De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk

2 Opening Welkom Schriftlezing: Openbaring 5 : 6 - 14 Gebed

3 Openbaring 5 : 6- 14 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 8 En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.

4 Openbaring 5 : 6 - 14 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

5 Openbaring 5 : 6 - 14 12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om te ontvangen, de kracht, de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. 13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

6 Openbaring 5 : 6 - 14 Gebed We zingen 2 ‘bekende’ liederen uit het Nieuwe Liedboek: Lied 836: O Heer die onze Vader zijt (m.b.v. CD) Lied 911: Rots waaruit het leven welt (o.l.v. Henk Thijsen – piano)

7 Programma van de avond 20.00 uur: Opening 20.15 uur: Opzet v/h Nieuwe Liedboek 20.25 uur: Inhoud v/h Nieuwe Liedboek 20.45 uur: Muzikaal karakter v/h Nieuwe Liedboek 21.00 uur: Pauze 21.15 uur: Voorzet kerkmuzikaal profiel 21.30 uur: Gesprek over het Nieuwe Liedboek 21.45 uur: Rondvraag 22.00 uur: Sluiting

8 Opzet van het Nieuwe Liedboek Waarom een nieuw liedboek? vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen; verbreding: sinds 1973 is de diversiteit in kerken toegenomen, waardoor er niet alleen behoefte is aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen; verandering: sinds 1973 is de liturgie van veel kerkdiensten veranderd, waarbij er naast het strofische lied ook ruimte kwam voor andere zangvormen.

9 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat zijn de verschillen tussen het Oude en Nieuwe Liedboek? Het huidige liedboek werd vooral gebruikt tijdens kerk- diensten op zon- en feestdagen Dat is ook het eerste verband waarbinnen het nieuwe liedboek gebruikt zal worden Daarnaast zijn er nog andere verbanden, waarbinnen het nieuwe liedboek gebruikt kan worden, zoals: – overige gemeentevieringen en vieringen in kleine kring – pastoraat – meditatie

10 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat moet ik me bij deze nieuwe verbanden of 'leefkringen‘ voorstellen? Overige gemeentevieringen en vieringen in kleine kring, zoals: – getijden (het morgengebed en het avondgebed) – materiaal voor de opening of afsluiting van een kerkelijke bijeenkomst door de week, zoals: een kerkenraadsvergadering, een werkgroep- of commissievergadering, een gespreksgroep, leerhuis, catechese etc.

11 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat moet ik me bij deze nieuwe verbanden of 'leefkringen‘ voorstellen? Pastoraat: – liedteksten – gebedsteksten, – meditatieve teksten etc.

12 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat moet ik me bij deze nieuwe verbanden of 'leefkringen‘ voorstellen? Meditatieve teksten voor thuis, persoonlijk gebruik of in gezinsverband: – om de dag te openen of te sluiten – voor gebruik aan tafel – om bijzondere dagen te vieren, zoals een verjaardag, een trouwdag etc Het is dus een boek om uit te zingen, te bidden en te mediteren.

13 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat voor liederen tref je in het Nieuwe Liedboek aan? 1.Psalmen a)Huidige psalmberijming van 1967 b)Andere berijmde en onberijmde psalmen 2.Gezangen uit het huidige Liedboek 3.Nieuwe Nederlandse liederen, zoals: a)uit de Evangelische Liedbundel, Tussentijds en Zingend Geloven b)van dichters als Huub Oosterhuis, Sytze de Vries en André Troost

14 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat voor liederen tref je in het Nieuwe Liedboek aan? 4.Nieuwe buitenlandse liederen, waaronder: a)Engelse hymnen b)Ionaliederen c)Taizéliederen 5.Kinder-, jeugd- en tienerliederen

15 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat voor liederen tref je in het Nieuwe Liedboek aan? 6.Liturgische gezangen, zoals: a)drempelgebeden b)acclamaties c)tafelgebeden 7.Overige zangvormen, zoals: a)canons b)beurtzangen

16 Opzet van het Nieuwe Liedboek Wat voor liederen tref je in het Nieuwe Liedboek aan? 8.Gebeden en teksten voor meditatie We zingen 2 ‘nieuwe’ liederen uit het Nieuwe Liedboek Lied 8b: Zie de zon, zie de maan - kinderlied (o.l.v. Henk Thijsen - piano) Lied 117d: Laudate omnes gentes - Taizélied (m.b.v. CD)

17 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Wat heeft de voorbereidende werkgroep gedaan? 1.Winst en verlies in kaart gebracht 2.Voor- en tegenargumenten op een rij gezet 3.Muzikale mogelijkheden voor gemeente bekeken 4.Voorzet voor kerkmuzikaal profiel gegeven 5.Gemeenteavond voorbereid

18 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Wat ‘verliezen’ we bij invoering van het Nieuwe Liedboek? 1.204 gezangen (d.i. zo’n 40 % van de gezangen uit het huidige Liedboek) keren niet terug in het Nieuwe Liedboek a)20 gezangen behoren tot de ‘bekende en meer gezongen liederen’ b)20 gezangen behoren tot de ‘minder bekende, maar inhoudelijk goede liederen’ c)164 gezangen behoren tot de ‘liederen die weinig of niet gebruikt werden’

19 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Wat ‘winnen’ we bij invoering van het Nieuwe Liedboek? 1.Nieuwe berijmde en onberijmde psalmen 2.Een grote hoeveelheid liederen, waaronder: a)288 mogelijk bruikbare liederen b)67 kinder-, tiener- en jongerenliederen c)209 liederen die liturgisch of muzikaal minder bruik- baar zijn d)67 liederen die inhoudelijk minder bruikbaar zijn

20 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Wat zijn de belangrijkste argumenten vóór het gebruik van het Nieuwe Liedboek? Het Nieuwe Liedboek wordt door de landelijke kerk ‘ter be- proeving’ aangereikt Het Nieuwe Liedboek levert 288 bruikbare nieuwe liederen op Het Nieuwe Liedboek bevat 67 kinder- en tienerliederen Het Nieuwe Liedboek bevat veel materiaal voor de zgn. getij- den (denk aan vespers en persoonlijke stille tijd) Het Nieuwe Liedboek bevordert de eenheid van de liturgie binnen de landelijke kerk

21 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Wat zijn de belangrijkste argumenten tégen het gebruik van het Nieuwe Liedboek? Met de noodzaak van een kerkmuzikaal profiel gaat een belangrijk deel van de eenheid in de liturgie weer verloren Het Nieuwe Liedboek is qua theologie geen bundel meer uit één stuk; het is heel divers en bij tijden ‘vaag’ Het Nieuwe Liedboek bevat veel materiaal dat niet direct bruikbaar is in de liturgie zoals wij die kennen Het Nieuwe Liedboek is gezien de omvang niet langer leverbaar in combinatie met een bijbel.

22 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Welke afweging maakt de kerkenraad? Het Nieuwe Liedboek kent naast veel voordelen ook de nodige nadelen Het Nieuwe Liedboek weerspiegelt de praktijk van de kerk waar wij deel van uitmaken Het Nieuwe Liedboek vraagt om een helder kerkmuzikaal profiel dat gecommuniceerd wordt met gastvoorgangers Het heeft weinig zin om met de nodige vertraging achter de ontwikkelingen in de landelijke kerk aan te komen Daarom stelt de kerkenraad voor om tot invoering over te gaan

23 Inhoud van het Nieuwe Liedboek Vragen? We zingen 2 ‘nieuwe’ liederen uit het Nieuwe Liedboek Lied 263: Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht - getijden (o.l.v. Henk Thijsen - piano) Lied 369b: Onze Vader in de hemel - Gregoriaans (m.b.v. CD)

24 Muzikaal karakter Nieuw Liedboek Hoe hebben we de kerkmuzikale mogelijkheden verkend? 1.Er is een kerkmuzikale werkgroep gevormd, bestaande uit organisten en gemeenteleden 2.Zij hebben drie dingen onderzocht: a)In hoeverre zijn de ‘mogelijk bruikbare liederen’ muzi- kaal gezien bruikbaar binnen onze gemeente? b)In hoeverre zijn de kinder-, tiener- en jongerenliederen muzikaal gezien bruikbaar binnen onze gemeente? c)In hoeverre zijn de ‘muzikaal en liturgisch minder bruik- bare liederen’ toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld bijzondere diensten in onze gemeente?

25 Muzikaal karakter Nieuw Liedboek Resultaten ‘mogelijk bruikbare liederen’: 1.33 van de 288 ‘mogelijk bruikbare liederen’ zijn muzikaal niet of nauwelijks toegankelijk 2.Alle andere liederen zijn (evt. met wat extra aandacht) muzikaal goed te gebruiken

26 Muzikaal karakter Nieuw Liedboek Resultaten ‘kinder-, tiener- en jongerenliederen’: 1.3 van de 67 liederen kunnen niet alleen met orgel of piano beleid worden 2.Alle andere liederen zijn goed als kinder-, tiener- of jongerenlied te gebruiken. 3.Misschien kunnen liederen in samenwerking met de Clara Fabriciusschool ingestudeerd worden

27 Muzikaal karakter Nieuw Liedboek Resultaten ‘muzikaal en liturgisch minder bruikbare liederen’: 1.Het is maar de vraag of wij als gemeente toe zijn aan het gebruik van liederen die om een voorzanger vragen 2.Het gebruik van antifonen vraagt zeer geschoolde zangers 3.Canons zijn mogelijk goed te gebruiken in de gemeente 4.Vierstemmig genoteerde liederen kunnen eventueel ook eenstemmig gezongen worden 5.Korte liederen zijn inhoudelijk en muzikaal niet bruikbaar

28 Muzikaal karakter Nieuw Liedboek Tenslotte: Koor Maranatha is bereid om van tijd tot tijd ondersteuning te verlenen tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen Het zou goed zijn als er nagedacht wordt over de begeleiding van gemeentezang in de toekomst We zingen 2 ‘nieuwe’ liederen uit het Nieuwe Liedboek Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn - de eerste dag (m.b.v. CD) Lied 814: Wees gezegend - canon (o.l.v. Henk Thijsen - piano, Annerie, Jelle en Mees)

29 Pauze

30 Voorzet kerkmuzikaal profiel Hoe zou een kerkmuzikaal profiel eruit kunnen zien? 1.Inhoudelijk theologisch: a)geen ‘algemeen’, maar ‘specifiek christelijk’ spreken over God en de gemeente b)geen vrijblijvendheid of moralisme, maar christelijke vrij- heid c)gaandeweg invullen wat dit concreet betekent in de om- gang met het Nieuwe Liedboek

31 Voorzet kerkmuzikaal profiel Hoe zou een kerkmuzikaal profiel eruit kunnen zien? 2.Liturgisch: a)in de gewone diensten blijven wij gebruik maken van de klassiek gereformeerde liturgie b)andere liturgische en muzikale mogelijkheden kunnen een plaats krijgen in bijzondere diensten en bij uitzonde- ring in de gewone zondagse diensten waarin de eigen pre- dikant voorgaat

32 Voorzet kerkmuzikaal profiel Hoe zou een kerkmuzikaal profiel eruit kunnen zien? 3.Kerkmuzikaal: a)uitgangspunt blijft de huidige kerkmuzikale praktijk b)daarnaast kan Maranatha van tijd tot tijd een rol spelen in de ondersteuning en bevordering van de gemeentezang c)tenslotte is het goed om na te denken over de begeleiding van gemeentezang in de toekomst

33 Voorzet kerkmuzikaal profiel Hoe zou een kerkmuzikaal profiel eruit kunnen zien? 4.Praktisch: a)we zouden er goed aan doen om als gemeente en ge- meenteleden samen nieuwe liedboeken aan te schaffen b)in bijzondere diensten zouden we gebruik kunnen maken van een losse beamer Na een jaar zouden we het voorlopige kerkmuzikale profiel kunnen evalueren en preciseren

34 Gesprek over Nieuwe Liedboek Reacties? Wat nemen we mee? Vervolg proces?

35 Gespreksronde met kerkenraad Andere zaken?

36 Sluiting Dank voor uw aanwezigheid! We zingen psalm 98 : 1 en 3 (o.l.v. Henk Thijsen - piano) Gebed Wel thuis!


Download ppt "Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk."

Verwante presentaties


Ads door Google