De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 |

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 |"— Transcript van de presentatie:

1 VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN yvesdaenen@omnius.be Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 | www.omnius.bewww.omnius.be

2 DE VZW De wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002

3 FEITELIJKE GEGEVENS Meer dan 100.000 VZW’s In 1999 samen een tewerkstelling van 359.000 voltijdsen en 100.000 vrijwilligers

4 Wat is een VZW ? Artikel 1 ‘De vereniging geniet rechtspersoonlijkheid…’ Eigen vermogen Eigen verbintenissen Eigen aansprakelijkheid Eigen patrimonium opbouwen ‘…onder de voorwaarden omschreven in dit hoofstuk.’ –Rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de statuten ( en van de benoeming v bestuurders) –VZW in oprichting : oprichten binnen 2 jaar/eigen maken binnen 6 maanden

5 Wat is een VZW ? Artikel 1 ‘ De vereniging zonder winstoogmerk is die welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en (1) welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen.’ (2) 1 & 2 : Cumulatieve voorwaarden 1 : negatieve voorwaarde : –winstgevende activiteiten mogen maar moeten ondergeschikt zijn en bijdragen tot de realisatie van het onbaatzuchtig doel 2 : geen vermogensvoordeel voor de leden –Winstoogmerk is verboden : geen rechtstreekse winsten voor de leden

6 OPRICHTING Oprichtingsakte = overeenkomst tussen partijen Onderhands : 2 exemplaren of notarieel

7 VERMELDING IN STATUTEN 1. Naam, voornamen, adres en geb.datum van de stichters. 2. Naam van de VZW – zetel – arrondissement. 3. Minimum aantal leden. 4. Doel. 5. Voorw. en formaliteiten van toetreding en uittreding leden 6. Algemene vergadering - bevoegdheden - samenroeping - kennisgeving van de beslissingen 7. Bestuurders – vertegenwoordigers –dagelijks bestuur commissarissen - benoeming - bevoegdheden 8. Bijdragen (maximum) 9. Bestemming van het patrimonium. 10. Duur

8 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘1° de naam, voornaam, woonplaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.’

9 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘2° de naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert;’ Preciese vermelding Wijziging veronderstelt statutenwijziging

10 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘ 3° het minimum aantal leden dat niet minder dan drie mag zijn’ Slaat op de werkelijke leden

11 Soorten leden WERKELIJKE LEDEN –Zijn partij aan de overeenkomst –hebben beslissingsbevoegdheid in de vereniging –Staan op ‘ het register der leden’ –Oprichters + diegenen die later ‘ toetreden’ –Worden in de wet ‘ leden’ genoemd TOEGETREDEN LEDEN –Zijn ‘ derden’ aan de overeenkomst –Hebben geen beslissingsbevoegdheid –Niet vermelden op register der leden –Worden in de volksmond ‘ lid ‘ genoemd –Vroeger ‘ passieve leden’

12 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘ 4° de precieze omschrijving van het doel of van de doeleinden waarvoor zij is opgericht.’

13 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘5° de voorwaarden en formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van leden.’ –De statuten bepalen de voorwaarden –De statuten bepalen welk orgaan hierover beslist –Geen motiveringsverplichting –Minimum drie leden

14 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan de derden ter kennis worden gebracht;’

15 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen 7° –a) ‘ De wijze van benoeming,ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders,de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van hun mandaat.’ –b) Idem m.b.t. ‘ de personen gemachtigd de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen.’ –c) Idem m.b.t. ‘ de personen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen overeenkomstig artikel 13 bis, eerste lid.’

16 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden.’ –Statutair maximum –Bestuur kan specifiëren –Lid dat niet betaalt wordt geacht uitredend te zijn ( art. 12 ) –Om lidgeld aan toegetreden leden te vragen is een statutaire clausule verreist.

17 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘9° de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk vermogen tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend;’

18 Inhoud van de oprichtingsakte Art. 2 : Verplichte vermeldingen ‘10° de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.’

19 VZW : organen en werking

20 De Algemene Vergadering Wettelijke bevoegdheden 1.Wijziging statuten 2.Benoeming/afzetting van bestuurders/commissarissen 3.Kwijting van bestuurders/commissarissen 4.Goedkeuring begroting & jaarrekening 5.Ontbinding/bestemming actief/aanstelling vereffenaars 6.Uitsluiting van een lid 7.Omzetting in VSO Statutaire bevoegdheden ( want de RvB heeft de residuaire bevoegdheden)

21 De Algemene Vergadering Deelname : werkelijke leden Stemrecht: in beginsel gelijk Jaarlijkse ‘statutaire ‘A.V Bijeenroeping : door Rd.v.Bestuur Bijeenroeping door R.v.B.indien 1/5 der leden erom verzoekt Oproeping 8 dagen op voorhand Agenda toevoegen & eventuele noodz.documenten ( bv. voorgestelde statutenwijziging) Agendapunten kunnen door 1/20 der leden voorgesteld worden. Volmacht steeds mogelijk : Aantal en modaliteiten statutair voorzien

22 De Algemene Vergadering QUORA Wettelijk : geen Tenzij : statutenwijziging : 2/3 Tenzij : statutaire verstrenging

23 De Algemene Vergadering MEERDERHEDEN Regel : meerderheid der stemmen Statuten mogen andere meerderheden voorzien zelfs bv. goedkeuring mits minderheid 30% Uitsluiting van een lid : 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. (of strenger) Statutenwijziging (idem voor de ontbinding): 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden(of strenger) Bij statutenwijziging : 2 e vergadering : 15d./geen quorum/geen homologatie meer. Doelswijziging : meerderheid 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. (of strenger)

24 Bestuur van de VZW 1.Raad van Bestuur 2.Orgaan van vertegenwoordiging Eén of meer personen, al dan niet bestuurder die de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen 3.Orgaan van dagelijks bestuur Eén of meer personen, al dan niet bestuurder die belast zijn met het dagelijks bestuur van de VZW 2 & 3 moeten statutair voorzien zijn!

25 Bestuur van de VZW 1.Raad van Bestuur Term Bevoegdheden : dagelijks bestuur en residuaire bevoegdheden dus : beleid Leden : natuurlijke - of rechtspersonen, niet noodzakelijk leden Aantal leden : min drie Einde : Afzetting : AV Einde : Ontslag : kan altijd / niet ontijdig

26 Bestuur van de VZW Raad van Bestuur Hoe & wanneer verwittigen = vrij Collegiaal : –Min. ½ moet aanwezig zijn –Na beraadslaging –Rd.v.B is orgaan, niet de bestuurder alleen, tenzij de statuten dit voorzien

27 Bestuur van de VZW 2. Het orgaan van vertegenwoordiging normaal vertegenwoordigt de R.v.B. de VZW naar derden en in rechte. Zij sluit overeenkomsten en stelt rechtshandelingen namens de VZW Deze taak kan echter opgedragen worden aan een orgaan van vertegenwoordiging. Opdracht aan 1 v meer personen al of niet bestuurder Moet statutair voorzien zijn alsook of deze personen alleen of samen of als college handelen Neerlegging en bekendmaking

28 Bestuur van de VZW 3. Het orgaan van dagelijks bestuur normaal de R.v.B. Daden : m.b.t. dagelijks leven van de VZW, met gering belang of die hoogdringend zijn. R.v.B. blijft de eindverantwoordelijkheid houden. Opdracht aan 1 v meer personen al of niet bestuurder Moet statutair voorzien zijn alsook of deze personen alleen of samen of als college handelen Neerlegging en bekendmaking


Download ppt "VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 |"

Verwante presentaties


Ads door Google