De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARREKENING 2013. Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARREKENING 2013. Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878."— Transcript van de presentatie:

1 JAARREKENING 2013

2 Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat Resultaat van het dienstjaar Algemeen begrotingsresultaat Boekhoudkundig Resultaat

3 Resultaat gewone dienst NGB

4 Resultaat gewone dienst Uitgaven 2013 Exploitatie Personeel Subsidies Financiële kosten

5 Exploitatie uitgaven: Naast de vaste kosten, een aantal diversen Asfaltlaag Trapstraat en Steenweg Bellingen ( € ) Slemafdichting Grasmeerstraat ( € ) en Grote Baan ( € ) Gasleiding Zaal de Kring ( € ) Herstelling gevel Kinderschuur ( € ) Consultancy herinrichting Bib ( € ) Vervanging dakvensters gemeentehuis ( € ) Herstel poort Loods ( € ) 33,4 % van de uitgaven of €

6 Exploitatie uitgaven: 33,4 % van de uitgaven : € 2013% ,7% Huisvuil en containerpark 421/ ,5% Verkeer en Waterstaat ,7% Administratie ,2% Milieu / Bermmaaien en Econet ,4% Cultuur ,2% Openbare verlichting

7 Exploitatie uitgaven: Functie Verkeer en Waterstaat ( code 421 en 423 ) Wegen en waterlopen ,92% Gebouwen ,53% Mobiliteit en verkeerssignalisatie ,45% Materialen en onderhoud ,56% Sneeuw en ijzelbestrijding ,45% Functie Verkeer en Waterstaat - exploitatie ,5% Totale uitgaven exploitatie

8 Personeelskosten : een belangrijk aandeel in Budget In aanloop naar de definitie personeelskost in BBC -> bezoldigingen en vakantiegelden -> patronale RSZ bijdragen en kost 2 e pensioenpijler -> reiskosten en verplaatsingskosten / fietsvergoeding -> bijdragen aan arbeidsgeneeskundige diensten, GSD -> jaarlijkse aanvulling pensioenen mandatarissen Opgelet : vanaf 2014 totale pensioenkost mandatarissen ipv jaarlijkse aanvulling van het pensioenfonds

9 Personeelskosten : een belangrijk aandeel in Budget Trend van stijgende personeelskosten… Totale Personeelskost 2011 = Totale Personeelskost 2012 = → stijging tov 2011 Totale Personeelskost 2013 = → stijging tov 2012 Totale vastgelegde uitgaven GD 2013 = → belangrijk aandeel in budget € €5,21% €5,15% €34,6%

10 Toelagen en subsidies 2013 Extern bepaalde toelagen : → OCMW € stijging met 4 % → Politiezone € 2,9 % → Brandweer € 5,7 % → Kerkfabrieken € variabel Andere toelagen → Uitbating Kinderschuur € → Tussenkomsten scholen € → Diversen Totale uitgave van € of 23,8 % van het budget

11 Toelagen en subsidies stijging OCMW ,7 %4,0 %11,2 % Politie ,1 %2.9 %3,3 % Brandweer ,1%5,7 %1,5 %

12 Financiële kosten Intresten Aflossingen December 2013 : Nieuwe lening ter financiering van de thesaurie 8,2 % van het totale uitgavenbudget De aflossingen en intresten = 99,7 % van de financiële kosten

13 Exploitatie UITGAVEN 2013 Uitgaven € Diensten en leveringen Personeelskosten Toelagen en subsidies Financiële kosten ( Incl. aflossingen leningen )

14 Resultaat gewone dienst Ontvangsten 2013 Eigen Werking Belastingen Subsidies Dividenden en Intresten

15 Eigen werking en terugvorderingen 5,6 % van de inkomsten : € Administratieve prestaties en tussenkomst exploitatiekosten hogere overheden Terugvordering werken uitgevoerd voor derden Verhuur zalen Verkoop van vuilzakken, compostbakken, huisvuilophalingen en containerpark Begraafplaatsconcessies Totaal Opmerking : Ontvangst terugvordering treinramp : €

16 Belastingen en fondsen 2013 Opmerking Plattelandsfonds : Ontvangst subsidie op 25/11/2013. Uitvoering goedgekeurde projecten in 2014 Aanvullende Personenbelasting : Voorschot € ontvangen op 23/12/2013 Toewijzing echter aan 2014 volgens onderrichtingen Aanvullende Personenbelasting Aanvullende belasting op Onroerende voorheffing Andere belastingen hogere overheden Gemeentefonds + Elia compensatie Plattelandsfonds Gemeentelijke belastingen GAS boetes Totaal

17 Belastingen en fondsen Aanvullende belastingen65,4% Fondsen hoger Overheden28,8% Gemeentelijke belastingen5,8% Goed voor 82,1 % van de inkomsten Opcentiemen op de personenbelasting en onroerende voorheffing -> bepalend voor het gros van de inkomsten De hoogte van de opcentiemen zijn dus van belang…

18 Financiële opbrengsten Dalende opbrengsten -> dalende intresten financiële markten -> schaarste eigen geldmiddelen INTRESTEN Intresten RC Intresten spaarrekening Intresten schatkistcertificaten Totaal DIVIDENDEN Dalende inkomsten uit dividenden 2013 : € => daling met 25 % € tov 2012 totaal effectief ontvangen € ingehouden dividenden ( aanpassing deelneming ) €

19 Exploitatie INKOMSTEN 2013 Ontvangsten € Eigen Werking en Terugvorderingen Belastingen en Fondsen Subsidies Dividenden en deelnemingen Intresten 8.300

20 Resultaat buitengewone dienst

21 Uitgaven buitengewone dienst 2013 Aandeel grootste posten goed voor € of 67,3 % FunctiesVastleggingenaanrekeningen 104 Administratie Verkeer en Waterstaat Kerkfabrieken Jeugd en cultuur Rioleringen Totaal BD Opmerking : Functie 877 : aanpassing deelneming Riobra – geen geldtranctie

22 Uitgaven buitengewone dienst 2013 Voorlopige oplevering Wegenwerken : ◦Nieuwe Baan ( € ) ◦Kareelstraat ( € ) ◦Trap en Kriekelaerestraat infrastructuurwerken ( € ) Aankopen : Gesloten bestelwagen ( € ) Straatborden ( € ) 2 kopieertoestellen ( € ) Informaticamaterieel divers BBC software Gemeente + AGB ( € € ) Technisch materiaal ( grasmaaier / combimotor) Toelage aan KF Bellingen: restauratie kerk ( € )

23 Uitgaven buitengewone dienst 2013 Vastleggingen € Aanrekeningen € T-document € T-document vervalt op 31/12/2013 de nodige kredieten werden ingeschreven in het MJP Reeds voorzien in BBC €69,7% Opnieuw te voorzien ( wijziging tijdspad ) €11,8% Schrapping aangewezen €18,5%

24 Inkomsten buitengewone dienst 2013 Totale inkomsten = € Subsidie divers : € -> Veeg-& zuigmachine /Mobiliteitsplan /Dr Mobi / verkopen materiaal/ aanleg speelterreinen /geluidsmeter Vervroegde opname lening: € Registratie investeringsfondsen : € ◦Riobra Investeringsfonds : € (rest 0 €) ◦Renovatiefonds Infrax : € (rest €) ◦Investeringsfonds De Watergroep : € (rest €)

25 Evolutie kastoestand Gestadige afname van de liquide middelen. Financiering buitengewone uitgaven in het verleden In december 2013 : opname noodzakelijk gedeelte lening € 31/12/201031/12/201131/12/201231/12/2013 Zichtrekeningen en kasgeld Spaarrekening Kredietopeningen Totaal

26 Rekening 2013 Resultaten dienstjaarGewone dienstBuitengewone dienst Gecumuleerd begrotingsresultaat Nuances : Gewone Dienst : € facturen extra in 2013 wegens einde NGB -> geen vastleggingen mogelijk + verschil transactiemoment in BBC Buitengewone Dienst : € vorderingen rest investeringsfondsen

27 Startresultaat BBC 31/12/2013 RAMING Gewone Dienst RAMING B-Dienst REKENING Gewone Dienst REKENING B-Dienst Gecumuleerd begrotingsresultaat Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat Gecumuleerd budgettaire resultaat STARTRESULTAAT op 01/01/

28 Startresultaat BBC Raming versus Rekening 2013 Raming startresultaat BBC : € Rekening 2013 : € Vervroegde opname lening -> startresultaat verhoogt met € -> verschuiving van 2014 naar > geen effect op BBC kasresultaat op 31/12/2014 Opnieuw te voorzien uitgaven buitengewone dienst € of 11,8 % van vervallen T-document

29 JAARREKENING 2013 Heeft u nog vragen ?


Download ppt "JAARREKENING 2013. Rekening 2013 Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat 2012 2.145.848-2.997.301 Resultaat van het dienstjaar -222.215-98.878."

Verwante presentaties


Ads door Google