De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M-decreet Prioritaire nascholing ‘Expeditie M’ 2016 - 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M-decreet Prioritaire nascholing ‘Expeditie M’ 2016 - 2017."— Transcript van de presentatie:

1 M-decreet Prioritaire nascholing ‘Expeditie M’ 2016 - 2017

2 Prioritaire nascholing =  nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering  POV en OVSG samen ingediend  goedgekeurd  1 e start: september 2015  2 e start: september 2016  1 jaar nascholing + 1 jaar implementatie (met pedagogische begeleiding) 2

3 Doelstellingen  De deelnemers (zie volgende slide) 1.… kennen de verschillende denkkaders die aan de basis liggen van inclusiever werken. 2.… willen op een geïntegreerde manier omgaan met die verschillende denkkaders. 3.… kunnen aangebrachte concepten en denkkaders vertalen naar de eigen klaspraktijk. 4.… kunnen de denkkaders, tools en instrumenten integreren in het schoolbeleid. 5.… kunnen alle actoren (directie, middenkader, leerlingenbegeleiding, leerkrachten, CLB, GON, …) in en rond de school, inclusief ouders en leerlingen, betrekken bij de vormgeving van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 3

4 Team prioritaire nascholing  kernteam =  directie(team)  GOK-/zorgcoördinator  team leerlingenbegeleiding  CLB / CSW  1 à 2 leerkrachten (AV + PV/TV)  evt. schoolteam =  kernteam  gehele lerarenkorps  evt. andere betrokkenen  ouders  leerlingen Opmerking: Externen (pedagogisch begeleider POV en/of PCA/PSOL, CLB-anker-figuur) moedigen we aan om het kernteam te vervoegen. 4

5 Overzicht tijdsinvestering per school 5  voor het kernteam  Max. ½ dag: intake (deel van de intake vandaag)  3 x ½ dag workshops rond inclusie, zorgcontinuüm, HGW, redelijke aanpassingen en UDL  3 x ½ dag terugkomsessies  ½ dag: schooloverstijgende sessie  2 x ½ dag: lezingen KU Leuven/Odisee met evt. gesprekstafel (2 x ½ dag)  ½ dag: nazorgbespreking  TOTAAL: 5,5 à 6,5 dagen (+ zelf te bepalen tijdsinvestering voor schoolspecifieke probleemstelling)  voor het schoolteam  3 x ½ dag workshops rond inclusie, zorgcontinuüm, HGW, redelijke aanpassingen en UDL  TOTAAL: 1,5 dagen  Opmerking: indien wenselijk en mogelijk, kunnen enkele leerkrachten aansluiten bij  Lezingen met gesprekstafels  Terugkomsessies  Schooloverstijgende uitwisselsessie

6 Concept van de prioritaire nascholing  Het traject bestaat uit een aantal interventies. Alles wordt gevolgd door het kernteam, sommige zijn enkel bedoeld voor het hele schoolteam (groentinten).  Het traject ziet er als volgt uit: 6

7  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: kernteam  Inhoud:  toelichting project  bespreking huidige stavaza zorgwerking en - beleid  formulering specifieke uitdaging  aansluitend bij M-decreet  tegen juni 2016 gerealiseerd  niet in het reguliere traject  traject op maat 7 Intake

8 Aanvulling intake  Mondelinge ouderbevraging (evt. i.s.m. de ouderkoepel):  Hoe staan zij t.o.v. inclusief onderwijs?  niet door trajectbegeleider, maar door de school zelf  materiaal wordt aangereikt door de pedagogische begeleiders  Online bevraging voor leerkrachten (voormeting):  20 vragen waar school staat op vlak van inclusief handelen en denken  na traject: bevraging opnieuw  ruimte voor  vragen over M-decreet en inclusie  uiten van weerstand 8

9  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: schoolteam  Inhouden:  Vanwaar komt het M-decreet?  Wat is inclusief onderwijs?  Hoe ziet het zorgcontinuüm er uit en welke zorg- en leerbegeleidingsactiviteiten kunnen in elke fase van het continuüm aan bod komen?  Hoe kunnen de diagnostische protocollen (PRODIA) inspireren om aan zorgvragen van leerlingen en ondersteuningsnoden van leerkrachten tegemoet te komen? 9 Nascholingsessie 1

10 Terugkomsessie 1  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: schoolteam  Inhouden:  Is het zorgbeleid en de –visie M-proof?  Hoe kan het zorgbeleid versterkt worden?  Welke acties nemen we om de brede basiszorg uit te werken?  Welke acties nemen we vanuit hetgeen leeft onder de personeelsleden qua weerstand?  Hoe pakken we de schoolsspecifieke probleemstelling concreet aan? 10

11  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: schoolteam  Inhoud:  Wat zijn (criteria voor) redelijke aanpassingen in het onderwijs?  Welk verband is er tussen HGW en redelijke aanpassingen?  Welk verband is er tussen het zorgcontinuüm, HGW en redelijke aanpassingen?  Hoe kunnen we communiceren over redelijke aanpassingen met het  schoolteam;  de ouders;  de leerlingen? 11 Nascholingsessie 2

12  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: kernteam (+ 2 à 3 leerkrachten)  Inhoud:  het geleerde toepassen en integreren in de eigen schoolwerking  het geleerde uit vorming 2 verder uitbouwen  Welke communicatiemogelijkheden over redelijke aanpassingen zijn er?  Hoe communiceren we naar ouders rond redelijke aanpassingen?  Hoe communiceren we met leerlingen over redelijke aanpassingen?  schoolspecifieke probleemstelling (vanuit intake) 12 Terugkomsessie 2

13  Locatie: nog te bepalen (binnen de eigen provincie)  Duur: halve dag  Voor wie: kernteam (+ 1 à 2 leerkrachten)  Inhoud:  Kernteams van verschillende deelnemende scholen  uitwisseling goede praktijkvoorbeelden  elkaar inspireren. 13 Schooloverstijgende sessie

14  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: schoolteam  Inhoud: Universal Design for Learning (UDL)  Wat houden de UDL-principes in?  Hoe kunnen we ze gebruiken bij het voorbereiden en geven van een les?  Kunnen we op basis van UDL onze manier van evalueren bijstellen?  Aanvulling:  Na afloop: leerkrachten vullen opnieuw online bevraging in (nameting) 14 Nascholingsessie 3

15  Locatie: op de school  Voor wie: kernteam (+ 2 à 3 leerkrachten)  Doel: het geleerde toepassen en integreren in de eigen schoolwerking  Voorafgaand:  4 à 5 leerkrachten geven een UDL-proof les en filmen die, uitgewerkt tijdens en na vorming 3  Inhoud:  het geleerde uit vorming 3 verder uitbouwen  voorts aan de slag met acties uit terugkomsessie 1 & 2  (Video)coaching m.b.t. gekozen (film)fragmenten  Werken aan de schoolspecifieke probleemstelling 15 Terugkomsessie 3

16  Locatie: op de school  Duur: halve dag  Voor wie: kernteam  Inhoud:  Op welke manier heeft het traject het denken en handelen van het kernteam veranderd?  Op welke manier heeft het traject het zorgbeleid veranderd?  Welke stappen kan de school nog zetten om verdere implementatie te krijgen?  Hoe opgedane competenties borgen?  Op welke manier kan de school het geleerde verspreiden naar andere scholen? 16 Nazorgsessie 2

17 Lezingen en gesprekstafels  Locaties: nog te bepalen  Opzet: aanbod van 4 lezingen door Odisee en KU Leuven  school kiest er vrij 2 uit  Voormiddag: lezing  Namiddag: gesprekstafel  uitdieping inhoud lezing a.d.h.v. discussievragen  vertaling inhoud lezing naar eigen schoolcontext  Aanvulling: scholen die deelnemen aan het traject in 2015-2016 mogen vrijblijvend deelnemen aan niet-gevolgde lezingen in 2016-2017  Inhoud: zie volgende slides 17

18 Lezingen Odisee  Voor wie: kernteam (evt. met pedagogisch begeleider)  Inhoud: verdieping van vorming 2 en 3  Communiceren met ouders: met ouders in gesprek gaan over de ontwikkelingsvorderingen van hun kind (verdieping vorming 2)  Anders evalueren (verdieping vorming 3)  Leerkrachtgestuurde en leerlinggestuurde evaluatie  UDL als kader om anders evalueren mogelijk te maken 18

19 Lezingen KU Leuven  Voor wie: kernteam (evt. met pedagogisch begeleider)  Inhoud: professionalisering en implementatie van onderwijsvernieuwingen (M-decreet als voorbeeld doorheen de lezingen)  Competenties vermenigvuldigen door te delen: over interne professionaliserings- mogelijkheden in scholen  Welke interne professionaliseringsmogelijkheden zijn er in scholen?  Waarom lukken bepaalde professionaliseringsactiviteiten niet?  Samen onderweg: over het belang van samenwerking en collegialiteit en het bouwen aan professionele leergemeenschappen  Wat is het verschil tussen samenwerking en collegialiteit?  Welke vormen van samenwerking zijn relevant om onderwijsvernieuwingen te implementeren?  Wat zijn professionele leergemeenschappen?  Waarom zijn zij relevant om onderwijsvernieuwingen te implementeren? 19

20 Gebruik van digitale fora  Vanaf de start van het project  gebruik van een schooleigen forum voor:  opslaan van PowerPoints en materialen uit vormingen  documenten, materialen en ideeën in ontwikkeling  afgewerkte materialen  discussieruimte  blog  …  Na de schooloverstijgende uitwisselsessie  schooloverstijgend forum voor:  goede praktijkvoorbeelden  delen van materiaal 20

21 Samenvattend 21 Schoolspecifieke probleemstelling Overleg Ouderbevraging Online bevraging (voormeting) Online bevraging Gebruik schooleigen fora Schooloverstijgend forum PB’er

22 Praktisch & samenvattend  doelgroep: BaO en SO alle netten  Engagement van de school:  Deelname: gehele traject  Na afloop: inschakeling pedagogisch begeleider (implementatie)  prioritaire nascholing is gratis!  locatie: meestal in de eigen school, behalve lezingen en schooloverstijgende sessie 22

23 Vragen? 23 Mail naar marieke.van.nieuwenhuyze@pov.be


Download ppt "M-decreet Prioritaire nascholing ‘Expeditie M’ 2016 - 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google