De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De financiële aanspraken bij bedrijfseconomisch ontslag Alexandra Krop jurist werkgeverszaken OPOF, 16 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De financiële aanspraken bij bedrijfseconomisch ontslag Alexandra Krop jurist werkgeverszaken OPOF, 16 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De financiële aanspraken bij bedrijfseconomisch ontslag Alexandra Krop jurist werkgeverszaken OPOF, 16 februari 2012

2 De artikelen die van toepassing zijn in het geval van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden:  Artikel 11.6 huidige cao (aanvulling WW)  Bijlage 9, artikel 9.2 huidige cao (overgangsregeling)  Uitvoeringsregeling L CAO 2007-2008 (wachtgeldregeling)

3 Schema financiële aanspraken bij bedrijfseconomisch ontslag en de veel gestelde vragen en antwoorden:  Het schema en de veel gestelde vragen zijn beiden te vinden op onze website: www.mogroep.nl, na de inlog, thema werkgeverszaken, onder CAO en juridische zaken, in de kennisbank, onder kopje reorganisatie en ontslag. www.mogroep.nl  Uitleg over het schema:

4 Het doorstroomschema financiële aanspraken bij ontslag:

5 Wat wordt verstaan onder bedrijfseconomische omstandigheden?  Zie hiervoor hoofdstuk 7 van de beleidsregels van UWV: te vinden op www.werk.nlwww.werk.nl  UWV is de instantie die in de procedure (ontslagvergunning) uiteindelijk oordeelt of er wel sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden.  Categorieën: a. Slechte financiële positie b. Werkvermindering c. Organisatorische veranderingen/reorganisatie d. Technologische veranderingen e. Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten f. Bedrijfsverhuizing g. Vervallen van (loonkosten) subsidie

6 Gaat het om ontslag van een I/D werknemer ?  De ID werknemer komt niet in aanmerking voor de financiële aanspraken. De ID werknemer wordt namelijk uitgesloten in artikel 1.1B en bijlage 9, artikel 9.1A lid 1.  Wanneer is er sprake van een ID werknemer? Zie voor de voorwaarden bijlage 9, artikel 9.1.

7 Welke regeling is van toepassing? VOORBEELD 1 : Welzijnsinstelling Z;  Een peuterspeelzaal waarin een terugloop is van het aantal kinderen. De instelling moet daarom bezuinigen en reorganiseren.  Gegevens werknemer: geboren op 1 maart 1970, datum in dienst: 1 januari 2006, diensttijd onder CAO Welzijn(alleen gewerkt bij huidige werkgever) per datum ontslag op 1 januari 2013: 7 jaar

8 Een van de redenen zoals genoemd in artikel 3.2 van de CAO 2007-2008:  Vermindering of beëindiging van de werkzaamheden van de instelling als gevolg van een verlaging of beëindiging van de financiering die de werkgever van de overheid ontvangt; uitzondering: na procedure van aanbesteding. dan wel  Een reorganisatie of fusie van de instelling vanwege (een wijziging van) het overheidsbeleid ten aanzien van de door de werkgever in stand gehouden voorziening(en)

9 Artikel 11.6: een ontslagvergoeding en een aanvulling op de WW-uitkering  Leeftijd werknemer op datum ontslag = 42 jaar.  De ontslagvergoeding op grond van artikel 11.6 lid 2 =1/6e maandsalaris per dienstjaar = 7 x 1/6 = 1,17 maandsalaris.  Duur aanvulling op grond van diensttijd in lid 3 = in ieder geval 3 maanden + 51% van 84 maanden (7 X 12 = 84 maanden) = 45,84 maanden = 3,82 jaar. Maar: maximum is gekoppeld aan maximale WW- duur.  Percentages in lid 4 = 100%, 90%, 80%. Maandsalaris = exclusief vt en eju.  Duur aanvulling gekoppeld aan duur WW-uitkering en aan duur diensttijd.

10 Welke regeling is van toepassing? VOORBEELD 2: Welzijnsinstelling X;  De gemeente gaat bezuinigingen. De instelling krijgt te maken met vermindering van de subsidie per 1 juli 2012.  Gegevens werknemer: geboren op 1 maart 1952, datum in dienst: 1 juli 2003, diensttijd in totaal (huidige werkgever en vorige werkgevers) onder CAO Welzijn per datum ontslag op 1 augustus 2012: 15 jaar

11 Een van de redenen zoals genoemd in artikel 3.2 van de CAO 2007-2008:  Vermindering of beëindiging van de werkzaamheden van de instelling als gevolg van een verlaging of beëindiging van de financiering die de werkgever van de overheid ontvangt; uitzondering: na procedure van aanbesteding. dan wel  Een reorganisatie of fusie van de instelling vanwege (een wijziging van) het overheidsbeleid ten aanzien van de door de werkgever in stand gehouden voorziening(en)

12 Situatie zoals genoemd in bijlage 9, artikel 9.2 lid 1 onder a:  Maatregel die tot het ontslag leidt, blijkt uit: -Definitief besluit genomen voor 1 januari 2009; -Een voor 1 januari 2009 met de vakbonden overeengekomen sociaal plan.  Van de genoemde situaties is nu haast geen sprake meer.  Indien wel sprake van: UVR L.

13 Situatie zoals vermeld in bijlage 9, artikel 9.2 lid 1 onder b:  Voorwaarden: (- reden als in artikel 3.2 CAO 2007-2008) -Werknemer op 1 mei 2007 in dienst van werkgever? -Leeftijd werknemer op 1 januari 2009: 50, 51, 52, 53, 54?  Is aan de voorwaarden voldaan?

14 Situatie zoals genoemd in bijlage 9, artikel 9.2 lid 1 onder c:  Voorwaarden: (- reden als in artikel 3.2 CAO 2007- 2008) -Werknemer op 1 mei 2007 in dienst van werkgever? -Leeftijd werknemer op 1 januari 2009: 55 of ouder?  Is aan de voorwaarden voldaan?

15 UVR L van toepassing:  Zie voor UVR L de CAO 2007-2008; uitgebreide regeling  Leeftijd werknemer op datum ontslag = 60 jaar  Diensttijd in artikel 3 = 15 jaar (15 x 12 maanden) = 180 maanden.  Duur wachtgeld in artikel 4 = in ieder geval 3 maanden + 78% van 180 maanden = 143,4 maanden = 11,95 jaar.  Maar: artikel 9 = wachtgeld eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de rechthebbende 65 jaar wordt.  Percentages in artikel 5 = 93%, 83%, 73% 70%.  Maandsalaris in artikel 1 = inclusief vt en eju.  De persoon die recht heeft op wachtgeld, heeft geen recht op een ontslagvergoeding.

16 Welke regeling is van toepassing? VOORBEELD 3 : Welzijnsinstelling Y;  De gemeente gaat bezuinigingen. De instelling krijgt te maken met vermindering van de subsidie per 1 januari 2013.  Gegevens werknemer: geboren op 1 maart 1956, datum in dienst: 1 juli 2005, diensttijd onder CAO Welzijn(huidige werkgever en vorige werkgevers) per datum ontslag op 1 januari 2013: 10 jaar

17 De overgangsregeling, bijlage 9, artikel 9.2 lid 1 onder b: een ontslagvergoeding en een aanvulling op de WW-uitkering met een maximum van 48 maanden:  Leeftijd werknemer op datum ontslag = 56 jaar.  De ontslagvergoeding op grond van artikel 11.6 lid 2 = ¼e maandsalaris per dienstjaar = 7 jaar x ¼ + een extra maand = 2,75.  Duur aanvulling op grond van diensttijd in lid 3 = in ieder geval 3 maanden + 72% van 120 maanden (10 X 12 = 120 maanden) = 89,4 maanden = 7,45 jaar.  Maar: maximaal 48 maanden.  Percentages in lid 4 = 100%, 90%, 80%.  Maandsalaris = exclusief vt en eju.  Uitkeringsplicht na afloop WW-uitkering.  Maximum wordt pas bereikt op grond van diensttijd.

18 Indien één van de bijzondere voorwaarden niet van toepassing is, dan direct naar artikel 11.6:  Geen subsidievermindering of andere reden 3.2 >> 11.6  Leeftijd werknemer op 1 januari 2009 onder b: leeftijd en onder c: leeftijd >> 11.6  Datum in diensttreding na 1 mei 2007 >> 11.6

19 Praktische toepassingen en tips:  Vragen: 1.Artikel 11.6 ook van toepassing op ZW-uitkering? 2.Hoe om te gaan met oproepkrachten? 3.Wat in het geval van gedeeltelijk ontslag? 4.Hoe kom ik achter de WW gegevens van de werknemer? 5.Hoe om te gaan met ZZP-inkomsten? 6.Wat geldt bij einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden? 7.Wat betekent kapitaliseren?

20 Ten slotte:  Specifieke wachtgeldberekeningen worden door Raet gemaakt.  Voor een uitleg en een overzicht van de regeling: WGI  CAO onderhandelingen. EINDE


Download ppt "De financiële aanspraken bij bedrijfseconomisch ontslag Alexandra Krop jurist werkgeverszaken OPOF, 16 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google