De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie Jeugdzorg Inhoudelijke zorgvernieuwing 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie Jeugdzorg Inhoudelijke zorgvernieuwing 1."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie Jeugdzorg Inhoudelijke zorgvernieuwing 1

2 Lessen uit Welzijn Nieuwe Stijl Praktijkvoorbeelden stadsregio Rotterdam 2

3 Opgaven 3 Stelsel Organisatie Uitvoering Budgetverdeelsysteem Wetgeving / Bestuursafspraken Organisatiemodel Governance Strategie / beoogd effect Sturing - interactie Allocatie - inkoop Verantwoording Professionals - competenties Werkwijze Dienstverlening Interactie met cliënt

4 Opgaven Stelsel Organisatie Uitvoering Transitie Transformatie  Transitie; de overgang van verantwoordelijk (rijk -> gemeente)  Transformatie: het opnieuw inrichten van processen

5 Transitie en transformatie Transitie: Structuurwijziging. Nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financieringsrelaties. Veranderen van het ‘huidige stelsel’: de regels, wetten, financiële verhoudingen, die het mogelijk moeten maken om tot de nieuwe situatie te kunnen komen Transformatie:  Inhoudelijke wijziging of vernieuwing.  Nieuwe principes: zelfredzaamheid, actief burgerschap, participatie, sociale stijging  Andere filosofie: een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving; eigen kracht van burgers, krachtigere samenleving, de civil society  Andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen stakeholders: burgers, professionals, instituties, fondsen, bedrijven, en overheden  Ander gedrag: andere en nieuwe onderlinge omgangsvormen en andere manieren van agenderen, inrichten, organiseren en handelen.

6 Transformatie in de praktijk Nieuwe verhoudingen Ambities van de stelselwijziging kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer ook de transformatie in de dagelijkse praktijk vorm krijgt. Rijk Provin cie Ge- meente Instel- ling Profes sional Samen leving TransitieTransformatie

7 Welzijn Nieuwe Stijl 1. Gericht op de vraag achter de vraag 2. Eigen kracht van de burger 3. Direct er op af 4. Formeel en informeel in verhouding 5. Balans van collectief en individueel 6. Integraal werken 7. Resultaatgericht 8. Ruimte voor de professional

8 Eigen kracht 8

9 Vier opgaven voor een andere werkwijze in het maatschappelijk domein

10 Transformatie: inhoudelijk 10 Effect Maatschappelijke agenda (over de domeinen heen)  Wat zijn de belangrijkste problemen? Zicht op zorg: aard, ernst en omvang  Herdefiniëring: probleem & vraaganalyse  Visie vorming => wat wil je bereiken, beoogde effecten  Krachtenveldanalyse van belangrijkste partners Opdrachtgever / opdrachtnemerschap  Aard van het vraagstuk: enkelvoudig / meervoudig  Identificeren van het krachtenveld  Rollen en verhoudingen: kapitaliseren van aanwezig kapitaalgoed  Afspraken op basis van beoogd effect Aanpak  Nieuwe vormen van aanbod => domeinbreed  Rekenschap: verantwoordingsafspraken => horizontaal en verticaal Nieuwe werkwijze Interactie formeel en informeel Nieuwe relatie cliënt – professional Relaties Profes- sionali- sering Inte- graal

11 Transformatie in Rotterdam

12 Rotterdamse kansen Van (gespecialiseerde) zorg naar ondersteuning en participatie Eigen kracht versterken Meer ruimte en vertrouwen voor professionals Zorg voor jeugd laagdrempeliger, integraler en efficiënter: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt  mooiste uitdaging voor de stad / regio: betere zorg voor jeugd. Eerder, beter, sneller. ‘Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet.’

13 Benodigde zorg snel, dichtbij & samenhangend organiseren

14 Niveaus Ambtelijk: GGD / Rotterdamse diensten; Politiek bestuurlijk: wethouder – college – gemeenteraad Rotterdam Stadsregio: Portefeuillehouders regiogemeenten – portefeuillehouders jeugd - db - ab stadsregio Partners in de stad: zoals zorgaanbieders, BJZ, CJG, MEE e.a. (oa. expertgroep) Landelijk: VWS, V&J, VNG, IPO - G4 – G32 e.a.

15 Samenleving: Kind, jongere & gezin Niveaus Politiek- Bestuurlijk domeinover -stijgend Ambtelijk: domeinover -stijgend Stadsregio Wie heeft de regie? Aanbieder Middelen vs. Inhoud Profes- sional Wie doet wat?

16 Programma Rotterdam 16 Paradigma- verandering en professionalisering Versterken van de basis (w.o. CJG) Diagnose en verwijzing Zorginkoop, Sturing, Financiën Inbedding landelijke jeugdzorg taken (o.a. J-GGZ, J-LVG) Onderwijs en Zorg Onderzoek, audit, kennis- ontwikkeling Zorgcoördinatie Programma Decentralisatie Jeugdzorg / IKW2 / Passend Onderwijs Communicatie Proeftuinen Gezamenlijk ontwikkelen in plaats van voorafgaand definiëren Vernieuwend leren Verbinden van decentralisatieopgaven

17 Stadsregionaal programmaplan: ontwikkelagenda 17 Gezamenlijk implementeren Lokaal implementeren Verhouden tot de lokale situatie en vice versa Gezamenlijke agenda: primaat bij samen verdiepen Maatschappelijk effect Werken vanuit gezamenlijke visie

18 Proeftuinen Decentralisatie Jeugdzorg Vanuit de dagelijkse praktijk loop je tegen knelpunten aan Praktijkgestuurde pilots -Opgave -Beoogde resultaten -Tijdpad (eindig)  Monitoring door programma Input voor gestuurde proeftuin -Kaders -Context / vindplaats -Monitoring Programmagerichte proeftuin Vanuit decentralisatie jeugdzorg wil je bepaalde resultaten bereiken Simulatie Out-of-the-box. Laboratoriumsituatie waarin vanuit verschillende scenario’s geoefend wordt. Gearrangeerde bijeenkomsten Terugleggen -Verschillende rollen -Verschillende mogelijkheden -Tegenstrijdige opgaven -Verschillende scenario’s

19 Transformatie 19 1.Visievorming  Gezamenlijke uitgangspunten t.a.v. opgroeien en opvoeden  Visie op zorg voor de jeugd 2. Opdrachtgever / opdrachtnemer  Versterking sociale context: gebiedsgericht organiseren  Belangrijke rol voor ouders 3. Professionalisering  Andere competenties  Nieuwe spelregels

20 Transformatie in twee trajecten 20 1.Betrekken professionals bij het programma Decentralisatie Jeugdzorg: -Als expert bij de projecten (inhoud) -Om handen en voeten te geven aan een nieuwe manier van werken tussen en door professionals / ambtenaren / bestuurders (handelen en gedrag) Stand van zaken: professionals raken aangehaakt (toeleiding en diagnose, zorgcoördinatie, paradigmaverandering en professionalsering) 2. Campagne -Over opvoedvisie, zorgcoördinatie en decentralisatie -Gericht op professionals, samen met instellingen, samen vormgeven -Meer toolkit (interactie) dan campagne (zenden) Stand van zaken: professionals vanaf eerste voorbereiding betrokken.

21 Andere houding & gedrag Geldt voor alle stakeholders: -Wethouders -Bestuurders instellingen -Professionals -Gemeente ambtenaren Dilemma’s:  Wie heeft de regie?  Wie levert de zorg?  Wie bepaalt?  Kennen we elkaar?  Bezuinigingen versus goede zorg Uit de comfort zone: spiegel beoogde resultaten aan het veranderproces

22 Vooroordelen Veronderstellingen gemeente - Directeuren van instellingen zijn uit op behoud van de eigen organisatie - Als we strakker sturen dan komt het veld vanzelf in beweging - Financiële prikkels leiden tot ander gedrag - Een andere structuur (bijv. zorgcoördinatie) zorgt voor verandering Veronderstellingen jeugdzorgveld: -Er is geen interesse in kwaliteit -Afkalving van het vak van professional in de zorg -Gemeenteambtenaar weet niets van de zorg -Het is de taak van onze organisatie om een centrale rol te spelen Wat maakt professionals ontvankelijk voor verandering? Hoe kan er vernieuwing ontstaan met beperkte middelen en met behoud van kwaliteit?

23 Vooroordelen

24 Werken aan een gezamenlijke opvoedvisie 1.Doel: echt andere manier van werken -Ontzorgen: van “zorgen voor” naar “zorgen dat” -Versterken: eigen kracht van kind/jongere en het gezin -Integraal: over domeinen heen, focus op kind/jongere/gezin 2. Eigenschappen van de visie -Concreet, niet te theoretisch -Aansluiten bij de taal van de professionals -Niet normatief: term “opvoedvisie” pretendeert een norm voor goed opvoeden -Gebruik maken van wat er al is 3. Rol gemeente: -Faciliterend -Nieuwe taal -Zorgen voor een gezamenlijk proces 4. Eigenschappen van de procesbegeleider -Open, onafhankelijk, onbevooroordeeld -Spreekt de taal van wethouders, bestuurders en professionals

25 Proces: gedeelde basis voor opvoeden en zorg voor jeugd 1.Oriënteren  Opbouwen van vertrouwen 2. Gezamenlijk initiatief  Gezamenlijk gespreksgremium (expertgroep) 3. Bouwstenen verzamelen  Gebruik maken van de gegevens die er al zijn  Geen oordeelsvorming 4. Terugleggen bij bestuurders  Eerst alleen bouwstenen presenteren  Draagvlak creëren, Mandaat vergaren  Duo-schap: gemeente en bestuurders 5. Eerste concept individueel toetsen => Aanscherpen juiste taalgebruik

26 Proces: gedeelde basis voor opvoeden en zorg voor jeugd 6. Plenair bespreken  Concept visie vaststellen  Schrijver van het stuk vaststellen (“gemeente als regievoerder zonder partnerschap uit het oog te verliezen”) 7. Spiegelbijeenkomst in het veld  Professionals jeugdzorg  Professionals welzijn  Professionals onderwijs 8. Leidt tot “normaliseren” en concretiseren  Clientperspectief wordt verscherpt (visie gaat ook over situaties waarin het goed gaat)  Concept uitvoeringsagenda 9. Vertalen in professionaliseringstraject  Gezamenlijk belangrijkste thema’s selecteren  Combinatie van aanscherpen kaders en stimuleren  Aansluiten bij de praktijk

27 Vraagstukken voor professionals 27 Professional Kind / jongere en gezin Instelling, jeugdzorg- aanbieder Gemeente Professional Zorg naar de klant Wrap around care Eigen kracht Mét kind en gezin Zorg dichtbij Handelingsruimte Rekenschap Netwerk voor jeugd en gezin

28 Proces ontwikkeling campagne State of the art: wat doen de professionals al, wat is al praktijk, welke innovatie vindt al plaats? Zorg dichtbijWrap around care NetwerkdenkenZorg naar de klant Eigen krachtMét kind en gezin HandelingsruimteRekenschap De grote thema’s gezamenlijk bepalen Toolkit samenstellen Diverse werkvormen rondom de grote thema’s in toolkit waarmee instellingen zelf en gezamenlijk met elkaar aan de slag kunnen gaan. Met professionals uit instellingen en organisaties de inhoud van de campagnethema’s vormgeven

29 Bijlage

30 Veranderende rollen Rich- ting Ruimte Resul- taat Reken- schap A.Richting geven, ruimte bieden, resultaat afspreken en rekenschap afleggen B.Hangt af van het vraagstuk: enkelvoudige (“tame”) vraagstukken versus meervoudige (“wicked”) vraagstukken C.Diversiteit van kapitaalgoederen: geld, expertise, capaciteit, netwerk, tijd

31 Vijf uitgangspunten t.a.v. opgroeien en opvoeden 1. Elk kind en elke jongere is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het kind staat centraal in de opvoeding. 2. Ouders zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders willen in principe het beste voor hun kind. 3. Opvoeden is een uitdaging voor alle ouders, waarbij zij soms tegen vragen of problemen aanlopen. De gemeente biedt laagdrempelige en toegankelijke faciliteiten voor hulp bij opvoed- en opgroeivragen. 4. Soms is er specifiekere hulp nodig bij het opvoeden of opgroeien. Deze hulp richt zich op het kind én op het versterken van de kracht van de ouders en de sociale omgeving. 5. Hulp bij het opvoeden duurt zo lang als nodig is en als de veiligheid van het kind of de jongere in gevaar is, neemt de gemeente zijn verantwoordelijkheid.

32 Tip 1. Geef veldpartners opdracht: Maak arrangementen voor top 10 van meest voorkomende problemen/vragen Vraag bijv. uw GGD naar de top 10 Tip 4. Opdracht aan CJG: Inroepen intensieve zorg (‘indicatie-stelling’) voldoet aan kwaliteitseisen Beslissers zijn gekwalificeerd Er is toetsing op kwaliteit Tip 2. Geef veldpartners mee: Ga uit van één gezin, één plan Zorg voor zo min mogelijk smoelen Per arrangement Per gezin & leerkracht Tip 5. Alleen zaken met aanbieders die: Zich voegen in stepped care Werken met 1 gezin/1 plan Keurmerk hebben Gecertificeerde professionals Resultaat cijfers leveren Tip 3. Opdracht aan CJG: Organiseer versterking pedagogisch klimaat Organiseer sterke eerste lijn voor info, advies, ondersteuning (‘pedagogische huisartsenpost’)

33 Decentralisatie Jeugdzorg Vragen: Anouk Op het Veld a.ophetveld@aef.nl 030-2363030 / 06-24528787 33


Download ppt "Decentralisatie Jeugdzorg Inhoudelijke zorgvernieuwing 1."

Verwante presentaties


Ads door Google