De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MOgroep Inkoopmodellen transitie AWBZ/Wmo – praktijk Peel en Maas

Verwante presentaties


Presentatie over: "MOgroep Inkoopmodellen transitie AWBZ/Wmo – praktijk Peel en Maas"— Transcript van de presentatie:

1 MOgroep Inkoopmodellen transitie AWBZ/Wmo – praktijk Peel en Maas
Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ , Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: , mail: Maarten Thönissen Thönissen Management en Advies GSM: , mail:

2 Inhoud De transformatie in Peel en Maas: basis voor aanpak inkoop
Uitgangspunten inkoop. Pilot Inkoopkader 2014 in Peel en Maas Aanpak Regionale inkoop Noord-Limburg 2015.

3 gemeente Peel en Maas Fusie 4 gemeenten per 01-01-2010 43.000 inwoners
Plattelandsregio met 11 dorpen Behoefte WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per kern Sterk (georganiseerd) vrijwilligersbestand Sterke dorpsgemeenschappen (wisselend)

4 Transformatie in Peel en Maas

5 Wat willen we? Doelstelling Leven in het Dorp WWZ – opgave:
Senioren en kwetsbare burgers in Peel en Maas in staat stellen om zolang mogelijk: regie over eigen leven en leefomgeving te behouden in vertrouwde omgeving te blijven leven deel te (blijven) nemen aan samenleving Keuzevrijheid, persoonlijke aanpak. Ingebed in dorpsgemeenschappen

6 Waar komen we vandaan? 2001: visie en beleidsnota WWZ à la carte
Programma Leven in het Dorp WWZ – totaalvisie WWZ Convenant – 33 partijen Stuwende regie gemeente en Zorgkantoren Coöperatie VGZ sinds 2003 Netwerkstructuur met gelijkwaardig partnership Dialoogsturing in Gouden driehoek: dorp/doelgroep, maatschappelijk partners en regiepartijen Beleidsontwikkeling in toetsingskaders Innovatieve initiatieven, projecten en diensten Samenwerking, hoe dat dan ging, eerst sturend later echt in dialoog, nu gelijkwaardig, bij nieuw inititatief altijd de ander raadplegen Ook zorgkantoor ging buiten eigen kader, (kwaliteit vraag bij mensen zonder indicatie

7 Dialoogsturing in Gouden Driehoek

8 Samen Netwerkpartijen: (kwetsbare) burger
Kernteams WWZ / RZO (dorp/doelgroep) Gemeente en Zorgkantoor Coöperatie VGZ WWZ-aanbieders Informele zorg Maatschappelijke partners (scholen, verenigingsleven, politie, etc..) 8 8

9 Convenant Leven in het Dorp WWZ
Stuwende regie gemeente – Coöperatie VGZ zorgkantoor – zorgverzekeraar Sinds 2003 stuwende regie tussen gemeente en Coöperatie VGZ zorgkantoor In 2013 convenant tussen gemeente en Coöperatie VGZ zorgkantoor, zorgverzekeraar Speerpunt: gezamenlijk inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

10 Iedereen telt en doet mee Niemand tussen wal en schip
Het verlangen van Peel en Maas: Iedereen telt en doet mee Niemand tussen wal en schip Wat willen we? Doelstelling Leven in het Dorp WWZ: Senioren en mensen met beperkingen in Peel en Maas in staat stellen om zolang mogelijk: regie over eigen leven en leefomgeving behouden in vertrouwde omgeving blijven leven en deel blijven nemen aan samenleving Keuzevrijheid daarin belangrijk goed Wat is het effect? Talenten en mogelijkheden inzetten van alle inwoners Meer voor elkaar betekenen Minder eenzaamheid Van zorg naar welzijn

11 Uitgangspunten aanpak transformatie als basis voor inkoop sociaal domein

12 De Kanteling als leidend principe

13 Eén arrangement op alle levensdomeinen
Op alle levensdomeinen over de sectoren heen. Inkomen/werk/opleiding Wonen Adl/huishouden Mobiliteit Sociale participatie Fysieke gezondheid Mentale Gezondheid Regie op je leven Kijkend naar zelfredzaamheid: mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

14 Eén integrale toegang Eén netwerk van aanbieders Eén vraag
Eén Arrangement

15 Van indiceren Naar arrangeren
Wmo-loket CIZ Schakelplein BJZ Huisarts SoZA Sectoraal (medisch objectiveerbare) beperking als criterium Afstand burger <> indiceerder Protocollen/procedures Integraal Zelfredzaamheid als criterium Samen met burger en sociaal netwerk Maatwerk

16 Innovatie: Lappendeken van nieuwe arrangementen

17 Netwerken van burgers en beroepskrachten
Draagvlak onder regie- en netwerkpartners

18 Maatwerk: persoonlijke arrangementen
Familie Lamers Familie Stappers Marij Maurice Mevrouw Janssen En anderen ………..

19 Uitgangspunten inkoop op basis van inhoudelijke aanpak

20 Uitgangspunten inkoop sociaal domein
Integrale arrangementen Burger staat centraal. Burger is eigenlijk opdrachtgever. Arrangement/opdracht komt via Schakelplein/Sociale wijkteam beschikbaar. Maatwerk voorzieningen Algemene voorzieningen Sociaal Netwerk Eigen kracht

21 Uitgangspunten inkoop
Innovatie arrangement/aanbod: Integraal Gericht op empowerment. Meer oplossingen in sociale netwerk en algemene voorzieningen. Minder in professionele zorgproductie. Professionele ondersteuning vooral coachend/faciliterend. Maatwerk, geen standaardwerk. Lokaal ingebed.

22 Uitgangspunten inkoop
Ondersteuning zoveel als mogelijk indicatievrij. Indicatievrije arrangementen in de binnenste drie cirkels Geïndiceerde individuele voorzieningen in de buitenste cirkel

23 Uitgangspunten inkoop
Meerdere “inkoopinstrumenten” Individuele voorzieningen via inkoop in kader van decentralisaties, b.v. HbH Wmo-voorzieningen Individuele Begeleiding Jeugdzorg Beschut werk Innovatie in collectieve arrangementen door professionele partijen via inkoop/ subsidiering Stimulering burgerinitiatieven in sociaal netwerk via subsidiering/ facilitering Versterking/ondersteuning mantelzorg en eigen kracht ( facilitering, inkomensondersteuning)

24 Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

25 Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014
In 2014 al, vooruitlopend op decentralisatie. Inkoop gemeente Peel en Maas en zorgkantoor Waarom? Afgelopen jaren samen gebouwd aan ‘gekanteld systeem’. Ervaring opdoen en niet jaar stil staan. In 2014 al zoveel als mogelijk werken conform werkwijze en budgettaire kaders nieuwe Wmo

26 Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014
Onderdelen Pilot Schakelplein: persoonlijke arrangementen Collectieve ondersteuning-AWBZ-BGG. Dorpsdagvoorzieningen Zorgboeren/Maatschappelijk ondernemers Maatwerk en innovatie Overige onderdelen in 2014 reguliere inkooptraject zorgkantoor en zorgverzekeraar

27 1. Pilot Schakelplein Vanaf 1-10-2013 pilot In pilot 360 casussen
VGZ geeft ruimte om te komen tot persoonlijke arrangementen, incl. toewijzing individuele voorzieningen

28 2. Dorpsdagvoorzieningen (DDV)
Dagbesteding voor mensen met AWBZ en zonder AWBZ/indicatie, vooral ouderen. Stichting van vrijwilligers beheer en exploitatie DDV. Zelf aan het roer. Professional (welzijn) ondersteunend. Subsidiering DDV op basis van plan en begroting. Geen financiering meer op basis van dagdelen-productie, maar op basis van beschikbaarheid.

29 2. Zorgboeren/Maatschappelijk Ondernemers (ZB/MO)
AWBZ-dagbesteding voor ouderen en mensen met beperking. Zorgboeren/Maatschappelijk Ondernemers zelf aan het roer. Rechtstreekse afspraken met ZB-MO. Niet meer als onderaannemer van zorgaanbieder. Financiering op basis van productie, dagdelen AWBZ Begeleiding Groep.

30 3. Innovatie Eenmalige subsidie voor innovatieve projecten sociaal domein. Criteria: Innovatie gericht op 3 decentralisaties integraal. Aanvullend; niet meer van hetzelfde. Markt- en toekomstpotentie. Subsidieplafond € – maximale bijdrage € 17 projectvoorstellen ingediend Medio juni besluitvorming

31 Samen creëren – Samen vieren

32 Regionaal inkoop Noord-Limburg: opdrachtgeven

33 Opdrachtgeven = inkoop en subsidie

34 Inkopen/opdrachtgeven
Regisseursmodel Regisseur/SWT/Arrangeur stelt samen met burger ondersteuningsarrangementen samen. Verschillende arrangementsonderdelen worden “verzilverd” bij gecontracteerde aanbieders> burger als opdrachtgever. Gemeenten contracteert/subsidieert aanbieders, waar burger op basis van arrangement terecht kan. Individuele voorzieningen (veelal geïndiceerd) Algemene, sociale netwerkvoorzieningen (niet geïndiceerd)

35 Inkoop/opdrachtgeven
Voor alle interventies wordt een prijs en voorwaarden afgesproken maar geen volume. In principe kunnen alle aanbieders een aanbod doen op een of meer onderdelen/diensten/percelen. Vervolgens worden raamcontracten opgesteld of subsidieafspraken. Gemeenten sluiten lokaal, bovenlokaal en regionaal raamovereenkomsten. Per product bepaalt gemeente zelf of en hoe ze dit af gaan nemen (lokaal/regionaal) Tussentijds kunnen aanbieders en producten worden toegevoegd.

36 Inkoop/opdrachtgeven
Integraal: Inkoop gericht op alle drie decentralisaties Afstemming met ZvW/Wlz via regioprogramma, samenwerking gemeenten- Coöperatie VGZ Netwerk en samenwerking Gemeenten in gesprek met (bestaande en nieuwe) aanbieders van producten/diensten/ voorzieningen ter ondersteuning van de burger. Innovatie: Zowel bestaande AWBZ- en Wmo-producten als nieuw te ontwikkelen interventies . Burger centraal: regisseursmodel Arrangement van de burger is maatwerk.

37 Inkoop/opdrachtgeven
Plan van aanpak regionaal Noord Limburg: Nu Marktconsultatie Uitkomsten marktconsultatie input voor programma van eisen Kwaliteit – regionale notitie opgesteld Juli – Programma van eisen Voor september; partijen dienen plannen en offertes in September / oktober: gesprekken met partijen Voor 1 november: raamovereenkomsten en subsidieafspraken

38 Inkoop/opdrachtgeven
Plan van aanpak lokaal Peel en Maas: Synchroon laten lopen met regionale aanpak Peel en Maas voorsprong door gezamenlijk inkoopkader 2014 Lokale burgerinitiatieven – dorpsdagvoorzieningen, dorpsvervoer, dorpsinfoloketten – lokaal opdrachtgeven (subsidies) Welzijnsstichting Vorkmeer 2015 – lokaal opdrachtgeven

39 Geit neet besteit neet!


Download ppt "MOgroep Inkoopmodellen transitie AWBZ/Wmo – praktijk Peel en Maas"

Verwante presentaties


Ads door Google