De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Extra UnieCongres – 22 juni 2002 Bouwen aan de basis 10.00 uurAanvang Extra Uniecongres 10.25 uurToelichting Roel Kuiper en Peter van der Bijl op rapport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Extra UnieCongres – 22 juni 2002 Bouwen aan de basis 10.00 uurAanvang Extra Uniecongres 10.25 uurToelichting Roel Kuiper en Peter van der Bijl op rapport."— Transcript van de presentatie:

1

2 Extra UnieCongres – 22 juni 2002

3 Bouwen aan de basis 10.00 uurAanvang Extra Uniecongres 10.25 uurToelichting Roel Kuiper en Peter van der Bijl op rapport “Bouwen aan de basis” 10.40 uurInformatieve vragen n.a.v. het evaluatierapport door congresleden 11.10 uurAanvang discussiegroepen toelichting door Peter van der Bijl 12.30 – 13.30 uur:Pauze 13.30 uurHervatting Uniecongres en behandeling aanbevelingen en ingediende moties 15.00 uurSlotwoord en afsluiting door fractievoorzitter Kars Veling en Eerste Kamerlid Egbert Schuurman

4 Psalm 24 1 De aarde en haar volheid zijn des HEREN koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

5 Psalm 24 4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer, die sterke held? Het is de HEER, die alle macht kan overwinnen.

6 Jesaja 40: 25 - 31 25 Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. 26 Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet een achter.27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed: Hij is getrouw de bron van alle goed; Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Psalm 27:7 (oude berijming)

8 Bouwen aan de basis Ordevoorstellen Motie:

9 Bouwen aan de basis

10

11 Verlies in de kerngebieden en onder vaste aanhang Werken aan binding

12 Bouwen aan de basis Externe factoren, eigen zwaktes Steun aan Kamerfractie om profiel te tonen

13 Interne gebreken in partijcultuur Versterking van ChristenUnie van binnenuit Bouwen aan de basis

14 De acht aanbevelingen op een rij 1.1. Voortgezet onderzoek is nodig met betrekking tot de omvang van de vaste kern, de potentiële doelgroep en de motieven van kiezers om wel of niet op de ChristenUnie te stemmen. 2.1. De ChristenUnie moet zich voor de ondersteuning van zijn politieke werk nu primair richten op contact met de eigen vaste achterban om deze opnieuw te werven, te binden en te activeren. Daartoe moeten al op korte termijn nieuwe plannen worden opgesteld. 2.2. Politieke inhoud, visie en geloofsbetrokkenheid moeten centrale elementen zijn in de communicatie van de ChristenUnie. De gerichtheid op de christelijk- politieke boodschap moet doorwerken in partijpublicaties zoals HandSchrift, in congressen en campagnebijeenkomsten. 3.1. Het bestuur dient de evaluatie van de kandidaatstelling zo spoedig mogelijk af te ronden en gaat tijdig over tot instelling van een enkelvoudige commissie die de voorbereiding van de nieuwe kandidaatstelling voor de Tweede Kamer ter hand gaat nemen. Daarbij moeten de criteria waaraan aspirant-Kamerleden moeten voldoen tegen het licht gehouden worden. Bij de werving en selectie van kandidaten worden de kiesverenigingen en provinciale contactraden betrokken.

15 Bouwen aan de basis 3.2. De gekozen Tweede Kamerfractie wordt aangemoedigd het werk met kracht voort te zetten. Er wordt van de fractie een duidelijke politieke koers en een stevige christelijke oppositie verwacht. De koers van de fractie moet ook aan de basis worden herkend. 4.1. In het kader van de huidige partijstructuur wordt gewerkt aan grotere betrokkenheid en participatie van leden. 4.2. In het kader van de voorgenomen fusie zal een zodanige reorganisatie van de partij plaatsvinden, dat interne betrokkenheid en participatie daardoor bevorderd worden. 4.3. Verdere ontwikkeling van een partijcultuur is wezenlijk voor de beleving van een ChristenUnie-identiteit. De ChristenUnie moet gericht gaan nadenken over de centrale aspecten van de partijcultuur.

16 Bouwen aan de basis

17 Informatieve vragen naar aanleiding van het evaluatierapport door congresleden

18 Bouwen aan de basis 30 discussiegroepen 12.30 uur – 13.30 uur lunch Let op! Tot 13.00 uur mogelijkheid tot indienen moties bij motiebalie. Elke motie dient ondersteund te worden met drie handtekeningen

19 Extra UnieCongres – 22 juni 2002

20 1 Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Gezang 427

21 2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn. Gezang 427

22 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwondren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

23 Bouwen aan de basis 1.1. Voortgezet onderzoek is nodig met betrekking tot de omvang van de vaste kern, de potentiële doelgroep en de motieven van kiezers om wel of niet op de ChristenUnie te stemmen. Motie:

24 Bouwen aan de basis 2.1. De ChristenUnie moet zich voor de ondersteuning van zijn politieke werk nu primair richten op contact met de eigen vaste achterban om deze opnieuw te werven, te binden en te activeren. Daartoe moeten al op korte termijn nieuwe plannen worden opgesteld. Motie:

25 Bouwen aan de basis 2.2. Politieke inhoud, visie en geloofsbetrokkenheid moeten centrale elementen zijn in de communicatie van de ChristenUnie. De gerichtheid op de christelijk-politieke boodschap moet doorwerken in partijpublicaties zoals HandSchrift, in congressen en campagnebijeenkomsten. Motie:

26 Bouwen aan de basis 3.1. Het bestuur dient de evaluatie van de kandidaatstelling zo spoedig mogelijk af te ronden en gaat tijdig over tot instelling van een enkelvoudige commissie die de voorbereiding van de nieuwe kandidaatstelling voor de Tweede Kamer ter hand gaat nemen. Daarbij moeten de criteria waaraan aspirant- Kamerleden moeten voldoen tegen het licht gehouden worden. Bij de werving en selectie van kandidaten worden de kiesverenigingen en provinciale contactraden betrokken. Motie:

27 Bouwen aan de basis 3.2. De gekozen Tweede Kamerfractie wordt aangemoedigd het werk met kracht voort te zetten. Er wordt van de fractie een duidelijke politieke koers en een stevige christelijke oppositie verwacht. De koers van de fractie moet ook aan de basis worden herkend. Motie:

28 Bouwen aan de basis 4.1. In het kader van de huidige partijstructuur wordt gewerkt aan grotere betrokkenheid en participatie van leden. Motie:

29 Bouwen aan de basis 4.2. In het kader van de voorgenomen fusie zal een zodanige reorganisatie van de partij plaatsvinden, dat interne betrokkenheid en participatie daardoor bevorderd worden. Motie:

30 Bouwen aan de basis 4.3. Verdere ontwikkeling van een partijcultuur is wezenlijk voor de beleving van een ChristenUnie- identiteit. De ChristenUnie moet gericht gaan nadenken over de centrale aspecten van de partijcultuur. Motie:

31 Bouwen aan de basis Motie:

32 Bouwen aan de basis Motie:

33 Bouwen aan de basis Motie:

34 Bouwen aan de basis Motie:

35 Bouwen aan de basis Motie:

36 Bouwen aan de basis Motie:

37 Bouwen aan de basis Motie:

38 Gezang 304 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

39 Gezang 304 2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.

40 Gezang 304 3 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

41


Download ppt "Extra UnieCongres – 22 juni 2002 Bouwen aan de basis 10.00 uurAanvang Extra Uniecongres 10.25 uurToelichting Roel Kuiper en Peter van der Bijl op rapport."

Verwante presentaties


Ads door Google