De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering MRMP-N Nr. 15NP001 Vervanging van bestaande pontons LTZ Morgan SAMPERMANS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering MRMP-N Nr. 15NP001 Vervanging van bestaande pontons LTZ Morgan SAMPERMANS."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering MRMP-N Nr. 15NP001 Vervanging van bestaande pontons LTZ Morgan SAMPERMANS

2 2 Informatievergadering Réunion d’information Overheidsopdracht betreffende de vervanging van de bestaande versleten pontons voor het afmeren van de Coastal Patrol Vessels (CPV) en andere kleine schepen in het 2de militaire dok van de Marinebasis van Zeebrugge. Marché public concernant le remplacement des pontons existants usés pour l’amarrage des Coastal Patrol Vessels (CPV) et autres petits navires dans le 2ième dock militaire de la Base Navale de Zeebruges.

3 3 Deelnemers Participants Defensie/Défense : Leidende Dienst: bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht & beslissen over contractuele problemen bij de uitvoering van het contract. Service Dirigeant: autorité compétente pour la modification du marché et qui décide des problèmes contractuels durant l’exécution; Leidend Ambtenaar: MRMP – N/P QAR : gemachtigd alle verordeningen binnen de door dit Bestek vastgestelde limieten uit te vaardigen. Fonctionnaire Dirigeant: MRMP – N/P QAR : mandaté pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites imposées par le présent CSCh; Dienst belast met keuringen, kwaliteitstoezicht, leveringen: MRMP – N/P QAR Service chargé des réceptions techniques, contrôle de qualité, livraisons: MRMP – N/P QAR

4 4 Deelnemers Participants Kandidaat inschrijvers: HYE nv PATTJE WATERHUIZEN bv MAC GREGOR BELGIUM nv HERBOSCH-KIERE BAECK & JANSEN nv SOETAERT GARDEC nv DAMEN Shipyards nv

5 5Procedure Open Aanbesteding Wet van 15 juni 2006 Adjudication publique Loi du 15 juin 2006

6 6 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlage A correct ingevuld / Annexe A correctement remplie; Correcte inventaris / Inventaire correct; Gestanddoeningstermijn / Délai d’engagement: De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot 23 januari 2016; Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu’au 23 janvier 2016; Offerte getekend door bevoegde persoon / Offre signée par personne compétente;

7 7 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: (cf Bijl A Vak 9 / cf Ann A Rubrique 9) RSZ Attest voor buitenlandse inschrijvers / Attestation ONSS pour soumissionnaires étrangers; Uittreksel Staatsblad of machtiging / Extrait Moniteur ou mandat;

8 8 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: Documenten ter staving van de economische draagkracht en technische bekwaamheid zoals gevraagd in Par. 4.b en c van huidig bestek / Documents faisant preuve de la capacité financieère et technique comme demandé dans Par 4.b et c du présent CSCh; De ingevulde lijst uit Bijlage C zoals gevraagd in Par. 5.a.(2) van huidig bestek / La liste complètement remplie dans Annexe C comme demandé dans Par 5.a.(2) du présent CSCh;

9 9 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: Principeverklaring (IAO) zie Bijlage S / La déclaration de principe (OIT), voir annexe S

10 10 Opening van de offertes Ouverture des offres Donderdag 24 september 2015 10u00 MRMP Blok 4D gelijkvloers Lokaal 4D.0.88 Kwartier Koningin Elizabeth Eversestraat 1 1140 Evere

11 11 Opening van de offertes Ouverture des offres Jeudi 24 septembre 2015 10u00 MRMP Bloc 4D rez de chaussée Locale 4D.0.88 Quartier Reine Elizabeth 1 Rue d’Evere 1140 Evere


Download ppt "Informatievergadering MRMP-N Nr. 15NP001 Vervanging van bestaande pontons LTZ Morgan SAMPERMANS."

Verwante presentaties


Ads door Google