De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herijking Subsidiebeleid Accommodatiebeleid Presentatie commissie CSWO 28-01-2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herijking Subsidiebeleid Accommodatiebeleid Presentatie commissie CSWO 28-01-2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Herijking Subsidiebeleid Accommodatiebeleid Presentatie commissie CSWO 28-01-2013 1

2 Uitgangspunten  Scenariokeuzes raad  Kaders uit de Begrotingsvergadering november 2012 2

3 Accommodatiebeleid Gemeenschapshuizen Scenariokeuzes raad:  Alle gemeenschapshuizen zijn in eigendom van stichtingen. Deze stichtingen zijn volledig verantwoordelijk voor het eigendom, het onderhoud en de exploitatie van de gemeenschapshuizen.  De gemeente investeert alleen in nieuwe innoverende activiteiten in gemeenschapshuizen die vanuit de betreffende kern worden aangedragen (zelfsturing).  De innoverende activiteiten (breder dan alleen exploitatie) dienen de leefbaarheid van de kern positief te beïnvloeden. 3

4 Accommodatiebeleid Sportaccommodaties Scenariokeuzes raad: In meerderheid kiest de raad voor:  De gemeente stuurt actief op het ontstaan van “verenigingen van de toekomst” en het verminderen van het aantal complexen (toelichting: opvangen van teruglopende ledenaantallen, bezetting kader, efficiënter gebruik velden en waar nodig kunstgras aanleggen i.v.m. intensiever gebruik). Deel van de raad kiest voor:  De gemeente streeft naar maximaal 2 omni-complexen waar zoveel mogelijk buitensporten gebundeld worden (toelichting: tennis, voetbal, hockey, ruitersport, schietsport). 4

5 Subsidiebeleid Scenariokeuze raad:  De gemeente gaat keuzes maken in het subsidiëren van sociaal-culturele- en sportactiviteiten (toelichting: wel/geen subsidie voor buurtfeesten, cafésporten, nationale/traditionele feesten. Afschaffen waarderingssubsidies?) 5

6 Subsidiebeleid Kaders uit begrotingsvergadering november 2012:  Vanaf 2013 vervalt het budget voor incidentele subsidies. Via nog vast te stellen beleid zullen incidentele subsidies uit de reserve welzijn betaald worden  Vanaf 2014 wordt particulier muziekonderwijs niet meer gesubsidieerd  De subsidies aan het Streekmuseum en Openluchttheater worden met ingang van 1 januari 2014 met 10% gekort  Vanaf 2015 worden de subsidies aan verenigingen en instellingen met 10% gekort  Subsidie voor zwemdiploma A wordt met ingang van 1 januari 2015 gestopt  Vanaf 2017 wordt een taakstellende bezuiniging op de subsidies aan verenigingen en instellingen doorgevoerd van € 48.000,=.  Subsidie VVV Zuid Limburg wordt met ingang van 1 januari 2017 met 10% gekort 6

7 Huidige gesubsidieerde instellingen/verenigingen Streekmuseum Harmonie, Fanfare, Brassband Zanggezelschappen Toneelverenigingen Schutterijen Carnaval Volksdans Nationale Feesten Mondiale werkgroep Valkenburg Vuursteenmijn Activiteiten voor en met gehandicapten Meer bewegen voor ouderen Ziekencomités Sportverenigingen Op alle verschillende onderdelen: Overige gesubsidieerde instellingen Kernoverleggen/Dorpsraden Overige adviesraden Kerkgenootschappen Vrijwilligerswerk Clientenraden Buurtverenigingen Kindervakantiewerk Jeugdwerk Open activiteiten Peuterspeelzalen Bibliotheekwerk Ouderensociëteiten Dag voor de ouderen Vrouwenverenigingen Openluchttheater 7

8 Processtappen herijking subsidiebeleid  Het huidige subsidiebeleid is geldig tot en met 2013  Uitgangspunten bij opstellen nieuw beleid: 1.Kaders vaststellen door de raad 2.Betrekken van het veld 3.Beleid ontwikkelen 4.Betrokkenen later ervaren wat dit betekent 8

9 Voorbeelden kaders subsidiebeleid Voerendaal:  80% van de huidige subsidie als basissubsidie  Extra subsidies verenigingen door activiteiten met meerwaarde voor de lokale samenleving Roosendaal:  Subsidie op basis van 3 uitgangspunten:  Participatie: meedoen in de samenleving  Preventie: voorkomen en vroegtijdig signaleren van ongewenste situaties  Samenwerking: stimuleren samenwerking tussen verenigingen 9

10 Voorbeelden kaders subsidiebeleid  Alles gelijkmatig procentueel terug binnen de financiële kaders;  Jeugd subsidiëren, volwassenen niet  Verenigingen subsidiëren die voldoen aan sociaal-culturele en maatschappelijke criteria (bijv. participatie, preventie en samenwerking)  Voor zaken die toch met name de invulling van de vrije tijd betreffen, burgers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om zelfstandig het sociale, sportieve en culturele leven in Valkenburg aan de Geul in stand te houden en daarin actief te zijn.  alleen subsidies verstrekken wanneer de activiteiten bijdragen aan de actuele gemeentelijke beleidsdoelstellingen én de subsidie noodzakelijk is om de activiteit te kunnen bekostigen. Alle subsidies die historisch gegroeid zijn, zonder dat daar een transparante en objectieve verdeling aan ten grondslag ligt, worden op nihil gesteld om een nieuwe afweging te kunnen maken zonder opgebouwde rechten.  In beginsel zijn de instellingen zelf verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende inkomsten en moeten de deelnemers aan de activiteiten deze zelf betalen.  Sociale, culturele, sportieve activiteiten gericht op de ontspanning van de inwoners zijn géén gemeentelijke verantwoordelijkheid en hoeven dus ook niet gesubsidieerd te worden 10

11 Voorstel kaderstelling subsidiebeleid  Stimuleren sociale binding en gezamenlijke activiteiten inwoners  Medeverantwoordelijkheid burgers voor de eigen woon- en leefomgeving  Bevorderen van gezondheid en welzijn  Inzet voor participatie van kwetsbare groepen zoals ouderen, jeugd, gehandicapten, chronisch zieken, allochtonen  Behoud en ontwikkeling van culturele erfgoed  Bevordering kunst en cultuur participatie  Subsidie op basis van ledenaantallen alleen voor actieve jeugdleden tot en met 18 jaar en actieve oudere leden vanaf 65 jaar  Géén subsidies voor cafésporten  Géén subsidies voor sporten met dieren Basis Subsidie 11

12 Voorstel kaderstelling subsidiebeleid  Stage-opdracht bedrijfskundige analyse uit te voeren naar:  kostenstructuur voor een jeugdlid en volwassen lid bij verschillende verenigingen: voetbal, tennis, handbal, volleybal, harmonie/fanfare/brassband, fitness, dans, hockey, koor, toneel, schutterij  kostenstructuur van deze verschillende verenigingen  Afzetten tegen subsidies aan verenigingen en subsidies voor jeugd- en volwassen leden.  Op basis daarvan komen tot nieuwe subsidievoorstellen voor verenigingen en voor jeugd- en volwassen (65+) leden.  Op basis van onderzoeksresultaten komen tot verdere kaderstelling subsidiebeleid 12

13 Voorstel kaderstelling Accommodatiebeleid  Gemeenschapshuizen: scenariokeuze raad = kader  Sportaccommodaties:  Stimuleren van samenwerking/samengaan van verenigingen  verenigingen van de toekomst  Stimuleren van samenwerking/samengaan van sportaccommodaties  Investeringen in voetbalaccommodaties: alleen in Berg en in Valkenburg  Overige voetbalaccommodaties alleen regulier onderhoud; géén reconstructies  Binnen 2 tot 4 jaar 1 kunstgrasveld in Berg en 1 in Valkenburg; hiervoor € 500.000 euro reserveren in de kaderbrief  Bij fusie van de 3 tennisverenigingen 2 banen vervangen door all weather banen 13

14 Planning  Politieke realiteit:  Subsidies worden vanaf 2015 voor alle verenigingen/instellingen met 10% gekort  Nieuwe kaders en nieuw beleid zullen leiden tot aanpassingen in de subsidieverlening  Iedere vereniging/instelling berekent de eigen gevolgen  Verenigingen met negatieve gevolgen zullen actie gaan voeren en zullen voorstellen voorlopig alles bij het oude te laten  Neemt de raad dan toch een besluit in de tweede helft van 2013? (vlak voor de verkiezingen)  Voorstel:  Stage-opdracht uitzetten en uitvoeren  Verdere discussies voeren met verenigingen/instellingen over nieuw beleid  Op basis van onderzoeksresultaten en discussie, vaststelling nieuw subsidiebeleid na de verkiezingen in 2014 14

15 Kaders voor incidentele subsidies  Activiteit moet in Valkenburg aan de Geul plaatsvinden  Activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten van een vereniging  Geen ondersteuning van goede doelen  De activiteit moet een relatie hebben met leefbaarheid, cultuur, gezondheid of sport  Maximaal 1 keer per jaar incidentele subsidie  Maximaal 2 keer subsidie voor dezelfde activiteit  De maximale bijdrage is € 1.000,= in een tekort  De subsidie is maximaal 10% van de totale kostenbegroting 15

16 Vervolg incidentele subsidies  Het budget was ongeveer € 31.000,=  Op basis van de nieuwe kaders zal voor 2013 een budget nodig zijn van ongeveer € 20.000,= en vanaf 2014 een budget van € 15.000,=  Kader: subsidieplafond incidentele subsidies voor 2013 in te stellen op € 20.000,= en vanaf 2014 op € 15.000,=  Het college de incidentele subsidies binnen de door de raad vastgestelde kaders te laten vaststellen  Voorstel:  de kaders verwerken in een raadsvoorstel voor de vergadering van 18 februari 2013 16

17 Bedankt voor uw aandacht  Vragen / discussie 17


Download ppt "Herijking Subsidiebeleid Accommodatiebeleid Presentatie commissie CSWO 28-01-2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google