De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie jeugdzorg CZ zorgkantoor. Programma Historie zorgkantoren Historie inkoop GGZ Ontwikkelingen AWBZ Transitie jeugdzorg Inkoopbeleid zorgkantoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie jeugdzorg CZ zorgkantoor. Programma Historie zorgkantoren Historie inkoop GGZ Ontwikkelingen AWBZ Transitie jeugdzorg Inkoopbeleid zorgkantoor."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie jeugdzorg CZ zorgkantoor

2 Programma Historie zorgkantoren Historie inkoop GGZ Ontwikkelingen AWBZ Transitie jeugdzorg Inkoopbeleid zorgkantoor Zorgproces Algemeen beleid zorginkoop GGZ/MO Inkoop Jeugd-GGZ Inkoop cGGz Deel 2: Discussie 2

3 Historie zorgkantoor Zorgkantoor is verantwoordelijk voor AWBZ-zorg Grootste verzekeraar (van oudsher) in regio is concessiehouder zorgkantoor Zorgkantoor koopt zorg in voor alle verzekerden in een regio CZ fungeert als zorgkantoor in zes regio’s: Zuid-LimburgZuidoost-Brabant West-BrabantHaaglanden ZeelandZuid-Hollandse Eilanden 3

4 Historie inkoop GGZ Sinds 2008: alle op genezing gerichte GGZ-zorg + eerste jaar verblijf in GGZ-instelling binnen Zorgverzekeringswet Overige GGZ-zorg inclusief langdurig verblijf in AWBZ Openbare GGZ binnen WMO/gemeente 4

5 Ontwikkelingen AWBZ Transitie jeugdzorg Decentralisatie Begeleiding Afbouwen ZZP 1+2 Uitvoering AWBZ voor eigen verzekerden? 5

6 Transitie jeugdzorg participatie in de samenleving, overheidsmiddelen efficiënter en effectiever inzetten,overheid en betrokken instellingen beter in staat stellen effectieve zorg en ondersteuning te bieden. zorginhoudelijke vernieuwing; aansluiting sociale context en eigen kracht jeugd en systeem, lichte hulp om zwaardere zorgvraag te voorkomen en meer samenhang bij meervoudige problematiek. 6

7 Inkoopmethodiek zorgkantoor (1) Jaarlijkse cyclus Zorgkantoor schrijft Zorginkoopdocument Zorginkoopdocument bevat: landelijke eisen, voorwaarden CZ zorgkantoor, inkoopsystematiek Zorgaanbieders die voldoen aan voorwaarden komen in aanmerking voor overeenkomst Voorbeelden landelijke eisen: Voldoen aan Zorgbrede governance code, kwaliteitssysteem Voorbeelden zorgkantoor eisen: rechtspersoon, toegevoegde waarde in de regio 7

8 Inkoopmethodiek zorgkantoor (2) Publicatie zorginkoopdocument per 1 juli jaar T-1 (i.e. betreffende 2013 in het jaar 2012) Inschrijving door zorgaanbieder per 1 augustus jaar T-1 Vaststellen afspraak per prestatie per 1 november jaar T-1 bij de NZa Budget NZa op sector en regio niveau P-model: prijsmodel, geld-volgt-klant. Indien ZA meer zorg levert kan afspraak – mits financiële ruimte – groeien Q-model: maximerend volumemodel. Van tevoren vastgelegd aantal dagen of uren per prestatie is geldend. Definitieve productie-afspraak per 1 november lopende jaar T Per 1 mei jaar T+1 nacalculatie voor eventuele afwijkingen t.o.v. definitieve afspraak. Budgetplafond leidend 8

9 Inkoopmethodiek zorgkantoor (3) NZa stelt in beleidsregels prestaties vast Extramurale prestaties en intramurale zorgzwaartepakketten (ZZP’s) Tariefsbepaling: max. NZa-tarief is plafond. ZK hanteert minimum x% van tarief NZa dat op te hogen is door prijsopslagen Doel prijsopslagen: ZA motiveren zich te onderscheiden, kwaliteit verhogen, innovatie uitlokken Voorbeelden prijsopslagen 2013: –inzet ervaringsdeskundigheid –e-health –ondersteuning mantelzorg –integrale benadering 9

10 Inkoopmethodiek zorgkantoor (4) ZA ontvangt van zorgkantoor maandelijks bevoorschotting gebaseerd op totale budget-afspraak Bij niet nakomen van afspraken omtrent opslagen volgt er een tariefscorrectie Zoveel mogelijk High Trust High Penalty Capaciteitsuitbreiding 10

11 Zorgproces (1) Indien cliënt in aanmerking wil komen voor AWBZ wordt indicatie aangevraagd bij CIZ of BJZ CIZ/BJZ bepalen of cliënt in aanmerking komt voor AWBZ en bepaalt klasse Cliënt kiest voor Persoonsgebonden budget (>10u zorg) of Zorg in natura Cliënt kiest voorkeursaanbieder of zorgkantoor wijst deze aan bij gebrek aan voorkeur Voorkeursaanbieder is verantwoordelijk voor contact leggen met cliënt en voor regelen van zorg Indien voorkeursaanbieder zorg niet kan leveren is deze verantwoordelijk voor bemiddelen naar andere zorgaanbieder 11

12 Zorgproces (2) Cliënt ontvangt zorg van zorgaanbieder ZA declareert aantal dagen of uren geleverde zorg ZA ontvangt voor geleverde zorg budget Indien realisatie onder productie-afspraak blijft wordt budget aan einde jaar naar beneden bijgesteld Vrijgekomen budget wordt – indien nodig en indien mogelijk – weggezet bij andere zorgaanbieders Indien realisatie budget overschrijdt: P-model: voorheen van toepassing op extramurale zorg, groei mogelijk mits ruimte op 3 momenten per jaar Q-model: volumemodel met budgetplafond. 12

13 Algemeen beleid zorginkoop GGZ/MO Aandachtspunten preventie en nazorg ambulantisering (zorg in eigen omgeving) cliënt neemt meer eigen regie: specialistische zorg zo min mogelijk en alleen waar nodig aandacht voor systeem cliënt, meedoen in maatschappij 13

14 Zorginkoop jeugd-GGZ Meerdere producten; Intramuraal –Voor kinderen en jeugdigen in psychiatrie –Voor kinderen en jeugdigen met een forensische titel –jeugdigen in RIBW Extramuraal –Begeleiding 14

15 Afspraken met zorgaanbieders Totaal aantal indicaties op 20 september; 214 BJZ indicaties Totaal aantal indicaties in 2011; 242 Op totaalniveau van Zuid-Oost-Brabant Plaatsen kind en jeugdzorg; Begeleiding; Knelpunten; PGB cliënten persoonlijke pakketten 15

16 Zorgverzekeraar Curatieve GGz. 16

17 Verdeling Inkoop 2012 17

18 Inkoopsystematiek Zorgverzekeraar Gebudgetteerde instellingen (85%) + nieuwe instellingen gelimiteerd budget vastgestelde tarieven ontstaan vanuit “knip AWBZ – Zvw” Vrijgevestigden 2 de lijn Dyslexiezorg Representatiemodel marktleider en tweede grootste verzekeraar Gegevens Kwalitatieve gegevens zijn beperkt Kwantitatieve gegevens zijn er volop, maar vaak veroudert door lange doorlooptijd DBC. 18

19 2013 e.v (1) Hoofdlijnenakkoord GGZ mbt cGGZ Afbouw bedden Transparantie (Routine Outcome Monitoring) Zorgvraagzwaarte Kwaliteitsprogramma’s (behandelrichtlijnen, zorgpaden ) Bekostiging (aparte sheet) Macrobudget leidend –(flexibele omzetmaxima) –Macrobeheersinstrument (kortingen) Macrogroei –2013 2,5% (excl. index) –2014 2,5% (excl. index) 19

20 Ontwikkelingen Zvw Vanaf 2013 “vrije” tarieven prestatiebekostiging, ook voor gebudgetteerde instellingen. a-symetrische bandbreedte tarieven (-100 % of +10%) 20

21 De verzekeraar 21 Inkomen : Vereveningsbijdrage ex ante (leeftijd, geslacht, aard inkomen, SES) ex post (verzekerden, Hoge Kosten, vangnet/bandbreedte) Nominale premie (1050) + ER (220) + EB (10) Overig Uitgaven: Zorgkosten (95%) Beheerskosten (5%)

22 Interessante websites www.czzorgkantoren.nl www.samenwerkenvoordejeugd.nl www.nza.nl www.nji.nl www.bmc.nl 22

23 Dank voor uw aandacht! Vragen? 23

24 Deel 2 24

25 Gemeente als poortwachter of huisarts? wie bepaalt welke zorg een jeugdige ontvangt? 25

26 Kwaliteit van zorg Hoe wordt de kwaliteit van zorg gewaarborgd? 26

27 Eigen bijdrage Keuze van de gemeente of toch niet? 27

28 Ketensamenwerking Hoe gaat de gemeente ketensamenwerking vormgeven? 28

29 Extramuraliseren Zorg in eigen omgeving of intramuraal? 29

30 Aansluiting Zvw / Zorgkantoor 18+ en dan? 30

31 Dank voor uw aandacht! 31


Download ppt "Transitie jeugdzorg CZ zorgkantoor. Programma Historie zorgkantoren Historie inkoop GGZ Ontwikkelingen AWBZ Transitie jeugdzorg Inkoopbeleid zorgkantoor."

Verwante presentaties


Ads door Google