 14 maart SED13

14 Proces besluitvorming OnderwerpBestuurlijkDatum Raadsbijeenkomst SED: evaluatieBeeldvormend14 maart 2012 Bijeenkomst colleges SED: bespreken modellen samenwerking Beeldvormend2 e kwartaal 2012 Individuele colleges SED: bespreken modellen samenwerking Beeldvormend2 e kwartaal 2012 Raadsbijeenkomst SED: bespreken modellen samenwerking Richting gevend2 e -3 e kwartaal 2012 Individuele colleges SED: nota samenwerkingVaststellen3 e kwartaal 2012 Individuele gemeenteradenBesluit over model samenwerking en stappenplan 4 e kwartaal 2012


Download ppt "Besluit februari 2011 Een samenwerkingsverband aan te gaan tussen de SED- gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland). De 6 benoemde projecten in."

Verwante presentaties


Ads door Google