De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijvencontactfunctionaris & Beleidsmedewerker Economie Optimale dienstverlening aan het bedrijfsleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijvencontactfunctionaris & Beleidsmedewerker Economie Optimale dienstverlening aan het bedrijfsleven."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijvencontactfunctionaris & Beleidsmedewerker Economie Optimale dienstverlening aan het bedrijfsleven

2 Inhoud 1.Definitie: het hoe en waarom van de combinatiefunctie 2.Inkadering binnen het collegeprogramma 3.Wat willen we bereiken…Een versterking van de lokale economie:de praktische uitwerking van de prestatieafspraken 4.Wat willen we bereiken… Een gehandhaafd niveau van (sociale) veiligheid in woonomgeving en op bedrijventerreinen 5.Wat willen we bereiken… Een verbeterde dienstverlening aan bedrijven 6.Regionale inzet 7.Een vooruitblik … 8. Gelegenheid tot het stellen van vragen

3 1.Definitie: de Bedrijvencontactfunctionaris De gemeente Alblasserdam kent vele ondernemers binnen haar gemeentegrenzen. De helft van ons grondgebied wordt immers geclassificeerd als bedrijventerrein of detailhandel. Om het vinden van de juiste weg binnen de gemeentelijke organisatie voor ondernemers te vereenvoudigen, kunnen bedrijven en ondernemersverenigingen terecht bij de bedrijvencontactfunctionaris (BCF).

4 1.1 Wat betekent de BCF voor onze ondernemers? De bedrijvencontactfunctionaris kent de route binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kan van pas komen bij de start, uitbreiding of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. De bedrijvencontactfunctionaris onderhoudt, intensiveert en zoekt naar structurele contacten met de bedrijven en de middenstand in de gemeente. Het doel van deze werkzaamheden is het bevorderen van het contact tussen de ondernemers en de gemeente Alblasserdam.

5 1.2 De combinatiefunctie In Alblasserdam wordt de functie van bedrijvencontactfunctionaris gecombineerd met de werkzaamheden van beleidsmedewerker economie. Op deze wijze worden zowel bijdragen geleverd met betrekking tot in te nemen standpunten op de relevante economische lokale en regionale beleidsterreinen

6 2. Inkadering binnen het collegeprogramma 2010-2014 Met name de onderstaande drie punten “wat willen we bereiken” uit ons collegeprogramma met de daartoe behorende prestatieafspraken zou ik er in deze presentatie uit willen lichten: Een versterking van de lokale economie. Een gehandhaafd niveau van (sociale) veiligheid in woonomgeving en op bedrijventerreinen ( aantal misdrijven bij bedrijven, rapportcijfer van ondernemers voor veiligheid: KVO-B) Een optimale dienstverlening aan bedrijven (rapportcijfer van ondernemers voor de gemeentelijke dienstverlening: OCD Ondernemersklimaat)

7 2.1.1 Een versterking van de lokale economie: de indicatoren 1.procentuele ontwikkeling aantal startende ondernemers t.o.v. landelijke ontwikkeling; 2.procentuele ontwikkeling aantal vestigingen van bedrijven t.o.v. landelijke ontwikkeling; 3.aantal vestigingen van bedrijven en instellingen op bedrijventerreinen; 4.procentuele ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen t.o.v. landelijke ontwikkeling; 5.Aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen.

8 Alblasserdam op 29e plaats economische toplocaties “In de top 50 van economische toplocaties 2012 van weekblad Elsevier staan de gemeenten Alblasserdam en Nieuw Lekkerland op de 29e plaats; ze hebben voor hun economische prestaties het rapportcijfer 7,4 gekregen. Vorig jaar stonden de gemeenten nog op de 40e plaats.” Dit stond in de Elsevier van 30 maart 2012. Sinds de jaren negentig houden weekblad Elsevier en Bureau Louter – gespecialiseerd in ruimtelijk economisch onderzoek - bij hoe in Nederland de lokale en regionale economie ervoor staat.

9 Bereikbaarheid als hele belangrijke factor; Ligging ten opzichte van bijvoorbeeld de Haven van Rotterdam maar ook ten aanzien van toplocaties als Breda; Grote diversiteit in bedrijvigheid; Het is een aantrekkelijke vestigingplaats. De prijzen van panden zijn vaak concurrerend ten opzichte van omliggende Gemeenten; De aandacht vanuit gemeentelijke zijde is groot. Er is grote aandacht voor de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen. Beste voorbeeld is natuurlijk het hoogwaardige bedrijventerrein Nieuwland Parc maar ook de op handen zijnde herstructurering van Vinkenwaard-Noord; En tenslotte een vast aanspreekpunt voor alle bedrijven.

10 2.1.2 De prestatieafspraken Inventariseren hoeveel besturen er zijn; Er wordt een gebruikersraad opgericht voor detailhandel, waarmee structureel (1x per kwartaal) overleg plaatsvindt; Nagaan of er apart toeristisch overleg moet komen; De structurele overleggen (1x per kwartaal) met de gebruikersraad van ondernemers van de bedrijventerreinen wordt voortgezet; overleggen met besturen; Jaarlijks overleggen met OKA. Er zal tenminste een bestuurder aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de OKA; Het college (of een afvaardiging hiervan) zal minimaal één keer per maand een bedrijf bezoeken; Naast bovengenoemde overleggen zal de wethouder economie contact onderhouden met de officiële vertegenwoordigers van elk gebied / terrein. Minimaal één lokale ondernemer uitnodigen bij (onderhandse) aanbesteding.

11 3.Wat willen we bereiken… Een versterking van de lokale economie:de praktische uitwerking van de prestatieafspraken 1.Bezoeken van bedrijfsleven 2.Bijwonen collegebezoeken 3.Deelname projecten 4.Organiseren ondernemersbijeenkomsten 5.Deelnemer verschillende overlegstructuren 6.Bijwonen van externe ondernemersbijeenkomsten 7.Digitale nieuwsbrief voor ondernemend Alblasserdam 8.Administratieve uitvoering en going concern

12 3.1 Bezoeken van bedrijfsleven Het bedrijfsleven kent vele facetten. Zo bezoekt de BCF: Startende ondernemers Ondernemers in de detailhandel Reeds op de verschillende bedrijventerreinen gevestigde ondernemers Belangenverenigingen/ ondernemersverenigingen Een gezonde mix tussen relatiebeheer en nieuwe bedrijven begeleiden is hierbij van essentieel belang.

13 3.2 Collegebezoeken De BCF vergezelt het college bij de collegebezoeken en draagt zorg voor de afhandeling van eventuele aandachtspunten voortkomende uit de gesprekken.

14 3.3 Deelname projecten De BCF is tevens betrokken als centraal contactpersoon naar het bedrijfsleven toe bij o.a. 1.Herstructurering Vinkenwaard- Noord 2.Reconstructie Wilgenplein 3.Nieuwland Parc

15 3.4 Organiseren bijeenkomsten Jaarlijkse Alblasserdamse Banenmarkt Bijeenkomsten voor ondernemers op de bedrijventerreinen(o.a voorlichting bij werkzaamheden, duurzaamheid etc.) Bijeenkomsten voor de lokale detailhandel: bijv. workshop internetwinkelen

16 3.5 Deelnemer verschillende overlegstructuren lokaal –Gebruikersraad –Detailhandeloverleg Alblasserdam (DOA) –KVO-B-werkgroep (voorzitter) –KVO-werkgroep Makado –Reguliere Makado-overleg –Reguliere Dam-Plantage-overleg –Kleine Beer-overleg –Overleg Ondernemersvereniging Nieuwland Parc –Overleg Belangen Vereniging Vinkenwaard (BVV) –Duurzaamheidswerkgroep

17

18 3.6 Bijwonen van externe ondernemersbijeenkomsten Het bijwonen van o.a. de bijeenkomsten van de Ondernemerskring Alblasserdam (OKA) en de Kamer van Koophandel zorgen er voor dat ondernemers te allen tijde de bedrijvencontactfunctionaris ook buiten afspraken en het gemeentehuis om aan kunnen spreken.

19 3.7 Digitale nieuwsbrief voor ondernemend Alblasserdam Sinds medio 2011 wordt maandelijks de digitale nieuwsbrief voor ondernemers verstuurd aan alle.De bedrijvencontactfunctionaris zorgt voor de inhoud en de structurele versturing van de nieuwsbrief.

20 3.8. Administratieve afhandeling en going concern

21 4. Wat willen we bereiken… Een gehandhaafd niveau van (sociale) veiligheid op (bedrijven)terreinen Werkgroep KVO-B en KVO Makado Jaarlijkse schouwronden met Gemeente, ondernemers, brandweer, politie en KVK KVO-nieuwsbrief met politiecijfers en brandweercijfers Stimulering aangiftebereidheid

22 Schoon, heel en veilig…?

23 5. Wat willen we bereiken… Een verbeterde dienstverlening aan bedrijven

24 6. Regionale inzet Maar ook aansluiting behouden in de regio op economisch gebied is van essentieel belang zodat Alblasserdam ook een volwaardige positie binnen de Drechtsteden heeft.

25 Dus ook…. 6.1 Regionale werkzaamheden 1.Netwerk MT Economie 2.Werkgroep REO ZHZ 3.Accountmangersoverleg Drechtsteden

26 6.1.1 Netwerk MT Economie Het netwerk MT economie fungeert als: Agendasetter van het regionaal economisch beleid; schakelpunt tussen het economisch beleid van de 6 gemeenten en de regio; verbinder van (meervoudig)lokale, regionale en bovenregionale vraagstukken; adviseur van het PFO matchingsorgaan voor (meervoudig)lokale en regionale opdrachten; ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoering van regionale en meervoudig-lokale taken (bijvoorbeeld de unit aquistie en promotie).

27 6.1.2. REO ZHZ Werkgroep Als adviseur aanwezig om Alblasserdamse input te leveren aan de Stuurgroep bestuurlijk REO Zuid-Holland-Zuid. Het bestuurlijk REO is een overlegstructuur waarin 1.de regiogemeenten 2.de provincie Zuid-Holland 3. en de Kamer van Koophandel deelnemen. Deze regionale samenwerking levert een gezamenlijke visie en aanpak op van onder andere: de problemen rond bedrijventerreinen en de afstemming over detailhandelsvestigingen.

28 6.1.3. Deelnemer accountmanagersoverleg Tenslotte is er tevens structureel overleg voor de verschillende Accountmanagers (BCF’s) in de regio op het gebied van: Startende ondernemers Aanvragen kavels Bijeenkomsten (Regionaal ontbijt e.d.) Beurzen Vraagbaak

29 7. Een vooruitblik…. bedrijfsbezoeken worden gewaardeerd en dienen gecontinueerd te worden; contacten met de ondernemersverenigingen blijven behouden; contacten met winkeliersverenigingen blijven behouden; het blijven continueren van het bijwonen van OKA-bijeenkomsten; Het regionaal blijven optrekken en blijvende zitting houden in het Netwerk MT Economie; blijvende contacten met de KVK behouden; Veiligheid blijft hoog in het vaandel: het continueren van de KVO-certificeringen Tevredenheid lokaal behouden of vergroten en regionale aansluiting optimaliseren

30 Kortom…. Eén gezicht voor de regio en lokaal blijft van groot belang. De gemeente Alblasserdam heeft een centraal iemand nodig, één gezicht, waar ondernemers terecht kunnen en die persoon dient de weg te weten in het ambtelijk apparaat en de regio...

31 8. VRAGEN


Download ppt "Bedrijvencontactfunctionaris & Beleidsmedewerker Economie Optimale dienstverlening aan het bedrijfsleven."

Verwante presentaties


Ads door Google