De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een PVVP+ Kaderstellende discussie 3e ronde 16 juli 2004  Bestuurlijke samenwerking, 2e kaderstellende discussie  Ontschotting, 1e (vrije)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een PVVP+ Kaderstellende discussie 3e ronde 16 juli 2004  Bestuurlijke samenwerking, 2e kaderstellende discussie  Ontschotting, 1e (vrije)"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een PVVP+ Kaderstellende discussie 3e ronde 16 juli 2004  Bestuurlijke samenwerking, 2e kaderstellende discussie  Ontschotting, 1e (vrije) kaderstellende discussie

2 Wat vooraf ging...  Provincie bewaakt ‘Telos-driehoek’  Betalen en bepalen dichter bij elkaar  Uitvoeringskracht = goed samenwerken  Samen bepalen = samen betalen  Provincie blijft eindverantwoordelijk

3 En dus....  Stevig provinciaal kader met ruimte voor regionale afwegingen  Verschillen in regionale problemen en prioriteiten  Samenwerking noodzakelijk  We kunnen en doen het niet alleen  Ruimte voor andere partijen

4 Oh ja, sturing is...  Inhoud: Telos-driehoek, Beleidsmix, Doelenboom, enz  Kaderstelling gemeenten: essentiële onderdelen PVVP  Proces: Bestuurlijke samenwerking  Instrumenteel: prioriteringsmethodiek  Instrumenteel: middelen Ruimte voor dynamiek: flexibilteit (bijsturen)

5 Deel 1 Bestuurlijke samenwerking Tweede kaderstellende discussie

6 Visie mobiliteit Beleidstekst  Beleidsmix  Sturingsfilosofie  Financiering Dynamische beleidsagenda  Regionale agenda’s  Provinciale agenda (doorkijk 5 jaar) Uitvoeringsprogramm a  Regionale Maatregelenpakketten  Provinciaal MP PVVP+

7 Uitgangspunten  Provincie bepaalt regionale speelruimte  Dus: ‘lichte’ vormen van bestuurlijke samenwerking  Gebruik van zelf-corrigerende mechanismen  Concrete afspraken tussen partijen: convenanten  Bonus / malus

8 GGA-regio’s  Partijen houden autonomie  Beleidsagenda’s en maatregelenpakketten  Provincie doet volwaardig mee!!  Rol maatschappelijke organisaties in GGA-regio is ‘essentieel onderdeel’

9 Vervolg GGA-regio’s  Regionale aanvragen basis voor BDU-bestedingsplan  Provincie stelt vast  ‘Bonus/malus’: regionale verantwoordelijkheid  Per 4 jaar samenwerkingsvorm bekijken

10 OV-concessiebeheer  Integratie stad-, streek- en CVV-vervoer  Dus ontbinding gemeenschappelijke regelingen CVV (na 1 januari 2006)  Aansluiten op GGA-werkwijze en –samenwerkingsvorm  Relatie tussen maatregelenpakket en concessies  Concessies onderdeel van BDU-bestedingsplan

11 BrabantStad / B5 verkeer en vervoer  Onderdeel van ‘gebiedsgewijze aanpak’  Bovenregionale schaalniveau  Schakelfunctie steden ‘regionaal’ en ‘bovenregionaal’  Eigen ‘module’ in BDU-bestedingsplan  Per 4 jaar samenwerkingsvorm bekijken

12 Internationale samenwerking  Incidenteel overleg institutionaliseren  Even nog: PM

13 Vitale coalities Ruimte voor:  Gelegenheidssamenwerking van beperkte duur  Speciale thema’s in bijzondere situaties  Geen vast recept voor vorm

14 Platform Verkeer & Vervoer  Regio-overstijgende discussies  Overheden èn maatschappelijk middenveld  POV integreren  Elke 4 jaar evaluatie samenwerking en samenstelling

15 Verkeers- en vervoersberaad  Eénmaal per jaar  Actuele thema’s  Inspireren en netwerken

16 Pauze

17 Deel 2: Ontschotting Eerste vrije discussie

18 Visie mobiliteit Beleidstekst  Beleidsmix  Sturingsfilosofie  Financiering Dynamische beleidsagenda  Regionale agenda’s  Provinciale agenda (doorkijk 5 jaar) Uitvoeringsprogramm a  Regionale Maatregelenpakketten  Provinciaal MP PVVP+

19 Aanleiding discussie  Budgetten toewijzen = sturen  Vrije ruimte: wat kunnen we sturen??  Wat willen we sturen??  Brede Doeluitkering (BDU): ontschottingsoperatie Rijk

20 Hoofdprincipe  Geld volgt inhoud Dus:  Toedeling middelen doet recht aan gekozen accenten (beleidsmix)

21 Vragen  Welke labels?  Onderscheid eigen middelen en decentrale middelen  Spanning behoefte aan zekerheid versus behoefte aan flexibiliteit

22 Ingrediënten voor discussie  Financiële informatie presentatie 9 juli 2004  ‘Overwegingen’

23 Schotten versus integrale afweging  Schotten expressie van politiek belang thema’s  Schotten sturen op inzet i.p.v. effect  Schotten bemoeilijken ‘bijsturen’ (maar beschermen tegen de ‘waan van de dag’)  Absolute ontschotting is onmogelijk en ongewenst

24 Zin van (discussie over) ontschotting Inhoudelijk:  Tijdgeest: we kijken anders naar de problemen  Opnieuw bepalen waarop we willen sturen  Daar dan ook ruimte voor scheppen

25 Zin van (discussie over) ontschotting Instrumenteel:  (Integraal) afwegen op effect i.p.v. op goede bedoelingen  ‘Het stuur niet “vastzetten”’:  ruimte scheppen voor continue afweging

26 Sturing door schotten  Geografische schotten: samenwerking  Thematische schotten: inhoud  Veilig stellen ‘basis’

27 Wat willen we van u horen?  Behoefte aan nader uitgewerkt ‘ontschottingsvoorstel’?  Welke lijnen geeft u ons alvast mee?


Download ppt "Op weg naar een PVVP+ Kaderstellende discussie 3e ronde 16 juli 2004  Bestuurlijke samenwerking, 2e kaderstellende discussie  Ontschotting, 1e (vrije)"

Verwante presentaties


Ads door Google