De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer en onderhoud recreatiegebieden Ontwikkelingen Plannen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer en onderhoud recreatiegebieden Ontwikkelingen Plannen."— Transcript van de presentatie:

1 Beheer en onderhoud recreatiegebieden Ontwikkelingen Plannen

2 Opzet Aanleiding Huidige situatie Ontwikkelingen: 1. Stelselwijziging 2. Verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland 3. Ontwikkelingen Voorne-Putten Vervolg

3 Aanleiding Ontevredenheid over huidige stelsel, GZH –Nu nieuw voorstel van PZH Hoofdlijnenakkoord provinciebestuur (PZH) 2011-2015: –Het beheer van recreatiegebieden kan en moet efficiënter worden georganiseerd. Om die reden kiest de regio ervoor deze rol op dit terrein over te laten aan gemeenten. De Groenservice Zuid-Holland wordt verzelfstandigd. In de exploitatie van recreatiegebieden staat de regio positief tegenover maatschappelijke en commerciële initiatieven die de toegankelijkheid van de gebieden niet beperken. –Verminderen bestuurlijke drukte SVP –Meer regie op beheer en onderhoud –Intensiveren (sub)regionale samenwerking

4 Huidige situatie GR Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG) –Werkingsgebied: Rijnmond –Deelnemers: 18 gemeenten en provincie Zuid-Holland –Doel: verevenen financiële bijdragen voor ontwikkeling en beheer van groene, buitenstedelijke recreatiegebieden naar rato van inwonersaantallen. –Ambitie KBG om inhoudelijk strategisch beleid voeren is niet waar gemaakt. GR Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg –Werkingsgebied: VPR –Deelnemers: gemeenten op VP, provincie en Rotterdam –Doel: ontwikkelen, beheren, promoten, toezicht en handhaving recreatiegebieden –In Zuid-Holland zijn nu 9 recreatieschappen Groenservice Zuid-Holland –Organisatievorm: ambtelijke dienst provincie –Taak: ambtelijke ondersteuning schappen –Omvang: 161 fte, € 14,2 miljoen totaal (PZH–deel reeds afgesplitst, ca 80 fte nog over) –Dienstverleningsovereenkomst (DVO): budgetten en risico’s bij deelnemende schappen SVP – Recreatie & Toerisme –Samenwerkingsverband van de gemeenten op Voorne-Putten; Portefeuille-overleg

5 Koepelschap Buitenstedelijk Groen andere recreatieschappenRecreatieschap Voorne- Putten / Rozenburg Ondersteuning door Groenservice Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Gemeenten Samenwerking Voorne-Putten (SVP) Huidige situatie

6 Ontwikkelingen 1.Stelselwijziging 2.Verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland 3.Ontwikkelingen Voorne-Putten

7 1. Stelselwijziging Aanleiding PZH: terugdringen bestuurlijke drukte –Fusie van 9 recreatieschappen tot 3 of 4 Doel: heldere en eenduidige rollen, opdrachtgeverfunctie –Bestuur natuur- en recreatieschappen blijft gelijk (GR met AB & DB) –Voorstel: AB benoemt secretaris, schakel tussen bestuur en uitvoering Voorstel: 3 niveaus van overleg –Strategisch niveau, stuurgroep Metropolitaan Groen (noord, zuid) –Tactisch niveau, Voorne-Putten Rozenburg –Operationeel niveau, uitvoering Voorne-Putten Rozenburg Voorstel PZH: strategisch niveau wordt GR –Alleen hier schuift PZH aan (verminderen bestuurlijke drukte voor PZH…) –Taken delegeren naar tactisch niveau, strategisch niveau besluit –Tactisch niveau bestuurd door adviescommissie (“Landschapstafel”) Financieel? –PZH: “Geldstromen blijven gelijk in nieuwe situatie” –Voorstel: verdelen via strategisch niveau –Oprichten Groenfonds, geld per deelgebied gelabeld, particuliere giften mogelijk

8 metropolitane landschappen

9 3 niveaus van overleg Strategisch -Hoog schaalniveau, Metropool (noord/zuid) -GR met AB en DB -Bestuurlijke afvaardiging per tactische tafel en PZH Tactisch -Landschapstafels, bijv. VPR -Adviescommissie -Bestuurlijke vertegenwoordigers deelnemende gemeenten -Andere beheerders en partners in VPR-gebied Operationeel -Uitvoerend per landschapstafel -Met Gebiedsteam of Bedrijfsbureau

10 Wat verandert? Samenvoegen en opschalen recreatieschappen –Van 9 naar 3 of 4 Het beestje krijgt een andere naam –Koepelschap wordt strategische tafel, stuurgroep Metropolitaan Groen –Recreatieschap wordt tactische tafel, Landschapstafel VPR –Uitvoering beheertaken wordt operationele tafel; Rol Secretaris nog ntb Beslissingsbevoegdheid komt op hoger niveau –GR =stuurgroep Metropolitaan Groen met beoogd groenfonds De geldstromen blijven min of meer gelijk (!) –Verevening? Hoe? Hoe anders? Resultaat? Wat vinden we hiervan op Voorne-Putten? Hoe krijgen/houden we de regie op Voorne-Putten? Verminderen bestuurlijke drukte? Geldstromen gelijk houden, heldere verdeling

11 2. Verzelfstandiging GZH Groenservice Zuid-Holland straks, volgens PZH: –Zelfstandige organisatie, los van provincie –Provinciale taken worden afgescheiden, GZH werkt alleen voor de gemeenten/GR –Uitvoering operationele taken voor natuur- en recreatieschappen, net als nu –Secretaris geeft functioneel leiding aan operationeel gebiedsteam –Gebiedsteam bestaat uit deskundigen juridische zaken, vastgoed-management, (her)ontwikkeling van gebieden en financiële administratie. Aanbesteding….. Hoe gaat GZH zelfstandig? –Eind november 2013 zijn de gemeenten geïnformeerd over de plannen –Juridische vorm “GZH nieuw” nog niet bepaald, opties: stichting, BV of GR –Opties volgens PZH voor gemeenten: Openbaar aanbesteden van ondersteunende diensten (=GZH exit! Kosten?) Participeren in BV, stichting of GR (GZH op laten gaan in GR) Personeel GZH onderbrengen via inhuur of in dienst andere vorm van “gedeeld eigenaarschap”…

12 Voorstel PZH voor takenpakket nieuwe GZH 1.Bestuursondersteuning Basispakket met standaardtarieven en ruimte voor aanvullende maatregelen Vierjaarlijks werkprogramma & Meerjareninvestingsprogramma groen (MIG) Secretaris werkt begrotingen en uitvoeringsprogramma’s uit (SMART) 2.Beheer onderhoud (her)ontwikkeling en exploitatie Beheer volgens afgesproken kwaliteitsniveau (Terrein Beheer Model) Uitvoering door marktpartijen (GZH doet voorbereiding, aanbesteding, directievoering) Beheer contracten en afhandelen klachten en calamiteiten via één loket Vergroten verdienvermogen Digitaal afhandelen meest voorkomende vergunningaanvragen Géén eigen recreantenonderzoek, wel marketingadvies of voorlichtingsmateriaal 3.Toezicht en handhaving Handhaver van orde en veiligheid Zichtbaar en persoonlijk aanwezig in gebieden 7 dagen per week Inzet en organisatie vrijwilligers voor gebieden Verlenen vergunningen en ontheffingen voor evenementen Faciliteren van activiteiten

13 Wat verandert? GZH wordt zelfstandige organisatie Organisatietype verandert, inhoud van het werk niet Inhuren van diensten GZH verandert met andere organisatievorm Takenpakket en rol GZH in GR veranderen…? Wat vinden we hiervan OP Voorne-Putten? Wij willen vanuit de groene kracht van VP een keuze maken, wat het beste is voor de recreatiegebieden: regie in eigen hand Vernieuwing van wijze van ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden Deel van het werk zelf doen, via lokale participatie Kunnen we alleen afnemen bij GZH wat wij ze willen laten doen… kosten?

14 3. Wensen Voorne Putten We (zouden) willen: Regie over de kwaliteit van ons eigen landschap op VP VP in eigen beheer Meerjarig financiële zekerheid omtrent beheer gebieden Inzetten van nieuwe arrangementen en participatie (SROI) Geen overbodige bureaucratie Goedkoper werken (meerdere uitvoerende organisaties -markt) Hoe willen we omgaan met het opheffen van de GZH?

15 4. Vervolg 20 januari is er een gesprek geweest met wethouder Van Huffelen (Ffo Rotterdam) Keuze voorkeursrichting nieuwe organisatie GZH (brief 24/11/2013) Daarna maakt PZH overzicht van reacties en bepaalt vervolg Per 1-1-2015 mogelijk nieuwe werkwijze dienstverlening aan schappen Betrokken schappen hebben de provincie gevraagd inzicht te geven in de financiële en organisatorische aspecten van de GZH, alvorens een besluit te nemen over hoe verder.

16 Brief aan de provincie U heeft de recreatieschappen in Zuid-Holland door middel van uw brief d.d. 14 november 2013 gevraagd vóór 1 februari 2014 een reactie te geven op de door u voorgestelde “Denkbare vormen” van dienstverlening door uw dienst Groenservice Zuid-Holland (GZH). Deze dienstverlening wordt afgenomen door negen recreatieschappen, alsmede door het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Met deze brief willen wij, namens de deelnemende gemeenten in het grootstedelijke gebied, een korte reactie geven op uw voorstellen. U vraagt de betrokken gemeenschappelijke regelingen een antwoord te geven op de voorgestelde nieuwe werkwijze, die u met ingang van 1 januari 2015 wenst in te voeren, ter zake van de dienstverlening die deze gemeenschappelijke regelingen van de GZH afnemen. Als eerste geven wij graag te kennen dat wij instemmen met een onderzoek naar een revisie van de huidige samenwerkingsrelatie. Uw initiatieven hierin stellen wij op prijs. Tegelijk willen wij er graag op wijzen dat er, waar het betreft het beheer en behoud van het Randstedelijk groen in de provincie, op dit moment bijzonder veel in beweging is. Deze veelheid aan dynamiek leidt wat ons betreft tot het volgende. Uit de door u verstrekte informatie en uit zelf ingewonnen adviezen is ons niet gebleken dat er een dusdanige urgentie is dat de voorgestelde maatregelen op korte termijn moeten worden doorgevoerd. In dit verband wijzen wij erop, dat uw brief eraan voorbij gaat dat de relatie tussen de betrokken tien gemeenschappelijke regelingen en de GZH, beheerst wordt door een overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat wijzigingen in de bepalingen van deze overeenkomst en dus ook wijzigingen in de uitvoering van die overeenkomst uitdrukkelijk door alle betrokken contractpartijen dienen te worden overeengekomen. Daarnaast hebben wij twijfels bij de haalbaarheid van de globale planning in uw brief. Er zal door alle deelnemers veel werk verzet moeten worden om tot een andere wijze van samenwerking te komen. Met het oog hierop delen wij u mee, dat wij met de huidige beschikbare informatie niet helder kunnen overzien wat de gevolgen voor de betrokken gemeenschappelijke regelingen zouden kunnen zijn, als zij een keuze voor één van de “Denkbare vormen” zouden maken. Wij vragen u daarom meer inzicht te geven in de voordelen en risico’s voor de gemeenten bij de verschillende juridische vormen van een verzelfstandigd ondersteunend apparaat (de nieuwe GZH). Ook hebben wij op dit moment slechts beperkt zicht op de feitelijke tijdsbesteding en werkelijke kosten van de diensten, die de betrokken gemeenschappelijke regelingen van de GHZ afnemen, aangezien wij met de provincie voor het totaalpakket een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Wij kunnen ons op dit moment geen goede mening of oordeel vormen over een andere inhoud van de dienstverlening, een wijziging in de te declareren kosten en andere gevolgen, die voortvloeien uit een eventuele nieuwe situatie. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken welke te onderscheiden taken de GZH op dit moment uitvoert, uitgesplitst voor de afzonderlijke recreatieschappen, met de daaraan verbonden fte’s en kosten. Daarnaast verzoeken wij u inzichtelijk te maken welke taken met daaraan verbonden fte’s en kosten de GZH in de voorgestelde “Denkbare vormen” zou kunnen verrichten. Concluderend stellen wij vast dat wij op dit moment geen gefundeerde uitspraken kunnen doen over de door u voorgestelde opties voor de nieuwe vormgeving van de ondersteuning van de recreatieschappen en het Koepelschap. Wij vragen hiervoor uw begrip. Pas wanneer wij voldoende inzicht hebben in de taken, kosten en risico’s van de verschillende “Denkbare vormen” kunnen wij onze voorkeuren bepalen en met u delen. Nadat u de betrokken gemeenschappelijke regelingen nadere informatie heeft verschaft over de hierboven genoemde aspecten, zullen wij ons nader beraden op een antwoord op uw vraagstelling van uw brief, d.d. 14 november 2013. Met vriendelijke groet, Concluderend stellen wij vast dat wij op dit moment geen gefundeerde uitspraken kunnen doen over de door u voorgestelde opties voor de nieuwe vormgeving van de ondersteuning van de recreatieschappen en het Koepelschap. Wij vragen hiervoor uw begrip. Pas wanneer wij voldoende inzicht hebben in de taken, kosten en risico’s van de verschillende “Denkbare vormen” kunnen wij onze voorkeuren bepalen en met u delen. Nadat u de betrokken gemeenschappelijke regelingen nadere informatie heeft verschaft over de hierboven genoemde aspecten, zullen wij ons nader beraden op een antwoord op uw vraagstelling van uw brief, d.d. 14 november 2013

17 WE WACHTEN OP HET ANTWOORD VAN DE PROVINCIE

18


Download ppt "Beheer en onderhoud recreatiegebieden Ontwikkelingen Plannen."

Verwante presentaties


Ads door Google