De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MOgroep 12-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail:

Verwante presentaties


Presentatie over: "MOgroep 12-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail:"— Transcript van de presentatie:

1 MOgroep 12-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail: ron.genders@peelenmaas.nlron.genders@peelenmaas.nl Inkoopmodellen transitie AWBZ/Wmo – praktijk Peel en Maas Maarten Thönissen Thönissen Management en Advies GSM: 06-52405910, mail: m.thonissen@thonissen.nlm.thonissen@thonissen.nl

2 Inhoud De transformatie in Peel en Maas: basis voor aanpak inkoop Uitgangspunten inkoop. Pilot Inkoopkader 2014 in Peel en Maas Aanpak Regionale inkoop Noord-Limburg 2015.

3 gemeente Peel en Maas Fusie 4 gemeenten per 01-01-2010 43.000 inwoners Plattelandsregio met 11 dorpen Behoefte WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per kern Sterk (georganiseerd) vrijwilligersbestand Sterke dorpsgemeenschappen (wisselend)

4 Transformatie in Peel en Maas

5 5 Wat willen we? Doelstelling Leven in het Dorp WWZ – opgave: –Senioren en kwetsbare burgers in Peel en Maas in staat stellen om zolang mogelijk: –regie over eigen leven en leefomgeving te behouden –in vertrouwde omgeving te blijven leven –deel te (blijven) nemen aan samenleving Keuzevrijheid, persoonlijke aanpak. Ingebed in dorpsgemeenschappen

6 Waar komen we vandaan? 2001: visie en beleidsnota WWZ à la carte Programma Leven in het Dorp WWZ – totaalvisie WWZ Convenant – 33 partijen Stuwende regie gemeente en Zorgkantoren Coöperatie VGZ sinds 2003 Netwerkstructuur met gelijkwaardig partnership Dialoogsturing in Gouden driehoek: dorp/doelgroep, maatschappelijk partners en regiepartijen 6

7 Dialoogsturing in Gouden Driehoek

8 88 Netwerkpartijen: (kwetsbare) burger Kernteams WWZ / RZO (dorp/doelgroep) Gemeente en Zorgkantoor Coöperatie VGZ WWZ-aanbieders Informele zorg Maatschappelijke partners (scholen, verenigingsleven, politie, etc..) Samen

9 Convenant Leven in het Dorp WWZ Sinds 2003 stuwende regie tussen gemeente en Coöperatie VGZ zorgkantoor In 2013 convenant tussen gemeente en Coöperatie VGZ zorgkantoor, zorgverzekeraar Speerpunt: gezamenlijk inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Stuwende regie gemeente – Coöperatie VGZ zorgkantoor – zorgverzekeraar

10 Het verlangen van Peel en Maas: Iedereen telt en doet mee Niemand tussen wal en schip

11 Uitgangspunten aanpak transformatie als basis voor inkoop sociaal domein

12 De Kanteling als leidend principe

13 Eén arrangement op alle levensdomeinen Op alle levensdomeinen over de sectoren heen.  Inkomen/werk/opleiding  Wonen  Adl/huishouden  Mobiliteit  Sociale participatie  Fysieke gezondheid  Mentale Gezondheid  Regie op je leven Kijkend naar zelfredzaamheid: mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

14 Eén vraagEén Arrangement Eén netwerk van aanbieders Eén integrale toegang

15 Van indiceren Naar arrangeren  Sectoraal  (medisch objectiveerbare) beperking als criterium  Afstand burger <> indiceerder  Protocollen/procedures  Integraal  Zelfredzaamheid als criterium  Samen met burger en sociaal netwerk  Maatwerk Schakelplein CIZ SoZA Wmo- loket Huisarts BJZ

16 Innovatie: Lappendeken van nieuwe arrangementen

17 Netwerken van burgers en beroepskrachten Draagvlak onder regie- en netwerkpartners

18 Maatwerk: persoonlijke arrangementen Familie Lamers Familie Stappers Marij Maurice Mevrouw Janssen En anderen ………..

19 Uitgangspunten inkoop op basis van inhoudelijke aanpak

20 Uitgangspunten inkoop sociaal domein Integrale arrangementen Burger staat centraal. Burger is eigenlijk opdrachtgever. Arrangement/opdracht komt via Schakelplein/Sociale wijkteam beschikbaar. Eigen kracht Sociaal Netwerk Algemene voorzieningen Maatwerk voorzieningen

21 Uitgangspunten inkoop Innovatie arrangement/aanbod: Integraal Gericht op empowerment. Meer oplossingen in sociale netwerk en algemene voorzieningen. Minder in professionele zorgproductie. Professionele ondersteuning vooral coachend/faciliterend. Maatwerk, geen standaardwerk. Lokaal ingebed.

22 Uitgangspunten inkoop Ondersteuning zoveel als mogelijk indicatievrij. Indicatievrije arrangementen in de binnenste drie cirkels Geïndiceerde individuele voorzieningen in de buitenste cirkel

23 Meerdere “inkoopinstrumenten” Individuele voorzieningen via inkoop in kader van decentralisaties, b.v. HbH Wmo-voorzieningen Individuele Begeleiding Jeugdzorg Beschut werk Innovatie in collectieve arrangementen door professionele partijen via inkoop/ subsidiering Stimulering burgerinitiatieven in sociaal netwerk via subsidiering/ facilitering Versterking/ondersteuning mantelzorg en eigen kracht ( facilitering, inkomensondersteuning ) Uitgangspunten inkoop

24 Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

25 In 2014 al, vooruitlopend op decentralisatie. Inkoop gemeente Peel en Maas en zorgkantoor Waarom? Afgelopen jaren samen gebouwd aan ‘gekanteld systeem’. Ervaring opdoen en niet jaar stil staan. In 2014 al zoveel als mogelijk werken conform werkwijze en budgettaire kaders nieuwe Wmo

26 Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Onderdelen 1.Pilot Schakelplein: persoonlijke arrangementen 2.Collectieve ondersteuning-AWBZ-BGG. Dorpsdagvoorzieningen Zorgboeren/Maatschappelijk ondernemers 3.Maatwerk en innovatie Overige onderdelen in 2014 reguliere inkooptraject zorgkantoor en zorgverzekeraar

27 1. Pilot Schakelplein Vanaf 1-10-2013 pilot In pilot 360 casussen VGZ geeft ruimte om te komen tot persoonlijke arrangementen, incl. toewijzing individuele voorzieningen

28 2. Dorpsdagvoorzieningen (DDV) Dagbesteding voor mensen met AWBZ en zonder AWBZ/indicatie, vooral ouderen. Stichting van vrijwilligers beheer en exploitatie DDV. Zelf aan het roer. Professional (welzijn) ondersteunend. Subsidiering DDV op basis van plan en begroting. Geen financiering meer op basis van dagdelen-productie, maar op basis van beschikbaarheid.

29 2. Zorgboeren/Maatschappelijk Ondernemers (ZB/MO) AWBZ-dagbesteding voor ouderen en mensen met beperking. Zorgboeren/Maatschappelijk Ondernemers zelf aan het roer. Rechtstreekse afspraken met ZB-MO. Niet meer als onderaannemer van zorgaanbieder. Financiering op basis van productie, dagdelen AWBZ Begeleiding Groep.

30 3. Innovatie Eenmalige subsidie voor innovatieve projecten sociaal domein. Criteria: – Innovatie gericht op 3 decentralisaties integraal. – Aanvullend; niet meer van hetzelfde. – Markt- en toekomstpotentie. Subsidieplafond € 125.000 – maximale bijdrage € 12.500 17 projectvoorstellen ingediend Medio juni besluitvorming

31 Samen creëren – Samen vieren

32 Regionaal inkoop Noord-Limburg: opdrachtgeven

33 Opdrachtgeven = inkoop en subsidie

34 Inkopen/opdrachtgeven Regisseursmodel Regisseur/SWT/Arrangeur stelt samen met burger ondersteuningsarrangementen samen. Verschillende arrangementsonderdelen worden “verzilverd” bij gecontracteerde aanbieders> burger als opdrachtgever. Gemeenten contracteert/subsidieert aanbieders, waar burger op basis van arrangement terecht kan. – Individuele voorzieningen (veelal geïndiceerd) – Algemene, sociale netwerkvoorzieningen (niet geïndiceerd)

35 Inkoop/opdrachtgeven Voor alle interventies wordt een prijs en voorwaarden afgesproken maar geen volume. In principe kunnen alle aanbieders een aanbod doen op een of meer onderdelen/diensten/percelen. Vervolgens worden raamcontracten opgesteld of subsidieafspraken. Gemeenten sluiten lokaal, bovenlokaal en regionaal raamovereenkomsten. Per product bepaalt gemeente zelf of en hoe ze dit af gaan nemen (lokaal/regionaal) Tussentijds kunnen aanbieders en producten worden toegevoegd.

36 Inkoop/opdrachtgeven Integraal: – Inkoop gericht op alle drie decentralisaties – Afstemming met ZvW/Wlz via regioprogramma, samenwerking gemeenten- Coöperatie VGZ Netwerk en samenwerking – Gemeenten in gesprek met (bestaande en nieuwe) aanbieders van producten/diensten/ voorzieningen ter ondersteuning van de burger. Innovatie: – Zowel bestaande AWBZ- en Wmo-producten als nieuw te ontwikkelen interventies. Burger centraal: regisseursmodel – Arrangement van de burger is maatwerk.

37 Inkoop/opdrachtgeven Plan van aanpak regionaal Noord Limburg: Nu – Marktconsultatie – Uitkomsten marktconsultatie input voor programma van eisen – Kwaliteit – regionale notitie opgesteld Juli – Programma van eisen Voor september; partijen dienen plannen en offertes in September / oktober: gesprekken met partijen Voor 1 november: raamovereenkomsten en subsidieafspraken

38 Inkoop/opdrachtgeven Plan van aanpak lokaal Peel en Maas: Synchroon laten lopen met regionale aanpak Peel en Maas voorsprong door gezamenlijk inkoopkader 2014 Lokale burgerinitiatieven – dorpsdagvoorzieningen, dorpsvervoer, dorpsinfoloketten – lokaal opdrachtgeven (subsidies) Welzijnsstichting Vorkmeer 2015 – lokaal opdrachtgeven

39 39 Geit neet besteit neet!


Download ppt "MOgroep 12-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail:"

Verwante presentaties


Ads door Google