De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire

2 Productie 2009 vraag 1a. hebben we de dingen gedaan die we hebben toegezegd? Beleid: Actualisatie Huisvestingsverordening, Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties (incl. duurzaam bouwen), Nota Externe Veiligheid Uitvoering: Er wordt gewerkt aan ca 30 (middel-) grote bouwprojecten (vastgoedwaarde ca. € 2 miljard), voor ca woningen binnenstedelijk, 800 bruto woningen in de wijkontwikkeling en 3800 in Westergouwe, 2 MFA’s, m2 commercieel vastgoed, m2 kantoren, twee hotels, disco en horeca. Rijkssubsidie aangevraagd en gekregen voor € 2,5 mln Provinciale subsidies gekregen voor € 1,3 mln Vier nieuwe contracten afgesloten, 12 contracten in onderhandeling Bij 7 projecten wordt gebouwd, bij 4 zijn er voorbereidende werkzaamheden 873 bouwvergunningen verleend

3 vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? Er zijn in 2009 in totaal 278 woningen bijgekomen in Gouda, dit is het hoogste aantal in 10 jaar. Effecten 2009

4 vraag 3b. welke financiële consequenties zijn er voor dit jaar? Financiën 2010 grondinkomsten wellicht verder onder druk voldoende legesinkomsten in 2010, weer lager in 2011

5 Productie 2010 vraag 1b. wat gaan we doen? Beleid: invoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), ISV-3, Nota Grondbeleid, Studie regionale uitvoeringsdienst (RUD), Monitor Woonvisie, Stadsmonitor Uitvoering: Verder met de bouwplannen (zie bijlage)

6 vraag 2b. bereiken we de effecten die we voor ogen hebben? Effecten 2010 Gedeeltelijk: minder opleveringen nieuwbouw veel heronderhandelingen contracten

7 Onvoorziene omstandigheden en risico’s 2009 en 2010 Grootste recessie sinds 50 jaar! Aanpassingen hypotheekaftrek? Bezuinigingen Rijk tast koopkracht aan minder financiën bij institutionele partijen Bezuinigingen provincie Bezuinigingen gemeente

8 Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 2 Beheer openbare ruimte 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire

9 Productie 2009 en 2010 groot onderhoud vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? In 2009 de jaardotatie besteed. In 2010 ook het overschot uit het verleden. Projecten: Heesterbuurt, Winkelcentrum Bloemendaal, Gandhiweg, Windrooskwartier, BadenPowelplantsoen, Ferdinand Huijkstraat, Bernadottelaan,

10 Productie 2009 en 2010 zakkende bodem vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? In 2010 wordt getempori- seerd in verband met uitputting van middelen Projecten: Windrooskwartier Gaardenbuurt, Plaswijck Ronsseweg Jan den Boerplein Marathonlaan Estaffeteweg

11 Productie 2009 en 2010 gem. rioleringsplan vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? Programma loopt achter, moet in 2010 bijgesteld worden. Projecten: Nieuwe Park, Kort Haarlem, Korte Akkeren, Rode Dorp

12 Productie 2009 en 2010 c oncern inv. plan vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? Contract ondergrondse afvalcontainers is begin 2010 aanbesteed. Daarom in 2010 veel meer uitgaven dan in 2009

13 Productie 2010 Beleidsproducten openbare ruimte vraag 1b. wat gaan we doen? evaluatie gladheidsbestrijding beleidsplan openbare verlichting

14 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

15 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

16 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

17 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

18 vraag 3b. welke financiële consequenties zijn er voor dit jaar? Financiën 2010 In het contract met Cyclus zit een hogere index (de NEA-index) dan onze eigen index: tekort € á € /jaar gaan we proberen via efficiëntie-maatregelen op te vangen

19 Bijlage Overzicht bouwprojecten

20 BINNENSTEDELIJK ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2009 Bolwerk63 woningen, hotel, parkeergar. horeca Lening voor parkeergarage Start bouw Middenwillens266 woningen Planolog. procedure, verkoop gestopt Janverswollezone-zuid225 zorgeenheden, 27 woningen SPVE en grondexploitatie vastgesteld. Koopovereenkomst met Zorgpartners Koningshof147 woningen Oplevering A, B, Verkoop C, D Renovatie Plateelfabr. grond geleverd. GMF-Vergeer Drie Notenboomen 73 woningen Start bouw GMF-Vergeer Jac. P. Thijsselaan33 woningen Bouwvergunning, grond bouwrijp Rode Dorp69 woningen Sloop, plan gestopt vanwege financiën Graaf Florisweg65 woningen Beoogd ontwikkelaar failliet Riddervelden,138 woningen Bouwvergunning + beroepsprocedure Ronsseveld160 woningen 47 woonzorg/121 zorg Oplevering Ronssehof Rozendaal, Spieringstraat 35 woningen RO-procedure Houtmansgracht32 woningen RO-procedure, start verkoop

21 WIJKONTWIKKELING ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2009 Gouda Oost gebiedsontwikkeling 580 woningen Consultatie essay, planontwikkeling contract besprekingen met Woonpartners, aankoop woningen Gouda Oost, winkelcentrum 2 supermarkten + 34 woningen contractbesprekingen met Woonpartners en ontwikkelaar Gouda Oost, MFAschool, sport, centrum voor J+G, buurtserv. centrum, 16 woningen Planontwikkeling + contract met Woonpartners Gouda Oost, Olympiadeplein 59 (zorg-) woningen, zorgsteunpunt, sport,, renovatie 66 woningen Renovatie afgerond Contract met Mozaïek Korte Akkeren, gebiedsontwikkeling nog te bepalen Contractbesprekingen Korte Akkeren centrumontwikkeling School, sport buurtserv.centrum, ONA kinderopv. supermarkt Contractbesprekingen, verwerving Futselaar KA Uiverplein152 woningen opgeleverd KA Westerkade/ Snoystraat 92 woningen Contract gesloten.grond verkocht KA Weidebloem.32 woningen Planoptimalisatie, Herhuisvesting KA KW-weg9 woningen ? Contractbesprekingen

22 Spoorzone, Hamstergat, Westergouwe, Oostpolder ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2009 Spoorzone, algemeen zie onder + aanleg RGLbestemmingsplan, binnenhalen subsidie, planwijziging en aanpassen contract RGL Spoorzone C1100 woningen, HvdS, hotel, bioscoop, stationshal, m2 kantoor herontwerp plan, contractbesprekingen, integratie met ontw. zuid. stationsgebied Verleggen Burg. Jamessingel Kabels en leidingen verlegd, verkeersonderzoek, SO, VO, DO Spoorzone C2uitbreiding Driestar studentenwoningen nieuwe locatie, nieuw bouwplan Spoorzone A m2 kantoor planontwikkeling Zuidelijk stationsgebied m2 winkels plantontwikkeling Hamstergatdisco, amusement, horeca aanpassen plan, en contract, contractbesprekingen Westergouwe3800 woningen bestemmingsplan, Raad van State VO fase 1, onderhandelingen BPF Oostpolderlandschapspark planontwikkeling en consultaties binnenhalen subsidies

23 BINNENSTEDELIJK ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in Bolwerk63 woningen, hotel, parkeergar. horeca e vloer parkeergarage Bouwvergunning hotel/woningen bouwrijp Sint Mariawal Inrichtingsplan Verloren Kost/Nonnenwater 2. Middenwillens200 woningen Herontwikkeling plan Nieuw contract: aangepast plan/ grondbod 3. Janverswollezone- zuid 225 zorgeenheden, 27 woningen Nieuw SPVE/ bouwplan Zorgcentrum Contract ontwikkelaar RO-procedure zorgcentrum, bouwrijp terrein?? 4. Koningshof147 woningen Grondexpl..afgesloten tijdelijk parkeerter. 5. GMF-Vergeer Drie Notenboomen 73 woningen GMF bouw, 3 Notenb.: aanpassing contract bouwrijp maken lokatie, VO 6. Jac. P. Thijsselaan33 woningen Levering grond, bouw 7. Rode Dorp69 woningen Nieuw SPVE, Exploitatieovereenkomst VO 8. Graaf Florisweg65 woningen Weggezet bij nieuwe partij, contract 9. Riddervelden,138 woningen Ontwikkelaar zoekt belegger Sloop, bouwrijp maken, start verkoop 10.Ronsseveld160 woningen 47 woonzorg/121 zorg Start verkoop X1, X2, start bouw ? 11. Rozendaal, Spieringstraat 35 woningen verkoop, sloop, bouw ? 12. Houtmansgracht32 woningen verkoop, sloop, bouw ?

24 WIJKONTWIKKELING ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2010 Gouda Oost gebiedsontwikkeling 580 woningen Instemming raad met, tekenen contract opstarten deelprojecten, verdere aankoop. sloopbesluit, subsidie 40+ wijken Gouda Oost, winkelcentrum 2 supermarkten + 34 woningen opstellen Plan van aanpak, consultatie buurt planontwikkeling, afsluiten contract Gouda Oost, MFAschool, sport, centrum voor J+G, buurtserv. centrum, 16 woningen Bouw gestart Gouda Oost, Olympiadeplein 59 (zorg-) woningen, zorgsteunpunt, sport,, renovatie 66 woningen vertraging vanwege financiën, koopovereenkomst, sloop Korte Akkeren, gebiedsontwikkeling nog te bepalen planontwikkeling en contract besprekingen, tekenen contract Korte Akkeren centrumontwikkeling School, sport buurtserv.centrum, ONA kinderopv. supermarkt planontwikkeling en verwerving, contractbesprekingen tekenen contracten KA Westerkade/ Snoystraat 92 woningen sloop KA Weidebloem.32 woningen herhuisvesting tekenen contract, sloop KA KW-weg9 woningen ? planontwikkeling, bepalen tijdpad

25 Spoorzone, Hamstergat, Westergouwe, Oostpolder ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2010 Spoorzonezie onder + aanleg RGLbinnenhalen subsidie, contract RGL Spoorzone C1100 woningen, HvdS, hotel, bioscoop, stationshal, m2 kantoor Bouwrijpmaken, Onderzoek en ruiming bommen Contractonderhandelingen Aanpassen Masterplan nieuw contract Verleggen Burg. Jamessingel Bestek maken, aanbesteden Integrale aanpak doorstroming verkeer Spoorzone C2uitbreiding Driestar studentenwoningen SO en contract met Driestar., bestek parkeervoorziening, grondverkoop realisatie parkeervoorziening Spoorzone A m2 kantoor Opstellen ontwikkelingsvisie vaststellen en uitvoeren ontwikkelingsvisie Zuidelijk stationsgebied m2 winkels planontwikkeling, verwerving, contracten Hamstergatdisco, amusement, horeca afspraken McDonalds, contract aanpassen verordening, belegger Westergouwe3800 woningen RvS, bestek grondverbetering aanbesteding, contract BPF, keuze duurzaamheid voorbereiden tendering Oostpolderlandschapspark voorontwerp bestemmingsplan,


Download ppt "Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google