De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting inspectierapport. Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting inspectierapport. Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting inspectierapport

2 Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen

3 Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen

4 opbrengsten  Resultaten tijdens de schoolperiode: voldoende  Eindopbrengsten: onvoldoende  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden:onvoldoende

5 opbrengsten  Resultaten tijdens de schoolperiode: voldoende  Eindopbrengsten: onvoldoende  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden:onvoldoende Ontwikkelingsperspectief opstellen

6 leerstofaanbod  Leerstofaanbod voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde  is dekkend voor de kerndoelen  Is in voldoende mate afgestemd op de leerlingen  Wordt aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met groep 8  Leerstofaanbod voor Nederlandse taal is onvoldoende toegesneden op kinderen met een taalachterstand

7 leerstofaanbod  Leerstofaanbod voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde  is dekkend voor de kerndoelen  Is in voldoende mate afgestemd op de leerlingen  Wordt aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met groep 8  Leerstofaanbod voor Nederlandse taal is onvoldoende toegesneden op kinderen met een taalachterstand Meer taalrijke leeromgeving creëren Meer plaats voor spreek- en luistervaardigheid Werken met actualiteiten(kring) Invoeren nieuwe methode begrijpend lezen Methode Blits (studievaardigheden)

8 tijd  Leraren maken efficiënt gebruik van geplande onderwijstijd: voldoende

9 schoolklimaat  Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan: voldoende

10 didactisch handelen  De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer: voldoende  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten: voldoende  De leraren geven duidelijke uitleg van de stof: onvoldoende

11 didactisch handelen  De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer: voldoende  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten: voldoende  De leraren geven duidelijke uitleg van de stof: onvoldoende Extern onderzoek PO raad Coaching Bijscholing waar nodig, niet vrijblijvend Collegiale consultatie Klassenbezoeken IB-er, bouwcoördinator en directie

12 afstemming  De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling: voldoende  De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen: onvoldoende  De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen: onvoldoende  De leraren stemmen de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen: onvoldoende

13 afstemming  De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling: voldoende  De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen: onvoldoende  De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen: onvoldoende  De leraren stemmen de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen: onvoldoende Coaching en training waar nodig Collegiale consultatie Perfectioneren direct instructiemodel Werken met groepsplannen Werken met OPP voor kinderen met een eigen leerlijn

14 begeleiding  De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen: voldoende  De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen: onvoldoende

15 begeleiding  De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen: voldoende  De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen: onvoldoende Structuur in analyseren van toetsgegevens (leerkracht, IB-er en MT):  Wat zie ik?  Wat betekent dat ?  Wat ga ik ermee doen? (deel)groepsplannen en handelingsplannen aanpassen

16 zorg  De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben: voldoende  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg: voldoende  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen: onvoldoende  De school voert de zorg planmatig uit: onvoldoende

17 zorg  De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben: voldoende  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg: voldoende  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen: onvoldoende  De school voert de zorg planmatig uit: onvoldoende Structuur in analyseren van toetsgegevens (leerkracht, IB-er en MT):  Wat zie ik?  Wat betekent dat ?  Wat ga ik ermee doen? (deel)groepsplannen en handelingsplannen aanpassen Risicoleerlingen worden gesignaleerd en opgenomen in het groepsplan Na de evaluatie,indien nodig, het probleem verder diagnosticeren en concrete doelen stellen. Schrijven van een OPP

18 kwaliteitszorg  De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie: voldoende  De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen: voldoende  De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces: onvoldoende  De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten: onvoldoende  De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces: onvoldoende  De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit: onvoldoende

19 kwaliteitszorg  De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie: voldoende  De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen: voldoende  De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces: onvoldoende  De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten: onvoldoende  De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces: onvoldoende  De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit: onvoldoende Evalueren van het onderwijsleerproces op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau Na evaluatie nieuwe verbeteractiviteiten plannen en realiseren (eind)opbrengsten vermelden in de schoolgids en bespreken in de MR Individuele resultaten regelmatig bespreken met ouders: rapporten en uitdraai individueel toetsoverzicht meegeven na elke toetsperiode

20 voorwaarden voor kwaliteitszorg  De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan: voldoende  De kwaliteitszorg is verbonden met een visie op leren en onderwijzen, zoals geformuleerd in het schoolplan: voldoende  De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur: voldoende  Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken: voldoende

21 Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen

22 Hoe verder?  3 februari: bespreken van analyse met bestuur en directie  Interpretatiesessie in MT en team  11 februari: schrijven plan van aanpak  16 februari :  Studiemiddag en presentatie van het plan in team  Plaatsen van plan van aanpak op website  Naar aanleiding van plan van aanpak tijdpad opstellen voor informatievoorziening aan ouders

23 Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen


Download ppt "Toelichting inspectierapport. Agenda Inleiding/welkom Waar kijkt de inspectie naar? Hoe verder? Nog te beantwoorden vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google