De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Waalwaard 16 april 2012. Programma -19.00 - 19.30 Inloop -19.30 - 19.35 Welkom -19.35 - 20.15 Toelichting door gedeputeerde Co Verdaas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Waalwaard 16 april 2012. Programma -19.00 - 19.30 Inloop -19.30 - 19.35 Welkom -19.35 - 20.15 Toelichting door gedeputeerde Co Verdaas."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Waalwaard 16 april 2012

2 Programma -19.00 - 19.30 Inloop -19.30 - 19.35 Welkom -19.35 - 20.15 Toelichting door gedeputeerde Co Verdaas -20.15 - 20.30 Milieueffectrapport (MER) door DHV -20.30 - 21.30 Informatiemarkt

3 Asbest -Asbestvervuiling vastgesteld in voormalige steenfabriek. -Betreffende gebouw is dichtgemaakt. -Er is op dit moment geen gevaar voor de volksgezondheid op de locatie Waalwaard. -OM onderzoekt waardoor en wanneer de asbestvervuiling is ontstaan en of daarbij strafbare feiten zijn gepleegd.

4 Tijdpad (op hoofdlijnen) mei-061e locatieonderzoek jan-10Steenfabriek sluit mei-10Druten gaat niet door, nieuw locatieonderzoek jun-10Besluit tot aankoop Waalwaard door Provincie Gelderland mrt-11 Staatssecretarisbesluit I&M tot herinrichting Millingerwaard De Beijer moet weg uit Kekerdom mrt-11Informatieavond bestemmingsplan Waalwaard apr-11Open dag De Beijer jun-11Bezoek Provinciale Statenleden aan Waalwaard jun-11 Principebesluit gemeenteraad Neder-Betuwe over herbestemming Waalwaard dec-111e informatiebijeenkomst Verbindingsweg feb-122e informatiebijeenkomst Verbindingsweg mrt-12Milieueffectrapport gereed apr-12Vaststelling inpassingsplan Millingerwaard

5 Waarom doen we dit allemaal? -Eind 2015 realisatie hoogwaterveiligheid Millingerwaard -Doelstelling hoogwaterveiligheid en natuur -De Beijer moet eind 2014 weg zijn uit Kekerdom. -Besluit van de verantwoordelijk staatssecretaris. -Hervestiging van bedrijf vanwege regionale functie en werkgelegenheid.

6 Waarom de Waalwaard? -Tijdige hervestigingslocatie noodzakelijk vanwege tijdspad Millingerwaard. -Waalwaard voorjaar 2010 als enige geschikte locatie te koop. -Geschikt: financieel, oppervlakte, ligging & tijdigheid. -Perspectiefvolle hervestigingsplek voor De Beijer en andere gelijksoortige bedrijven. -Provinciaal beleid: behoud natte bedrijventerreinen.

7 Effecten De Waalwaard -Toename intensiteit vrachtverkeer -Afname oppervlakte natuur (3 ha) en beperkte toename belasting natuur. -Behoud werkgelegenheid in Dodewaard. -Stimuleren lokale economie. -Realisatie Verbindingsweg, duurzame oplossing verkeerssituatie Dalwagen. -Komst omgevingsbewust bedrijf.

8 Geen De Beijer? -Geen geld voor Verbindingsweg. -Onduidelijke ontwikkeling locatie Waalwaard.

9 Korevaar -Locatie ligt aan IJssel -> lagere vaarwegklasse; beperking bedrijfsvoering De Beijer t.o.v. locatie Kekerdom. -Vigerende bestemming grotendeels natuur en dit deel niet hoogwatervrij.

10 Waarom inpassingsplan? -Provincie verantwoordelijk voor tijdige realisatie Millingerwaard en daarmee voor hervestigingslocatie. -Realisatie provinciale doelstellingen: waterveiligheid, natuur en behoud natte bedrijvigheid. -Gevolg: verantwoordelijkheid nemen betekent opstellen inpassingsplan.

11 Verbindingsweg -Voorwaarde van de gemeente om mee te werken aan proces Waalwaard -De gemeente is verantwoordelijk voor de verbindingsweg. -Provinciale Staten hebben middelen gereserveerd om goede inpassing De Beijer in Dodewaard mogelijk te maken.

12 Verkeersafwikkeling onderlangs dijk -Voorstel afwikkeling vrachtverkeer onderlangs de dijk wordt niet meegenomen in inpassingsplan Waalwaard. -Geen voorstel richting Provinciale Staten om hier middelen voor te reserveren. -Door Verbindingsweg toename verkeer op de dijk. -Aanbevolen max. snelheid van 30 km/h (uitkomst trillingsonderzoek) zal verkeersveiligheid verbeteren. -Weg onderlangs vergroot verstoring in uiterwaardengebied door ligging in redelijk onverstoord gebied. -Verwachting is dat weg onderlangs niet vergunbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet.

13 Planning 5 april - 17 mei 2012 Terinzagelegging MER 16-apr-12Informatieavond MER mei-12Vaststelling voorontwerp inpassingsplan door GS medio mei – eind juni Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Verbindingsweg door gemeente eind mei Inloopavond tracé en ontwerp bestemmingsplan Verbindingsweg door gemeente jun-12Inloopavond voorontwerp inpassingsplan door provincie aug-12Vaststellen ontwerp inpassingsplan door GS aug-12Publicatie en terinzagelegging ontwerp inpassingsplan dec-12Vaststellen inpassingsplan door Provinciale Staten

14 Wanneer mogelijkheid om te reageren uiterlijk 17 mei 2012 Indienen zienswijze mbt Milieueffectrapport (bij provincie) medio mei – eind juni 2012 Indienen zienswijze mbt ontwerp bestemmingsplan Verbindingsweg (bij gemeente) juni 2012 Wensen/suggesties kenbaar maken mbt voorontwerp inpassingsplan tijdens inloopavond. (NB. Dit is geen formeel moment en daarmee ook geen zienswijze) aug - sep 2012 Indienen zienswijze mbt ontwerp inpassingsplan (bij provincie)

15 Omgevingsvergunning -De Beijer zal een omgevingsvergunning aanvragen vóór start op locatie Waalwaard. -Omgevingsvergunning regelt specifieke voorwaarden voor inrichting terrein en uitvoering bedrijfsactiviteiten (o.a. milieu-, bouw-, sloop-, natuurvergunning) -Procedure loopt naar verwachting in 2013. -Huidig milieueffectrapport (MER) vormt basis voor omgevingsvergunning.

16 Milieueffectrapportage wijziging bestemming Waalwaard Belangrijkste bevindingen

17 Milieueffectrapportage (m.e.r.) Waarom m.e.r.? Brengt milieugevolgen van een besluit in beeld Zodat overheid deze kan betrekken bij haar afwegingen Géén beslisdocument Objectief en onafhankelijk Wettelijke verplichting M.e.r.-plicht Waalwaard Vanuit Natuurbeschermingswet Vanuit Besluit m.e.r. Voor plan en project

18 Wat is onderzocht? Water Natuur Bodem Landschap Verkeer Milieu

19 Wat is onderzocht? De Beijer: 6 of 9,6 ha Watergebonden bedrijf cat. 4 Invaart Vrachtverkeer, schepen, kade Twee referentiesituaties

20 Effecten: water en bodem Opstuwing in Waal 1 tot 2 mm door ophoging terrein Af te graven grond nieuwe invaart, kan worden gebruikt voor de ophoging Geen effect op kwel

21 Effecten: natuur Natura 2000: significant negatieve effecten Slikkige oevers: oppervlakteverlies A2/A3 Glanshaverhooiland: verhoging stikstofdepositie Grutto: areaalverlies, verstoring door geluid Aantal andere soorten: geen significante effecten EHS Ganzen, weidevogels: geluidsverstoring Geen bijdrage ontwikkelingsopgaven rivierengebied Flora en fauna Effect op aantal mogelijk voorkomende soorten (door sloop gebouwen, aantasting landschap en vegetatie)

22 Effecten: verkeer MER alleen gericht op huidige ontsluitingswegen Toename vrachtverkeer: negatieve effecten op: -fysieke ruimte, verkeersafwikkeling, veiligheid -leefbaarheid (woongenot aanwonenden)

23 Effecten: geluid Geluid door inrichting Hoogstens 45 dB(A), bij 7 woningen Woningen bij Deest al geluidbelast Max. ontheffingswaarde = 50 dB(A) Geluid door vrachtwagens op de weg Dalwagen: < 57 dB (toename 1-6 dB), veel woningen vrij hoge geluidsniveaus Wely: < 54 dB (toename 2-5 dB), minder woningen, verder van weg Max. ontheffingswaarde = 63 dB

24 Effecten: overig Luchtkwaliteit Uitstoot stik-/fijnstof: toename, geen normoverschrijding Trillingen Lichte toename trillingsniveaus Op één locatie (drempel 10 m naast woning) mogelijk niet voldaan aan streefwaarde (richtlijn) Externe veiligheid Risico’s blijven onder oriëntatiewaarde Landschap Bij nieuwe bouwwerken > 15 m. mogelijk effect

25 Resultaat: Alternatief 2 De Beijer kan mits… Doelbereik Geschikte locatie hervestiging De Beijer, mits 9,6 ha Behoud/realisatie ruimte voor watergebonden bedrijvigheid, versterken vervoer over water Herinvulling de Waalwaard Effecten Aantal aanvaardbare effecten Te mitigeren, compenseren effecten Aantal mogelijk aanvaardbare effecten: te bepalen door bevoegd gezag

26 Mitigatie, compensatie van effecten Water Verlagen oeverzone ter compensatie van opstuwing Natuur Aanleg nieuwe slikkige oever (1,5 ha) Beheersafspraak kwaliteitsversterking glanshaverhooiland Mitigatie voor grutto: aanleg 2 slikkige oevers (ca 3 ha) EHS compensatie: toevoeging 12 ha EHS Millingerwaard Flora en fauna mitigatie: wegvangen/verplaatsen soorten, rekening houden met broedseizoen, vleermuis- /uilenkasten

27 Ter afweging door bevoegd gezag Geen wettelijke overschrijdingen Wel verantwoording en evt. maatregelen voor negatieve effecten Effecten van verkeer op: -Afwikkeling, veiligheid -Leefbaarheid (woongenot) -Toename geluid langs route -Toename trillingsniveau langs route Toename geluid door inrichting

28 En dan nog… Impressie van de avond binnen 14 dagen terug te vinden op: www.projectradarwaalwaard.nl Presentatie wordt deze week geplaatst!

29 Indeling zaal 1 3 4 2 1Verkeer & Geluid 2Milieueffectrapport 3Passende beoordeling 4Inpassingsplan traject


Download ppt "Informatieavond Waalwaard 16 april 2012. Programma -19.00 - 19.30 Inloop -19.30 - 19.35 Welkom -19.35 - 20.15 Toelichting door gedeputeerde Co Verdaas."

Verwante presentaties


Ads door Google