De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop referentieniveaus (SLO). Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de ref.niveaus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop referentieniveaus (SLO). Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de ref.niveaus."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop referentieniveaus (SLO)

2 Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de ref.niveaus Referentieniveaus taal Referentieniveaus rekenen

3

4 Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Maar,.... er is zorg over het reken- en taalonderwijs.

5  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  de samenleving vraagt meer basiskennis taal en rekenen  bij internationale onderzoeken is een voorzichtige neerwaartse tendens zichtbaar  er is verlies van kennis en vaardigheden tijdens de (leer)loopbaan Waar komt die zorg vandaan?

6 het behoud en de uitbouw van kwaliteit het onvoldoende aansluiten van onderwijssectoren het onvoldoende beheersen van basiskennis en –vaardigheden taal en rekenen er is weinig (taal en) rekenen na de basisschool na de basisschool hebben taal en rekenen een andere inhoud er is te weinig onderhoud er zitten discontinuïteiten in het systeem Waar gaat die zorg over?

7 Zorg terecht? (NRC, juni 2007) (Volkskrant, augustus 2010)

8 Inspectie onderzoek naar sterke en zwakke scholen voor taal + rekenen Taalonderwijs: 12% taalzwakke scholen 70% gemiddeld presterende scholen 18% taalsterke scholen Rekenonderwijs : 23% rekenzwakke scholen 50% gemiddeld presterende scholen 27% rekensterke scholen

9 Expertgroep

10 onderzocht huidige situatie advies over gewenste situatie  niveau moet omhoog drempels geslecht Expertgroep referentieniveaus taal en rekenen

11 De referentieniveaus doen uitspraken over de gewenste niveaus van de leerlingen vier niveaus, met een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S)

12 Opbouw referentieniveaus fundamentele niveaus en streefniveaus hoe onderdelen aansluiten te onderhouden kennis en vaardigheden te verdiepen kennis en vaardigheden

13 Voordelen van referentieniveaus efficiëntere en effectievere programma’s –het is duidelijker wat leerlingen moeten kennen en kunnen –de inhouden sluiten beter aan –er is één taal voor alle sectoren hiermee zijn (binnen opbrengstgericht werken) doelen te stellen houvast vervolgonderwijs –remediëring? –onderhoud? –uitbouw? vernieuwd handvat voor taal- en rekenbeleid

14 fundamenteelniveau 1F -einde basisonderwijs -toe leiding naar bb en kb van vmbo. streefniveau 1S -einde basisonderwijs -toe leiding naar theoretische of gemengde leerweg vmbo en voor havo/vwo. fundamenteelniveau 2F -einde vmbo bb en kb -wat je als burger moet kunnen in de maatschappij. toewijzing sectoren volgens Expertgroep

15 Toewijzing aan onderwijstypen door overheid Taal 1F en 1S: primair onderwijs en speciaal onderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3 F: mbo 4, havo 4F: vwo Rekenen 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3F: mbo 4, havo, vwo

16 DE WET augustus 2010 wet referentieniveaus vervolgens uitwerking in sectorale regelgeving schooljaar 2013-2014 eerste afname rekentoets vo en nieuw examen Nederlands

17 Consequenties van wetgeving voor po en so toewijzing referentieniveaus 1F en 1S op termijn moeten scholen aan de hand van referentieniveaus objectieve en valide informatie verschaffen over leerling- prestaties informatie op basis van geijkte toetsen

18 leerlijnen, tussendoelen, leerlingvolgsystemen en toetsen worden afgestemd op referentieniveaus uitgevers maken additioneel materiaal en leeswijzers op basis van referentieniveaus hulp en ondersteuning via verschillende steunpunten Wat gaat u verder merken van de referentieniveaus?

19 Referentieniveaus taal en rekenen

20 Taal

21 Opbouw referentieniveaus taal de 4 fundamentele niveaus zijn cumulatief met een opklimmende moeilijkheidsgraad elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau voor het behaalde fundamentele niveau is het volgende niveau het streefniveau

22 Taaldomeinen Mondelinge taalvaardigheid (gesprekken, spreken en luisteren) Leesvaardigheid (zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten) Schrijfvaardigheid Begrippenlijst en taalverzorging

23 Opbouw taaldomeinen Algemene beschrijving van het niveau Taken Kenmerken van de taakuitvoering

24 voorbeeld van één domein

25 vervolg voorbeeld van één domein

26 Uitwerkingen

27 www.leerlijnentaal.nl

28 1F/1S Schrijven primair onderwijs Home > Referentieniveaus > voorbeelden > Schrijven po > 1F/1S Schrijven

29 Leerstoflijnen schrijven beschreven

30 Rekenen

31 Opbouw referentieniveaus rekenen twee kwaliteiten –fundamentele kwaliteiten (meer toepassingsgericht) –streefkwaliteiten (voorbereiding abstracte wiskunde) elke kwaliteit (fundamenteel en streef) heeft drie niveaus geen 4 e niveau rekenen: dat is wiskunde

32 Rekendomeinen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

33 Getrapte indeling: A.Notatie, taal, betekenis B.Met elkaar in verband brengen C.Gebruiken Drie soorten ‘weten’ Paraat hebben Functioneel gebruiken Weten waarom Opbouw domeinen rekenen?

34 voorbeeld van één domein

35 1F en ook: - Moeilijkere getallen - Complexere situaties - Abstracter/formeler 1. Getallen

36 Uitwerkingen

37 Referentieniveaus verbeeld

38 1F/1S verbanden primair onderwijs

39

40 www.rekenlijn.nl

41 www.taalenrekenen.nl: actuele informatie voor alle sectoren over de referentieniveaus. U kunt zich daar abonneren op nieuwsbrief.www.taalenrekenen.nl www.schoolaanzet.nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor primair onderwijs.www.schoolaanzet.nl/ http://www.minocw.nl/taalenrekenen/: beleidsinformatie over taal en rekenen.http://www.minocw.nl/taalenrekenen/ Meer informatie?


Download ppt "Workshop referentieniveaus (SLO). Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de ref.niveaus."

Verwante presentaties


Ads door Google