De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARREKENING 2013. Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARREKENING 2013. Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878."— Transcript van de presentatie:

1 JAARREKENING 2013

2 Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878 Algemeen begrotingsresultaat 2013 1.923.633-3.096.179 Boekhoudkundig Resultaat 2013 1.934.424-1.909.795

3 Resultaat gewone dienst NGB

4 Resultaat gewone dienst Uitgaven 2013 Exploitatie Personeel Subsidies Financiële kosten

5 Exploitatie uitgaven: Naast de vaste kosten, een aantal diversen Asfaltlaag Trapstraat en Steenweg Bellingen (137.850 € ) Slemafdichting Grasmeerstraat (11.274 € ) en Grote Baan (26.851 € ) Gasleiding Zaal de Kring ( 3.634 € ) Herstelling gevel Kinderschuur ( 3.146 € ) Consultancy herinrichting Bib ( 4.719 € ) Vervanging dakvensters gemeentehuis ( 4.206 € ) Herstel poort Loods ( 3.019 € ) 33,4 % van de uitgaven of 1.640.860 €

6 Exploitatie uitgaven: 33,4 % van de uitgaven : 1.640.860 € 2013% 20122011 876470.178 28,7%436.948425.482 Huisvuil en containerpark 421/423384.882 23,5%273.724330.952 Verkeer en Waterstaat 104241.194 14,7%214.124197.709 Administratie 879117.843 7,2%113.20394.774 Milieu / Bermmaaien en Econet 76272.059 4,4%80.12184.839 Cultuur 42652.863 3,2%49.01045.410 Openbare verlichting

7 Exploitatie uitgaven: Functie Verkeer en Waterstaat ( code 421 en 423 ) 2013 20122011 Wegen en waterlopen228.431 13,92%139.963214.730 Gebouwen8.640 0,53%1.5694.065 Mobiliteit en verkeerssignalisatie7.424 0,45%17.56011.777 Materialen en onderhoud9.247 0,56%13.6126.503 Sneeuw en ijzelbestrijding40.208 2,45%12.5569.640 Functie Verkeer en Waterstaat - exploitatie384.882 23,5%273.724330.952 Totale uitgaven exploitatie1.640.860 1.508.3831.547.060

8 Personeelskosten : een belangrijk aandeel in Budget In aanloop naar de definitie personeelskost in BBC -> bezoldigingen en vakantiegelden -> patronale RSZ bijdragen en kost 2 e pensioenpijler -> reiskosten en verplaatsingskosten / fietsvergoeding -> bijdragen aan arbeidsgeneeskundige diensten, GSD -> jaarlijkse aanvulling pensioenen mandatarissen Opgelet : vanaf 2014 totale pensioenkost mandatarissen ipv jaarlijkse aanvulling van het pensioenfonds

9 Personeelskosten : een belangrijk aandeel in Budget Trend van stijgende personeelskosten… Totale Personeelskost 2011 = Totale Personeelskost 2012 = → stijging tov 2011 Totale Personeelskost 2013 = → stijging tov 2012 Totale vastgelegde uitgaven GD 2013 = → belangrijk aandeel in budget 1.538.280 € 1.618.389 €5,21% 1.701.782 €5,15% 4.917.148 €34,6%

10 Toelagen en subsidies 2013 Extern bepaalde toelagen : → OCMW449.442 € stijging met 4 % → Politiezone365.533 € 2,9 % → Brandweer122.422 € 5,7 % → Kerkfabrieken29.432 € variabel Andere toelagen → Uitbating Kinderschuur39.200 € → Tussenkomsten scholen26.664 € → Diversen Totale uitgave van 1.170.463 € of 23,8 % van het budget

11 Toelagen en subsidies 2013 2011201220132014 stijging 201220132014 OCMW401.372432.230449.442500.0007,7 %4,0 %11,2 % Politie331.970355.385365.563377.4447,1 %2.9 %3,3 % Brandweer112.900115.300122.422124.2002,1%5,7 %1,5 %

12 Financiële kosten 2013 20092010201120122013 Intresten141.124135.800149.588137.056121.048 Aflossingen300.491275.831269.851271.415281.669 December 2013 : Nieuwe lening ter financiering van de thesaurie 8,2 % van het totale uitgavenbudget De aflossingen en intresten = 99,7 % van de financiële kosten

13 Exploitatie UITGAVEN 2013 Uitgaven 2013 4.917.148 € Diensten en leveringen 1.640.860 Personeelskosten 1.701.782 Toelagen en subsidies 1.170.463 Financiële kosten ( Incl. aflossingen leningen ) 404.043

14 Resultaat gewone dienst Ontvangsten 2013 Eigen Werking Belastingen Subsidies Dividenden en Intresten

15 Eigen werking en terugvorderingen 5,6 % van de inkomsten : 250.825 € 2013 20122011 104 25.971 17.56017.195 Administratieve prestaties en tussenkomst exploitatiekosten hogere overheden 421 22.436 6.6028.970Terugvordering werken uitgevoerd voor derden 763 8.804 8.31110.446Verhuur zalen 876 115.918 119.716116.580 Verkoop van vuilzakken, compostbakken, huisvuilophalingen en containerpark 878 24.740 18.17810.965Begraafplaatsconcessies Totaal 250.825 226.842323.548 Opmerking : Ontvangst terugvordering treinramp : 14.530 €

16 Belastingen en fondsen 2013 Opmerking Plattelandsfonds : Ontvangst subsidie op 25/11/2013. Uitvoering goedgekeurde projecten in 2014 Aanvullende Personenbelasting : Voorschot 337.162 € ontvangen op 23/12/2013 Toewijzing echter aan 2014 volgens onderrichtingen 2013 20122011 Aanvullende Personenbelasting1.330.506 1.495.3761.596.321 Aanvullende belasting op Onroerende voorheffing1.014.087 947.022922.746 Andere belastingen hogere overheden69.974 66.50058.825 Gemeentefonds + Elia compensatie913.131 886.164867.493 Plattelandsfonds150.394 00 Gemeentelijke belastingen215.401 115.944125.105 GAS boetes447 240420 Totaal3.693.939 3.511.2463.570.910

17 Belastingen en fondsen 2013 2013 Aanvullende belastingen65,4% Fondsen hoger Overheden28,8% Gemeentelijke belastingen5,8% Goed voor 82,1 % van de inkomsten Opcentiemen op de personenbelasting en onroerende voorheffing -> bepalend voor het gros van de inkomsten De hoogte van de opcentiemen zijn dus van belang…

18 Financiële opbrengsten Dalende opbrengsten -> dalende intresten financiële markten -> schaarste eigen geldmiddelen INTRESTEN 200820092010201120122013 Intresten RC4.7381.02246653728796 Intresten spaarrekening011.76727.81536.77530.3998.204 Intresten schatkistcertificaten95.08021.4900000 Totaal99.81834.27928.28037.31230.6868.300 DIVIDENDEN Dalende inkomsten uit dividenden 2013 : 222.435 € => daling met 25 % € tov 2012 totaal effectief ontvangen 2013 152.653 € ingehouden dividenden ( aanpassing deelneming ) 69.782 €

19 Exploitatie INKOMSTEN 2013 Ontvangsten 4.500.643 € Eigen Werking en Terugvorderingen 250.825 Belastingen en Fondsen 3.693.939 Subsidies 324.783 Dividenden en deelnemingen 222.4345 Intresten 8.300

20 Resultaat buitengewone dienst

21 Uitgaven buitengewone dienst 2013 Aandeel grootste posten goed voor 2.767.536 € of 67,3 % FunctiesVastleggingenaanrekeningen 104 Administratie 78.87642.955 421+423 Verkeer en Waterstaat 1.886.600883.329 790 Kerkfabrieken 654.960540.527 760-762 Jeugd en cultuur 72.14319.803 877 Rioleringen 74.95769.957 Totaal BD4.112.4062.926.023 Opmerking : Functie 877 : aanpassing deelneming Riobra – geen geldtranctie

22 Uitgaven buitengewone dienst 2013 Voorlopige oplevering Wegenwerken : ◦Nieuwe Baan (640.369 € ) ◦Kareelstraat ( 98.525 € ) ◦Trap en Kriekelaerestraat infrastructuurwerken (41.575 € ) Aankopen : Gesloten bestelwagen ( 44.529 € ) Straatborden ( 30.957 € ) 2 kopieertoestellen ( 15.991 € ) Informaticamaterieel divers BBC software Gemeente + AGB ( 16.123 € + 2.420 € ) Technisch materiaal ( grasmaaier / combimotor) Toelage aan KF Bellingen: restauratie kerk ( 499.688 € )

23 Uitgaven buitengewone dienst 2013 Vastleggingen 4.112.406 € Aanrekeningen 2.926.023 € T-document 1.186.384 € T-document vervalt op 31/12/2013 de nodige kredieten werden ingeschreven in het MJP 2014-2019 Reeds voorzien in BBC 827.360 €69,7% Opnieuw te voorzien ( wijziging tijdspad ) 140.068 €11,8% Schrapping aangewezen 218.956 €18,5%

24 Inkomsten buitengewone dienst 2013 Totale inkomsten = 1.016.227 € Subsidie divers : 92.693 € -> Veeg-& zuigmachine /Mobiliteitsplan /Dr Mobi / verkopen materiaal/ aanleg speelterreinen /geluidsmeter Vervroegde opname lening:500.000 € Registratie investeringsfondsen : 423.534 € ◦Riobra Investeringsfonds : 148.579 € (rest 0 €) ◦Renovatiefonds Infrax :185.464 € (rest 150.818 €) ◦Investeringsfonds De Watergroep :89.491 € (rest 89.491 €)

25 Evolutie kastoestand 2010-2013 Gestadige afname van de liquide middelen. Financiering buitengewone uitgaven in het verleden In december 2013 : opname noodzakelijk gedeelte lening 500.000 € 31/12/201031/12/201131/12/201231/12/2013 Zichtrekeningen en kasgeld111.218518.244261.798344.655 Spaarrekening2.658.4211.596.1631.227.492580.873 Kredietopeningen236.935236.939 Totaal3.006.5742.351.3461.489.290925.528

26 Rekening 2013 Resultaten dienstjaarGewone dienstBuitengewone dienst 2010297.301 380.733 2011502 -967.937 2012-196.478 -939.289 2013-222.217 -98.878 Gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 1.923.632 -3.096.179 Nuances : Gewone Dienst : 58.932 € facturen extra in 2013 wegens einde NGB -> geen vastleggingen mogelijk + verschil transactiemoment in BBC Buitengewone Dienst : 240.309 € vorderingen rest investeringsfondsen

27 Startresultaat BBC 31/12/2013 RAMING Gewone Dienst RAMING B-Dienst REKENING Gewone Dienst REKENING B-Dienst Gecumuleerd begrotingsresultaat1.649.024-4.357.198 1.923.632 -3.096.179 Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat1.899.024-2.629.5981.934.424-1.909.795 Gecumuleerd budgettaire resultaat2.035.903-2.604.5982.069.303-1.909.795 STARTRESULTAAT op 01/01/2014-568.695159.508

28 Startresultaat BBC Raming versus Rekening 2013 Raming startresultaat BBC : -568.695 € Rekening 2013 : +159.507 € Vervroegde opname lening -> startresultaat verhoogt met 500.000 € -> verschuiving van 2014 naar 2013 -> geen effect op BBC kasresultaat op 31/12/2014 Opnieuw te voorzien uitgaven buitengewone dienst 140.068 € of 11,8 % van vervallen T-document

29 JAARREKENING 2013 Heeft u nog vragen ?


Download ppt "JAARREKENING 2013. Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878."

Verwante presentaties


Ads door Google