De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatregelen WWB m.i.v. 1 juli 2014 en Kindregelingen Congres Sociaal Raadslieden 15 januari 2014 Stimulansz-CliP Wilma Kuiper en Jetske de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatregelen WWB m.i.v. 1 juli 2014 en Kindregelingen Congres Sociaal Raadslieden 15 januari 2014 Stimulansz-CliP Wilma Kuiper en Jetske de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Maatregelen WWB m.i.v. 1 juli 2014 en Kindregelingen Congres Sociaal Raadslieden 15 januari 2014 Stimulansz-CliP Wilma Kuiper en Jetske de Jong

2 Programma Maatregelen WWB: Categoriale bijstand naar individuele bijstand Kostendelersnorm Vereenvoudiging kindregelingen

3 Achtergrond maatregelen WWB Kabinet streeft naar: Rechtvaardige keuzes en juiste balans Regelingen houdbaar en toegankelijk Beter maatwerk Activerender Naleving verbeteren …voor wie het ècht nodig heeft.

4 Maatregelen Wwb voor 1-7-2014 a.Van categoriaal naar individuele bijz. bijstand b.Kostendelersnorm c.Zoektijd 4 weken ook voor 27+ d.Aanscherping arbeidsplicht en re-integratieplicht e.Uniformeren sancties arbeidsverplichtingen f.Tegenprestatie

5 Intensivering armoedebeleid: Verruimen mogelijkheden maatwerk via de individuele bijzondere bijstand o Voor gezinnen met kinderen, werkenden en ouderen o Aanvullende zorgverzekering o Stadspassen / participatiefondsen Inzet op brede integrale aanpak, niet alleen inkomen maar ook werk, privé, participatie etc. Individuele toetsing: ook voor > 110%

6 A. Categoriale regelingen afschaffen = algemene regeling voor bepaalde groep, van wie aannemelijk is dat bepaalde kosten gemaakt zijn = is ‘ongerichte inkomensaanvulling’ Regeling gaat naar individuele bijzondere bijstand - noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten Geldt voor regelingen: -Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen -Gezinnen met schoolgaande kinderen -Langdurigheidstoeslag Uitzondering: aanvullende zorgverzekering

7

8 Kostendelers-norm Ter voorkoming van stapeling van uitkeringen in meer-persoons huishoudens: Eerlijker t.o.v. huishoudens met kostwinner Rekening houden met voordelen van het delen van kosten Werk moet lonen (door niet te verrekenen met andere uitkeringen in het huishouden) Activerende werking, verkleinen armoedeval

9 Uitgangspunten: -Er is zelfstandig recht op een uitkering -Normbedrag van de Wwb wordt verlaagd bij meer inwonende volwassenen -Loon uit werk wordt niet verrekend met de uitkeringen in het huishouden -Als er sprake is van een arbeidsbeperkte in het gezin: verzachting van de regeling/normstelling

10 Hoe werkt het? Voor elke volwassene meer in het huishouden rekent men 30% 1 persoon 70% 2 personen100% (= netto WML/ bijstandsnorm) 3 personen130% 4 personen160% 5 personen190% etc. Het gaat hier om percentages van het referentie minimumloon Stapsgewijze verlaging van het normbedrag Elke volwassene heeft WWB verplichtingen

11 Ook: afschaffen van de Toeslagenverordening (verhoging en verlagingen)

12 Wie en wat telt wel/niet mee? Wel: -Werkende voor bepalen omvang meerpersoonshuishouden, inkomsten niet - AOW-er gaat naar norm 50% (afbouw in 4 jaar) Niet: -Mantelzorger voor bloedverwant in 1 e en 2 e graad -Studenten met basisbeurs of WTOS en beperkte bijverdienste -Onderhuurder (commerciële relatie) Overgangsperiode van zes maanden

13 Welke problemen verwacht je bij invoering?

14 Hervorming kindregelingen (niet WWB) Van 11 naar 4 kindregelingen, omdat: -Vereenvoudiging en versobering van het stelsel -Bevordering arbeidsparticipatie van de ouders -Inkomensondersteuning bieden waar die het hardst nodig is In werking: 1 januari 2015

15

16 Kinderbijslag Voor alle gezinnen met kinderen Wordt per kwartaal uitbetaald door SVB Hoogte kinderbijslag afhankelijk leeftijd kind Leeftijdscategorieënper kwartaal 0 t/m 5 jaar191,65 6 t/m 11 jaar232,71 12 t/m 17 jaar273,78 Wordt niet geïndexeerd van juli 2013 - 2015

17 Kindgebonden budget Hoogte kindgebonden budget afhankelijk van: Aantal kinderen Leeftijd van de kinderen Hoogte van het inkomen en vermogen Wordt maandelijks uitgekeerd door de Belastingdienst Alleenstaande ouders krijgen hoger bedrag = ‘alleenstaande ouderkop’

18 Combinatiekorting Fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen jonger dan 12 jaar oud. Inkomensafhankelijk: minder inkomen, meer heffingskorting. Wel maximum. Bedoeld om mensen met kleine banen te stimuleren meer te gaan werken

19 Kinderopvangtoeslag Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang voor werkende en studerende ouders bij geregistreerde kinderopvang Hoogte kinderopvangtoeslag afhankelijk van: inkomen aantal kinderen dat naar de opvang gaat Zie: kinderopvangtoeslagtabel 2014 Er geldt een maximumuurtarief: € 6,70 voor de dagopvang, € 6,25 voor de bso en € 5,37 voor de gastouderopvang

20 Verdwijnende kindregelingen Afschaffing of integratie in de 4 regelingen van de: tegemoetkoming onderwijsbijdrage- en schoolkosten (WTOS 17-) tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) fiscale alleenstaande ouderkorting aanvullende fiscale alleenstaande ouderkorting fiscale aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar (LOK) ouderschapsverlofkorting aanvulling 20% netto WML op de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders

21 Kindregelingen en WWB In plaats van aanvulling 20% netto WML op uitkering alleenstaande ouders komt er: verhoging kindgebonden budget met ‘alleenstaande ouderkop’ = maximaal € 2.800,- per jaar, ongeacht of alleenstaande ouder werkt of niet werkt


Download ppt "Maatregelen WWB m.i.v. 1 juli 2014 en Kindregelingen Congres Sociaal Raadslieden 15 januari 2014 Stimulansz-CliP Wilma Kuiper en Jetske de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google