De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gorinchem bouwt aan onderwijs Presentatie strategische keuzes onderwijshuisvesting 2 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gorinchem bouwt aan onderwijs Presentatie strategische keuzes onderwijshuisvesting 2 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gorinchem bouwt aan onderwijs Presentatie strategische keuzes onderwijshuisvesting 2 februari 2010

2 Gorinchem bouwt aan onderwijs 2 Aanleiding Locatiekeuze voor brede scholen Knelpunten en oplossingsrichtingen, in breder perspectief Richtinggevende uitspraken Daarna uitwerking in meerjaren Integraal Huisvestingsplan (IHP)

3 Gorinchem bouwt aan onderwijs 3 Wettelijke kaders - Wet op het Primair Onderwijs (WPO) - Wet op de Expertisecentra (WEC) cluster 3 en 4 - cluster 3 onderwijs: voor kinderen met een verstandelijke beperking - cluster 4 onderwijs: voor kinderen met psychiatrische stoornissen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen - Wet op het Voortgezet Onderwijs - Medewerking van schoolbesturen is essentieel

4

5

6 Knelpunten Speciaal onderwijs (cluster 3 + 4) 1. De Cirkel, Kennelweg 8 De noodlokalen zijn in zeer slechte staat, er is ruimtegebrek en er is sprake van een tijdelijke situatie (artikel 17). 2. Nevenvestiging De Cirkel Dr. Hiemstralaan 24a: Gebouw uit 1976: volgens Meerjaren Onderhoudsplan (MOP): de komende 10 jaren € 715.000,= aan onderhoudskosten 3. De Kleine Wereld Dr. Hiemstralaan 24 4. De Linge H. de Ruijterstraat 30 (RMPI Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut) Is een tijdelijke situatie en het pand is in huidige vorm niet optimaal voor cluster 4 onderwijs. 5. Het Linge college (RMPI) Merwedekanaal 8a Groei van de school, op termijn zijn er meer lokalen nodig.

7 Speciaal basisonderwijs Passend onderwijs Locatiekeuze voor Cluster 3 + 4 + SBO (5300 + 900 m2 nodig) in combinatie met expertisecentrum

8 Locaties S(B)O (6200 m2), financieel en bouwkundig Locatie → Aspect↓ Locatie De Rotonde Locatie Wellant Locatie WC Nieuw Dalem Nieuwbouw Schotdeuren Beschikbare ruimte2800 m24700 m23500 m2bouwperceel Inschatting renovatie/ bouwkosten 8 mln - 4,5 mln + aankoop = 6,3 mln minimaal + Aankoop (bedrag nog onbekend) plus uitbreiding 4.5 mln - 10 mln - Kosten tijdelijke huisvesting 300.000 - Nvt + Nvt + Nvt + Stedenbouwkundig e herontwikkeling anders dan voor scholen +++Nvt Beschikbaarheid locatie 2010 + Na aankoop en verhuizing 2013 0 Na realisatie WC Hoog- Dalem 2015 of later -- 2011 ++ Bereikbaarheid voor busjes +++ + Parkeren van busjes* --+++ Ruimtelijke inpassing school + 3400m2 -- + 1500 m2 + + 2700 m2 plus een schoolplein - + 6200 m2 ++ * 2 keer per dag 3 grote bussen en ongeveer 40 taxibusjes

9 Maatschappelijke factoren Locatie → Aspect↓ Locatie De Rotonde Locatie Wellant Locatie WC Nieuw Dalem Nieuwbouw Schotdeuren Inschatting draagvlak omwonende n -+--++ Draagvlak (school) besturen Ja + Ja + ???? ja + Betekenis van school voor omgeving --0 ++

10 Conclusies Cluster 3 + 4 + sbo ● Locatie Rotonde en locatie winkelcentrum Nieuw Dalem vallen af. Nader onderzoek: ● de locatie Wellantcollege ● nieuwbouw in Schotdeuren Tevens hierbij betrekken: ● het Merewadecollege (Vries Robbéweg) Intensieve samenwerking VMBO en MBO

11 Brede school Schuttersplein (Benodigd ca. 3300 m2) Scenario’s (Raad 24 september 2009) Het verbouwen, renoveren en uitbreiden van de Baanbreker tot Brede school Nieuwbouw voor onderwijs dan wel nieuwbouw voor de scholen en de aanvullende voorzieningen voor kinderopvang en welzijnswerk op locatie de Baanbreker; Verplaatsing Samen Onderweg naar locatie de Rotonde. OBS De Baanbreker opheffen of geleidelijk op laten gaan in een andere openbare school.

12

13 Financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten Brede school Schuttersplein (3300 m2) Locatie → Aspect↓ Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op locatie Rotonde Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op locatie Baanbreker Nieuwbouw op locatie Baanbreker Beschikbaar2800 m22200m2Sloop en nieuwbouw 3300m2 Inschatting bouwkosten, renovatie en (gedeeltelijke) nieuwbouw 2,7 mln (- 500.000 subsidie?)** + 3,8 mln (- 500.000 subsidie) - 5,5 mln -- Kosten tijdelijke huisvesting 600.000 0 500.000 0 500.000 0 Stedenbouwkundige herontwikkellocatie anders dan een brede school geschikt voor grondgebonden woningbouw + minder geschikt voor grondgebonden woningbouw 0 + Herontwikkellocatie voor groen groenontwikkeling locatie Baanbreker ++ groenontwikkeling Rotonde 0 compacte school in groene ruimte + Ruimtelijke inpassing school + 500 m2 + + 1100 m2 + + 3300m2 + Beschikbaarheid2010 + 2010 + 2010 + ** de subsidie is toegekend voor renovatie en uitbreiding van de Baanbreker tot een brede school

14 Maatschappelijke factoren Brede school Schuttersplein Locatie → Aspect↓ Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op locatie Rotonde Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op locatie Baanbreker Nieuwbouw op locatie Baanbreker Draagvlak betrokken besturen -+++ Inschatting draagvlak omwonenden +++ Betekenis van school voor de wijk +++

15 Beschikbaar budget Brede School Schuttersplein Gemeente begroting3.900.000 Subsidie ministerie (in 2010 in te zetten) 500.000 Totaal4.400.000

16 Conclusies Brede school Schuttersplein ● Nieuwbouw op de locatie Baanbreker is als gevolg van de financiën niet haalbaar. ● Renovatie/ nieuwbouw op locatie Baanbreker is duurder maar heeft wel draagvlak bij schoolbesturen. ● De locatie Rotonde is goedkoper, echter hiervoor is geen draagvlak bij de schoolbesturen. ● Stedenbouwkundige mogelijkheden variëren per locatie: uitwerking wordt in mei aan u gepresenteerd.

17 Aankoop Wellantcollege, IJsbaan 455 Wens tot intensieve samenwerking tussen Wellantcollege en Da Vinci college Aankoop Wellantcollege: alternatieve locatie voor de brede school Lingeplein of locatie voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs en de mogelijkheid tot de bouw van ongeveer 30 extra woningen in Lingewijk Noord

18 Brede school Lingeplein (ongeveer 2500 m2 nodig) In september is besloten dat de Brede School Lingeplein niet in het gebouw aan de Kop van de IJsbaan komt. Er resteren 2 alternatieven in de Lingewijk: Huidige locatie J.P. Waaleschool, H. de Ruijterstraat 34 in combinatie met de gymzaal (H. de Ruijterstraat 32) en de locatie van RMPI (H. de Ruijterstraat 30) Locatie Wellant

19

20 Financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten BS Lingeplein (ca. 2500 m2) Locatie → Aspect↓ Locatie JP Waale + RMPI+gymzaal H. de Ruijterstraat Locatie Wellant IJsbaan 455 IJsbaan 455 Beschikbaar2100 m24700 m2 Inschatting bouwkosten, renovatie en gedeeltelijk bijbouwen of gedeeltelijk slopen 3,3 mln 0 1,5 mln + aankoopkosten van minimaal 1,8 mln = 3,4 mln (minimaal) 0 Kosten tijdelijke huisvesting 3 50.000 -+ Herontwikkelen anders dan brede school ++ Ruimtelijke inpassing school + 400 m2 0 - 2200 m2 0 Beschikbaarheidtijdig + tijdig +

21 Maatschappelijke factoren Brede School Lingeplein Locatie → Aspect↓ Locatie JP Waale + RMPI+gymzaal H. de Ruijterstraat Locatie Wellant IJsbaan 455 IJsbaan 455 Inschatting draagvlak omwonenden ++ Betekenis van school voor de wijk ++ Draagvlak besturen Goed + Verdeeld 0

22 Beschikbaar budget Brede School Lingewijk Gemeente begroting: 2.400.000 Gymzaal Lingewijk850.000 Totaal 3.250.000

23 Voorstel Uitgangspunten: Er komt een brede school Schuttersplein, in mei notitie stedenbouwkundige uitwerking en locatiekeuze Er komt een brede school Lingeplein Locatiekeuzes en verdere uitwerking in IHP, besluitvorming september 2010 Middelen motie brede scholen en reservepositie betrekken bij overwegingen IHP


Download ppt "1 Gorinchem bouwt aan onderwijs Presentatie strategische keuzes onderwijshuisvesting 2 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google